Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent aanlegsteigers Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent aanlegsteigers Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling gebruik aanlegsteigers Aalburg 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-9997

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent aanlegsteigers Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op de artikelen 5:25 en 5:26 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de “Regeling gebruik aanlegsteigers Aalburg 2015”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Aalburg op 7 juli 2015.

 • 2.

  Vast te stellen: Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019.

 

Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de aanlegsteigers

 • a.

  aan de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg;

 • b.

  aan de Veense Waard te Veen;

zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening(en) Bijlagen 1 en 2.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Aalburg;

 • b.

  gezagvoerder: degene die het gezag voert over een schip;

 • c.

  havenmeester: de als zodanig door het college aangestelde persoon of personen;

 • d.

  passagiersschip: schip dat, naast de bemanning, meer dan 12 passagiers mag vervoeren;

 • e.

  rondvaartboot: een schip dat bestemd is om bedrijfsmatig personen te vervoeren en vanuit een vertrekpunt tegen betaling te varen langs een bezienswaardige route, waarna het schip weer naar het vertrekpunt terugkeert;

 • f.

  schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water.

Artikel 3 Innemen ligplaats

 • 1.

  Aan een steiger mag uitsluitend met een passagiersschip of rondvaartboot, een ligplaats worden ingenomen.

 • 2.

  Een schip mag een ligplaats innemen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 uur.

 • 3.

  Het innemen van een ligplaats aan een aanlegsteiger is uitsluitend toegestaan na toestemming van de havenmeester.

 • 4.

  De gezagvoerder van een schip die aan een steiger een ligplaats wil innemen, meldt zich tevoren telefonisch bij de havenmeester.

 • 5.

  Bij de melding als bedoeld in het vorige lid moet de gezagvoerder zijn naam, de naam van het schip, de vermoedelijke afmeertijd en de vermoedelijke ligtijd opgeven dan wel deze gegevens in te spreken op de voicemail.

 • 6.

  Aanwijzingen van de havenmeester moeten worden opgevolgd, in het belang van de orde en veiligheid.

 • 7.

  Toestemming of aanwijzingen als vermeld onder lid 3 en 6 ontheffen de gezagvoerder van een schip niet van zijn verplichting, zich er zelf van te overtuigen dat de ligplaats veilig is.

Artikel 4 Vrijhouden en bescherming steigers

 • 1.

  Het is verboden goederen op een steiger te plaatsen.

 • 2.

  De gezagvoerder van een schip dat aan een steiger ligt, moet gedogen dat een ander vaartuig langszij zijn vaartuig afmeert.

 • 3.

  Een schip dat aan een steiger ligt, moet behoorlijk vastgemaakt zijn.

Artikel 5 Geluidsoverlast

Het is verboden om aan of af te meren na 22.00 uur en voor 07.00 uur.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college, gemotiveerd van het bepaalde in deze regeling af te wijken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit en gebruiksregels gemeentelijke aanlegsteigers Altena 2019.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

De belanghebbende die het met het bovenstaand besluit niet eens is kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK. Wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan de belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit laatste kan alleen als tevens een bezwaarschrift is ingediend. 

Bijlage 1  

behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Altena van 10 januari 2019.

 

AANLEGSTEIGER WIJKSE BOL TE WIJK EN AALBURG

Bijlage 2  

Behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Altena van 10 januari 2019.

 

AANLEGSTEIGER VEENSE WAARD TE VEEN