Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
CiteertitelOndermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-320707

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het mandaatbesluit van de gemeente Altena;

 • b.

  de burgemeester op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, een crisismaatregel kan nemen;

 • c.

  de burgemeester hiervoor degene voor wie de crisismaatregel genomen wordt, op grond van de Wvggz moet horen

 • d.

  de burgemeester voor de uitvoering van artikel 8:1, vijfde lid van de Wvggz de hulp van ambtenaren van de politie kan inroepen

 • e.

  een efficiëntere besluitvorming wordt bereikt indien de mandatarissen deze taak en bevoegdheid als bedoeld onder d. en e. in naam van het verantwoordelijk bestuursorgaan uitoefent;

 • f.

  gemandateerden/ gemachtigden met mandaatverlening/ machtiging hebben ingestemd;

 • g.

  gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Artikel 1 Mandaatverlening Besluit

 • 1.

  Aan de directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van artikel 7:1, derde lid, onder a, van de Wvggz: het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord.

 • 2.

  Aan de hulpofficieren van justitie wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van artikel 8:1, vijfde lid van de Wvggz: het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie.

Artikel 2 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  De directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 1 lid 1 is bevoegd om ondermandaat voor zijn mandaat te verlenen;

 • 2.

  De gemeentesecretaris van Altena kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Acceptatie mandaatnemer

De directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant accepteert schriftelijk uitdrukkelijk de mandaatverlening, zoals in dit besluit is omgeschreven.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Gemeente Altena,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer,

gemeentesecretaris