Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVeiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Gemeentewet
 3. Wet veiligheidsregio's
 4. Tijdelijke wet ambulancezorg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201513-06-2018nieuwe regeling

22-09-2015

Staatscourant, 24-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel

 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015“.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s, wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a.

  de regeling: deze gemeenschappelijke regeling

 • b.

  het samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten

 • c.

  het lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2

 • d.

  deelnemer: een aan deze regeling deelnemende gemeente

 • e.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland

 • f.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2
 • 1.

  Er is een openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid, genaamd Veiligheidsregio Noord- Holland Noord (de Veiligheidsregio), gevestigd te Alkmaar.

 • 2.

  Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit:

  • a.

   het algemeen bestuur;

  • b.

   het dagelijks bestuur;

  • c.

   de voorzitter.

Artikel 3

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Artikel 4

De Veiligheidsregio is belast met:

 • 1.

  de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet veiligheidsregio’s aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen.

 • 2.

  het in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg. Dit geldt voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

 • 3.

  het in stand houden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

 • 4.

  het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken.

Artikel 5
 • 1.

  De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van de aan deVeiligheidsregio overgedragen taken.

 • 2.

  De Veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang , deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en hieraan deel te nemen.

 • 3.

  De Veiligheidsregio is bevoegd op basis van een daartoe af te sluiten overeenkomst, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden uitvoeren van taken dan wel verrichten van diensten.

 • 4.

  Een overeenkomst als bedoeld in het derde lid vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR

2.1 Het algemeen bestuur

Artikel 6
 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur kunnen zich, indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, laten vervangen door degene die hen als burgemeester van hun gemeente vervangt.

Artikel 7
 • 1.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra het lid ophoudt burgemeester van de deelnemende gemeente te zijn.

 • 2.

  Het lidmaatschap van ambtsopvolgers van de in het eerste lid bedoelde aftredende leden vangt aan op het moment van hun benoeming tot burgemeester van de deelnemende gemeente.

Artikel 8
 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter dit nodig oordeelt, of indien tenminste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

 • 3.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 4.

  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 5.

  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 6.

  Artikel 23 van de wet is van overeenkomstige toepassing omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het algemeen bestuur worden overgelegd.

 • 7.

  In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:

  • a.

   de vaststelling en/ of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

  • b.

   het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;

  • c.

   het wijzigen en opheffen van de regeling.

 • 8.

  De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur.

 • 9.

  De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuuraanwezig te zijn.

 • 10.

  De districtschef van de politie en de directeur publieke gezondheidszorg zijn adviseur van het bestuur.

Artikel 9
 • 1.

  Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Het aantal stemmen dat door een lid van het algemeen bestuur wordt uitgebracht, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, waarvan het lid op dat moment vertegenwoordiger is. Het aantal stemmen is voor de gemeenten in de navolgende inwonersklassen als volgt:

  gemeenten tot 10.000 inwoners: 1 stem,

  gemeenten met 10000 tot 20000 inwoners: 2 stemmen,

  gemeenten met 20000 tot 30000 inwoners: 3 stemmen,

  gemeenten met 30000 tot 40000 inwoners: 4 stemmen,

  etc.

 • 3.

  Als inwonertal gelden de meest recente, door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte aantallen inwoners per 1 januari van een jaar.

   

  2.2 Het dagelijks bestuur

Artikel 10
 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vijf overige leden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde overige leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.

Artikel 11
 • 1.

  Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

 • 2.

  Een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen, met dien verstande dat het lidmaatschap in dat geval eindigt op het tijdstip waarop de opvolger in functie is getreden. Het lid doet schriftelijk mededeling van zijn ontslag aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het aanwijzen van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van een plaats die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan.

Artikel 12
 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee maal en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van het dagelijks bestuur hem dit schriftelijk verzoekt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd, wordt zij binnen twee weken gehouden.

 • 2.

  Besluiten van het dagelijks bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur ter kennisname wordt toegezonden.

   

  2.3 De voorzitter

Artikel 13
 • 1.

  De voorzitter is de overeenkomstig artikel 11, tweede lid van de Wet veiligheidsregio’s bij koninklijk besluit benoemde burgemeester. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 11, tweede lid van de Wet veiligheidsregio’s kan de voorzitter uitsluitend bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen.

 • 2.

  De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur wijst uit de overige leden van het dagelijks bestuur een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

   

  2.4 Informatie en verantwoording

Artikel 14
 • 1.

  Het dagelijks bestuur verstrekt aan het algemeen bestuur alle benodigde inlichtingen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk leggen op verzoek van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

 • 5.

  Het reglement van orde van het dagelijks bestuur houdt bepalingen in over de wijze waarop het dagelijks bestuur dan wel elk van zijn leden de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen.

 • 6.

  Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd op de gronden vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 15
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad de door één of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

 • 3.

  De raad van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaatsvindt.

 • 4.

  Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

 • 5.

  De wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het vierde lid plaatsvindt, wordt nader geregeld in het reglement van orde van het algemeen bestuur.

 • 6.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN

Artikel 16
 • 1.

  Het algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur nodig voor de behartiging van het belang van deze regeling.

 • 2.

  Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet bij of krachtens de wet of deze regeling

 • 3.

  aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren toe aan het algemeen bestuur.Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen;

  • b.

   het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  • c.

   het vaststellen van de jaarrekening;

  • d.

   het opstellen van voorwaarden tot toetreding;

  • e.

   het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten;

  • f.

   het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing;

  • g.

   het vaststellen van verordeningen;

  • h.

   het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen;

  • i.

   het vaststellen van het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • j.

   het vaststellen van het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s;

Artikel 17

Voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling aan een ander bestuursorgaan die bevoegd is opgedragen, is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot:

 • a.

  het voeren van dagelijks bestuur van het openbaar lichaam;

 • b.

  het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslaging en beslissing moet worden gebracht;

 • c.

  het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • d.

  het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de begroting worden gedekt;

 • e.

  het beheer van de activa en passiva;

 • f.

  de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • g.

  het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten en personen;

 • h.

  het voeren van rechtsgedingen, het instellen van beroep en het maken van bezwaar;

 • i.

  het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Veiligheidsregio.

Artikel 18
 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter ondertekend.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit.

 • 4.

  De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, met instemming van het dagelijks bestuur, opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde.

HOOFDSTUK 4: PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 19
 • 1.

  De Veiligheidsregio heeft een ambtelijke organisatie met aan het hoofd een algemeen directeur, die tevens als secretaris optreedt.

 • 2.

  De directieleden en de secretaris worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur.

 • 3.

  Schorsing van de directieleden en de secretaris geschiedt door het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De invulling van de taken van de directieleden en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling worden nader geregeld in de organisatieverordening, waarin de structuur en werkwijze van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio wordt geregeld.

Artikel 20
 • 1.

  De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de eventueel ingestelde commissies als bedoeld in artikel 24 en 25 van de wet bij in de uitoefening van hun taken.

 • 2.

  Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.

 • 3.

  De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de verslagen v an de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris.

Artikel 21

Het dagelijks bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren en het overige personeel in dienst van de Veiligheidsregio.

HOOFDSTUK 5: FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 22

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op deVeiligheidsregio, voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

Artikel 23

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 24
 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, een ontwerp-begroting inclusief meerjarenraming en toelichting toe aan de raden van de deelnemers.

 • 3.

  Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting, inclusief wijzigingen, opgenomen ramingen alsmede de rekeningsresultaten van het voorlaatste jaar.

 • 4.

  De meerjarenraming omvat een overzicht van lasten en baten voor de drie jaren, volgende op het begrotingsjaar en wordt van een toelichting voorzien.

 • 5.

  De in de meerjarenraming op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeildat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting, verhoogd met de jaarlijks te verwachten trendmatige verhoging.

 • 6.

  De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hunzienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 7.

  Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in ieder geval voor 1augustus, de begroting aan gedeputeerde staten.

Artikel 25
 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 3.

  De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige jaarrekening.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van de overige in dit artikel bedoelde stukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten

Artikel 26

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van de verdeelsystematiek zoals genoemd in artikel 28. Uit deze bepaling voortvloeiende betalingsverplichtingen worden met de deelnemers afgerekend.

Artikel 28
 • 1.

  De lasten van het lichaam worden gedekt door:

  • a.

   bijdragen van de deelnemers;

  • b.

   inkomensoverdrachten, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde en schenkingen;

  • c.

   overige inkomsten.

 • 2.

  De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten, exclusief de lasten voor ambulancezorg, voor zover deze niet door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden.

 • 3.

  Voor de vaststelling van deze bijdragen geldt vanaf de begroting voor het jaar 2016 het volgendeuitgangspunt: de bijdrage van een deelnemer wordt bepaald naar rato van het bedrag voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt en naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente.

 • 4.

  De hoogte van het aandeel ‘aanwezige belastingcapaciteit’ wordt bepaald aan de hand van hetbelang van belastingcapaciteit in het verdeelsysteem van het gemeentefonds.

 • 5.

  Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruik gemaakt van het bestand “Verdeling uitkering gemeentefonds” van de Rijksoverheid geldend op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor begroting 2016 wordt daarbij uitgegaan van de indeling van het subcluster brandweer en rampenbestrijding, zoals dat wordt ingevoerd in 2016.

 • 6.

  Bij de introductie van de in het derde lid genoemde verdeelsleutel vanaf de begroting voor het jaar2016 wordt de volgende ingroeiregeling gehanteerd:

  Negatieve herverdeeleffecten voor individuele gemeenten bedragen maximaal €15 per inwoner per jaar. Als basis voor de ingroeiregeling wordt gebruik gemaakt van de ‘referentiepunten’, die zijn berekend in de impactanalyse. Een groter negatief herverdeeleffect wordt bekostigd door de voordeelgemeenten, die een tijdelijk minder positief herverdeeleffect hebben.

 • 7.

  Voor de verdere toepassing en uitleg van het derde tot en met zesde lid wordt gebruik gemaakt van het rapport ‘Advies verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord’ van de externe commissie Verdeelsleutel d.d. juni 2015.

 • 8.

  De vaststelling van de bijdrage als bedoeld in het eerste lid onder a voor de lasten vanambulancezorg vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt bevolkingscijfer aangehouden.

 • 9.

  Een deelnemer betaalt een vierde gedeelte van de volgens de begroting over enig boekjaar geraamde bijdragen bij wijze van voorschot per medio van de tweede maand van elk kalenderkwartaal.

Artikel 29: Verplichtingen deelnemers

 • 1.

  De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 2.

  Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

 • 3.

  De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

HOOFDSTUK 6: ARCHIEF

Artikel 30
 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen voorziening ingevolge de geldende wetgeving.

 • 2.

  De secretaris van de gemeenschappelijke regeling is belast met de bewaring en het beheer van deze archiefbescheiden.

HOOFDSTUK 7: WIJZIGING

Artikel 31
 • 1.

  De regeling kan worden gewijzigd indien de colleges van burgemeesters en wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten.

 • 2.

  Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door een college van burgemeester en wethouders van één van de deelnemers dan wel het dagelijks bestuur. Een voorstel van een college wordt aan de voorzitter gezonden, die het onverwijld doorzendt aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers.

Artikel 32
 • 1.

  Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s zoals vastgelegd in de bijlage bij artikel 9 van de Wvr of na gemeentelijke herindeling op basis van de Wet algemene herindeling (Wet Arhi).

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 33
 • 1.

  Deze regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.

 • 2.

  In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

 • 3.

  Zo nodig blijven de organen van het samenwerkingsverband ook na het tijdstip van opheffing on functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN

Artikel 34
 • 1.

  Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten en het bestuur van de Veiligheidsregio worden beslist door een geschillencommissie.

 • 2.

  De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in onderling overleg tussenpartijen worden benoemd.

 • 3.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de bemiddeling ingeroepen van gedeputeerde staten.

 • 4.

  De wijze van behandeling en de verdeling van de kosten van het geschil worden door de geschillencommissie geregeld.

 • 5.

  De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend advies.

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN

Artikel 35
 • 1.

  Het gemeentebestuur van Alkmaar draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten evenals de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als ”gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 2015”.

Aldus besloten door de colleges van de deelnemende gemeenten, op:

Deelnemende Gemeente NHN

Aantal inwoners

College

Raad

Alkmaar

106.857

22-sep

12-okt

Bergen

30.076

29-sep

05-nov

Castricum

34.288

22-sep

15-okt

Den Helder

56.597

20-okt

16-nov

Drechterland

19.250

06-okt

26-okt

Enkhuizen

18.376

20-okt

01-dec

Heerhugowaard

53.307

15-sep

24-nov

Heiloo

22.636

22-sep

09-nov

Hollands Kroon

47.502

03-nov

26-nov

Hoorn

71.703

03-nov

24-nov

Koggenland

22.485

01-sep

26-okt

Langedijk

26.935

15-sep

06-okt

Medemblik

43.320

06-okt

12-nov

Opmeer

11.368

 

17-dec

Schagen

45.978

 

15-dec

Stede Broec

21.485

06-okt

29-okt

Texel

13.552

15-sep

21-okt