Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingenregeling Albrandswaard
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Albrandswaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatregeling origineel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het register van afgegeven mandaten treft u onder aan de pagina aan, als bijlage 2 bij de regeling.

Het register is bij collegebesluit van 12 april 2011 voor het laatst gewijzigd.

Het register is bij collegebesluit van 06 november 2012 voor het laatst gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2011mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling

12-04-2011

De Schakel Albrandswaard

91789
22-04-201107-11-2012mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling

12-04-2011

De Schakel Albrandswaard

91789
29-01-201002-08-2011mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling

12-01-2010

De Schakel Albrandswaard

52885
29-01-201022-04-2011mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling

12-01-2010

De Schakel Albrandswaard

52885

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling Albrandswaard

BESLUIT VAN HET COLLEGE

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

Besluit nr.: 52885

Onderwerp: mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling

 

 

Het college respectievelijk de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende, dat het college en de burgemeester laatstelijk in 2003 een mandaatregister en een mandaatregeling hebben vastgesteld;

 

Overwegende, dat de structuur van de ambtelijke organisatie sindsdien is gewijzigd;

 

Overwegende, dat het wenselijk de afzonderlijk genomen mandaatbesluiten in één overzicht op te nemen;

 

Overwegende, dat het wenselijk is dat de mandaatregeling ook van toepassing is op privaatrechtelijke volmachten en machtigingen en in overeenstemming wordt gebracht met wet- en regelgeving en rechtspraak;

 

Gelet op de Gemeentewet en Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

I. Vast te stellen de mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling Albrandswaard

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2

  Mandans of mandaatgever: degene die het mandaat verleent.

 • 3

  Mandataris: degene die het mandaat ontvangt.

 • 4

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten.

 • 5

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten.

 • 6

  Het register: het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingregister waarin de algemene, voor onbepaalde tijd afgegeven mandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen.

Artikel 2 Mandaat algemeen

 • 1

  In een mandaatbesluit wordt aan de mandataris de bevoegdheid verleend om uit hoofde van zijn functie en in naam van de mandaatgever besluiten te nemen.

 • 2

  Het mandaat omvat de bevoegdheid te beslissen en te ondertekenen, tenzij de mandaatgever te kennen geeft zelf te willen ondertekenen. Correspondentie gericht aan de Kroon, de minister en/of de Commissaris van de Koning wordt ondertekend door de mandaatgever zelf.

 • 3

  Een mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene correspondentie ter voorbereiding en afwikkeling van gemandateerde bevoegdheden en ter verkrijging dan wel ter uitwisseling van feitelijke routinematige informatie.

 • 4

  De besluiten waarvoor mandaat wordt gegeven, staan vermeld in het bij deze regeling behorende register. De mandataris is niet bevoegd ondermandaat te verlenen, tenzij dit in het register of bij afzonderlijk mandaatbesluit is aangegeven. Hierbij wordt dan tevens aangegeven tot op welk niveau ondermandaat kan worden verleend.

 • 5

  De mandataris zendt een afschrift van zijn besluit tot verlening van ondermandaat ter kennisneming aan het team Juridische Zaken. Op ondermandaat is het hiervoor gestelde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Waarneming

 • 1

  De gemandateerde bevoegdheden kunnen bij afwezigheid van de gemandateerde functionaris worden uitgeoefend door de door het college aangewezen plaatsvervanger. Indien geen plaatsvervanger is aangewezen of indien deze ook afwezig is, kan de bevoegdheid door de hiërarchisch hogere functionaris worden uitgeoefend.

 • 2

  De gemandateerde bevoegdheden aan de secretaris kunnen bij zijn afwezigheid uitsluitend worden uitgeoefend door de adjunct-secretaris.

Artikel 4 Financiële beperking mandaat

Ter uitvoering van een gemandateerde bevoegdheid die financiële consequenties heeft, is een daarvoor toereikend bedrag opgenomen in de begroting.

Artikel 5 Algemene beperkingen mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht blijft de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voorbehouden aan mandaatgever indien:

 • a.

  het een negatief besluit betreft, of een besluit waarbij, bijvoorbeeld door voorwaarden dan wel voorschriften, een reële beperking wordt aangebracht op hetgeen is verzocht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in het mandatenregister of het afzonderlijke mandaatbesluit;

 • b.

  het besluit het vaststellen van beleidsregels betreft;

 • c.

  het nemen van een besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

 • d.

  Het te nemen besluit afwijkt van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht of er gebruik wordt gemaakt van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

 • e.

  het een besluit betreft waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet in de begroting zijn voorzien;

 • f.

  bij het nemen van een besluit afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen;

 • g.

  het een beslissing op een bezwaarschrift betreft.

Artikel 6 Uitzondering beperking

Artikel 5, aanhef onder a, is niet van toepassing voor zover het aan het Samenwerkingsverband Sociale zaken gemandateerde bevoegdheden betreft.

Artikel 7 Ondertekening besluiten

Besluiten namens de mandans, volmachtverlener of machtigingsverlener die op schrift zijn gesteld worden ondertekend op de wijze zoals opgenomen in bijlage 3. Hierin komt tot uitdrukking dat het betreffende besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging.

Artikel 8 Volmacht en machtiging

 • 1

  Deze mandaatregeling en haar bijlagen is van overeenkomstige toepassing indien het college of de burgemeester aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2

  Waar met in achtneming van het eerste lid volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband kunnen houden.

Artikel 9 Actualisering

 • 1

  Het team Juridische Zaken doet, op voordracht van de vakafdeling, voorstellen voor aanpassing van de mandatenlijst.

 • 2

  Wijzigingen treden niet eerder in werking dan na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Albrandswaard.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de Mandaatregeling van 2003.

II. De bevoegdheden zoals genoemd in het tot deze regeling behorende register te mandateren aan de in het register genoemde personen en instanties.

Poortugaal, 12 januari 2010.

Het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats mr. Harald M. Bergmann

De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

mr. Harald M. Bergmann

TOELICHTING MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSREGELING 1  

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 

Mandaat

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht betekent mandaat: De bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 Awb). Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever (artikel 10:2 Awb).

 

Mandaat heeft altijd betrekking op publiekrechtelijke rechtshandelingen, bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het verlenen van een subsidie. Bij mandaat gaat het dus om bevoegdheidsuitoefening, waarvoor het mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het ook de zeggenschap blijft houden. Er vindt dus geen verschuiving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden plaats.

 

Mandans en mandataris zijn de in de jurisprudentie en de juridische literatuur gebruikelijke termen voor de verlener en de ontvanger van het mandaat.

 

Volmacht

Volgens het Burgerlijk wetboek wordt onder volmacht verstaan: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (3:60 lid 1Burgerlijk wetboek). Een door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever (artikel 3:66 lid 1 Burgerlijk wetboek). Volmacht heeft altijd betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen, bijvoorbeeld het sluiten van een onderhoudsovereenkomst, het aanschaffen van boeken of het kopen van grond. Op grond van artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet is het college bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Machtiging

Van machtiging is sprake bij het verrichten van (bloot) feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn geen rechtshandelingen en dus niet gericht op rechtsgevolg. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het versturen van een ontvangstbevestiging, de gemeente vertegenwoordigen bij de rechtbank, het bijhouden van de administratie of het blussen van een brand.

 

NB:

Er is bewust voor gekozen om in de regeling een zo min mogelijk onderscheid te maken tussen mandaten, volmachten en machtigingen, omdat dit voor de werkwijze geen consequenties heeft. Via een schakelbepaling in de Awb (art. 10:12) zijn de bepalingen die betrekking hebben op mandaat tevens van toepassing indien het bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht of machtiging verleent. In de regeling is dit artikel voor de duidelijkheid overgenomen (zie art. 8 van deze regeling en haar toelichting). Wanneer in dit besluit of in het register wordt gesproken over mandaat kan het dus zijn dat het in feite een volmacht of machtiging betreft. Het betreft echter in alle gevallen het uitoefenen van een bevoegdheid namens een ander.

 

Artikel 2: Mandaat algemeen

Het is van belang dat de mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten binnen de gemeente

helder en toegankelijk zijn om te voorkomen dat de schijn van vertegenwoordigingsonbevoegdheid

aan de gemeente wordt tegengeworpen. Ambtenaren geven aan de burgers aan tot hoever hun mandaat, volmacht of machtiging reikt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld duidelijk wie binnen de gemeente bevoegd is om overeenkomsten te sluiten en tot welk bedrag deze bevoegdheid reikt. Met andere woorden: de inhoud van het mandaat, volmacht of machtiging dient helder te zijn. Teneinde deze duidelijkheid te scheppen, wordt de regeling voorafgegaan door een aantal algemene bepalingen ten aanzien van de verleende bevoegdheden.

 

De in de gemeente Albrandswaard gegeven mandaten, volmachten en machtigingen zijn dan tenslotte vastgelegd in het bij de regeling behorende register. Hierin is in een aantal gevallen expliciet aangegeven of en tot hoever het is toegestaan een verleend mandaat “verder” te mandateren. Daarnaast blijkt uit het laatste lid van het artikel dat een besluit om een bevoegdheid te ondermandateren, op schrift wordt gesteld en ter kennisgeving wordt gegeven aan het team Juridische Zaken. Zij zijn ook degene die het register beheren.

 

Artikel 3: Waarneming

Dit artikel ziet op de afwezigheid van een mandataris en spreekt voor zich.

 

Artikel 4: Financiële beperking mandaat

Met dit artikel wordt de eerste van de absolute grenzen van het mandaat benadrukt. Het gaat hier om de bewaking van de financiële belangen van de gemeente.

 

Artikel 5: Algemene beperkingen mandaat

In dit artikel wordt benadrukt dat men bij de bevoegdheidsuitoefening namens een

bestuursorgaan gebonden is aan alle relevante wet- en regelgeving. Ook wordt een aantal

situaties genoemd waarin men geen gebruik mag maken van de gemandateerde bevoegdheid,

bijvoorbeeld wanneer het bestuursorgaan gebruik gaat maken van een in een verordening opgenomen hardheidsclausule.

 

Artikel 6: Uitzondering beperking

De gemeente Albrandswaard neemt deel aan een samenwerkingsverband met de gemeente Ridderkerk. De hierin opgenomen bevoegdheden zijn overgedragen aan een in dat verband genoemde centrumgemeente waarbij is toegestaan dat er ook negatieve besluiten genomen kunnen worden. Dit maakt dat de eerste van de in het 5e artikel genoemde algemene beperkingen niet van toepassing kan zijn.

 

Artikel 7: Ondertekening besluiten.

Het verlenen van mandaten, volmachten en machtigingen heeft gevolgen voor de ondertekening

van brieven en besluiten. Uit de ondertekening dient te blijken namens welk bestuursorgaan het

besluit genomen is. Voor ondertekening dienen de ondertekeningsmodellen uit bijlage 3 van dit

besluit te worden aangehouden.

 

Artikel 8: Volmacht en machtiging

In het geval een in het register opgenomen bevoegdheid een privaatrechtelijk karakter draagt, is de schakelbepaling van art. 10:12 Awb, aangepast aan de regeling, opgenomen. Dit maakt helder dat de regeling onverkort van toepassing is op volmacht en machtiging.

Daarnaast wordt, in aanvulling op het bepaalde in artikel 2 van deze regeling, in het tweede lid de reikwijdte van een volmacht vastgesteld.

 

Artikel 9: Actualisering

In dit artikel wordt geregeld dat wanneer het register om welke reden dan ook moet worden aangepast, de betreffende vakafdeling hiertoe een voorstel voorleggen via de Afdeling A&A, team Juridische Zaken. Dit om er voor te zorgen dat JZ haar beheerstaken van het register voldoende accuraat kan uitvoeren.

Daarnaast wordt in het tweede lid van dit artikel aangegeven, dat ook de wijzigingen bekendgemaakt moeten worden. Zie voor het belang daarvan hieronder. Dit houdt echter niet in dat ieder afzonderlijk besluit onder alle omstandigheden in zijn geheel moet worden bekendgemaakt. Wijzigingen van het register moeten als zodanig bekendgemaakt worden; Van de wijziging van het register wordt kennisgegeven in de Schakel. Het gewijzigde register wordt vervolgens ter inzage gelegd en onze site geeft de meest actuele versie weer.

 

Artikel 10: Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de regeling. De term bekendmaking impliceert dat hier wordt aangesloten bij het regime van de Gemeentewet inzake de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen en beleidsregels. Deze regeling schept niet alleen voor de interne organisatie helderheid, maar zij kan bovendien ook voor de inwoners van de gemeente veel duidelijk maken en dient derhalve de rechtszekerheid. Buiten het gegeven dat de regeling karaktertrekken bezit van zowel een verordening als een beleidsregel, is de rechtszekerheid er mee gediend een regeling als deze op een dergelijke wijze bekend te maken. Aansluiten op het genoemde wettelijk stelsel is hierdoor het meest geëigend.

 

Bijlage 2 HET MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN MACHTIGINGENREGISTER

Bijlage als bedoeld in art. 2 lid 4 van de Mandaat-, Volmacht-, en Machtigingenregeling Albrandswaard

 

 

Deel I Interne mandaten, volmachten en machtigingen

 

1 Algemeen

 

1.1 Burgemeester

 

Algemeen Burgemeester

 

 

 

Bevoegdheid

 

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1.

Het afwikkelen van schriftelijke klachten over de gemeentesecretaris, de adjunct-secretaris en de Afdelingshoofden conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

de burgemeester in zijn hoedanigheid van lid van het college tezamen met de gemeentesecretaris of, indien het een klacht tegen de gemeentesecretaris betreft, de adjunct-secretaris.

1022186

 

1.2 Locoburgemeester

 

Algemeen Locoburgemeester

 

 

 

Bevoegdheid

 

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1.

Het afwikkelen van schriftelijke klachten over de burgemeester conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

de loco-burgemeester tezamen met de gemeentesecretaris

1022186

 

1.3 Secretaris

 

Algemeen Secretaris

 

 

 

Bevoegdheid

 

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1.

Het afwikkelen van schriftelijke klachten over de adjunct-secretaris en afdelingshoofden conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

de gemeentesecretaris tezamen met de burgemeester in haar hoedanigheid van lid van het college

1022186

2.

Het afwikkelen van schriftelijke klachten over de burgemeester conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

de gemeentesecretaris tezamen met de loco-burgemeester

1022186

 

 

2 Klantgroep Interne Klant

 

2.1 Afdeling Advies & Administratie

 

2.1.1 Algemeen

 

KIK Afdeling A&A, Algemeen

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd A&A en alle medewerkers van de afdeling

1022186

2

Het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of het team conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd A&A

102186

3

Beslissen en ondertekenen van begunstigende beslissingen op verzoeken om informatie uit documenten (in welke vorm dan ook) op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, na voorafgaand consult van team Juridische Zaken

College

De teamcoördinator

93513

4

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

5

Het opzetten en in stand houden van de administratieve organisatie, het management control systeem en van de planning- en controlcyclus.

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

6

Het nemen van toepassingsbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen in het kader van de toepassing van bestuursdwang, voor zover het gaat om bestuursdwang m.b.t. bevoegdheden die de hoofden bij mandaat toegekend hebben gekregen.

College

Afdelingshoofd A&A. Bij diens afwezigheid de coördinatoren

62774

 

2.1.2 Financiën

 

KIK, Afdeling A&A, Financiën

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het aan derden in rekening brengen van kosten voor verrichte werkzaamheden

College

medewerkers Adviseurs & Administratie onderdeel Financiën

 

2

Het doen van aangifte B.T.W.

College

coördinator Financiën

 

3

Het uitvoeren van het Treasury Statuut op basis van de Wet financiering decentrale overheden.

College

coördinator Financiën

 

4

Het toepassen van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheids­clausule).

College

aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar

 

5

Het toepassen van artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (kwijtschelding).

College

aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar

 

6

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting als bedoeld in artikel 255, lid 5 van de Gemeentewet.

College

aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar

 

7

Het sluiten van contracten voor containerhuur.

College

medewerkers Adviseurs & Administratie onderdeel Financiën

 

8

bij overschrijding van de termijn voor betaling van bestuursrechtelijke geldschulden door de gemeente bij beschikking de hoogte van de wettelijke rente vast stellen.

College

Coördinator Financiën. Bij diens afwezigheid komt deze bevoegdheid toe aan het afdelingshoofd A&A.

62774

2.1.3 Juridische Zaken

 

KIK Afdeling A&A, team JZ

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het verzenden van een ontvangstbevestiging inzake bezwaar- en beroepschriften en kennisgeving aan verwerend orgaan.

College

Coördinator Juridische Zaken

 

2

Het doen van mededeling aan afzender van doorzending bezwaar- en beroepschrift aan bevoegde orgaan

College

Coördinator Juridische Zaken

 

3

Het verdagen van de beslissing op bezwaarschrift en het doen van mededeling daarvan aan appellant.

College

Coördinator Juridische Zaken

 

4

Het schriftelijk bevestigen dat de beslissing op bezwaarschrift verder is uitgesteld.

College

Coördinator Juridische Zaken

 

 

2.1.4 Personeel &Organisatie

 

KIK Afdeling A&A, P&O

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

 

 

 

 

 

1

Alle (rechtspositionele) besluiten uit de CAR/UWO en gemeentelijke regelingen en het opleggen van een schriftelijke berisping, uitgezonderd schorsing, strafontslag en overige disciplinaire maatregelen.

College

Gemeentesecretaris

2008 / 5892

 

 

 

 

 

 

Verlof

 

 

 

2

Verlenen van verlof

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

3

Besluiten over buitengewoonverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

4

Besluiten over uitbetaling niet-genoten verlofdagen bij ontslag

College

Mw. Salarisadm.

 

5

Besluiten over uitbetaling niet-genoten verlofdagen (stuwmeer)

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

6

Korting op vakantieverlof en ADV bij (ziekte)verzuim

College

Mw. Salarisadm.

 

7

Teruggeven van verlofdagen bij ziekte tijdens verlof

College

Mw. Salarisadm.

 

 

 

 

 

 

 

Aanstelling, arbeidsovereenkomst en inhuur

 

 

 

8

Besluiten over tijdelijke en vaste aanstelling m.u.v. Afdelingsmanagers en directieleden

College

Gemeentesecretaris

 

9

Besluiten over arbeidsovereenkomsten en oproepovereenkomsten

College

Gemeentesecretaris

 

10

Besluiten over aanpassing arbeidsduur/betrekkingsomvang

College

Afdelingshoofd A&A

 

11

Besluiten over inhuur

College

Gemeentesecretaris

 

12

Vaststellen personeelsbeoordeling

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

13

Besluiten over uitnodigen en af wijzen sollicitanten

College

P&O Adviseur

 

 

 

 

 

 

 

Salaris en vergoedingen

 

 

 

14

Besluiten over salarisverhoging binnen de functionele schaal

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

15

Besluiten over toelagen

College

Gemeentesecretaris

 

16

Besluiten over toelagen i.v.m. jubileum

College

P&O Adviseur

 

17

Goedkeuring overwerkvergoeding en declaraties

College

De teamcoördinator van het betreffende team

93513

18

Besluiten over gratificaties tot 700 euro

College

Afdelingshoofd A&A

 

19

Besluiten over gratificaties hoger dan 700 euro

College

Gemeentesecretaris

 

20

Besluiten over verzoeken om voorschot op salaris

College

De teamcoördinator

93513

 

 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden uitwisselen

 

 

 

21

Besluiten over het uitwisselen van vakantieuren tegen geld

College

De teamcoördinator

93513

22

Besluiten over het uitwisselen van geld tegen vakantieuren

College

De teamcoördinator

93513

 

 

 

 

 

 

Ontslag

 

 

 

23

Besluiten over ontslag op verzoek

College

De teamcoördinator

93513

 

 

 

 

 

 

Opleiding en ontwikkeling

 

 

 

24

Besluiten over loopbaanadvies

College

Afdelingshoofd A&A

 

25

Besluiten over studiefaciliteiten binnen het eigen opleidingsbudget

College

Afdelingshoofd A&A

 

 

 

 

 

 

 

ARBO

 

 

 

26

Besluiten over individuele werkplekonderzoeken en aanvragen voor aangepaste voorziening op de werkplek

College

P&O Adviseur

 

27

Besluiten over aanvragen IZA BZP

College

P&O Adviseur

 

28

Besluiten over WIA

College

Afdelingshoofd A&A

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

29

Besluiten over reiskosten woon-werkverkeer

College

Mw. Salarisadm.

 

30

Besluiten over levensloopregeling

College

Mw. Salarisadm.

 

31

Besluiten over spaarloon

College

Mw. Salarisadm.

 

32

Besluiten over fiets-prive project

College

Mw. Salarisadm.

 

33

Besluiten over werkgeversverklaring

College

Mw. Salarisadm.

 

34

Besluiten over Algemene aanpassing vergoeding raadsleden conform circulaire Ministerie

College

Mw. Salarisadm.

 

35

Loonopgaven verstrekken

College

Mw. Salarisadm.

 

36

Afdrachten financiële vergoedingen

College

Mw. Salarisadm.

 

37

Aangiften rijksbelastingen salarissen personeel

College

Mw. Salarisadm.

 

 

2.1.5 Communicatie

 

KIK Afdeling A&A, team Communicatie

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Schriftelijke en mondelinge verzoeken tot het uitbrengen van offertes

College

communicatie-adviseurs

 

2

Schriftelijk en mondeling opdracht geven tot het vervaardigen van drukwerk (binnen de beleidskaders)

College

communicatie-adviseurs

 

3

Schriftelijk en mondeling opdracht geven tot het vervaardigen van kopieerwerk (binnen de beleidskaders)

College

communicatie-adviseurs

 

4

Schriftelijk en mondeling bestellen van (relatie)geschenken (binnen de beleidskaders).

College

communicatie-adviseurs

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Afdeling Facilitaire Zaken

 

KIK Afdeling FAZA

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd en alle medewerkers van Facilitaire Zaken

 

2

Het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of het team conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

3

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

4

Aankoop van boeken/tijdschriften en het afsluiten van abonnementen voorzover niet aan andere klantgroepen/teams toegekend.

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

5

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploi­ten, aangetekende stukken en pakketten.

College

medewerkers Facilitaire Zaken

 

6

Melding schade aan gemeente-eigendommen bij Waarborgfonds Motorverkeer.

College

medewerkers Facilitaire Zaken

 

7

Opgaven/mededelingen/aangifte schade onroerende zaken terzake van brand- en stormver­zeke­ring, glasschade e.d.

College

medewerkers Facilitaire Zaken

 

8

Doorzenden aansprakelijkstellingen naar verzekeringsmaatschappij.

College

medewerkers Facilitaire Zaken

 

9

Aanmelden, wijzigen en beëindigen van verzekeringen.

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

10

Afwikkeling aansprakelijkstellingen onder eigen risico.

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

11

Afhandeling in eigen beheer van de schadegevallen aan gemeente-eigendommen.

College

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken

 

12

Het opnemen van auto's van ambtenaren in de gemeentelijke wagenparkverzekering.

College

adviseur Facilitaire Zaken

 

 

 

3 Klantgroep Bestuur

 

3.1 Klantgroep Bestuur Afdeling Bestuur

 

3.1.1 Algemeen

 

KGB Afdeling Bestuur, Algemeen

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

het Afdelingshoofd Bestuur en alle medewerkers van het team Bestuur

1022186

2

Het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of het team conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd Bestuur

1022186

3

Beslissen en ondertekenen van begunstigende beslissingen op verzoeken om informatie uit documenten (in welke vorm dan ook) op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, na voorafgaand consult van team Juridische Zaken

College

Afdelingshoofd Bestuur

2009/2672

4

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

5

Het nemen van toepassingsbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen in het kader van de toepassing van bestuursdwang, voor zover het gaat om bestuursdwang m.b.t. bevoegdheden die de hoofden bij mandaat toegekend hebben gekregen.

College

Afdelingshoofd Bestuur, bij diens afwezigheid de coördinator.

62774

 

 

3.1.2 Team Bestuur

 

KGB Afdeling Bestuur, Team Bestuur

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Uitvoering van de Verordening Subsidiëring Godsdienst- en Vormingsonderwijs (bijvoorbeeld: afhandelen aanvraag om tegemoetkoming in de kosten van het geven van godsdienstonderwijs).

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

2

Gunning van de opdracht tot vervoer van leerlingen.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

3

Uitvoering van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Albrandswaard (bijvoorbeeld: afhandelen aanvraag om subsidie door verenigingen en instellingen).

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

4

Uitvoering van de Verordening voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen (bijvoorbeeld: samenstellen gymnastiekroosters voor scholen en roosters ten behoeve van verenigingen).

 

Afdelingshoofd Bestuur

 

5

Uitvoering van de Verordening voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal (bijvoorbeeld: idem ad. 7).

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

6

Samenstelling roosters schoolzwemmen.

 

Afdelingshoofd Bestuur

 

7

Het doen van een verzoek om toelichting inzake de aanvraag opneming voorziening als bedoeld in artikel 9 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

8

Het voeren van overleg over de wijze van uitvoering als bedoeld in artikel 15 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de betreffende vakambtenaar.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

9

Het beslissen op een spoedaanvraag als bedoeld in artikel 21 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

10

Het voeren van overleg over de wijze van uitvoering van een spoedaanvraag als bedoeld in artikel 23 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de betreffende vakambtenaar.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

11

Het voeren van overleg over en doen van mededelingen van de vordering van leegstand aan het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 32 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de betreffende vakambtenaar.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

12

Het voeren van overleg over de vordering van leegstand ten behoeve van medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden als bedoeld in artikel 35 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

13

Het doen van een verzoek om aanvullende inlichtingen te verstrekken, gericht aan bevoegde gezagsorganen als bedoeld in artikel 5 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de betreffende vakambtenaar.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

14

Het bevoegd gezag de gelegenheid bieden ontbrekende gegevens in (spoed)aanvraag aan te vullen als bedoeld in artikel 7, lid 3 en 20, lid 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard met de bevoegdheid tot ondermandaat.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

15

Het doen van opgave aan bevoegde gezagsorganen van ingediende aanvragen als bedoeld in artikel 8 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

16

Het bekendmaken van besluiten tot vaststelling van het bedrag, het programma en het overzicht betreffende huisvestingsvoorzieningen onderwijs als bedoeld in artikel 14 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

17

Het vaststellen van het voorstel tot inroosteren van het gebruik van de gymnastieklokalen als bedoeld in art. 38 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Albrandswaard

College

Afdelingshoofd bestuur

 

18

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met het ROC Zadkine in het kader van de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

19

Het nemen van beslissingen aangaande vervangende leerplicht als bedoeld in de artikelen 3a en 3b van de Leerplichtwet.

College

Leerplichtambtenaar

2009/722

20

Het in ontvangst nemen van kennisgevingen inzake vrijstelling van leerplicht als bedoeld in artikel 6 van de Leerplichtwet

College

Leerplichtambtenaar

idem

21

Het verlenen van vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs als bedoeld in artikel 15 van de Leerplichtwet

College

Leerplichtambtenaar

idem

22

De bevoegdheid om een ruimtelijk besluit, zoals een bestemmingsplan, digitaal te waarmerken te mandateren

 

College

de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

63598

23

Het nemen van beschikkingen tot opname van gastouders in het landelijk register

College

Afdelingshoofd Bestuur

 

 

 

4 Klantgroep Gebruikers Openbare Ruimte

 

4.1 Afdeling Beheer Openbare Ruimte

 

4.1.1 Algemeen

 

KGOR Afdeling BOR Algemeen

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte en alle medewerkers van team Beheer en Openbare Ruimte

1022186

2

Het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of het team conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

1022186

3

Beslissen en ondertekenen van begunstigende beslissingen op verzoeken om informatie uit documenten (in welke vorm dan ook) op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, na voorafgaand consult van team Juridische Zaken

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2009/2672

4

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard

 

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

21474

5

Het nemen van toepassingsbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen in het kader van de toepassing van bestuursdwang, voor zover het gaat om bestuursdwang m.b.t. bevoegdheden die de hoofden bij mandaat toegekend hebben gekregen.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte, bij diens afwezigheid de coördinatoren.

62774

 

4.1.2 Team Beheer openbare ruimte

 

KGOR Afdeling BOR, team Beheer openbare ruimte

 

 

 

Bevoegdheid

 

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het verlenen van vergunningen voor rioolaansluitingen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

2

Het verlenen van toestemming tot het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan particuliere bedrijven, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

3

Het op grond van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard verlenen van vergunningen tot aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

4

Het ten behoeve van wegwerkzaamheden aanvragen van de vereiste vergunningen en toestemmingen bij andere dijk- en wegbeheerders, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

5

Het nemen van besluiten tot uitgifte van fietskluizen, me de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

6

Het op grond van de Wegenverkeerswetgeving verlenen van vergunningen voor het hebben van invalidenparkeerplaatsen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer.

College

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

2004/1465

7

Het op grond van de Algemene plaatselijke verordening verlenen van vergunningen tot aanleg en verandering van een uitweg met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

8

Het bepalen van de plaats waar het afval ter inzameling moet worden aangeboden, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2006/3635

9

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van containers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

10

Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van percelen grond ten behoeve van volkstuinen.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

2004/1465

11

Begunstigende besluiten in het kader van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard en de Verordening lijkbezorgingsrechten met bijbehorende tarieventabel, voor zover dit bevoegheden van het college betreffen.

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

 

12

Het vaststellen van kennisgevingen lijkbezorgingsrechten en het innen hiervan ingevolge de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de 1e medewerker beheer

College

Afdelingshoofd Beheer en Openbare Ruimte

 

 

4.1.3 Team Uitvoering

 

KGOR Afdeling BOR, team Uitvoering

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het op grond van de Telecommunicatiewet nemen van instemmingsbesluiten.

College

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

2004/1465

2

Het vaststellen van kennisgevingen retributies ingevolge de Retributieverordening.

College

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

2004/1465

 

5 Klantgroep Inwoners Bedrijven en Instellingen

 

 

5.1 Afdeling Bouwen en Wonen

 

5.1.1 Algemeen

 

KIBI Afdeling Bouwen en Wonen Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

1022186

2

Het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of hetteam conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

1022186

3

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

4

Beslissen en ondertekenen van begunstigende beslissingen op verzoeken om informatie uit documenten (in welke vorm dan ook) op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, na voorafgaand consult van team Juridische Zaken

College

Afdelingshoofd Bouwen en wonen

2009/2672

5

Het nemen van toepassingsbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen in het kader van de toepassing van bestuursdwang, voor zover het gaat om bestuursdwang m.b.t. bevoegdheden die de hoofden bij mandaat toegekend hebben gekregen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen, bij diens afwezigheid de coördinator

62774

 

5.1.2 Afdeling Bouwen en Wonen

 

KIBI Afdeling Bouwen en Wonen

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het bevelen tot stillegging van bouwwerkzaamheden op grond van de Bouwverordening Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

2

Beslissen op een lichte bouwaanvraag die voldoet aan het bestemmingsplan, met toestemming tot het ondermandateren van deze bevoegdheid aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

3

Beslissen op een lichte bouwaanvraag, die niet voldoet aan het bestemmingsplan, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

4

Beslissen op een lichte bouwaanvraag die niet voldoet aan de eisen van welstand, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

5

Beslissen op een reguliere bouwaanvraag, die voldoet aan het bestemmingsplan, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

6

Beslissen op een reguliere bouwaanvraag, die niet voldoet aan het bestemmingsplan, met toestemming om deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

7

Beslissen op een reguliere bouwaanvraag, die niet voldoet aan de eisen van welstand, met toestemming om deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

8

Beslissen op reguliere 1e fase aanvragen om een bouwvergunning, die voldoen aan het bestemmingsplan, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

9

Beslissen op reguliere 1e fase aanvragen, die niet voldoen aan het bestemmingsplan, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

10

Beslissen op reguliere 1e fase aanvragen, die niet voldoen aan de eisen van welstand, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

11

Beslissen op reguliere 2e fase aanvragen om een bouwvergunning, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

12

Beslissen op de aanvraag om een sloopvergunning, met de toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

13

Beslissen op de aanvraag om een sloopmelding met de toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

14

Beslissen op aanvraag om een aanlegvergunning met de toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

15

Het verlenen van ontheffing zoals bedoeld in art. 3.6, 3.8, 3.22 en 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

 

16

Het opschorten van de beslistermijn in verband met de ontheffingsprocedure, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

17

De beslissing tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag voor een bouw-, sloop- en of aanlegvergunning wegens het niet tijdig aanvullen van gegevens, met toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

18

Het verlenen van toestemming tot het aangaan van tweede hypotheken, mits de totale woonlasten de toegestane woonlasten niet overschrijden.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

19

Het vaststellen van kennisgevingen leges bouwvergunningen ingevolge hoofdstuk 5 en 5a van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Albrandswaard, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

20

Het vaststellen van kennisgevingen leges ingevolge de hoofd­stukken 10 en 17, Titel 1, van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Albrandswaard, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

medewerkers Bouwen en Wonen

 

21

Het omzetten van een huurovereenkomst voor grondpercelen, bij overgang naar een nieuwe eigenaar.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

22

Het in bruikleen geven van aan de gemeente in eigendom toebehorende woningen

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

23

Verkoop van restpercelen groen welke voldoen aan de in het Groenbeleidplan opgenomen uitgiftevoorwaarden.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

24

Verkoop van de blote eigendom van in erfpacht uitgegeven percelen grond in plan Zuid.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

25

Verkoop van de blote eigendom van in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven percelen grond.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

26

Verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard, voor zover deze bevoegdheid niet toekomt aan de burgemeester, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

27

Het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard, voor zover deze bevoegdheid toekomt aan de burgemeester, met de toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen. Dit mandaat ziet op de artikelen 2:9, 2:25 lid 1, 2:28 lid 1, 2:39 lid 2 en 5:23 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard.

Burgemeester

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

28

Toestemming tot het houden van een wedstrijdrit op grond van de Wegenverkeerswet, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

29

Uitvoering van de Drank- en Horecawet en de Drank- en Horeca­verordening (bijvoor­beeld: vergunning voor het uitoefenen van een slijterij) met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

30

Uitvoering van de Wet op de kansspelen (bijvoorbeeld: vergunningen voor het houden van een loterijen het plaatsen en hebben van speelautomaten) met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen .

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

 

31

Uitvoering van de Winkeltijdenwet met uitzondering van de openstelling op zondagen en de Verordening winkeltijden Albrandswaard (bijvoorbeeld: vrijstelling openingstijden) met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

32

Uitvoering van de Marktverordening van de gemeente Albrandswaard met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

33

De bevoegdheden van het college uit de Wet BAG, behoudens die collegebevoegdheden welke door middel van een delegatiebesluit door de gemeenteraad zijn verkregen, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

2009/1329

34

Het vaststellen van kennisgevingen leges ingevolge Titel 1, de hoofdstukken 6, 7,12, 13 en 14 en Titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Albrandswaard, met toestemming deze bevoegdheid te mandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

35

Het uitvoeren van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Albrandswaard, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

36

Nemen van een selectiebesluit in het kader van de noodzaak van het verrichten van archeologisch (vervolg)onderzoek, zoals bedoeld in de Archeologieverordening 2009 Gemeente Albrandswaard, met de toestemming deze bevoegdheid te ondermandateren aan de eerste medewerker Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

37

Het (gedeeltelijk) intrekken van een verleende bouwvergunning op verzoek van degene op wiens naam de bouwvergunning staat

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

 

38

Het uitvoeren van de bevoegdheden van het college, zoals bedoeld in Paragraaf 2.11 en 2.12 van het Gebruiksbesluit, met inbegrip van het weigeren, intrekken en wijzigen van een gebruiksvergunning en met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

39

Het toesturen van een waarschuwingsbrief (voornemen tot handhaving) en het inwinnen van zienswijzen (horen overtreder) in het kader van bestuursrechtelijke handhaving

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

40

Het uitvoeren van de in Afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen bevoegdheden tot het uitoefenen van bestuursdwang, voor zover dit plaats vindt in het kader van de in artikel 100 van de Woningwet bedoelde taak. Dit mandaat is beperkt tot het stilleggen van bouw en sloopwerkzaamheden en omvat een bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

41

Het toepassen van bestuursdwang, zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet en in Afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht, in spoedeisende gevallen zoals bedoeld in artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de eerste medewerker van de Afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

42

Beslissingen omtrent een aanvraag voor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

43

Het intrekken van de beslissing tot het verstrekken in eerste of tweede fase van een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.5 lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met de toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker van de afdeling Bouwen en wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

44

Het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met de toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker van de afdeling Bouwen en wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

45

Het intrekken van een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met de toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de eerste medewerker van de afdeling Bouwen en wonen.

College

Afdelingshoofd Bouwen en Wonen

87821

 

5.2 Afdeling Publiekszaken

 

5.2.1 Algemeen

 

 

KIBI Afdeling Publiekszaken, Algemeen

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het afwikkelen van ingediende mondelinge klachten conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling Gemeente Albrandswaard.

College

Afdelingshoofd Publiekzaken en alle medewerkers van Publiekzaken

 

2

het afwikkelen van ingediende schriftelijke klachten over een ambtenaar van het team of het team conform de regels in het Protocol interne klachtenbehandeling.

College

Afdelingshoofd Publiekzaken

 

3

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de grenzen van de begroting en het beleidskader zoals neergelegd in de handleiding budgetregels en het Inkoop- en Aanbestedingenbeleid 2009 Gemeente Albrandswaard

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

 

4

Het nemen van toepassingsbeschikkingen en invorderingsbeschikkingen in het kader van de toepassing van bestuursdwang, voor zover het gaat om bestuursdwang m.b.t. bevoegdheden die de hoofden bij mandaat toegekend hebben gekregen.

College

Afdelingshoofd Publiekszaken, bij diens afwezigheid de coördinator.

62774

 

5.2.2 Team Publiekszaken

 

 

KIBI Afdeling Publiekszaken, team Publiekszaken

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Verwerking aanvragen verklaring omtrent het gedrag.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

2

Verwerking van verzoeken om naturalisatie tot Nederlander en geslachtsnaamwijziging.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

3

Uitvoering van de Kieswet (bijvoorbeeld: registreren van de kiesgerechtigden en verdelen van de gemeente in stemdistricten).

College

Afdelingshoofd Publiekzaken

 

4

Het wijzigen en intrekken van een urgentieverklaring ten behoeve van een woningzoekende, in de zin van art. 11 lid 4 resp. lid 5 van de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006.

College

Afdelingshoofd Publiekzaken

2008/749

5

Afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

6

Afgifte van de RotterdamPas.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

7

Het waarmerken van kopieën.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

8

Het legaliseren van handtekeningen.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

9

Afgifte, wijziging en aanvulling van diverse reisdocumenten waaronder het paspoort.

Burgemeester

Medewerkers Publiekzaken

 

10

Afgifte van een rijbewijs.

Burgemeester

Medewerkers Publiekzaken

 

11

Afgifte verklaringen omtrent het Nederlanderschap en in leven zijn.

College

Medewerkers Publiekzaken

 

12

Uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

College

medewerkers Publiekzaken

 

13

Verschaffen van inlichtingen uit het kiesregister.

College

medewerkers Publiekzaken

 

14

Het afgeven kennisgevingen van leges en het innen hiervan ingevolge de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Albrandswaard.

College

medewerkers Publiekzaken

 

15

Het, in het kader van een verzoek een huwelijk te laten voltrekken door een naaste of een bekende welke niet in Albrandswaard is benoemd tot Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand, benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand voor één huwelijk, met inachtneming van het door het college vastgestelde beleidskader.

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

60780

16

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploi­ten, aangetekende stukken en pakketten.

College

medewerkers Publiekszaken

 

 

Deel II Externe mandaten, volmachten en machtigingen

 

1 A. Barendrecht B.V.

 

Sleep-, takel- en bergingsbedrijf A. Barendrecht B.V.

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1.

De uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Albrandswaard (alle feitelijke werkzaamheden verband houdende met en benodigd tot het takelen, wegslepen, bewaren en teruggeven van voertuigen in het kader van de Wegsleepverordening, zodra daartoe door een daartoe bevoegde ambtenaar van de gemeente of de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, district Zuid, opdracht is gegeven)

College

A. Barendrecht B.V.

2004/2919

 

2 DCMR

 

 

Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

De bevoegdheid om medewerkers van de DCMR alsmede door de DCMR in te huren medewerkers, aan te wijzen tot toezichthouder op het naleven van het gestelde bij of krachtens:

College

de Directeur van de DCMR

2005/6374

 

1. de wetten en verordeningen die de gemeente ingevolge artikel 25, tweede en vierde lid (bij werkplan of separate opdracht), van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ter uitvoering opdraagt;

 

 

 

 

2. de wetten en verordeningen die ter vervanging gaan strekken van de onder 1 genoemde wetten en verordeningenvoor zover hun strekking en omvang daarvan niet wezenlijk veranderen.

 

 

 

2

Mandaat aan de directeur van de DCMR om besluiten te nemen op grond van artikel 1.11 5e en 6e lid van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), met de mogelijkheid tot submandaat aan het betreffende afdelingshoofd

College

de Directeur van de DCMR

2009/1751

3

Het nemen van invorderingsbeschikkingen en daarmee verwante beschikkingen die het gevolg zijn van het verbeuren van dwangsommen die zijn opgelegd wegens overtredingen van de Wet milieubeheer

College

De Directeur van de DCMR

61620

4

Het aanwijzen van toezichthouders, welke gespecialiseerd zijn op het gebied van geluid, teneinde het bepaalde in de artikelen 4:3a, 4:3b en 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Albrandswaard effectief te kunnen handhaven.

College

De Directeur van de DCMR

80926

3 Gemeente Ridderkerk

 

Gemeente Ridderkerk als centrumgemeente zoals bedoeld in de

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Albrandswaard en Ridderkerk.

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

De heer R.H. Vossenbeld, de heer A.T. Stapelkamp, mevrouw F. Deckers en mevrouw R.G. Martens - van der Hoeven, allen werkzaam bij de gemeente Ridderkerk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 te machtigen om het college te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures en verzoeken om voorlopige voorzieningen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze procedures of verzoeken verband houden met de uitvoering van de:

- Wet werk en bijstand;

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/zelfstandigen;

- Wet maatschappelijke ondersteuning en de diverse gemeentelijke (subsidie)regelingen, en van;

- artikel 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (verhaal in rechte);

voor de Centrale Raad van Beroep, de President van deze Raad, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Voorzitter van deze Afdeling en voor de Rechtbank en de President van deze rechtbank.

Deze volmacht expireert op 31 december 2011.

 

College

De heer R.H. Vossenbeld, de heer A.T. Stapelkamp, mevrouw F. Deckers en mevrouw R.G. Martens - van der Hoeven, allen werkzaam bij de gemeente Ridderkerk

95050

2

De uitvoerende bevoegdheden van het college op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet voorzieningen gehandicapten en de op deze wetten gebaseerde wet- en (lokale) regelgeving, in het kader van de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk, met de bevoegdheid tot ondermandaat.

College

De Procescoördinator van de Wijzerplaats van de gemeente Ridderkerk

91789

3

Het afgeven van verklaringen als bedoeld in artikel 285 Failissementswet, in het kader van de schuldsanering voor natuurlijke personen.

College

De Procescoördinator Wer en Inkomen van de gemeente Ridderkerk

91789

4

De uitvoerende bevoegdheden van het college op het gebied van de overige wetgeving en de daarop gebaseerde wet- en (lokale) regelgeving , zoals genoemd in de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk, met uitzondering van de Wet voorzieningen gehandicapten, te mandateren aan de Procescoördinator Werk en Inkomen van de gemeente Ridderkerk. Deze overige wetgeving betreft de: Wet werk en bijstand; Wet investeren in jongeren; Wet inkomen naar Arbeidsvermogen; Wet Kinderopvang (recent gewijzigd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Stb. 2010, 296); Wet Inburgering;

en de daarop gebaseerde wet- en (lokale) regelgeving. Dit besluit gaat gepaard met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

College

De procescoördinator Werk en inkomen van de gemeente Ridderkerk;

 

 

91789

4 ABP

 

Algemeen burgerlijk pensioenfonds

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1.

Uitvoering van de FPU Gemeenten, inclusief het beslissen op bezwaarschriften, in rechte op te treden en vooruitlopend op instemming hoger beroep of cassatie in te stellen

College

de Stichting Pensioenfonds ABP

997519

2.

Uitvoering van de FLO-regeling overeenkomstig de met het ABP gesloten uitvoeringsovereenkomst

College

de Stichting Pensioenfonds ABP

 

 

5 Regio Politie Rotterdam-Rijnmond, District Zuid

 

 

Regiopolitie Rotterdam - Rijnmond, district Zuid

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het waarmerken van registers van gebruikte of ongeregelde goederen, als bedoeld in artikel 437 Wetboek van Strafrecht jo artikel 2 van het Besluit van 6 januari 1992 ter uitvoering van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht

Burgemeester

chef van het politiedistrict Zuid

 

2

Het waarmerken van registers van gebruikte of ongeregelde goederen, als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard.

Burgemeester

chef van het politiedistrict Zuid

 

3

Het ondertekenen en vervallen verklaren van akte van aanstelling van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers op grond van Hoofdstuk V BABW, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat;

College

Politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam

120537

4

Het uitvoering van de "Wegsleepverordening gemeente Albrandswaard" en de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Albrandswaard" overeenkomstig de richtlijnen zoals neergelegd in de "Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Albrandswaard", zoals vastgesteld in 2004 (op grond van artikel 170 lid 1 en 4 WVW 1994), met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat;

College

Politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam

120537

5

1. Ondertekeningmandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod), voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod, dit na consultatie van de burgemeester.

Burgemeester

De hulpofficier van justitie

2008/5776

 

2. De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

Burgemeester

De hulpoffcier van justitie

2008/5776

 

a. Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

 

 

 

 

b. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

 

 

 

 

c. Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

 

 

 

 

d. Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

 

 

 

 

6 RDW

 

RDW

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, artikel 7.1 van het Voertuigreglement en artikel 87 RVV 1990

College

de algemeen directeur van RDW

14 maart 2000

2

Aanwijzing als vervanger van de in artikel 212, tweede lid Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar voor de inning van de leges als bedoeld in de onderdelen 15.1.1 en 15.1.3 van de tarieventabel van de Legesverordening Albrandswaard.

College

de algemeen directeur van de RDW

14 maart 2000

3

Uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de vaststelling en invordering van de gevorderde leges als bedoeld in de onderdelen 15.1.1 en 15.1.3 van de tarieventabel van de Legesverordening Albrandswaard.

College

de algemeen directeur van de RDW

 

7 Veiligheidsregio Rotterdam

 

 

Veiligheidsregio Rijnmond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het verlenen van gebruiksvergunningen op grond van de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening Albrandswaard, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen, en onder de volgende instructies:

College

commandant van de VRR

 

 

A. De officiële indiening van een aanvraag om een gebruiksvergunning vindt plaats bij de afdeling preventie van de VRR.

 

 

2004/9085

 

B. De gemeente draagt zorg voor onmiddellijke doorzending van bij de gemeente afgegeven aanvragen aan de afdeling preventie van de VRR.

 

 

2004/9085

 

C. Jaarlijks wordt door de VRR een overzicht verstrekt van de in dat jaar verleende gebruiksvergunningen. Verder wordt bij dit overzicht gegevens verstrekt omtrent de overige besluiten die in mandaat zijn genomen.

 

 

2004/9085

 

D. De gemeente behandelt bezwaarschriften die tegen een in mandaat genomen besluit zijn ingediend.

 

 

2004/9085

 

E. De VRR zorgt voor de stukken die de gemeente nodig heeft bij dit bezwaar en beroepszaken, en zorgt voor een deskundige vertegenwoordiging vanuit de brandweer en/of schriftelijk advies bij hoorzittingen. Nadat zij ter hoorzitting is uitgenodigd zal de IBZ de namen van haar vertegenwoordiging schriftelijk aan de desbetreffende bezwaar en beroepscommissie meedelen en deze vertegenwoordiging machtigen voor het bijwonen van de hoorzittingen.

 

 

2004/9085

 

F. De gemeente stuurt de brandweer afschriften van bezwaarschriften, adviezen van de commissie voor de bezwaar en beroepsschriften van het gemeentebestuur en van beslissingen op het bezwaar.

 

 

2004/9085

 

G. De VRR informeert het college over een voorgenomen besluit dat bijzonder ingrijpende gevolgen heeft voor betrokkene.

 

 

2004/9085

2

Het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 2 van de Brandbeveiligingsverordening Albrandswaard, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen.

College

commandant van de VRR

2004/9085

3

Het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 6 van de Bouwverordening, met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen.

College

commandant van de VRR

2004/9085

4

Het vaststellen van de tijdstippen waarop de jaarlijkse ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden (art. 9 lid 6 van bijlage 3 van de Bouwverordening), met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen.

College

commandant van de VRR

2004/9085

5

Het goedkeuren van stoelkoppelingen (art. 6 lid 2 van bijlage 4 van de Bouwverordening), met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen.

College

commandant van de VRR

2004/9085

6

Het vaststellen van het opstellingsplan (art. 6 lid 7 van bijlage 4 van de Bouwverordening), met toestemming om deze bevoegdheid onder te mandateren aan de brandweerfunctionarissen.

College

commandant van de VRR

2004/9085

7

Het in werking stellen van het waarschuwingssysteem in acute gevallen

Burgemeester

De officier van dienst van de Veiligheidsregio en alle boven hem geplaatste operationeel leidinggevenden

 

8

Het houden van toezicht op de naleving van het brandveilig gebruik van bouwwerken als bedoeld in hoofdstuk 6 van de bouwverordening Albrandswaard (Gebruiksvergunning)

College

De regionaal commandant met de bevoegdheid tot ondermandaat.

 

9

Het afgeven van voorwaarschuwingen handhaving op basis van de Woningwet, wanneer in strijd met de in het Bouwbesluit en de Bouwverordening opgenomen voorschriften aangaande de brandveiligheid wordt gehandeld.

College

Algemeen directeur VRR

87821

10

Het afgegeven van voorwaarschuwingen handhaving op basis van het Gebruiksbesluit en de Bouwverordening wanneer in strijd met de voorschriften van de gebruiksvergunning wordt gehandeld, met de bevoegdheid tot ondermandaat aan de commandant van de brandweer.

College

Algemeen directeur VRR

87821

11

Het afgeven van voorwaarschuwing handhaving op basis van de Woningwet, wanneer in strijd met de in artikel 2.8.1 van het Gebruiksbesluit aangewezen ‘Special Coverage Locations’ wordt gehandeld.

College

Algemeen directeur VRR

87821

12

De bevoegdheid tot het aanwijzen van ‘Special Coverage Locations’, zoals bedoeld in artikel 2.8.1 van het Gebruiksbesluit.

College

Algemeen directeur VRR

87821

13

Het aanwijzen van toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 100a van de Woningwet, voor zover dit ziet op het handhaven van de brandveiligheid

College

Algemeen directeur VRR

87821

8 Welzorg

 

Welzorg Revalidatietechniek

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het verstrekken van hulpmiddelen inclusief de daarbij behorende uit te voeren reparaties tot een bedrag van € 340,=.

College

Welzorg Revalidatietechniek

1017418

 

 

9 Wooncoöperaties

 

Wooncoöperaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Het vaststellen van kennisgevingen leges ingevolge hoofdstuk 14 van de Legesverordening Albrandswaard.

College

medewerkers woningbouw verenigingen

 

 

 

10 GGD

 

GGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

Aanwijzing als toezichthouder kinderopvang in Albrandswaard op grond van artikel 61, lid 1 van de Wet Kinderopvang

College

De directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond

76730

 

11 Gemeente Rotterdam

 

De vakeenheid Belastingen van het cluster Dienstverlening van de gemeente Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

Bestuursorgaan

Gemandateerde(n)

Besluit

1

a. Het innen en invorderen, waaronder zonodig het uitvaardigen van een dwangbevel en het nemen van een procesbesluit, en het in der minne regelen van geldvorderingen op debiteuren voorvloeiende uit door het college toegepaste bestuursdwang vanwege het ontruimen van zogeheten hennepkwekerijen;

b. Het uitoefenen van al die bevoegdheden, die het college krachtens hoofdstuk 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht toekomen en die naar het oordeel van voornoemde algemeen directeur noodzakelijk zijn ter inning, invordering of het in der minne regelen van de onder a bedoelde geldvorderingen;

c. Het leggen dan wel doen leggen van conservatoir en executoriaal beslag en voor zoveel nodig het aan de rechter verzoeken tot het verlenen van verlof daartoe in al die gevallen dat dat naar het oordeel van voornoemde algemeen directeur noodzakelijk of dienstig is ter inning of invordering van de onder a bedoelde geldvorderingen;

d. Het uitoefenen van al die bevoegdheden die een schuldeiser krachtens het privaatrecht heeft in al die gevallen dat dat naar het oordeel van voornoemde algemeen directeur noodzakelijk of dienstig is ter inning of invordering van de onder a bedoelde geldvorderingen;

d. Het inschakelen van een advocaat in geval er executiegeschillen aanhangig worden gemaakt terzake van de onder a bedoelde geldvorderingen en voor zover zulks wettelijk noodzakelijk is bij de uitoefening van de bevoegdheden onder b, c en d.

College

De directeur van de vakeenheid Belastingen van het cluster Dienstverlening van de gemeente Rotterdam​

118225

2

De gemandateerde is bevoegd tot:

 

a. Het schriftelijk ondermandateren, ondervolmachtigen en ondermachtigen van de aan hem gemandateerde, gevolmachtigde en gemachtigde bevoegdheden aan ondergeschikten of aan medewerkers van zijn dienst, tenzij anders aangegeven.;

b. Het behandelen van klachten, bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze betrekking hebben het uitoefenen van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

c. De actieve en passieve openbaarmaking van documenten , bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover deze betrekking hebben op het uitoefenen van door het college aan hem gemandateerde bevoegdheden.

College

De directeur van de vakeenheid Belastingen van het cluster Dienstverlening van de gemeente Rotterdam

118225

 

 

DE ONDERTEKENINGSMODELLEN 3  

Bijlage als bedoeld in art. 7 van de Mandaat-, Volmacht-, en Machtigingenregeling Albrandswaard.

 • 1.

  Modellen voor de ondertekening van in mandaat en in waarneming genomen besluiten.namens [het bestuursorgaan] van de gemeente Albrandswaard,[handtekening functionaris][naam functionaris][plv.] afdelingshoofd [naam afdeling],Indien bevoegdheden zijn gemandateerd aan hiërarchisch hogere / andere functionarissen, wordt voor afdelingshoofd ingevuld: de loco-burgemeester, of: de burgemeester, of: de secretaris, of: de adjunct-secretaris.

 • 2.

  Indien er sprake is van ondermandaat aan hiërarchisch lagere medewerkers:namens [het bestuursorgaan] van de gemeente Albrandswaard,[naam gemandateerde][plv.] afdelingshoofd [naam afdeling],namens deze,[handtekening functionaris][naam functionaris]