Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening lijkbezorgingsrechten 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2013

Het Kontakt, 24 december 2013

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014

Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen van of in beheer bij de gemeente Aalburg,zoals opgenomen in de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011”, vastgesteld 28 juni 2011;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafdekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarover het recht is verschuldigd.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als die bedoeld in de tarieventabel worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van deze schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige

bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld door de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten die worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving bedoeld in artikel 7 moeten worden betaald binnen 2 maanden na dagtekening van deze schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffingen en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2014".

Toelichting Verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Bij de tarieven voor het verlenen van uitsluitend recht (zogenaamde particuliere graven) is een differentiatie toegepast naar leeftijd van de overledenen. De tarieven zijn daardoor min of meer afhankelijk van de oppervlakte die door een graf in beslag wordt genomen:

- personen van 12 jaar en ouder 3/3 x tarief

- kinderen beneden 12 jaar 2/3 x tarief

- kinderen beneden 1 jaar 1/3 x tarief

- foetussen uit een zwangerschap korter dan 24 weken 1/4 x tarief van graf voor kinderen beneden 1 jaar

 

Voor een particulier urnengraf wordt een zelfde differentiatie toegepast.

 

Met ingang van 2009 kunnen op schriftelijk verzoek de rechten voor een langere periode, uitsluitend in termijnen van 10 jaar, worden verlengd. Deze verlenging van rechten kan al meteen na de eerste uitgifte aangevraagd worden. De tarieven voor verlengen van grafrechten zijn evenredig aan die voor het verlenen van het recht voor de eerste periode. Deze tarieven worden per kalenderjaar vermeld. Uit praktische overwegingen wordt het de rechthebbenden mogelijk gemaakt, het voor de periode van verlenging verschuldigde bedrag in één keer te betalen op het moment van verlenging.

Als per jaar betaald wordt geldt het jaarlijks geïndexeerde tarief. Wanneer ineens wordt betaald, geldt het huidige tarief vermenigvuldigd met de gekozen termijn van verlenging, dus zonder verhogingen.

 

Het is mogelijk om grafruimten te reserveren. Reservering kan plaatsvinden bij een begraving. Ook als er geen sprake is van een begraving kan een graf worden gereserveerd. Bij reservering van een enkel graf wordt het tarief van het uitsluitend recht in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

Ook voor het tarief voor begraven is sprake van een verdere differentiatie naar leeftijd.

Conform de tarieven voor het verlenen van rechten wordt in de tarieventabel ook voor begraven gehanteerd:

- personen van 12 jaar en ouder ` 3/3 x tarief

- kinderen beneden 12 jaar 2/3 x tarief

- kinderen beneden 1 jaar 1/3 x tarief

- foetussen uit een zwangerschap korter dan 24 weken 1/4 x tarief van graf voor kinderen beneden 1 jaar

 

Dit geldt zowel voor begravingen in particuliere graven als algemene graven.

 

Verlengen van de termijn van een algemeen graf is in de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen” niet geregeld. Verlengen is dus in principe niet mogelijk. Indien de nabestaanden na verloop van tijd toch grafrechten wensen te verkrijgen, kunnen alsnog grafrechten worden verleend, als dit niet op bezwaren stuit in het beheer van de betreffende begraafplaats. In die gevallen wordt het grafrecht verlengd tot de periode conform de particuliere graven, zodat ook de financiële verplichtingen gelijk getrokken worden.

 

Vanaf 2009 wordt er voor het begraven van een lijk in een grafkelder een lager tarief gerekend (50% van het begraven in een particulier graf).

 

Hoofdstuk 3 Cremeren

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

Deze tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor begraven.

Vanaf 2009 wordt er voor het bijzetten van asbussen en urnen in een grafkelder een lager tarief gerekend (50% van het bijzetten in een particulier graf).

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

 

Hoofdstuk 6 Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

 

Hoofdstuk 8 Opgraven, opruimen, verstrooien

Bij verstrooiing van as op een algemene verstrooiingsplaats hoeven slechts de kosten van begeleiding en aanwijzing door de gemeente te worden gedekt uit het tarief.

De hiermee samenhangende kosten zijn niet zodanig dat een tarief gelijk aan het begraven gerechtvaardigd is. Om deze reden zijn de tarieven voor verstrooiing lager dan de tarieven van begraven zoals opgenomen onder 2.1 van de tarieventabel.

 

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

 

Bijlage verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 verlenen van rechten

Nr.

Omschrijving

Tarief

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

 

1.1.1

waarin begraven het lijk van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 113,00

1.1.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

€ 452,00

1.1.3

waarin begraven het lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar

€ 904,00

1.1.4

waarin begraven het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

€1.356,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

1.2.1

waarin bijgezet een asbus of een urn van een foetus uit een

zwangerschap korter dan 24 weken

€ 113,00

1.2.2

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind beneden 1 jaar

€ 452,00

1.2.3

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind tussen 1 en 12 jaar

€ 904,00

1.2.4

waarin bijgezet een asbus of een urn van een persoon van 12 jaar en ouder

€1.356,00

1.3

De rechten zoals bedoeld in 1.1 en 1.2 kunnen op schriftelijk verzoek ook voor een langere periode verleend worden, uitsluitend in hele perioden van 10 jaar.Hiervoor geldt per extra periode van 10 jaar, het tarief voor een graf:

 

1.3.1

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 56,50

1.3.2

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind beneden 1 jaar

€ 226,00

1.3.3

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind tussen 1 en 12 jaar

€ 452,00

1.3.4

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 678,00

1.3.5

De leges zoals genoemd in 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 en 1.3.4 dienen in één keer te worden voldaan.

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 en 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven per jaar voor een graf:

 

1.4.1

waarin begraven het lijk van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 5,65

1.4.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

€ 22,60

1.4.3

waarin begraven het lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar

€ 45,20

1.4.4

waarin begraven het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 67,80

Hoofdstuk 2 Begraven

Nr.

Omschrijving

Tarief

2.1.

Voor het begraven van het lijk van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken wordt geheven

 

2.1.1

in een particulier graf

€ 59,20

2.1.2

in een grafkelder

€ 29,60

2.1.3

in een algemeen graf

€ 115,60

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

 

2.2.1

in een particulier graf

€ 236,80

2.2.2

in een grafkelder

€ 118,40

2.2.3

in een algemeen graf

€ 462,40

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

 

2.3.1

in een particulier graf

€ 473,60

2.3.2

in een grafkelder

€ 236,80

2.3.3

in een algemeen graf

€ 924,80

2.4

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

 

2.4.1

in een particulier graf

€ 710,40

2.4.2

in een grafkelder

€ 355,20

2.4.3

in een algemeen graf

€1.387,20

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 verhoogd met 25%

 

2.6

Onder buitengewone uren worden verstaan:

op werkdagen en zaterdagen vóór 9.00 uur of na 16.00 uur

 

Hoofdstuk 3 : Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

Nr.

Omschrijving

Tarief

4.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken wordt geheven:

 

4.1.1

in een particulier urnengraf

€ 59,20

4.1.2

in een grafkelder

€ 29,60

4.1.3

in een algemeen urnengraf

€ 115,60

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind beneden één jaar wordt geheven:

 

4.2.1

in een particulier urnengraf

€ 236,80

4.2.2

in een grafkelder

€ 118,40

4.2.3

in een algemeen urnengraf

€ 462,40

4.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

 

4.3.1

in een particulier urnengraf

€ 473,60

4.3.2

in een grafkelder

€ 236,80

4.3.3

in een algemeen urnengraf

€ 924,80

4.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

4.4.1

in een particulier urnengraf

€ 710,40

4.4.2

in een grafkelder

€ 355,20

4.4.3

in een algemeen urnengraf

€1.387,20

Hoofdstuk 5 Grafbedekking etc.

Nr.

Omschrijving

Tarief

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011”, vastgesteld op 28 juni 2011

€120,50

5.1.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van de aanleg van een grafkelder wordt geheven

€120,50

Hoofdstuk 6 Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en/of overboeken van particuliere graven en urnengraven

Nr.

Omschrijving

Tarief

7.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in het daartoe bestemd register wordt geheven

€14,00

7.1.1

Voor het inschrijven en overboeken van urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€14,00

Hoofdstuk 8 Opgraven, ruimen, verstrooien

Nr.

Omschrijving

Tarief

8.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven

€709,65

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€709,65

8.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander particulier graf wordt geheven

€709,65

8.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€709,65

8.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€709,65

8.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€709,65

8.7

Voor het verstrooien van as op een permanent daartoe bestemd terrein, per asbus

€236,55