Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk
Citeertitelgemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200901-01-2014Nieuwe regeling

29-06-2009

De Schakel Albrandswaard

2009/1733

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSBESLUIT

Besluitnr.:2009/1733

Onderwerp:

wijziging gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk

 

De raad en het college van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d. 14 april 2009;

 

Overwegende, dat de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk wensen samen te werken op het terrein van sociale zaken, teneinde:

 • -

  de kwaliteit van de dienstverlening te versterken;

 • -

  de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen;

 • -

  de efficiency en effectiviteit van algemene en meer specialistische taken te vergroten

B E S L U I T :

 

I vast te stellen de

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a) gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten;

b) centrumgemeente: de gemeente Ridderkerk;

c) uitvoeringsorganisatie: de onderdelen van de organisatie van de gemeente Ridderkerk, waaraan de uitvoering van de in deze regeling beschreven bevoegdheden organisatorisch is toegekend;

d) portefeuillehoudersoverleg: het periodiek overleg tussen de portefeuillehouders sociale zaken van de gemeenten;

e) uitvoerende bevoegdheden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): de uitvoerende bevoegdheden voorzover deze betrekking hebben op het terrein van woon- en vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp.

 

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

 • 1.

  De regeling wordt getroffen ter uitoefening van de bevoegdheden genoemd in de Wet werk en bijstand, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als bedoeld in art. 1 onder e, Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet Kinderopvang, de Wet Inburgering en de op deze wetten gebaseerde regelgeving, tezamen verder: de uitvoerende bevoegdheden.

 • 2.

  De beleidsbepalende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde regelgeving behoren toe aan de afzonderlijke raden en colleges van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Artikel 3 Uitvoeringsorganisatie en personeel

 • 1.

  De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een front- en een backoffice. In elk van de deelnemende gemeenten is een frontoffice gevestigd. De backoffice is gevestigd in de centrumgemeente.

 • 2.

  De uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door het loket Zorg en Welzijn van de afdeling Gemeentelijk Service Centrum en de teams Bedrijfsvoering en Beleid van de afdeling Sociaal beleid, Participatie en Onderwijs van de centrumgemeente.

 • 3.

  De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de centrumgemeente en werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van de centrumgemeente. De rechtspositieregeling van de centrumgemeente is van toepassing op deze medewerkers.

 • 4.

  De uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd door een / de leidinggevende(n) die daar door het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente toe is/zijn aangewezen.

Artikel 4 Beleidsplan

 • 1.

  Op voorstel van de uitvoeringsorganisatie stellen de colleges en de Raden van de deelnemende gemeenten tweejaarlijks een beleidsplan vast.

 • 2.

  In dit plan wordt in ieder geval beschreven:

  • -

   welk gezamenlijk beleid de deelnemende gemeenten hanteren;

  • -

   welke beleid de uitvoeringsorganisatie verricht voor de gemeenten afzonderlijk;

  • -

   welke middelen hiertoe worden ingezet;

 • 3.

  Het beleidsplan wordt vastgesteld vóór 1 december van het jaar, voorafgaand aan de jaren waarop het plan betrekking heeft.

 • 4.

  Op basis van het beleidsplan wordt door de leiding van de uitvoeringsorganisatie elk kwartaal een managementrapportage uitgebracht, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Portefeuillehoudersoverleg

 • 1.

  De portefeuillehouders sociale zaken van de deelnemende gemeenten komen maandelijks in overleg bijeen. Dit overleg wordt voorbereid door de uitvoeringsorganisatie. De leiding van de uitvoeringsorganisatie is aanwezig bij het overleg en adviseert de portefeuillehouders over de aan de orde zijnde onderwerpen.

 • 2.

  Op de agenda van dit overleg staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • -

   de algemene gang van zaken rond de samenwerking;

  • -

   het beleidsplan;

  • -

   (concept) beleidsregels, -plannen en -verslagen.

Artikel 6 Financiële bepalingen

 • 1.

  De verdeling van de kosten die uit deze regeling voortvloeien worden afzonderlijk met de centrumgemeente overeengekomen.

 • 2.

  De centrumgemeente voert een zodanige administratie dat daaruit de kosten van elke deelnemende gemeente kunnen worden herleid.

 • 3.

  De door het Rijk verstrekte (doel)uitkeringen en andere fondsen in het kader van de Wet Werk en Bijstand en de Wet voorzieningen gehandicapten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, worden aangevraagd en beheerd door de afzonderlijke gemeenten.

Artikel 7 Archief

Het college van de centrumgemeente is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 8 Bezwaar, beroep en klachten

 • 1.

  Het beslissen op bezwaarschriften blijft voorbehouden aan de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  De uitvoeringsorganisatie bereidt bezwaar-, beroep- en klachtprocedures voor.

Artikel 9 Informatie en verantwoording

 • 1.

  Indien een of meer leden van de colleges of raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk inlichtingen vraagt, waarvan het belang niet in strijd is met het openbaar belang, dan geeft het college van de centrumgemeente deze inlichtingen binnen zes weken aan het betreffende bestuursorgaan.

 • 2.

  Het college van de centrumgemeente brengt voor 1 maart verslag uit aan de deelnemende gemeenten over de wijze waarop in het voorafgaande jaar gebruik is gemaakt van de aan de leidinggevende(n) als bedoeld in artikel 3 gemandateerde uitvoerende bevoegdheden. De colleges van de deelnemende gemeenten leggen het verslag ter vaststelling voor aan de raden in hun gemeente. Het verslag maakt deel uit van de onderscheiden gemeentelijke jaarrekeningen.

 • 3.

  De centrumgemeente draagt namens de deelnemende gemeenten zorg voor informatie- en verantwoordingsplichten jegens derden.

Artikel 10 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

 • 1.

  Toetreding tot de regeling door derden behoeft de goedkeuring van de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten, ieder voorzover het hun eigen bevoegdheden betreft.

 • 2.

  Een deelnemer aan de regeling kan tot uittreding besluiten. Uittreding vindt niet eerder plaats dan per 31 december van enig jaar, met inachtneming van een termijn van aanzegging aan de andere gemeenten van tenminste 2 jaar.

 • 3.

  De financiële gevolgen van uittreding, inclusief de daardoor ontstane wachtgeldverplichtingen, komen voor rekening van de uittredende gemeente.

 • 4.

  Voor de vaststelling van de financiële gevolgen van uittreding als bedoeld in het vorige lid, wordt voorafgaande aan die uittreding door de deelnemende gemeenten gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige. Het advies van deze deskundige is voor de deelnemende gemeenten bindend. De kosten voor het inschakelen van de deskundige zijn voor rekening van de uittredende gemeente.

 • 5.

  Deze regeling kan worden gewijzigd, dan wel worden opgeheven na een daartoe strekkend gelijkluidend besluit van de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten, ieder voorzover het hun eigen verantwoordelijkheid betreft.

 • 6.

  Een besluit tot opheffing van de regeling gaat vergezeld van een liquidatieplan, vast te stellen door de raden van de deelnemende gemeenten. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing, in de gevolgen voor het personeel en in de gevolgen van het door de gemeenten wederom zelfstandig uitvoeren van de regelgeving als vermeld in artikel 2 van deze regeling, alsmede in de gevolgen voor het archief.

 • 7.

  Het college van de centrumgemeente is belast met de voorbereiding en uitvoering van de liquidatie.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De regeling Samenwerking Sociale Zaken gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk, vastgesteld door de gemeenteraad van Albrandswaard op 25 september 2006 / Ridderkerk op 5 oktober 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het college van de centrumgemeente zendt deze regeling aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

 • 3.

  De colleges van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor bekendmaking van de regeling.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk”.

 

II Het college verschaft de raad ten minste drie keer per jaar, tegelijk met de tussenrapportage, (management)informatie omtrent het samenwerkingsverband.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

29 juni 2009

de secretaris,

de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

29 juni 2009

de griffier,

de voorzitter,

Aad Aarssen

mr. Harald M. Bergmann

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Ridderkerk in hun vergadering van

de secretaris, de burgemeester,

… …

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ridderkerk in zijn openbare vergadering van

de griffier, de voorzitter,

… …