Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Subsidieregel Zwembad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel Zwembad
CiteertitelSubsidieregel Zwembad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201422-11-2018Nieuwe regeling

11-11-2014

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel Zwembad

 

 

Artikel Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende voorziening:

 • 1.

  Intergemeentelijk zwembad AquaAltena.

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Aalburg 2012.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het exploiteren van een voorziening gericht op ontmoeting, ontspanning, recreatie en sport.

Artikel 3 Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Aalburg en Woudrichem en de omliggende gemeenten.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012 zijn van toepassing.

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • a.

  Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012 worden aangeleverd.

 • b.

  Er moet gebruik worden gemaakt van het door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  De exploitant van AquaAltena komt in aanmerking voor een structurele subsidie.

 • 2.

  De structurele subsidie bedraagt € 251.450 per jaar.

Artikel 7 Uitvoeringsafspraken

De afspraken tussen de gemeente en de exploitant van AquaAltena liggen vast in een huur- en exploitatieovereenkomst.

Artikel 8 Wijze van vaststellen

 • 1.

  Op grond van artikel 11 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012 bepaalt het college dat de subsidieaanvraag zonder voorafgaande subsidieverlening worden vastgesteld.

 • 2.

  De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012 zijn van toepassing.

Artikel 9 Subsidieplafond

Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd op basis van het consumentprijsindexcijfer.

Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief deze indexering. Door de raad wordt in de begroting het subsidieplafond vastgesteld.

Artikel 10 Titel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Subsidieregel Zwembad”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2014.