Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

subsidie preventie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidie preventie
CiteertitelVoorschriften subsidie preventie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voorschriften ter uitvoering van de Verordening Algemene Subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening algemene subsidie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008Nieuwe regeling

07-04-2008

Het Kontakt,

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

subsidie preventie

(ter uitvoering van de Verordening algemene subsidie)Vastgesteld door het college op 7 april 2008 (onder de tenaamstelling Beleidsregel preventie) 

Algemeen:Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende instellingen of activiteiten:1. EHBO 2. Brandweervereniging  

Artikel 1 Begrippen

 • 1
  • a.

   EHBO; een vereniging die activiteiten organiseert gericht op bevordering van de gemeentelijke volksgezondheid;

  • b.

   Lid; een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Aalburg, die contributie betaalt voor het lidmaatschap;

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1

  De doelstelling van het gemeentelijk beleid is om de gemeentelijke volksgezondheid te ondersteunen door activiteiten die gericht zijn op de bevordering, voorlichting en preventie.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  De activiteiten dienen gericht te zijn op inwoners van de gemeente Aalburg.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1

  Naast de in de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2008 genoemde subsidievoorwaarden gelden de volgende specifieke voorwaarden:

  • a.

   Het aantal leden of deelnemers van de EHBO dient tenminste 15 te zijn.

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • 1
  • a.

   Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg worden aangeleverd.

  • b.

   Er moet gebruik worden gemaakt van het door het college vastgestelde subsidieaanvraagformulier.

  • c.

   Er moet door de EHBO een opgave worden gedaan van het aantal leden of deelnemers uit Aalburg op 1 januari voorafgaande aan het subsidiejaar.

  • d.

   Er moet een opgave worden gedaan van de voorgenomen activiteiten in het subsidiejaar.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1
  • a.

   De instellingen die onder deze beleidsregel vallen komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie.

  • b.

   De subsidie kan in één keer voor 2 jaren worden aangevraagd.

  • c.

   Het college bepaalt of een subsidie wordt toegekend voor één of meerdere jaren.

  • d.

   EHBO-verenigingen ontvangen een bijdrage per lid uit Aalburg van € 21 per lid.

  • e.

   Brandweerverenigingen ontvangen een bijdrage van €110,-.

Artikel 7 Eigen bijdragen deelnemers

 • 1

  Alle ingeschreven deelnemers van de EHBO moeten een bijdrage (contributie) betalen.

Artikel 8 Uitvoeringsafspraken

 • 1

  Niet van toepassing

Artikel 9 Wijze van vaststellen

 • 1

  Op grond van artikel 11 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg 2008 bepaalt het college dat de subsidieaanvragen voor de activiteiten uit deze beleidsregel zonder voorafgaande subsidieverlening worden vastgesteld.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer.Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief deze indexering. Door de raad wordt in de begroting het subsidieplafond vastgesteld. 

Artikel 11 Titel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Preventie”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking (met terugwerkende kracht) per 1 april 2008.