Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Beleidsregels eenmalige verstrekking kindpakket 2017 Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige verstrekking kindpakket 2017 Aalburg
CiteertitelEenmalige verstrekking kindpakket 2017 Aalburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Notitie Minimabeleid 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2017Nieuwe regeling

18-07-2017

Het Kontakt van 2 augustus 2017

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige verstrekking kindpakket 2017 Aalburg

Het college van burgemeester en wethouders van Aalburg, in zijn vergadering van 18 juli2017,

 

Gelet op de notitie minimabeleid 2017;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen, de volgende beleidsregels:

 

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  De wet: de Participatiewet;

 • b)

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, in afwijking hierop wordt een Participatiewet uitkering voor de beoordeling van het recht op eenkindpakket gezien als inkomen.

 • c)

  Vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

 • d)

  Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in artikel 5 sub c van de Participatiewet, hierop is de Kostendelersnorm zoals bedoeld in artikel 19a niet van toepassing.

 • e)

  Kindpakket: een pakket bestaande uit:

  • -

   schoolspullen

  • -

   schoolexcursies 2017

  • -

   kleding

  • -

   schoenen

 • f)

  Schoolspullen: alles, m.u.v. printer, laptop, pc, tablet en mobiele telefoon, wat redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt voor het volgen van onderwijs, maar niet wordt verstrekt door de school.

 • g)

  Schoolgaand kind: het kind dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgt.

 • h)

  Peildatum: 1 juli 2017

Artikel 2 Doelgroep Kindpakket

Voor het kindpakket komt in aanmerking: het huishouden met minimaal een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar dat op hetzelfde adres woont als de aanvrager, dat op de peildatum:

 • a)

  een inkomen heeft dat minder bedraagt dan 130 % van de bijstandsnorm, en

 • b

  een vermogen heeft dat minder bedraagt dan het in artikel 34 van de Participatiewet genoemde bedrag; en

 • c)

  kinderbijslag ontvangt op grond van de Kinderbijslagwet voor het schoolgaande kind ten behoeve waarvan hij de aanvraag doet.

Artikel 4 Criteria verstrekking kindpakket

Voor de aanschaf van één of meerdere onderdelen uit het kindpakket wordt maximaal€ 400,- per schoolgaand kind verstrekt.

Artikel 5 Aanvraag procedure

 • 1.

  De aanvraag van een kindpakket kan uitsluitend geschieden door indiening van een door het college van burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier.

 • 2.

  Indien het huishouden in aanmerking komt voor het kindpakket wordt het maximale bedrag toegekend.

 • 3.

  Betaling van het kindpakket vindt plaats op declaratiebasis. Hiervoor moeten bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat het huishouden uitgaven heeft gedaan die kunnen worden geschaard onder de inhoud van het kindpakket zoals beschreven in artikel 1.

 • 4.

  Uitgaven die voor peildatum 1 juli 2017 hebben plaatsgevonden vallen niet onder de regeling en komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 5.

  De verstrekking van het kindpakket vindt plaats door middel van een afzonderlijkuitkeringsproces met afzonderlijke beschikkingen, mogelijkheid van bezwaar en beroep en verplichte terugvordering bij fraude.

Artikel 6 Looptijd

De aanvragen als bedoeld in artikel 5 kunnen worden ingediend vanaf 14 augustus 2017 tot en met 31 december 2017.

Artikel 7 Vervaldatum

Deze beleidsregels komen te vervallen met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Eenmalige verstrekking kindpakket 2017 Aalburg’.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 14 augustus 2017.

Aalburg, 18 juli 2017,

Het college van burgemeester en wethouders van Aalburg,

de secretaris, B.A. Duijster

de burgemeester, A.M.T. Naterop

Nota-toelichting  

Algemeen

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire 2016 staat hoeveel elke individuele gemeente van de € 85 miljoen krijgt. Voor de gemeente Werkendam gaat het in 2017 om een bedrag van € 85.397,- . De extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen. Om er zeker van te zijn dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen moet de ondersteuning in natura worden aangeboden.

 

Inhoud kindpakket

Voor de samenstelling van het kindpakket is bekeken welke basisbenodigdheden een kind nodig heeft, naast absoluut noodzakelijke behoeften als voedsel en onderdak. Dit zijn kleding en schoenen. Daarnaast is het goed kunnen volgen van onderwijs een zeer belangrijke voorwaarde om kansrijk te kunnen opgroeien. Vanuit dit oogpunt zijn schoolspullen toegevoegd aan het kindpakket. Elektronische apparaten als een laptop, tablet, pc, printer of mobiele telefoon kunnen niet uit het kindpakket worden bekostigd. Een rekenmachine wordt wel vergoed. Verder moeten schoolexcursies plaatsvinden in 2017 om te kunnen worden vergoed.

 

Doelgroep

Voor de vaststelling van het recht op een kindpakket geldt als peildatum 1 juli 2017. Dit betekent dat deze datum bepalend is voor de vaststelling van onder andere de leeftijd van de belanghebbende en de huishoudsituatie (gehuwd, alleenstaande ouder of alleenstaand). Ook is deze datum bepalend voor de vaststelling van de woonplaats, zodat duidelijk is tot welke gemeente de betrokkene zich dient te wenden voor een aanvraag van een kindpakket. Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen, ter vaststelling of een persoon tot de doelgroep van rechthebbenden behoort, geldt als peilmaand juli 2017.

Het kindpakket wordt beschikbaar gesteld voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar omdat deze doelgroep kinderen het grootste risico loopt op sociale uitsluiting als gevolg van armoede.

 

Criteriakindpakket

Voor de gemeente Werkendam is in 2017 een bedrag van € 85.397,- beschikbaar. Op dit moment zijn er in de gemeente Werkendam 134 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar die leven op bijstandsniveau (peildatum 22 juni 2017). Op basis van ervaringen van andere regelingen wordt ingeschat dat er nog 30% moet worden gereserveerd voor kinderen uit huishoudens die leven op 100-130% van het bijstandsniveau. Uitgaande van deze gegevens is de hoogte van het kindpakket vastgesteld op €400,- per kind.

 

Aanvraagprocedure

Om de beschikbare middelen in 2017 direct effectief in te zetten is voor 2017 gekozen voor een eenvoudige regeling waarbij het kindpakket wordt verstrekt op declaratiebasis. Hierdoor wordt wel gegarandeerd dat de middelen direct bij de kinderen terecht komen maar hoeven geen afspraken te worden gemaakt met leveranciers. Om huishoudens, die niet voldoende financiële draagkracht hebben om de aanschaf van de inhoud van het kindpakket voor te schieten, tegemoet te komen kan een voorschot worden gegeven. Goederen die voor 1 juli2017 zijn aangeschaft komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het kindpakket.

De verstrekking van het kindpakket vindt plaats door middel van een afzonderlijk uitkeringsproces met afzonderlijke beschikkingen, mogelijkheid van bezwaar en beroep en verplichte terugvordering bij fraude.

 

Looptijd

De middelen van het kabinet om kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk op te laten groeien zijn structureel. De regeling waar deze beleidsregels op van toepassing zijn eindigt op 31 december 2017. Voor 2018 en verder zal worden gekozen voor een activerend kindpakket in een digitale omgeving. Voor de invulling van de kindpakket en de uitvoer van deze regeling zal worden samengewerkt met maatschappelijke organisaties en private partijen.

 

Communicatie

Informatie over deze beleidsregels zal in de periode juli tot en met december 2017 verstrekt worden via de websites, nieuwsbrieven, artikelen op de infopagina, lokale kranten en social media.