Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Mandaatbesluit Griffie gemeente Aalsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Griffie gemeente Aalsmeer
CiteertitelMandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen van afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201701-01-201707-03-2020Nieuwe regeling

20-04-2017

Gemeenteblad 2017, 75390

Z-2017/013552

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Griffie gemeente Aalsmeer

Z-2017/013552

 

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit het Mandaatbesluit van de Griffie gemeente Aalsmeer vast te stellen, die als volgt luidt:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaatgever: de gemeenteraad zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk II van de Gemeentewet;

 • b.

  Gemandateerde: degene aan wie mandaat verleend is;

 • c.

  Werkgeverscommissie: commissie als bedoeld in de Verordening werkgeverscommissie;

 • d.

  Griffier: de functionaris zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • e.

  Plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet;

 • f.

  Griffiemedewerkers: medewerkers in dienst van de gemeente Aalsmeer die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de plaatsvervangend griffier;

 • g.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • h.

  Ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • i.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • j.

  Machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden aangemerkt;

 • k.

  Mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten zijn opgenomen.

Artikel 2. Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 2.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij de mandaatgever hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 3.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3. Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4.

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • 1.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting;

 • 2.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

 • 3.

  uit te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico's of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

 • 4.

  stukken geen routinematig karakter hebben;

 • 5.

  de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5.

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 • a.

  de gemeenteraad die het (onder) mandaat heeft verleend deze intrekt;

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt;

 • c.

  de functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Mandaatgever valt.

Artikel 6. Terugkoppeling

 • 1.

  Een in mandaat namens de raad te nemen besluit wordt vooraf aan de werkgevers-commissie en/of seniorenconvent voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de raad of de burgemeester op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   de raad of de werkgeverscommissie deze wens kenbaar heeft gemaakt. Indien de werkgeverscommissie dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 • 2.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat of zou kunnen bestaan over de inhoud en/of reikwijdte van Aalsmeerse beleidskaders.

Artikel 7. Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit artikel 6 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd genomen is.

Artikel 8. Plaatsvervanging

Als een bevoegdheid is gemandateerd aan de griffier, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 9. Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Gemeenteraad Aalsmeer,

namens dezen,

handtekening

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

 

Als er sprake is van vervanging van de griffier, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

Gemeenteraad Aalsmeer,

namens dezen,

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

griffier (plv)

Artikel 10. Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, legt hierover desgevraagd verantwoording af aan de mandaatgever.

Artikel 11. Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op door de raad verleende volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 12. Mandatenoverzicht

Alle verleende mandaten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht.

Artikel 13. Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 14. Slot

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt op 1 mei 2017 en treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit griffie gemeente Aalsmeer".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 april 2017.

De griffier,

O.van Kolck

De voorzitter,

J.J. Nobel