Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Ontheffingen breedtebeperking Veensesteeg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingen breedtebeperking Veensesteeg
CiteertitelReglement ontheffingen breedtebeperking Veensesteeg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

RVV 1990, art. 87

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2001Nieuwe regeling

23-10-2001

Nieuwsblad Land van Altena, 01-11-2001

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingen breedtebeperking Veensesteeg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg;

gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende

REGLEMENT ONTHEFFINGEN BREEDTEBEPERKING VEENSESTEEG

 

Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1
  • a.

   In dit reglement wordt verstaan onder:hulpdiensten: ambulance, brandweer, politie;

  • b.

   ontheffing: een door burgemeester en wethouders verleende ontheffing krachtens welke het mogelijk is met een motorvoertuig breder dan 2.30 meter de breedtebeperking in de Veensesteeg te passeren;

  • c.

   ontheffinghouder; de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

  • d.

   STV: systeem voor Selectieve Toegangsverlening Veensesteeg.

Hoofdstuk 2 PROCEDURES

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Een ieder die meent in aanmerking te komen voor een ontheffing in de zin van dit reglement kan schriftelijk een daartoe strekkend verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten zoveel mogelijk de voor een beoordeling van belang zijnde gegevens en bescheiden worden overlegd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indiening van de aanvraag en de in het tweede lid bedoelde bescheiden.

Artikel 3 Ongenoegzaamheid ingediende bescheiden

 • 1

  Indien de aanvraag onvoldoende gegevens bevat, stelt het college van burgemeester en wethouders binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag de aanvrager in de gelegenheid deze binnen twee weken nadat hem dit is meegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 4 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan deze beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen; voor afloop van de in lid 1 gestelde termijn wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Geldigheidsduur van de ontheffing

 • 1

  De ontheffing is geldig tot wederopzegging.

Artikel 6 Intrekking van de ontheffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken:

  • a.

   indien voor het verkrijgen van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien na het verlenen van de ontheffing verandering optreedt in de omstandigheden of inzichten, waardoor de ontheffing niet meer het doel dient waarvoor zij oorspronkelijk is afgegeven;

  • c.

   indien aan de ontheffing verbonden voorschriften, regels of beperkingen niet worden of zijn nagekomen (zoals het niet betalen van leges of waarborgsommen);

  • d.

   indien de ontheffinghouder niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing;

  • e.

   indien de ontheffinghouder zelf vraagt om intrekking van de ontheffing;

  • f.

   indien de ontheffinghouder bij herhaling blijk geeft van verkeersgedrag dat moet worden aangemerkt als strijdig met de doelstellingen van de breedtebeperking.

 • 2.

  Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt tot intrekking van een ontheffing, stelt hij de ontheffinghouder in de gelegenheid zijn zienswijze over het voornemen daartoe kenbaar te maken. Dit geldt niet ingeval de ontheffinghouder zelf om intrekking van de ontheffing heeft verzocht.

Artikel 7 Nadere regels

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen aan het afgeven van ontheffingen.

Artikel 8 Mogelijke ontheffinghouders

 • 1

  De ontheffing moet op naam staan van de eigenaar of de gebruiker van een motorvoertuig en (indien van toepassing) op kenteken gesteld. In principe komen in aanmerking voor een ontheffing:

  • a.

   bedrijven die zijn gevestigd binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijvenlint Veensesteeg 2000’ en die voor hun bedrijfsvoering gebruik maken van één of meer motorvoertuigen die breder zijn dan 2.30 m, en voor welke de breedtebeperking structureel wezenlijk langere aan- en afrijtijden voor deze motorvoertuigen veroorzaakt;

  • b.

   bedrijven, anders dan bij a. genoemd, die vanwege de breedtebeperking onevenredig zwaar economisch nadeel ondervinden;

  • c.

   bestuurders van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en breder zijn dan 2.30 m die kunnen aantonen dat de Veensesteeg voor hen de geëigende route is;

  • d.

   hulpdiensten;

  • e.

   bedrijven die zorgdragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem.Bij de beoordeling van een aanvraag om een ontheffing wordt tevens getoetst op de bereikbaarheid van een locatie op een andere wijze en de omvang van het economisch nadeel voor de ontheffingverzoeker

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1

  Er zal geen ontheffing worden verleend als;

  • 1.

   er geen sprake is van een aantoonbaar belang;

  • 2.

   de bermen c.q. de weg schade zullen ondervinden als gevolg van de ontheffingverlening;

  • 3.

   het doel van de maatregel onevenredig wordt doorkruist door de verlening van de ontheffing

Artikel 10 Bescheiden

 • 1

  Na het verlenen van de ontheffing ontvangt de ontheffinghouder een (chip)kaart, sleutel of een ander voorwerp (hierna te noemen; sleutel) om zich toegang te verschaffen. Voor een sleutel ten behoeve van het STV wordt per stuk een borgsom van f. 220,37 (€ 100,00) in rekening gebracht. Over deze borgsom wordt geen rente vergoed. Voor de ontheffing worden conform de legesverordening van de gemeente Aalburg leges in rekening gebracht.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement treedt zes weken na de dag van bekendmaking in werking.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement ontheffingen breedtebeperking Veensesteeg’.

Artikel 12 Bijzondere gevallen

 • 1

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd van dit reglement afwijken.

Aldus vastgesteld in de vergadering vanBurgemeester en wethouders van 23 oktober 2001

de secretaris de burgemeester