Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de Notitie omgevingsvergunning uitweg Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de Notitie omgevingsvergunning uitweg Altena 2019
CiteertitelNotitie omgevingsvergunning uitweg Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Notitie omgevingsvergunning uitweg van de gemeente Aalburg en Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

gmb-2019-10287

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de Notitie omgevingsvergunning uitweg Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de Notitie omgevingsvergunning uitweg, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Aalburg op 23 april 2013;

  • de Notitie omgevingsvergunning uitweg, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 17 mei 2011;

 • 2.

  Vast te stellen: de Notitie omgevingsvergunning uitweg Altena 2019. 

Notitie Omgevingsvergunning uitweg Altena 2019

Inleiding

In deze Notitie Omgevingsvergunning uitweg Altena 2019 wordt ingegaan op de eisen en randvoorwaarden die de gemeente Altena stelt rondom de uitgifte van omgevingsvergunningen voor uitwegen van percelen. Doel hiervan is om de uitgifte van deze vergunningen volgens een duidelijke beleidslijn en op gestructureerde wijze uit te voeren.

 

Samenvatting

Voor het maken van een aansluiting van een perceel op de openbare weg, een zogenaamde uitweg, is een vergunning van de gemeente nodig. Om een uitwegvergunning te kunnen verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 

Voorwaarden

In artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg, in de APV Altena is opgenomen dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders een uitweg te maken naar de openbare weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de openbare weg. Burgemeester en wethouders kunnen een uitwegvergunning weigeren in het belang van:

 • a.

  de bruikbaarheid van de weg;

 • b.

  het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

 • c.

  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 • d.

  de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. 

Ter verduidelijking, dit betekent dat de gemeente een uitwegvergunning hoe dan ook kan weigeren wanneer de gevraagde uitweg en/of het beoogde gebruik daarvan:

 • schade toebrengt aan de openbare plaats;

 • gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats;

 • gevaar oplevert voor het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats;

 • een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • onacceptabele overlast geeft voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

 • de aanleg van de uitweg technisch gezien niet haalbaar is;

 • de verkeersveiligheid in het geding is;

 • er parkeerplaatsen verloren gaan;

 • er lichtmasten van de openbare verlichting verloren gaan;

 • er bomen of andere groenvoorzieningen verloren gaan;

 • er kolken of andere onderdelen van de riolering verloren gaan;

 • de uitweg niet past binnen de kaders van het bestemmingsplan, groenstructuurplan of verkeer- en vervoerplan;

 • de uitweg niet past bij het uiterlijk van de omgeving. 

Daarnaast wordt de aanvraag indien van toepassing behandeld in samenhang met:

 • omgevingsvergunning bouwen;

 • omgevingsvergunning kappen van bomen;

 • eventueel benodigde ontheffingen van het waterschap (bij aanleg of aanpassing van dammen, duikers of dijklichamen), de provincie of Rijkswaterstaat. 

Beoordeling uitwegvergunning

Een aanvraag voor een uitwegvergunning wordt door de gemeente beoordeeld aan de hand van een checklist. Deze checklist is hieronder weergegeven.

    

Nr

Checklist

Algemeen

1

Geeft de schets bij de aanvraag voldoende informatie over maatvoering en ligging van de gevraagde uitweg? Bij uitweg voor alleen personenauto’s geldt maximaal 3 meter breed. Vrachtverkeer maximaal 10 meter. Minimaal 10 meter tussen een eerste en tweede uitweg.

Ja/nee

Bij nee aanvullende schets opvragen.

2

Is de aanvrager eigenaar van het perceel?

Ja/nee

Bij nee toestemming nodig van de eigenaar.

3

Heeft de aanvraag relatie met bouwvoornemen of bouwplan?

Ja/nee

Bij ja in samenhang toetsen.

4

Is de aanvraag ontvankelijk?

Ja/nee

Indien niet ontvankelijk aanvulling vragen.

Bruikbaarheid van de weg

5

Gaan er door een uitweg (openbare) parkeerplaatsen verloren? Zo ja, zijn er mogelijkheden om deze parkeerplaatsen te compenseren?

Ja/nee

Kan gevolgen hebben voor prijsstelling, indien geen compensatie > onderzoek parkeerdruk in omgeving.

6

Is er op het perceel voldoende ruimte om een voertuig te plaatsen (minimaal 5m diep, carport of garage aanwezig)?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen uitweg.

7

Zijn er nadelige gevolgen voor de bruikbaarheid van de weg of het trottoir?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

8

Zijn aanpassingen aan de openbare weg nodig (zoals bestrating, kolken, straatmeubilair, openbare verlichting, e.d.)?

Ja/nee

Kan gevolgen hebben voor prijsstelling.

9

Zijn er nutsvoorzieningen die verplaatst moeten worden?

Ja/nee

Kan gevolgen hebben voor prijsstelling.

10

Is het nodig om een dam/duiker aan te leggen?

Ja/nee

Bij ja toestemming nodig van waterschap.

11

Is er sprake van een nog in functie zijnde waterkering?

Ja/nee

Bij ja overleggen met waterschap.

Veilig en doelmatig gebruik van de weg

12

Heeft het woonperceel c.q. -adres al een uitweg?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg, tenzij voldoende onderbouwing noodzaak tweede uitweg.

Meer dan 10 meter tussen de uitritten. Bedrijven zie bij 26.

13

Is er sprake van een gebiedsontsluitingsweg (bij nee, automatisch erftoegangsweg)?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg, tenzij GOW als ETW ingericht is of soortgelijke situaties bestaan in omgeving.

14

Komt de uitweg binnen een afstand van 5 meter van een bocht of kruispunt (gerekend vanaf snijpunt echte lijnen/hart van de bocht)?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

15

Komt de uitweg binnen een afstand van 5 meter van een oversteekplaats voor voetgangers en/of (brom)fietsers?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

16

Komt de uitweg ter hoogte van op de rijbaan aangebrachte opstelstroken of voorsorteervakken?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

17

Komt de uitweg in of nabij een onoverzichtelijke bocht? Zo ja, zijn er mogelijkheden om de bocht overzichtelijker te maken?

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

18

Leidt de uitweg tot onvoldoende uitzicht op het overige verkeer? Zo ja, is het uitzicht op eenvoudige wijze te verbeteren? (Eventueel advies van deskundige bij politie)

Ja/nee

Bij ja, in principe geen uitweg.

19

Als de uitweg tot gevolg heeft dat verkeersmaatregelen of verkeerstekens moeten worden verplaatst, is het verplaatsen van de verkeersmaatregel of verkeersteken (technisch) mogelijk en toegestaan volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen uitweg.

Bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving

20

Is er sprake van een andere uitrit in de buurt? Is het mogelijk om uitritten te combineren (twee woningen, één uitrit)?

Ja/nee

Bij voorkeur combineren.

21

Staat een voertuig op de oprit (deels) in de voortuin geparkeerd? Tussen de straat en de voorkant van het woonhuis of naast de woning maar niet met 50cm of meer voor de voorgevel.

 

Ja/nee

In principe geen uitweg.

22

Is er sprake van aantasting van het uiterlijk aanzien van de omgeving?

Ja/nee

Bij vermoeden hiervan voorleggen aan gemeentelijke monumentencommissie.

23

Past een uitweg binnen de voorwaarden voor het bestemmingsplan of beeldkwaliteitsplan (RO-toets)?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen uitweg.

Bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

24

Is voor de uitweg verwijdering, aantasting of doorsnijding van groenvoorziening of bosplantsoen noodzakelijk?

Ja/nee

Bij ja, overleggen met medewerker groenbeleid.

25

Is er voor de uitweg het verwijderen van een boom noodzakelijk? Zo ja, is hiervoor een kapvergunning aangevraagd (door aanvragen of gemeente)? Kan de kapvergunning verleend worden?

Ja/nee

Zo nee, is de uitweg onmogelijk?

Bedrijven

26

Bij een aanvraag om een tweede uitweg: grenst het perceel over een aaneengesloten lengte van ten minste 50 meter direct aan een openbare weg?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen tweede uitweg.

 

Bij een aanvraag om een tweede uitweg: heeft de aanvrager aangetoond dat een extra uitweg van het perceel noodzakelijk is (voor bedrijfsvoering)?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen tweede uitweg.

27

Is het terrein groot genoeg om voertuigen te plaatsen en te manoeuvreren?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen uitweg.

28

Heeft de aanvrager bij uitwegen voor vrachtverkeer voldoende aangetoond dat de gevraagde breedte nodig is?

Ja/nee

Bij nee, in principe geen uitweg.

Uitzonderingsclausule

29

Zijn er zwaarwegende redenen om toch een uitweg te realiseren, terwijl deze eigenlijk afgewezen moet worden?

Ja/nee

Bij ja, aantonen dat nadelige effecten gecompenseerd worden.

Kostenberekening

30.

Beschrijving en kostenberekening van uit te voeren werkzaamheden

 

 

 

Bekendmaking

Deze regels zullen openbaar worden bekendgemaakt.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,  

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc