Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Aanbesteden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanbesteden
CiteertitelReglement aanbesteden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De exacte publicatiedatum van deze regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2003nieuwe regeling

26-06-2003

onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanbesteden

vastgesteld door de Raad van de gemeente Aalburg op 26 juni 2003 Inhoud: I Aanleiding II InleidingIII Regelgeving IV Omschrijving van het werk V Aanbestedingsbeleid V.1 Omschrijving werken V.2 Soorten bouwwerkenV.3 AanbestedingsvormenV.4 Keuze van de aanbestedingsvormen V.5 Voor- en nadelen van de aanbestedingsvormVI Voorstel aanbestedingsvorm gemeente AalburgVI.1. AanbestedingsvormVI.2. Voorstel aanbestedingsvorm gekoppeld aan budgettenVII Besluitvormingsproces en bevoegdhedenverdeling

Hoofdstuk I Aanleiding

De raad heeft aangegeven inzicht te willen hebben in de wijze waarop de aanbesteding van werken in de gemeente Aalburg plaatsvindt. Daarnaast is door Deloitte & Touche in de managementletter 2001 en 2002 aangegeven dat het formuleren van het aanbestedingsbeleid wenselijk is. Motieven voor het vaststellen van een gemeentelijk aanbestedingsbeleid zijn het zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeenschapsgelden en de wenselijkheid om de bestuurlijke en ambtelijke integriteit te bevorderen.

Hoofdstuk II Inleiding

In deze nota AAanbestedingsbeleid in de gemeente Aalburg is vastgelegd welke wijze van aanbesteding van toepassing is bij welke soort werk, opdracht of dienst. In de praktijk bestaat er een spanningsveld tussen de wenselijkheid om een goed afgewogen aanbestedingsbeleid vast te stellen en uit te voeren en de noodzaak om alert te kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich kunnen voordoen. Een aanbestedingsbeleid moet daarom niet rigide zijn. Het moet wel duidelijk vooraf gestelde kaders hebben, open, controleerbaar zijn en toch praktisch. De gemeente is in verschillende rollen en in verschillende markten opdrachtgever. Op hoofdlijnen gezien zijn er drie markten:

 • 1.

  Bouwmarkt;

 • 2.

  Productenmarkt (leveranties);

 • 3.

  Dienstenmarkt.

De belangrijkste markt, in geld gezien, is voor de gemeente Aalburg de bouwmarkt. De regelgeving van de producten en dienstenmarkt is niet wezenlijk anders dan die bij de bouwmarkt, zij het dat de wijze van aanbesteden minder stringent geregeld is en andere specifieke voorwaarden kunnen gelden zoals de R.V.O.I. (Rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect). In deze nota wordt de regelgeving van de bouwmarkt als handleiding gehanteerd waarbij specifieke afwijkingen ten aanzien van producten en de dienstenmarkt afzonderlijk worden aangegeven. De gemeente is als opdrachtgever niet alleen privaatrechtelijk partij. De gemeente heeft als overheid ook een zorg voor het algemeen belang. Dit betekent dat de gemeente soms uit sociale of werkgelegenheidsmotieven andere keuzes maakt dan zij zou doen als zij uitsluitend privaatrechtelijke partij zou zijn.

Hoofdstuk III Regelgeving

Voor de aanbesteding van werken is de volgende regelgeving van toepassing:

 • 1.

  Gemeentewet: De Gemeentewet kent geen bepalingen met betrekking tot het aanbesteden. De gemeenten zijn vrij in de keuze van hun aanbestedingsbeleid. De grenzen worden in feite bepaald door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 • 2.

  Uniform Aanbestedings Reglement 2001 (UAR-2001):Het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 is vastgesteld door de Minister van VROM, Agehoord een brede vertegenwoordiging uit het bouwbedrijfsleven. Het U.A.R. is dwingend van toepassing op alle aanbestedingen van enige omvang door de rijksoverheid. In de praktijk wordt het U.A.R. ook door gemeenten, ook in de onze, toegepast. Het U.A.R. geeft per mogelijke aanbestedingsvorm de te volgen procedure aan. Voor een enkelvoudige offerte aanvraag worden geen regels gesteld in het U.A.R. Vormen van aanbesteding volgens artikel 4 van het U.A.R. zijn : - openbare aanbesteding; - openbare aanbesteding met voorafgaande selectie; - onderhandse aanbesteding; - onderhandse aanbesteding na selectie.

 • 3.

  De E.E.G-richtlijnen (Uniform Aanbestedingsreglement, EG 1991):Boven bepaalde drempelbedragen moeten overheidsopdrachten volgens Europese procedures worden aanbesteed. Dit geldt niet alleen voor opdrachten in de bouw, maar ook bijvoorbeeld voor het aanschaffen van kantoormeubilair, computers, het inschakelen van een schoonmaakbedrijf, het inschakelen van een architect voor het ontwerpen van een bouwopgave of voor het inkopen van diensten. De drempelbedragen die per 1 januari 2002 volgens de richtlijnen Awerken, producten en diensten voor de gemeente gelden zijn: - Bouwmarkt i 6.242.028,00 exclusief B.T.W. - Producten i 249.681,00 exclusief B.T.W. - Diensten i 249.681,00 exclusief B.T.W. De bedragen bevatten een zogenaamd splitsingsverbod. Dat wil zeggen dat het expliciet verboden is door handige rekentrucjes of iets dergelijks een werk, levering of dienst te splitsen om vervolgens voor de uitgesplitste onderdelen niet Europees aan te besteden, omdat die afzonderlijk beneden de drempelwaarde vallen. De Europese regelgeving kent vier aanbestedingsvormen: - openbare aanbesteding; - niet-openbare aanbesteding (openbaar met voorselectie); - onderhandelingsprocedure met vooraankondiging; - onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging.

Hoofdstuk IV Omschrijving van het werk

Artikel 1 Bouwmarkt

 • 1

  Bij de in deze nota beschreven keuzen geldt als uitgangspunt dat een volledig en compleet bestek voorhanden is. Zowel bij de aanbesteding (in de precontractuele fase) als tijdens de uitvoering van het werk (de contractuele fase) speelt het bestek een voorname rol. De functie van het bestek is tweeledig: - S het bestek dient een volledig beeld te geven (beschrijving werk, tekeningen, voorwaarden) van het door de aannemer te bereiken resultaat en wel zodanig dat dit resultaat ook getoetst kan worden aan de in het bestek vermelde eisen. Het bestek mag maar voor één uitleg vatbaar zijn; - S het bestek dient de verplichtingen te omschrijven die de betrokken partijen jegens elkaar hebben; - S ook zaken rond onderaanneming (onder andere afdracht loonheffing en premies sociale verzekering, Wet Ketenaansprakelijkheid) dienen in het bestek geregeld te zijn. - Het belang van het bestek bij de aanbesteding ligt in het feit dat het de basis vormt voor de prijsvorming. Iedere inschrijver beschikt over dezelfde informatie. De voorkeur gaat sterk uit naar de toepassing van standaardbestekken (RAW en StaBU).

Artikel 2 Producten en diensten

 • 1

  Bij de producten en diensten ligt het vervaardigen van een bestek minder duidelijk. Zeer grote opdrachten kunnen hiertoe wel aanleiding geven. Meestal is de vraag gericht op specifiek in de markt aanwezige producten c.q. knowhow. De voorwaarden waaraan de producten en diensten moeten voldoen dienen echter vooraf wel duidelijk te worden bepaald (technische omschrijving of programma van eisen). Hier geldt dat dit voor sommige specifieke producten niet mogelijk is. Voorbeeld is de aanschaf van een Unix-machine. De leverancier van de software schrijft voor welke unix-machine nodig is.

Hoofdstuk V Aanbestedingsbeleid

Paragraaf V2 Soorten aanbestedingsproducten

Artikel 1 Bouwmarkt

 • 1
  • a.

   Bouwwerkeni nieuwbouw bouwwerken; ii renovatie gebouwen en (grote) verbouwingen; iii (kleinere) verbouwingen; iv sloopwerkzaamheden.

  • b.

   Grond-, weg- en waterbouwkundige werken i Algemene grond-, weg- en waterbouwkundige werkzaamheden- bouwrijp maken (hieronder wordt verstaan een samenstel van werkzaamheden waardoor het mogelijk wordt te gaan bouwen en (later) tot inrichting van de openbare ruimte over te gaan; - woonrijp maken (hieronder worden verstaan activiteiten met betrekking tot inrichting van de openbare ruimte zo spoedig mogelijk na bebouwing c.q. bewoning; ii groenvoorzieningen, recreatievoorzieningen: - aanleg en reconstructies van voorzieningen; - recreatieve voorzieningen. iii riolen en gemalen: - aanleg en renovatie van riolen/gemalen en bergbezinkbassins; - onderhoud rioleringen/gemalen en bergbezinkbassins. iv wegen: - aanleg nieuwe wegen; - reconstructies van wegen; - onderhoud van wegen. v verkeersvoorzieningen: - fysieke voorzieningen ter uitvoering van het verkeersbeleid; vi bijzondere werkzaamheden: - aanleg en onderhoud van kunstwerken (bruggen e.d); - bodemsaneringsprojecten.

Artikel 2 Producten

 • 1
  • a.

   levering machines, wagenpark;

  • b.

   kantoormeubilair;

  • c.

   hardware & software;

  • d.

   office-supplies;

  • e.

   telecommunicatie;

  • f.

   gereedschappen.

Artikel 3 Diensten

 • 1
  • a.

   adviezen van adviesbureaus;

  • b.

   bodem/lucht/geluidsonderzoeken;

  • c.

   organisatie adviezen en dergelijke;

  • d.

   voorbereiding van werken;

  • e.

   schoonmaakonderhoud.

Artikel 1 Nieuw Artikel

 • 1

  De hiervoor omschreven werkzaamheden verschillen aanzienlijk van aard en omvang. Qua volume en kosten variërend van klein tot groot, het betreft eenvoudige en complexe werken, specifieke en uniforme/herhalingswerken, specialistisch en traditioneel werk en werken met sterk uiteenlopende voorbereidingstermijnen. Aard en omstandigheden zijn van belang voor de wijze van aanbesteding. De gemeente die een werk wil realiseren, ziet zich voor de vraag gesteld op welke wijze de arbeidsmarkt benaderd moet worden. Hoe kan tot een verantwoorde prijsvorming in de zin van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding worden gekomen? Krijgt een bedrijf de gelegenheid een offerte uit te brengen of wil de gemeente zich als opdrachtgever breder oriënteren. Er zal een keuze moeten worden gemaakt uit de diverse aanbestedingsvormen.

Paragraaf V3 Aanbestedingsvormen

Artikel 1 Openbare aanbesteding (Uniform Aanbestedings Reglement UAR-2001 en UAR-EG 1991)

 • 1

  Bij een openbare aanbesteding wordt door de aanbesteder het uit te voeren werk algemeen bekend gemaakt en kan door elk erkend aannemingsbedrijf dat daarin geïnteresseerd is worden ingeschreven. De bekendmaking geschiedt in de Staatscourant of landelijk verspreide vakbladen. In het bestek worden, naast een complete technische omschrijving van het te realiseren werk, alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieeleconomische eisen opgenomen waaraan een inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk. Gebruikelijk is dat gunning van het werk (=verlenen van de opdracht) plaatsvindt aan de laagste inschrijver. Indien gekozen wordt voor gunning op grond van zogenaamde economisch meest voordelige aanbieding dienen de gunningscriteria tevoren bekend gemaakt te zijn.

Artikel 2 Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie (UAR-2001 en UAR-EG1991)

 • 1

  Bij een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie wordt door de aanbesteder het uit te voeren werk algemeen bekendgemaakt en kan ieder erkend aannemingsbedrijf zich als gegadigde aanmelden. Vervolgens wordt een aantal gegadigden, dat aan de vooraf bekend gemaakte criteria/eisen voldoet, uitgenodigd daadwerkelijk in te schrijven op het werk. Voor wat de gunning van het werk betreft geldt hetzelfde als gesteld onder de hiervoor omschreven vorm van openbare aanbesteding. Het is van groot belang dat de criteria voor het selecteren van de uit te nodigen bedrijven van te voren helder geformuleerd zijn in de openbare aankondiging. Ook bij deze selectiecriteria zal het vooraf gaan om kwaliteitseisen, zowel ten aanzien van het werk als ten aanzien van tempo en de wijze van uitvoering. Wil aan voorafgaande selectie inhoud gegeven worden dan zullen de te hanteren criteria, na helder en eenduidig te zijn geformuleerd, ook objectief hanteerbaar moeten zijn. Per project kunnen de criteria verschillen, afhankelijk van de aard en omvang van het werk.

Artikel 3 Onderhandse aanbesteding na selectie (UAR-2001)

 • 1

  Bij een onderhandse aanbesteding na selectie wordt een aantal ondernemingen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de selectie. Meerdere, doch tenminste drie, ondernemingen worden uitgenodigd om in te schrijven. Zij dienen te voldoen aan van tevoren bekendgemaakte eisen en dienen de benodigde gegevens te overleggen. Deze procedure is analoog aan een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie. Hoewel bij de gunning ook rekening kan worden gehouden met aanvullende criteria zoals Auitvoeringstermijn, bouwsystematiek, Abetalingscondities e.d. zal in de praktijk toch veelal het werk gegund worden aan de inschrijver met de laagste prijs.

Artikel 4 Onderhandse aanbesteding (UAR-2001)

 • 1

  Tegenhanger van de openbare aanbesteding is de onderhandse aanbesteding. Hierbij wordt een beperkt aantal, doch tenminste drie, ondernemingen uitgenodigd om in te schrijven op het werk. De opdracht van het werk geschiedt, volgens genoemd UAR, aan de inschrijver wiens aanbieding de aanbesteder het meest aannemelijk voorkomt. Ten aanzien van de gunning van het werk geldt hetzelfde als bij de onderhandse aanbesteding. De hoogste inschrijver zal bij de volgende aanbesteding niet worden uitgenodigd. De uitsluiting geldt alleen voor de eerstvolgende aanbesteding. Daarna kan de uitgesloten aannemer weer worden uitgenodigd. Het geeft de andere aannemers echter niet het recht om bij een volgende aanbesteding te allen tijde te worden uitgenodigd. Dit instrument is bedoeld om de concurrentie te vergroten.

Artikel 5 Enkelvoudige uitnodiging

 • 1

  Bij een enkelvoudige uitnodiging wordt een aannemingsbedrijf verzocht een prijsaanbieding te doen. In principe wordt het werk gegund aan het uitgenodigde bedrijf. Op de prijsvorming en concurrentie- aspecten wordt later ingegaan.

Artikel 6 Raamopdrachten

 • 1

  Voor sommige werken, die technisch zeer complex zijn, veel verschillende typen werk omvatten of innoverend zijn, kan het noodzakelijk of gewenst (doelmatig) zijn om ten behoeve van de totstandkoming van het werk, via onderhandelingen de technische en contractuele voorwaarden vast te stellen. Werken in bouwteamverband is er de bekendste vorm van. In een werkverband van tijdelijke aard werken de opdrachtgever, aannemer en eventueel overige deskundigen gezamenlijk aan de ontwikkeling en uitvoering van een bepaald project. In de loop van het traject wordt ook de prijsstelling bepaald. Bij deze vorm draagt de aannemer als lid van het team ook verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het ontwerp en het bestek. Andere vormen die in deze sfeer liggen zijn werken met een ontwerpteam en turnkey-projecten.

Artikel 7 Werken in regie

 • 1

  Bij deze methode wordt het werk niet uitgevoerd tegen een vooraf vastgesteld totaalbedrag, maar wordt het werk opgedragen en uitgevoerd tegen vooraf overeengekomen prijzen per eenheid (kleine reparaties, inritten en rioolaansluitingen). Door enkele, met het gebied bekende, aannemers wordt jaarlijks een lijst van te hanteren eenheidsprijzen ingediend. Na beëindiging van het werk wordt het aantal eenheden (en de daarmee samenhangende kostenposten) bepaald.

Artikel 8 Offertes

 • 1

  Veelal is het gebruik om, met name bij de producten- en dienstenmarkt, aan èèn of meerdere bedrijven offertes te vragen, waarbij specifieke producten en/of diensten worden gevraagd. Deze vorm van aanbesteden is qua aanbestedingsvorm te vergelijken met de onderhandse (meerdere offertes) aanbesteding of de enkelvoudige (een offerte) uitnodiging.

Paragraaf V4 Keuze van de aanbestedingsvormen

Artikel 1  

 • 1

  Welke van de aanbestedingsvormen het beste toegepast kan worden hangt van diverse zaken af: - relevante regelgeving; - de aard en omvang van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze moeten worden uitgevoerd; - de voor- en nadelen van de verschillende aanbestedingsvormen.

  De belangrijkste doelstelling bij aanbesteding is het gunnen van werken op basis van een optimale prijs/ kwaliteitsverhouding van het werk. Daarnaast spelen de zorg van de gemeentelijke overheid voor de plaatselijke werkgelegenheid alsmede de service en dienstverlening een rol.

 • 1.

  Prijsvorming Bij het beantwoorden van de vraag welke vorm van aanbesteding voor de gemeente het gunstigst is, moet ook rekening worden gehouden met de hogere kosten van voorbereiding en uitvoering bij de opdrachtgever in het geval van meervoudige aanbesteding. Er worden immers hoge eisen gesteld aan de opmaak van bestekken teneinde interpretatieverschillen over technische, organisatorische- en financiële aspecten te kunnen voorkomen. In de afweging tussen openbaar of onderhands aanbesteden treedt dus een punt op waarbij hogere kosten van voorbereiding niet gecompenseerd worden door een lagere aanneemsom. Ook de specifieke aard van het werk kan aanleiding zijn voor een keuze tussen openbaar/meervoudig en enkelvoudige aanbesteding. Op grond van praktische, procedurele en technische gronden is het dan ook zinvol een financiële ondergrens te stellen voor meervoudige aanbestedingen. Een marktconforme prijsvorming bij enkelvoudige uitnodiging wordt niet bewerkstelligd door directe concurrentie ten opzichte van meerdere aanbieders, maar wordt anders benaderd. Bij een enkelvoudige uitnodiging wordt met een zogenaamde open begroting gewerkt. De opgegeven prijzen worden vergeleken met de eigen aanbestedingsbegroting en gerelateerd aan de eenheidsprijzen zoals die bij een gemeente worden gehanteerd. De gemeente zal in deze situatie ook de markt verkennen ten aanzien van de geldende prijzen. Daarnaast wordt van de aannemer een zogenaamde afstandsverklaring gevraagd. Dit houdt in dat bij het eventueel mislukken van de prijsonderhandelingen, er een andere vorm van aanbesteding kan worden gekozen. De mogelijkheid van een eventueel te behalen prijsvoordeel bij meervoudige uitnodiging kan in sommige situaties bij een enkelvoudige aanbesteding gecompenseerd worden door Awinst ten aanzien van de snellere voortgang in het werk, de bereikte kwaliteit van het werk en minder risico=s in de sfeer van meerwerk, claims, nazorg e.d.

 • 2.

  Kwaliteit en beheersbaarheidZekerheid over kwaliteit van uitvoering en de (tijdige) oplevering van een goed product is van belang in verband met:

  • a.

   de beheersing van de kosten van de directievoering en het toezicht;

  • b.

   het beperken van overlast voor burgers en bedrijven; hier bestaat verder een directe relatie met de AnoodzakelijkeA inzet van het bestuur en het ambtelijk apparaat;

  • c.

   belang van het continue functioneren van de infrastructuur (verkeer, riolering, telecommunicatie, openbare en andere gemeentelijke gebouwen);

  • d.

   een goede voortgang en een tijdige oplevering van het werk;

  • e.

   de kosten van nazorg;

  • f.

   de (toekomstige) beheersbaarheid van beheer en onderhoud.

  Als overheid is het verstandig, gelet op de genoemde punten, risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Daarbij is het dus van belang een goed inzicht te verkrijgen in hetgeen een aannemer in zijn Amars heeft. Dit komt de beheersbaarheid van het realisatieproces ten goede. Uit een oogpunt van beheersbaarheid dient ook voorkomen te worden dat Aonbekende aannemers erg laag op een werk inschrijven en dat vervolgens slechts zeer moeizaam de gewenste kwaliteit bereikt kan worden en/of er voortdurend geschilpunten zijn bij de interpretatie van het bestek of het omgaan met onvoorziene voorvallen. Dit kan leiden tot allerlei vormen van hoogst ongewenste toestanden zoals het Azoeken en uitbuiten van meerwerk, het leggen van claims met als gevolg juridische procedures, verstoorde verhoudingen opdrachtgever/aannemer, en daarmee kwaliteitsverlies en grote kosten van nazorg. Deze situaties kunnen zich met name voordoen bij ongeclausuleerde openbare aanbestedingen waarbij een dergelijke aanbieder niet Abuiten de deur kan worden gehouden. In een situatie waarin de markt Akrap is en dus de Awerkhonger onder de aannemers groot is, is een zorgvuldige en aanstuurbare selectie van de uit te nodigen aannemers dan ook noodzakelijk. Hieraan kan het beste vorm worden gegeven door het uitgeven van werken door middel van openbare aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandse of enkelvoudige aanbesteding. Een aspect dat in het kader van de beheersbaarheid eveneens meegewogen moet worden is het gegeven dat openbaar aanbesteden in verhouding tot onderhands aanbesteden - en zeker tot een enkelvoudige uitnodiging - meer voorbereidingstijd vergt.

 • 3.

  Belangen werkgelegenheid In het belang van de lokale werkgelegenheid streeft de gemeente ernaar om lokale bedrijven te betrekken als marktpartij in het aanbestedingsbeleid. Voorwaarde is echter dat deze bedrijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau, te bereiken voor een zo laag mogelijke prijs. Bij de zorg voor de belangen van de lokale werkgelegenheid (c.q. regionale werkgelegenheid) spelen openheid en zorgvuldigheid een belangrijke rol.

 • 4.

  Eisen die aan een aannemer gesteld dienen te worden.Bij de keuze van een aannemer is het van belang in het oog te houden dat deze aan een aantal redelijkerwijs te stellen eisen dient te voldoen. Hij dient:

  • a.

   te beschikken over alle benodigde vestigings- en overige vergunningen;

  • b.

   goede vakinhoudelijke kennis van zaken te hebben, en te beschikken over (specifieke) deskundigheid en ervaring, bijvoorbeeld blijkend uit referentieprojecten;

  • c.

   locale kennis te hebben, en in stad of regio gevestigd of adequaat vertegenwoordigd te zijn (dit geldt met name bij onderhouds- en reconstructiewerken);

  • d.

   voldoende solvabiliteit te hebben en in staat te zijn financiële zekerheden te stellen;

  • e.

   voldoende prijstechnisch bekwaam te zijn, en moet in staat zijn een scherpe begroting te offreren;

  • f.

   een adequate organisatie van mensen, materieel en overige productiemiddelen te hebben;

  • g.

   service te verlenen, moet mee kunnen denken, en is bereid te zoeken naar technische oplossingen;

  • h.

   verzekerd te zijn en te voldoen aan ARBO-eisen.

Paragraaf V5 Voor- en nadelen van de aanbestedingsvorm

Artikel 1  

 • 1

  Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat het aanbestedingsbeleid niet gesimplificeerd kan worden tot uitsluitend de keuze tussen openbare of onderhandse aanbesteding. Er is ook landelijk geen eenduidigheid in de te maken keuzes en het stellen van grenzen. Het gaat er naar onze mening om, voor onze situatie een optimale mix te vinden tussen prijs/kwaliteitverhouding en beheersbaarheid van het proces. In het voorgaande hebben wij kort stilgestaan bij een aantal factoren, die mede bepalend zijn voor de keuze van een aanbestedingsvorm. In de volgende matrix zijn de voor- en nadelen van de diverse aanbestedingsvormen weergegeven.

  493px

  Concluderend:

  • 1.

   Hoe groter het werk, hoe eerder openbare aanbesteding al dan niet met voorafgaande selectie aan de orde komt.

  • 2.

   Hoe ingewikkelder het werk, hoe eerder aanbesteding onderhands of één op één aan de orde komt.

Hoofdstuk VI Voorstel aanbestedingsbeleid gemeente Aalburg

Paragraaf VI1 Aanbestedingsvorm

Artikel 1  

 • 1

  De voor- en nadelen zijn voor werken van de gemeente Aalburg onderverdeeld naar de meest geschikte aanbestedingsvormen.

  • 1.

   Bouwkundige werken1.1 Kleine bouwkundige werken (inclusief onderhoud): enkelvoudige aanbesteding; 1.2 Middelgrote gebouwen (nieuwbouw): onderhandse aanbesteding bij voorkeur met voorselectie; 1.3 Grote verbouwingen en nieuwbouw: openbaar met voorselectie; 1.4 Boven normbedrag: conform Europese richtlijn openbaar aanbesteden.

  • 2.

   Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.1 Kleine weg- en waterbouwkundige werken en onderhoudswerkzaamheden: enkelvoudige aanbesteding of onderhands of uitvoering in regie; 2.2 Middelgrote weg- en waterbouwkundige werken: onderhandse aanbesteding bij voorkeur met voor- selectie; 2.3 Grote weg- en waterbouwkundige werken: openbare aanbesteding bij voorkeur met voorselectie; 2.4 Boven normbedrag: conform Europese richtlijn openbaar aanbesteden;

  • 3.

   Producten 3.1. Specifieke producten: enkelvoudige aanbesteding; 3.2. Algemene producten (klein): onderhandse aanbesteding; 3.3. Algemene producten (groot): onderhandse aanbesteding met voorselectie; 3.4. Boven normbedrag: conform Europese richtlijn openbaar aanbesteden;

  • 4.

   Diensten 4.1. Kleine dienstverlening: enkelvoudige aanbesteding; 4.2. Middelgrote dienstverlening: onderhandse aanbesteding; 4.3. Grote dienstverleningen: onderhandse aanbesteding met voorselectie 4.4. Grote dienstverleningen (boven de Europese norm): openbaar aanbesteden. Voor de gemeente Aalburg zijn de andere aangegeven mogelijkheden als bouwteam, turnkey etc. slechts in zeer bijzondere gevallen voor zeer grote en in- gewikkelde investeringsprojecten aan de orde.

Paragraaf VI2 Voorstel aanbestedingsvorm gekoppeld aan budgetten

Artikel 1  

 • 1

  Ten aanzien van de hierboven aangegeven verdeling wordt opgemerkt dat het niet eenvoudig is om aan de uitgangspunten absolute budgetten te koppelen. Hieronder volgt een overzicht waarbij deze koppeling toch is gemaakt. Op 2 maart 1998 heeft het college van B&W de ARegeling budgethouders gemeente Aalburg 1998” vastgesteld. Deze regeling is bij B&W-besluit d.d. 17 oktober 2000 gewijzigd vastgesteld. Bij de aanbestedingsvorm gekoppeld aan budgetten is, voor zover mogelijk, aansluiting gezocht bij deze budgetregeling. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

  Bouwkundige werken1.1 tot €12.000,00 Onderhands of enkelvoudig 1.2 vanaf €12.000,00 Onderhands 1.3 vanaf €200.000,00 Onderhands na selectie 1.4 boven €750.000,00 Openbaar met voorselectie 1.5 boven €6.242.028,00 Openbaar conform Europese richtlijnen

  • 1.

   Grond-weg en waterbouwkundige werken 2.1. tot €12.000,00 Onderhands of enkelvoudig 2.2. vanaf €12.000,00 Onderhands 2.3. vanaf €200.000,00 Onderhands na selectie 2.4. boven €750.000,00 Openbaar met voorselectie 2.5. boven €6.242.028,00 Openbaar conform Europese richtlijnen

  • 2.

   Producten 3.1. tot €12.000,00 Onderhands of enkelvoudig 3.2. vanaf €12.000,00 Onderhands 3.3. boven €100.000,00 Onderhands na selectie 3.4. boven €249.681,00 Openbaar conform Europese richtlijn

  • 3.

   Diensten 4.1. tot €12.000,00 Onderhands of enkelvoudig 4.2. vanaf €12.000,00 Onderhands 4.3. boven €100.000,00 Onderhands na selectie 4.4. boven €249.681,00 Openbaar conform Europese richtlijn

  Al eerder is in deze nota aangegeven, dat het aanbestedingsbeleid niet rigide mag zijn. De vermelde grenzen dienen dus met enige flexibiliteit gehanteerd te worden. Dit mag er echter niet toe leiden dat uitzonderingen de regel gaan bepalen. Voorgesteld wordt de budgetten te hanteren als richtlijn waarvan in bijzondere omstandigheden en met nadere motivering, ter beoordeling van het college van B&W, kan worden afgeweken. In deze nota is eveneens al eerder gewezen op de noodzaak tot het helder formuleren van de criteria, enerzijds ten behoeve van voorafgaande selectie, anderzijds ook voor de gunning van een werk. De eerste categorie zal in de openbare bekendmaking vermeld dienen te worden en in algemene zin objectief hanteerbaar moeten zijn. De tweede categorie zal in het bestek worden vermeld en zal specifiek gelden voor het bedrijf dat de laagste inschrijving heeft gedaan.

Hoofdstuk VII Besluitvormingsproces en bevoegdheden

Artikel 1  

 • 1

  Ter afsluiting van deze nota wordt hierna het besluitvormingsproces en de bevoegdhedenverdeling weergegeven:

  • 1.

   De raadHet formuleren van een gemeentelijk aanbestedingsbeleid is een bevoegdheid van de raad. De raad dient het aanbestedingsbeleid vast te stellen.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders is belast met de praktische uitvoering van het aanbestedingsbeleid (artikel 166 Gemeentewet belast het college met de uitvoering van raadsbesluiten).

  • 3.

   Ambtelijke organisatie Zowel door de invoering van het duaal systeem als het in te voeren aanbestedingsbeleid zullen de op 29 maart 1993 vastgestelde regels voor mandateren aangepast moeten worden.