Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent privacybeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent privacybeleid
CiteertitelPrivacybeleid Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2019nieuwe regeling

21-02-2019

bgr-2019-234

38520

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent privacybeleid

Binnen de gemeenschappelijke regeling 1Stroom wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen, dat de medewerkers van 1Stroom zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. In deze tijd gaat ook onze organisatie mee met de nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

 

De organisatie van 1Stroom is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur, het management en de medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy. De gemeenschappelijke regeling 1Stroom geeft met dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de organisatie. Dit privacybeleid van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom is in lijn met het algemene beleid van onze organisatie en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijk kader voor de omgang met gegevens

 

De gemeenschappelijke regeling 1Stroom is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);

 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

 

Uitgangspunten privacybeleid

 

De gemeenschappelijke regeling 1Stroom gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De organisatie houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 • 1.

  Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

 • 2.

  Grondslag en doelbinding

  De organisatie zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

 • 3.

  Dataminimalisatie

  De organisatie verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De organisatie streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

 • 4.

  Bewaartermijn

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

 • 5.

  Integriteit en vertrouwelijkheid

  De organisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de organisatie voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsplan.

 

 • 6.

  Delen met derden

  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwer-king van persoonsgegevens, maakt de organisatie afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De organisatie controleert deze afspraken periodiek.

 

 • 7.

  Subsidiariteit

  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

 • 8.

  Proportionaliteit

  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel.

 

 • 9.

  Rechten van betrokkenen

  De gemeenschappelijke regeling 1Stroom borgt de volgende rechten van betrokkenen:

  • -

   het recht op inzage;

  • -

   het recht op verbetering;

  • -

   het recht op verwijdering;

  • -

   het recht op overdraagbaarheid en

  • -

   het recht op informatie

door middel van voor de betrokkenen duidelijke procedures.

 

Inwerkingtreding

 

Dit privacybeleid treedt in werking één dag na de bekendmaking. Het beleid wordt iedere drie

jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website www.duiven.nl. en http://www.westervoort.nl

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom op 21 februari 2019.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom,

drs. H.B.I. (Rik) de Lange

(voorzitter)

ing. C.J. (Chris) Papjes

(secretaris)