Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regelso omtrent de Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regelso omtrent de Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019
CiteertitelGedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode voor raadsleden gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-7904

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regelso omtrent de Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de werkgroep raad en griffie d.d. 10 december 2018;

 

gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet;

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019

  • de Gedragscode voor raadsleden van de gemeente Werkendam, vastgesteld 16 december 2003;

  • de Gedragscode leden gemeenteraad Woudrichem, vastgesteld 23 december 2002;

 • 2.

  Vast te stellen de Gedragscode voor de raadsleden van de gemeente Altena 2019.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • a.

  Deze gedragscode geldt voor de raadsleden, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.

 • b.

  Waar in deze gedragscode wordt gesproken over raadslid wordt hiermee tevens bedoeld burgerlid.

 • c.

  Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling

Artikel 2.1  

Het raadslid levert de griffier de informatie aan over de (neven-)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het raadslidmaatschap. Als gaande het lidmaatschap nieuwe (neven-)functies

aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (neven-)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de griffier.

Artikel 2.2  

De informatie betreft in ieder geval:

 • a.

  de omschrijving van de (neven-)functie;

 • b.

  de organisatie voor wie de (neven-)functie wordt verricht;

 • c.

  of het al dan niet een (neven-)functie betreft uit hoofde van het raadslidmaatschap; en

 • d.

  of de (neven-)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

Artikel 2.3  

De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 3 Informatie

Artikel 3.1  

Het raadslid zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

Artikel 3.2  

Het raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen

Artikel 4.1  

 • 1.

  Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan het raadslid incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.

 • 3.

  Geschenken die het raadslid uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.

 • 4.

  De griffier legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 5.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Artikel 4.2  

 • 1.

  Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt het raadslid binnen één week na deelname openbaar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • 2.

  De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 4.3  

 • 1.

  Een raadslid meldt de griffier de ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente binnen één week na terugkeer in Nederland. Hij meldt in ieder geval het doel, de bestemming en de duur van de reis en wat daarvan de kosten waren.

 • 2.

  De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 5 Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Artikel 5.1  

 • 1.

  Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

Artikel 5.2  

Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

Artikel 5.3  

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente ten eigen bate of ten bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

Paragraaf 6 Uitvoering gedragscode

Artikel 6.1  

De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.

Artikel 6.2  

 • 1.

  Op voorstel van de het presidium maakt de gemeenteraad in ieder geval afspraken over:

  • a.

   de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;

  • b.

   de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;

  • c.

   de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente.

 • 2.

  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 2 januari 2019.

De voorzitter,

M.A. Fränzel Msc

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet