Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020
CiteertitelProcesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 171 van de Gemeentewet
  3. artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2020Nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-39199

Z20-005568

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z20-005568

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 160, eerste lid onder f, artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 8:24, eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen en het Mandaatbesluit van de gemeente Amstelveen;

overwegende dat de thans geldende doorlopende procesmachtiging/procesmandaat vanwege mutaties in het personeelsbestand geactualiseerd dient te worden en dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hiertoe een besluit dienen te nemen, opdat degenen die deze bestuursorganen in rechterlijke procedures vertegenwoordigen tijdig over een geldende procesmachtging/procesmandaat beschikken;

besluiten vast te stellen de:

Procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020

Artikel 1 Namenlijst

Burgemeester en wethouders en de burgemeester verlenen aan de navolgende personen een algemene machtiging om hen in rechte te vertegenwoordigen in procedures van beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen bij de Rechtbank, Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

• mevrouw mr. E. Bakker;

• mevrouw mr. R.R. Bisoen;

• mevrouw S. van Bommel;

• de heer mr. K. Bounaanaa;

• mevrouw M. Brasser;

• mevrouw mr. C.A.K. Denneboom;

• mevrouw mr. Y.A.M. Dingemans;

• mevrouw N. Eeisaten;

• de heer mr. J.P. Foppe;

• de heer P. Geurts;

• mevrouw N. Hardeveld;

• de heer ing. M. Heeringa;

• de heer mr. O. Hoonhout;

• de heer mr. F. IJsselmuiden;

• mevrouw M. Janknecht;

• mevrouw P. Kegge;

• de heer J.J. Koch;

• de heer drs. M.P. Koekenbier;

• de heer T. Kok;

• de heer mr. drs. G.A.A. Koppenaal;

• de heer mr. J. van der Kroft;

• de heer L. van der Leij;

• mevrouw mr. M.J.P. van Lent;

• mevrouw N. Lindeman;

• de heer ing. R. Luijendijk;

• de heer B. Meskers;

• de heer mr. R. Meyer;

• mevrouw A.A. Naber;

• mevrouw mr. M. van Nassou;

• de heer mr. A.C.R. Oudendijk;

• de heer E. Paap;

• de heer drs. J.A. de Poorter;

• de heer C. Riechelman;

• de heer drs. A. van Rijn;

• mevrouw E.H.J. de Rooij;

• mevrouw drs. L. Schouten;

• mevrouw mr. N. Slavov;

• de heer mr. C. van Splunder;

• mevrouw G. Stienen;

• mevrouw M.A. Somsen;

• mevrouw I. Termond;

• de heer F. van Tilburg;

• mevrouw P.C. Vermond;

• mevrouw mr. R. van Voorst;

• de heer ing. J. Westra;

• mevrouw J.M. Witteman;

• mevrouw mr. C.D. van Zuilen.

Artikel 2 Intrekking van de oude procesmachtiging/procesmandaat

De op 9 juli 2019 afgegeven doorlopende procesmachtiging/procesmandaat wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Procesmachtiging/procesmandaat Aalsmeer 2020.

Aldus vastgesteld op 11 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer,

namens deze,

mr. A.C.R. Oudendijk

Teamleider Juridische Zaken

Aldus vastgesteld op 11 februari 2020.

Burgemeester van Aalsmeer,

namens deze,

mr. A.C.R. Oudendijk

Teamleider Juridische Zaken