Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Subsidie sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie sport
CiteertitelVoorschriften subsidie sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voorschriften ter uitvoering van de Verordening Algemene Subsidie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening algemene subsidie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008Nieuwe regeling

07-04-2008

Het Kontakt,

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie sport

(ter uitvoering van de Verordening algemene subsidie)Vastgesteld door het college op 7 april 2008 (onder de tenaamstelling Beleidsregel sport)

<vet>Algemeen</vet>:Deze beleidsregel is van toepassing op de volgende verenigingen / stichtingen:1. Sportverenigingen2. Stichting Sport en Spel3. Stichting Prisma 

Artikel 1 Begrippen

 • 1
  • a.

   sport: het beoefenen van activiteiten al dan niet in groepsverband gericht op het beoefenen van een vorm van sport.

  • b.

   sportvereniging: een vereniging waarvan de sportactiviteiten hoofdzakelijk in de gemeente Aalburg plaatsvinden.

  • c.

   lid: degene die actief deelneemt aan wedstrijden, trainingen en oefeningen in verenigingsverband

  • d.

   jeugdlid: degene die actief deelneemt aan wedstrijden, trainingen en oefeningen in verenigings&#xAC;verband en op 1 januari van het subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 2 Beleidsdoel

 • 1

  De doelstelling van het gemeentelijke sportbeleid is het stimuleren van sportbeoefening, zowel in recreatief- als in competitieverband.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  De accenten liggen op het stimuleren van de deelname aan sport door:- Jeugd en jongeren tot 18 jaar- Mensen met een beperking

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1

  De subsidieaanvrager dient te voldoen aan de algemene voorwaarden genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg.

Artikel 4.1 Specifiek sportverenigingen:

 • 1.
  • a.

   Voor de volgende sporten kan door een sportvereniging subsidie worden aangevraagd:1. Binnensporten&#x2022; Basketbal&#x2022; Gymnastiek&#x2022; Tafeltennis&#x2022; Badminton&#x2022; Volleybal&#x2022; Zwemmen2. Buitensporten&#x2022; Paardensport&#x2022; Tennis&#x2022; Schaatsen&#x2022; Voetbal&#x2022; Wandelen3. Overige sporten&#x2022; Hondensport&#x2022; Schietvereniging

  • b.

   Een vereniging genoemd onder 4.1 dient een minimum ledental uit de gemeente Aalburg te hebben zoals hierna bepaald:10 voor hondensport- en schietverenigingenverenigingen20 voor volleybal, wandelen, tafeltennis, paardensport, schaatsen en basketbal50 voor gymnastiek en zwemmen100 voor tennissport en voetbal

  • c.

   Indien meer dan 20% van de leden waarvoor een bijdrage per jeugdlid wordt aangevraagd buiten de gemeente Aalburg woont wordt uitsluitend voor de leden uit Aalburg een bijdrage per jeugdlid verstrekt.

  • d.

   Indien bij een vereniging die al meerdere jaren een structurele subsidie heeft ontvangen het ledenaantal onder de minimum norm komt wordt nog gedurende &#xE9;&#xE9;n jaar een subsidie verstrekt na dit jaar dient het ledenaantal weer hoger te zijn dan het minimum.

  • e.

   De subsidieaanvrager dient voor de sportactiviteiten gebruik te maken van sportaccommodaties binnen de gemeente Aalburg.

  • f.

   De sportverenigingen genoemd onder 4.1 dienen te zijn aangesloten bij een landelijke (koepel)organisatie of -vereniging.

Artikel 5 Vereisten bij de aanvraag

 • 1
  • a.

   Bij de aanvraag moeten de stukken op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg worden aangeleverd.

  • b.

   Er moet gebruik worden gemaakt van de door het college vastgesteld subsidieaanvraagformulier.

  • c.

   Er moet een opgave worden gedaan van het aantal bij de bond ingeschreven leden per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieverstrekking betrekking heeft;

  • d.

   Het bepaalde onder 5 b geldt niet voor de onder Algemeen 2 en 3 genoemde stichtingen.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen

 • 1

  .

Artikel 6.1 Algemeen

 • 1
  • a.

   Sportverenigingen die met hun activiteiten bijdragen aan het gemeentelijke beleidsdoel komen in aanmerking voor een activiteitensubsidie.

  • b.

   De stichtingen genoemd onder Algemeen 2 en 3 die met hun activiteiten bijdragen aan het gemeentelijke beleidsdoel komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie.

Artikel 6.2 Binnensportverenigingen

 • 1

  Binnensportverenigingen komen in aanmerking voor een activiteitensubsidie die bestaat uit:

  • a.

   een basisbedrag per sportvereniging van &#x20AC; 100,- per jaar per vereniging

  • b.

   een bijdrage per jeugdlid van &#x20AC; 10,- per jaar per jeugdlid

  • c.

   een bijdrage in de accommodatiekosten van 60% van de huur van de accommodatie over het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 6.3 Buitensportverenigingen

 • 1

  Buitensportverenigingen komen in aanmerking voor een activiteitensubsidie die bestaat uit

  • a.

   een basisbedrag per sportvereniging van &#x20AC; 100,- per jaar.

  • b.

   een bijdrage per jeugdlid van &#x20AC; 10,- per jaar.

  • c.

   een onderhoudsbijdrage zoals gespecificeerd in artikel 6.4 onderhoudsbijdrage buitensportaccommodaties.

Artikel 6.4 Onderhoudsbijdrage buitensportaccommodaties

 • 1

  Voetbalverenigingen: een vergoeding sportvelden inclusief oefenhoek per voetbalvereniging een bedrag van &#x20AC; 6.620,- per jaar.

  • a.

   Paardensport: een vergoeding van &#x20AC; 1.362,- per jaar.

  • b.

   Schaatssport: een vergoeding van &#x20AC; 300,- per jaar.

  • c.

   Tennisvereniging: een vergoeding onderhoud tennisbanen van &#x20AC; 500,- per jaar.

Artikel 6.5 Overige sportverenigingen

 • 1

  Hondensport-, schiet- en wandelsportverenigingen komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 300,- .

Artikel 6.6 Specifiek Stichting Sport en Spel en Stichting Prisma

 • 1

  Stichting Sport en Spel ontvangt een bijdrage voor de activiteiten € 15,- per deelnemer.Stichting Prisma ontvangt een bijdrage van voor de activiteiten € 15,- per deelnemer. 

Artikel 7 Eigen bijdragen deelnemers

 • 1
  • a.

   Alle leden van de sportverenigingen moeten een bijdrage (contributie) betalen.

  • b.

   Het college kan bepalen dan deelnemers van de stichting Sport en Spel en de Stichting Prisma voor (een deel van) de activiteiten een bijdrage betalen.

Artikel 8 Uitvoeringsafspraken

 • 1

  Niet van toepassing.

Artikel 9 Wijze van vaststellen

 • 1

  Op grond van artikel 11 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Aalburg 2008 bepaalt het college dat de subsidieaanvragen voor de activiteiten uit deze beleidsregel zonder voorafgaande subsidieverlening worden vastgesteld.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1

  Jaarlijks wordt het subsidiebedrag geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer.Het in de begroting opgenomen bedrag is inclusief deze indexering. Door de raad wordt in de begroting het subsidieplafond vastgesteld. 

Artikel 11 Titel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Sport”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze beleidsregel treedt in werking (met terugwerkende kracht) per 1 april 2008.