Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2015 gemeente Aalburg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201501-01-2016nieuwe regeling

09-12-2014

Het Kontakt, 4 februari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg;

besluit:

 • I.

  Behoudens hetgeen is vastgelegd in artikel 27 van de Afvalstoffenverordening 2015 worden op 27 januari 2015 alle uitvoeringsbesluiten ingetrokken die gebaseerd waren op

 • a.

  de voorgaande Afvalstoffenverordening van de gemeente Aalburg’ Verordening afvalstoffen’ van 5 maart 2013;

 • b.

  artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening waarvan de inhoud is overgegaan in de Afvalstoffenverordening 2013.

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel Regio Zuid-Nederland, gevestigd te Eindhoven.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Van Gansewinkel Regio Zuid-Nederland, gevestigd te Eindhoven voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, (grof) huishoudelijk afval en grof tuinafval op afroep, luiers en incontinentiemateriaal en verpakkingsglas;

  • b.

   Sita Nederland, gevestigd te Duiven, voor de inzameling van drankenkartons en blik;

  • c.

   De in Bijlage 1 genoemde partijen voor de inzameling van papier en karton;

  • d.

   Kringloopcentrum Altena te Almkerk voor de inzameling van textiel

  • e.

   Gemeenschappelijke regeling van Gemeente Aalburg en gemeente Woudrichem voor de inzameling van alle afvalstromen op het milieustation in Giessen.

  • f.

   Diverse bedrijven met een overeenkomst voor de afvoer van afval vanaf het milieustation, voor op het milieustation in Giessen aangeboden afvalstromen.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • b.

  (afval)hout: geïmpregneerd en anderzijds verduurzaamd of gewolmaniseerd hout, zoals bielzen of tuinhout;

 • c.

  asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt;

 • d.

  autobanden: banden van een personenauto of motor;

 • e.

  bouw- en sloopafval: afval dat ongescheiden vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwingen door particuliere huishoudens, meer specifiek schoon puin, vuil puin en hout (A- en B-hout gemengd);

 • f.

  bruikbare huisraad: spullen die nog door anderen te gebruiken zijn en verkocht kunnen worden bv. Via internet of een kringloopwinkel.

 • g.

  drankenkartons: verpakkingen gemaakt van karton gelamineerd met bv PE-folie voor met name vloeibare voedingsmiddelen zoals, melk, yoghurt en dranken.

 • h.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • i.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&M;

 • j.

  kunststof verpakkingsmateriaal: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • k.

  luiers en incontinentiemateriaal: luiers en vergelijkbaar materiaal verpakt in speciale luierzakken;

 • l.

  metalen en oud ijzer: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, alsmede blik zoals metalen conserven blikken, bv. van groenten of fruit en doppen van potjes.

 • m.

  papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • n.

  grof huishoudelijk restafval: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in het inzamelmiddel te worden aangeboden, zoals meubilair, vloerbedekking en gebruiksvoorwerpen;

 • o.

  schoon puin: steenachtig materiaal, zoals beton, metselwerk, klinkers, natuursteen en keramisch materiaal niet verontreinigd met grond, hout, plastic of asbest;

 • p.

  snoeihout en tuinafval: snoeihout, takken en wortels die te groot en/of te zwaar zijn om in het inzamelmiddel te worden aangeboden;

 • q.

  textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • r.

  verpakkingsglas: eenmalige glasverpakkingen en ander klein glaswerk. Het glas hoeft niet schoongemaakt te worden en mag voorzien zijn van doppen en deksels;

 • s.

  vlak glas: draadglas, spiegelglas en figuurglas.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: een van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer van 140 of 240 liter;

 • b.

  voor gft-afval van huishoudens: een van gemeentewege verstrekte groene minicontainer van 140 of 240 liter;

 • c.

  voor restafval van huishoudens: de van gemeentewege geplaatste bovengrondse verzamelcontainers ;

 • d.

  voor restafval van huishoudens: de van gemeentewege geplaatste ondergrondse verzamelcontainers;

 • e.

  voor kunststof verpakkingsmateriaal: inzameling aan huis via doorzichtige plastic zakken die gratis zijn af te halen bij diverse adressen binnen de gemeente;

 • f.

  voor glas in de daartoe aanwezige glascontainers;

 • g.

  voor textiel in de daartoe aanwezige textielcontainers en in zakken voor de vereniging die aan huis inzamelt;

 • h.

  luier- en incontinentiemateriaal in speciale zakken naar containers bij enkele peuterspeelzalen, basisscholen en kinderdagverblijven.

 • i.

  voor alle overige in artikel 3 genoemde afvalstoffen van huishoudens, alsmede voor papier, kunststof verpakkingsmateriaal, glas en textiel het van gemeentewege aangewezen milieustation aan de Handelstraat 4 in Giessen.

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het door de gemeente verstrekte inzamelmiddel, toegangspas, -chip of –sleutel ten behoeve van verzamelcontainers, is perceelsgebonden en is slechts overdraagbaar aan de opvolgende gebruiker van het perceel;

  • b.

   de inzamelmiddelen mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor deze zijn verstrekt;

  • c.

   de gemeente is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker met daarop gegevens betreffende het volume, de afvalstroom waarvoor de container is bedoeld, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer dan wel een chip waarmee deze gegevens kunnen worden uitgelezen;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • e.

   Bij beschadiging of vermissing van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen is gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied;

  • f.

   bij beschadiging of vermissing van een inzamelmiddel dient bij de inzameldienst reparatie van het inzamelmiddel dan wel een vervangend inzamelmiddel te worden aangevraagd;

  • g.

   indien vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de gebruiker, wordt voor vervanging het daarvoor vastgestelde tarief in rekening gebracht. De kosten worden jaarlijks in de Verordening Afvalstoffenheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

  • h.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Aalburg en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • i.

   bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel worden achtergelaten. De toegangspas, -chip of –sleutel ten behoeve van verzamelcontainers dient eveneens bij het betreffende perceel worden achtergelaten;

  • j.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente berust bij de gemeente, of het beheer wordt gedaan namens de gemeente;

  • k.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien het inzamelmiddel en/ of de chip op het inzamelmiddel kapot is. Dit geldt ook indien bij een verhuizing naar een ander perceel een kapot of geen inzamelmiddel wordt aangetroffen.

  • l.

   het uiterlijk van de inzamelmiddelen mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken;

  • m.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken en op te stellen dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • n.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft- en restafval mogen alleen met water worden gereinigd;

  • o.

   op verzoek en tegen betaling kan de gebruiker wisselen van formaat container. De omruilkosten worden jaarlijks in de Verordening Afvalstoffenheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

  • p.

   De kosten voor het omruilen zijn niet verschuldigd bij een verhuizing, mits binnen drie maanden gerekend vanaf het moment dat de verhuizing heeft plaatsvonden, een verzoek wordt ingediend;

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op daarbij nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk op een andere plaats dient te worden aangeboden;

  • c.

   inzamelmiddelen dienen volledig gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik volledig worden gesloten, dit ter voorkoming van zwerfvuil;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Het is tevens verboden om afvalstoffen naast, op of onder de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen aan te (laten) bieden;

  • e.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval in boven- of ondergrondse inzamelvoorzieningen moet geschieden in een gesloten (vuilnis)zak;

  • f.

   het inzamelmiddel mag bij het aanbieden op een inzameldag geen defecten of gebreken vertonen waardoor het niet naar behoren kan functioneren;

  • g.

   het inzamelmiddel mag niet worden vastgebonden aan of geplaatst onder een voorwerp;

  • h.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • i.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval zoveel mogelijk aanbieden in originele verpakking, persoonlijk afgeven aan de acceptant op het milieustation in Giessen, waarbij op verzoek informatie wordt gegeven die voor de acceptant van belang is voor het innemen, opslaan en transport van het afgegeven afval;

  • k.

   textiel dient droog en in gesloten zakken en schoeisel aan elkaar gebonden te worden aangeboden in de textielcontainers of bij de inzameling aan huis;

  • l.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het milieustation in Giessen zijn de acceptatie-voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van de gemeente. Voorts wordt in ieder geval radio-actief afval niet geaccepteerd op het milieustation evenals als zodanig herkenbaar bedrijfsafval. Jaarlijks worden de tarieven gepubliceerd in de Verordening Afvalstoffenheffing en op de website van de gemeente;

  • m.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich op de milieustraat kunnen legitimeren;

  • n.

   asbesthoudend afval mag alleen verpakt in plastic gratis worden aangeboden en onder de voorwaarde. De voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de gemeente. Er mag geen ander afval tegelijk met asbest worden aangeboden. Het mag maximaal 35 m² zijn en maximaal 425 kg gewicht hebben;

  • o.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval aan huis vindt plaats op afroep en tegen betaling. Grote hoeveelheden tegelijkertijd kunnen niet worden aangeboden, dit is ter beoordeling van de inzameldienst. Voor afvoer moet een afspraak gemaakt worden met de inzameldienst als bedoeld in Artikel 2 van dit besluit.

  • p.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats bij de woning (voor of in de nabijheid) klaar te staan;

  • q.

   papier en karton moet goed hanteerbaar verpakt worden (gebundeld met een touw of aangeboden in dozen). De bundel dient voor één persoon hanteerbaar te zijn. Het papier en karton mag niet met ijzerdraad worden gebundeld.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen de volgende huishoudelijke afvalstoffen, zonder door de gemeente beschikbaar gesteld of voorgeschreven inzamelmiddel maar wel gescheiden, ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

  • b.

   (afval) hout

  • c.

   autobanden;

  • d.

   bouw- en sloopafval;

  • e.

   bruikbare huisraad;

  • f.

   drankenkartons;

  • g.

   metalen;

  • h.

   schoon puin;

  • i.

   snoeihout en tuinafval;

  • j.

   verpakkingsglas;

  • k.

   vlakglas.

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   Inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de voor het betreffende perceel vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender vóór 7:30 uur. Jaarlijks worden de inzameldagen in een afvalkalender gepubliceerd.

  • b.

   Op bij sub a van dit artikel bedoelde percelen mogen de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen niet worden aangeboden vóór 21:00 uur de avond voor de vastgestelde inzameldag;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd;

  • d.

   als de inzameling van papier en karton plaatsvindt voor 18:00 uur, uiterlijk om 7:30 uur op die dag aanbieden. Als de inzameling plaatsvindt tussen 18:00 en 24:00 uur pas na 16:00 uur aanbieden op de inzameldag.

  • e.

   grof huishoudelijk afval dat op afroep wordt ingezameld mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • f.

   Bewoners die gebruik maken van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/ of andere overlast naar omwonenden wordt veroorzaakt. In verband met geluidhinder dienen glasbakken bij voorkeur alleen tussen 7:00 uur en 20:00 uur te worden gebruikt;

  • g.

   De openingstijden van het milieustation in Giessen worden jaarlijks gepubliceerd in een afvalkalender en op de gemeentelijke website.

 • 2.

  De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via de jaarlijkse afvalkalender, dan wel via de website van gemeente Aalburg.

Artikel 7 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de opgestelde inzamelmiddelen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen welke bekend worden gemaakt in het huis-aan-huisblad en/ of de gemeentelijke website of kennisgeving aan alle betrokken percelen.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 7.30 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 19 februari 2015.

Artikel 10 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Aalburg.

Bijlage 1 Oud papier

In principe geldt onderstaand schema voor het ophalen van oud papier:

Plaats

Ophaaldag

Straten

Inzameling door vrijwilligers van kerk/vereniging

Babyloniënbroek

1e zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

alle straten, papier aan de zuidkant plaatsen

Hervormde gemeente

Babyloniënbroek

Drongelen

1e zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

Alle straten

Stichting Dorpsbelangen

Drongelen

Eethen

Datum wordt per brief meegedeeld via school

Alle straten

Oudercommissie Prins Willem Alexanderschool

Genderen

3e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur

Alle straten

Muziekvereniging Excelsior

Meeuwen

2e zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

Alle straten

Hervormde gemeente Meeuwen

Veen

2e zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

Alle straten

Gymnastiekvereniging Lios

Veen

3e donderdag van de maand vanaf 18.15 uur

Alle straten

Gereformeerde Gemeente Veen

Wijk en Aalburg

1e zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

Vanaf Aalburgsestraat/Molenstoep in noordelijke richting (Wijk)

Muziekvereniging Oefening en Uitspanning

Wijk en Aalburg

laatste zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur

Vanaf Aalburgsestraat/Molenstoep in zuidelijke richting  (Aalburg).

Hervormde gemeente Aalburg

Genderen, Veen en Wijk en Aalburg

1 x per 4 weken op maandag

Alle straten, uitsluitend d.m.v.

minicontainers

Oud papier commissie Gereformeerde gemeente Aalburg

Bijlage 2 Adressen voor plastic-hero-zakken

Nieuwe Plastic Heroes-zakken kunt u kosteloos afhalen bij onze afhaalpunten:

Naam

Adres

Plaats

Aalburgloket

Grote Kerkstraat 42

Wijk en Aalburg

Supermarkten:

Markt 67

Wijk en Aalburg

 

Groeneweg 1

Veen

 

Hoofdstraat 37

Genderen

Peuterspeelzalen:

Nieuwe Steeg 2

Eethen

 

Rondendans 10

Genderen

 

Hardenbergh 2a

Veen

Kinderdagverblijf:

Akkerstraat 11a

Genderen

De Witte Molen

(Geopend: zaterdagmiddag

13.00 – 17.00 uur)

Kleibergsestraat 52

Meeuwen

Streekwinkeltje

Liesbeth Spuijbroek

Kruisstraat 44

Drongelen

Elgo Eethen

Raadshuisstraat 11

Eethen

Milieustation

Aalburg-Woudrichem

Handelstraat 4

Giessen

Bijlage 3 Inzamelvoorzieningen op wijkniveau

locaties milieuparkjes

 

Eethen

Nieuwe Steeg bij school

Genderen

T-splitsing Burg. Brunestraat/Hoofdstraat

Meeuwen

Grondzeiler bij school

Veen

Groeneweg, parkeerterrein supermarkt

Wijk en Aalburg

Markt, parkeerplaats winkelcentrum

 

locaties glascontainers en textielcontainers

Babyloniënbroek:

Broeksestraat (en textielcontainer)

Drongelen:

Gansoyen (en textielcontainer)

Wijk en Aalburg:

Anjelierstraat (ondergronds voor Wijkestein)

 

T-splitsing Polstraat/Langestraat

Bijlage 4 Luiers- en incontinentiemateriaal

locaties luiercontainers

 

Babyloniënbroek:

Broeksestraat 4a (school)

Eethen:

Nieuwe Steeg bij school

Genderen:

Akkerstraat 11a (kinderdagverblijf)

Meeuwen:

Dorpsstraat 62 (school)

Veen:

Hardenbergh 2a (peuterspeelzaal)

Wijk en Aalburg:

Tulpstraat 7 (nabij gymzaal en school)

Bijlage 5 Overzicht verzamelcontainers gemeente Aalburg