Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent waterscooters Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent waterscooters Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit verboden gebied waterscooters van de gemeente Aalburg en Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-10066

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent waterscooters Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Het aanwijzingsbesluit verboden gebied waterscooters, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Aalburg op 10 mei 2005;

  • Het aanwijzingsbesluit APV verboden gebied waterscooters, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Woudrichem op 14 februari 2006.

 • 2.

  Vast te stellen: het Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019.

 

Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019

op grond van artikel 5:30a van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Overwegende:

 

 • dat het op grond van artikel 5:30a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2019 (APV) verboden is om een waterscooter, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan op door het college aangewezen oevers in de gemeente;

   

 • dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat dit verbod niet geldt voor bestuurders van waterscooters:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening;

  • b.

   die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de door het college aangewezen plaatsen;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd.

 • dat artikel 1:1, aanhef en 11e aandachtsstreep, van de APV de term “waterscooter” als volgt definieert: een gemotoriseerd watersporttoestel, gebouwd of ingericht om door één of meer personen skiënd door of over het water te worden voortbewogen, dat als waterscooter, jetski, banzaibootje, waterbob, jetbike wordt aangeduid, of een soortgelijk toestel;

   

 • dat op 16 december 2004 de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, een zogenaamd “verkeersbesluit te water” heeft genomen waarbij het varen met een waterscooter op de Afgedamde Maas wordt verboden omdat dit tot ongewenste situaties heeft geleid of naar verwachting tot ongewenste situaties zal leiden;

   

 • dat dit verkeersbesluit te water wordt gehandhaafd door de Waterpolitie;

   

 • dat aansluitend op dit verkeersbesluit, met toepassing van dit aanwijzingsbesluit waarbij de oevers van de Afgedamde Maas in de gemeente Altena als verboden gebied zijn aangewezen, de reguliere politie handhavend kan optreden bij het te water laten of het betreden van de oever met een waterscooter met het kennelijke doel deze te water te laten teneinde te gaan varen;

   

 • dat dit handhavend optreden mede dient ter voorkoming van hinder door waterscooters voor waterrecreanten, zoals sportvissers en zwemmers.

 

Gelet op artikel 5.30a, eerste lid van de APV,

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de oevers van de Afgedamde Maas binnen de gemeente Altena aan te wijzen waar het verboden is een waterscooter, die zich in een kennelijk voor onmiddellijk gebruik geschikte en beoogde staat bevindt, bij zich te hebben, te brengen of daarmee het openbare water op te gaan;

   

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van de openbare bekendmaking;

   

 • 3.

  dat dit aanwijzingsbesluit als volgt wordt geciteerd: “Aanwijzingsbesluit verbod waterscooters Altena 2019”.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

 

De secretaris,  

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

De belanghebbende die het met het bovenstaand besluit niet eens is kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK. Wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan de belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit laatste kan alleen als tevens een bezwaarschrift is ingediend.