Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verkeersbesluit Nes autoluw 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerkeersbesluit Nes autoluw 2009
CiteertitelVerkeersbesluit Nes autoluw 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994
  2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  3. Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer
  4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2009Nieuw besluit

04-05-2009

Gemeenteinfo, 06-05-2009

5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit Nes autoluw 2009

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Het delegatiebesluit van de gemeenteraad van Ameland van 25 oktober 2004, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, een verkeersbesluit genomen moet worden op grond van het in bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Dat het uit het oogpunt van:

De in artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Wegenverkeerswet 1994, genoemde doelstellingen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; - het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

- de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van deze wet.

 

Gewenst is om:

Een autoluwe dorpskern Nes te creëren, wat bereikt kan worden door het vaststellen van een aantal verkeersmaatregelen.

 

Op grond van de volgende motivering:

Om te komen tot komen tot het hoofdmotief, te weten het creëren van een autoluwe dorpskern Nes, zijn er in de loop der jaren een aantal uitgangspunten vastgesteld.

 

Inleiding

Reeds bij het vaststellen van het gemeentelijk milieuplan begin jaren negentig, heeft de Raad van Ameland zich uitgesproken het aantal verkeersbewegingen op Ameland te stabiliseren door het voeren van een autoluw beleid, met name in de dorpen.

Vervolgens heeft een verkeersbegeleidingscommissie zich intensief beziggehouden met de voorbereiding van deze plannen. Aan de hand van meerdere adviezen, o.a. van de verkeersbegeleidingscommissie, politie en de commissie Vrom en Werken stelde de Raad van Ameland op 9 mei 1994 het "Plan voor autoluwe dorpskernen" vast.

Na een lange periode van overleg, voorbereiding, inspraak en het houden van voorlichtingsavonden. heeft de Raad van Ameland op 21 oktober 2002 het "Reconstructieplan Dorpen Ameland " vastgesteld. In dit plan is per dorp in hoofdlijnen aangegeven op welke wijze kon worden gekomen tot een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunten daarbij zijn o.a.

het behoud en versterken van de typische cultuurhistorische waarden en kenmerken van de Amelander dorpen;

het vergroten van de duurzaamheid van de openbare ruimte o.a. door het toepassen van duurzame materialen en toepassingen, welke langer meegaan, een hoge kwaliteit hebben en mooi van uiterlijk en aanzicht zijn;

het vergroten van de leefnaarheid van de openbare ruimte door de inrichting, het gebruik en toepassingen van de juiste materialen in de verblijfsgebieden beter op elkaar af te stemmen en tevens in te spelen op actuele functioneringsaspecten, beleid, normen en regelgeving.

Meer specifiek werd met betrekking tot de verkeersleefbaarheid voor het dorpscentrum van Nes aandacht gevraagd voor het toenemende autoverkeer. Dit centrum kwam in toenemende mate onder druk te staan. Als belangrijkste oorzaken en knelpunten werden o.a. aangegeven:

- de "uitnodigende" entrees van de dorpen voor alle vormen van autoverkeer; - de onduidelijk aangegeven routes naar parkeerterreinen;

- het parkeren van auto's in het centrum;

- het ontstaan van opstoppingen en het disfunctioneren van het centrum als winkel-en verblijfsgebied;

het creëren van een gevoel van onveiligheid.

Er is toen gekozen voor het wijzigen van het verkeerssysteem door het eigenlijke dorpscentrum volledig af te sluiten voor autoverkeer, uitgezonderd bevoorradingsverkeer en bewoners. Doel van dit "voetgangersgebied" is dat alleen fietsers en voetgangers in het centrum kunnen komen, waardoor de belevingswaarde, het functioneren als verblijfsgebied en (gevoelens van) veiligheid aanzienlijk zouden kunnen toenemen.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- geen fysieke afsluiting van de entrees in verband met maximale toegankelijkheid voor bevoorradingsverkeer;

- verbod voor autoverkeer gedurende het gehele jaar, in verband met maximale duidelijkheid en toenemende seizoenslengte (ook gezien de topdrukte rond de Kerstdagen);

- geen toegang voor taxi's en bussen, omdat deze het verblijfskarakter van het dorpscentrum ernstig verstoren. Taxi's worden na 23.00 uur wèl toegestaan. Tevens wordt een uitzondering gemaakt voor gehandicapten;

- nabij de entree van het voetgangersgebied wordt een taxistandplaats gerealiseerd;

 

voor auto's van bewoners die niet op eigen erf kunnen parkeren worden speciale voorzieningen getroffen;

er worden extra fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd.

Om dit voetgangersgebied heen ligt een gebied voor bestemmingsverkeer. In deze zone mag in principe alleen bestemmingsverkeer komen.

Het overige verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd en ontmoedigd, mede door hier een parkeerverbod in te stellen. De overige "doorgaande" straten (om het gebied van het bestemmingsverkeer heen) ontsluiten de belangrijkste parkeerterreinen op loopafstand van het centrum/voetgangersgebied. Automobilisten worden dus zoveel mogelijk gestimuleerd hun auto op de centrale parkeerterreinen aan de rand van het dorp te parkeren en het centrum te voet te bezoeken.

Op 1 maart 2004 heeft de Raad van Ameland besloten dit plan verder door het college van B&W te laten uitwerken. Tevens is besloten om met betrekking tot het openbaar vervoer voor Nes met vervoerder Arriva tot een voor beide partijen acceptabele situatie te komen. Behoudens de uitvoering van enkele deelplannen en de reconstructie van het centrum van Buren is het totale reconstructieplan dorpen Ameland om fmanciële redenen uitgesteld.

 

Verkeersadviesplan 2001 voor de dorpskern van Nes

Intussen was er reeds in 2000 in Nes een verkeersoverleggroep opgericht, bestaande uit ondernemers en inwoners van Nes. Deze overleggroep heeft zich gebogen over zowel de infrastructuur als de verkeerssituatie in het centrum van Nes. Men heeft overleg gehad met nagenoeg alle ondernemers in Nes, bestuur van het dorpsbelang Nes, de stedenbouwkundige van de gemeente, de verkeersdeskundige van de politie Ameland en het college van B&W van Ameland. In de inventarisatie van de actuele situatie heeft men de volgende belangrijkste problemen gesignaleerd:

1. er is sprake van een grotere verkeersdrukte in Nes door de toename van het aantal auto's op Ameland;

2. er ontstaat overlast door parkerende auto's op plaatsen waar dit niet mag;

3. er vinden opstoppingen plaats door het laden/lossen van grote vrachtauto's;

4. er wordt ook overlast ondervonden van de bussen en taxi's in de dorpskern;

5. er zijn te weinig parkeerplaatsen;

6. er bevinden zich soms te grote aantallen geparkeerde fietsen in het centrum.

De verkeersoverleggroep Nes is van mening dat middels een samenhangend pakket maatregelen de gesignaleerde problemen en knelpunten in belangrijke mate kunnen worden opgelost. Daartoe is in 'uni 2001 dit verkeersadviesplan geschreven. Hoofddoel blijft het creëren van een autoluwe dorpskern. Tenslotte concludeert men in dit plan dat:

 

1. zoveel mogelijk rekening is gehouden met iedere betrokkene;

2. bedrijven bereikbaar blijven met de auto;

3. het bestaande parkeerverbod in stand moet blijven;

4. het bevoorradingsverkeer overal kan komen;

5. voetgangers een groter voetgangersgebied krijgen;

6. daarin geen plaats meer is voor bussen en taxi's;

7. aan het Verdekspad een goede alternatieve busroute met halte kan worden gecreëerd.

 

In mei 2001 wordt dit plan nog eens door middel van een aparte rapportage van de politie Ameland van harte aanbevolen aan de gemeente Ameland.

 

Verkeersbesluit B&W van Ameland d.d. 21 februari 2006

Vooruitlopend op de uitvoering van het hiervoor vermelde reconstructieplan dorpen Ameland heeft het college van B&W van Ameland op 21 februari 2006 een besluit genomen, waarin voor het dorp Nes aan aantal verkeersmaatregelen is vastgesteld.

 

Dit was vooral het gevolg van de grote toename van het aantal auto's op Ameland, waardoor de verkeersdrukte in de dorpskernen en met name in Nes is toegenomen. Deze maatregelen waren gebaseerd op het reconstructieplan dorpen Ameland, het verkeersadviesplan van de verkeersoverleggroep Nes en het advies van de politie Ameland van 2005. Het besluit van het college van B&W is bekendgemaakt op de gemeente-info van 12 april 2006.

Het advies van de politie Ameland was positief. Om het gehele plan kracht bij te zetten pleit men er in feite voor om - naast de voorgenomen maatregelen behorende bij het collegebesluit van 21 februari 2006 - meerdere verkeers- en flankerende maatregelen in te voeren, vooral in de fysieke sfeer. Men adviseert o.a.

- i.v.m. de geslotenverklaring bij de in-en uitvalswegen van Nes moet d.m.v. het plaatsen van het

bord Cl een uitzondering worden gemaakt voor bepaald weggebruikers. Dit kan worden

gerealiseerd d.m.v. een vernoeming op een onderbord of door het verstrekken van vergunningen; - een goede verwijzing maken naar bestaande parkeerterreinen voor met name hotelgasten in het

centrum van Nes;

- het creëren van voldoende parkeerruimte, incl. invalidenparkeerplaatsen in het centrum; - het creëren van taxistandplaatsen direct nabij het gesloten gebied;

- een goede afweging te maken of de voorgestelde maatregelen voor het hele jaar van kracht moeten blijven;

- aandacht te hebben voor de haalbaarheid, handhaafbaarheid en geloofwaardigheid; - het creëren van een echt voetgangersgebied;

- aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van een aantal bedrijven;

- te komen tot een duidelijke informatieverstrekking aan de bezoekers.

 

De bezwarenprocedure

Tegen voornoemd verkeersbesluit en voorgenomen verkeersmaatregelen is door een 6-tal personen een bezwaarschrift ingediend bij het college van B&W. Deze bezwaren zijn behandeld in de adviescommissie voor de bezwaarschriften Gemeente Ameland d.d. 30 juni 2006. Na de gehouden hoorzitting is de commissie tot de conclusie gekomen, dat het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en dat de bij het besluit betrokken belangen onvoldoende tegen elkaar zijn afgewogen, zodat het besluit niet in stand kan blijven. Men adviseert tenslotte de ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in te trekken en een nieuw besluit voor te bereiden met inachtneming van de overwegingen en aanbevelingen in het advies.

Op 22 augustus 2006 neemt het college van B&W een heroverwegingsbesluit conform het advies van de commissie. Tevens besluit het college van B&W tot het opnieuw starten van de procedure voor de te nemen verkeersmaatregelen voor Nes.

Een nadere analyse van het advies van de commissie leert het volgende:

1. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb is het college gehouden deze procedure zorgvuldig voor te bereiden. Daartoe hoort het vergaren van voldoende kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. De commissie is op dit punt van mening dat het college in strijd met dit artikel heeft gehandeld aangezien er:

a. aan inwoners en ondernemers van Ameland geen nadere informatie over de in voorbereiding zijnde maatregelen is verstrekt in de periode tussen de in 2000 gehouden algemene informatieavond over het reconstructieplan en het bestreden besluit. Kortom, er was intussen teveel tijd verstreken;

b. in de onder a genoemde periode geen contacten zijn geweest met bijvoorbeeld de in het gebied

aanwezige ondernemers over de mogelijke zakelijke gevolgen van de verkeersmaatregelen;

c. in het bestreden besluit bepaalde aanbevelingen uit het advies van de politie ontbreken;

d. uit het besluit noch uit de daaraan ten grondslag liggende stukken niet blijkt waarom bepaalde

aanbevelingen van de politie niet zijn overgenomen.

 

2. Op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb is het college gehouden de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen, waarbij het 2e lid van dit artikel bepaalt dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van het besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De commissie is ook op dit punt van mening dat het college in strijd met dit artikel heeft gehandeld aangezien er:

a. niet is onderzocht of alle bedrijven door de verkeersmaatregelen nog wel bereikbaar zouden blijven voor bevoorrading;

b. niet is onderzocht of er bij bedrijven sprake zou kunnen zijn van omzetverlies;

c. c. niet is onderzocht hoe de mogelijke gevolgen van de verkeersmaatregelen tot een evenredig en maatschappelijk aanvaardbaar niveau zouden kunnen worden beperkt.

3. De commissie in tenslotte van mening dat het beter was geweest de - niet verplichte -openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3:4 Awb te volgen, mede gelet op de omvangrijke c.q. verstrekkende gevolgen van het besluit voor inwoners en ondernemers.

In november 2007 is het plan over het autoluw maken van Nes naar aanleiding van ingediende bezwaren en voortschrijdend inzicht aangepast en besproken met het college van B&W. Het college kon zich in grote lijnen vinden in het plan en gaf aan dat plan verder uitgewerkt kan worden, waaronder ook het voorbereiden en het nemen van een definitief verkeersbesluit.

 

Belangenafweging:

Op grond van artikel3:4lid 1 Awb, zijn de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afgewogen en de nadelige gevolgen van het besluit zijn voor één of meer belanghebbenden niet onevenredig, in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Er is onderzocht of alle bedrijven door de verkeersmaatregelen nog wel bereikbaar zouden blijven voor bevoorrading. In het nieuwe verkeersbesluit wordt hier rekening mee gehouden door in het bebordingsplan onderborden te plaatsen met de tekst "uitgezonderd bevoorradingsverkeer", daar waar het noodzakelijk wordt geacht.

In het huidige verkeersplan is ook rekening gehouden met de bedrijven door gegarandeerde bereikbaarheid. Eventuele omzetverliezen hoeven niet direct gekoppeld te worden aan de nieuwe verkeersmaatregelen.

Om de weg naar het definitieve verkeersbesluit zo transparant mogelijk te houden, is gekozen voor een weg waarbij zowel alle bewoners (informatieavond) als de belanghebbenden afzonderlijk (gesprekken) geinformeerd zijn over de te nemen verkeersmaatregelen.

Aan de inwoners en ondernemers van Ameland is nadere informatie verstrekt over de in voorbereiding zijnde maatregelen. Op 19 november 2008 is het verkeersplan toegelicht aan de betrokken partijen in de vorm van een druk bezochte voorlichtingsavond.

In de periode voorafgaand aan het verkeersbesluit, zijn contacten zijn geweest met de in het gebied aanwezige ondernemers over de mogelijke zakelijke gevolgen van de verkeersmaatregelen.

Met de ondernemers en overige belanghebbenden die voorafgaand aan het bestreden verkeersbesluit van 2006 bezwaar hadden gemaakt, zijn in een later stadium diverse gesprekken gevoerd. Met het taxibedrijf, de busvervoersmaatschappij, de vrachtvervoerders en de verschillende hulpdiensten zijn gesprekken gevoerd over de gevolgen van de verkeersmaatregelen.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld danwel dat door de te nemen maatregelen onduidelijke verkeerssituaties zouden ontstaan.

 

Gehoord:

Overeenkomstig lel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Ameland. De politie heeft de gemeente geadviseerd in de vorm van een aantal rapportages over het verkeersplan. In oktober 2008 is de definitieve rapportage opgesteld.

 

Middels de volgende openbare voorbereidingsprocedure:

Mede gelet op de omvangrijke c.q. verstrekkende gevolgen van het verkeersbesluit voor inwoners en ondernemers, is de openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3:4 Awb gevolgd. Dit ontwerp-besluit is voor zes weken ter inzage gelegd (gedurende de periode 18 februari tot 1 april was het voor belanghebbenden mogelijk om een zienswijze in te dienen). Er zijn zeven zienswijzen ingediend binnen deze termijn; ze zijn derhalve ontvankelijk. De zienswijzen zijn ongegrond verklaard. In bijlage I die bij dit besluit behoort, wordt dit aspect uiteengezet (zie bijlage).

Het defmitieve verkeersbesluit wordt vervolgens voor zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Hiertegen kunnen belanghebbenden rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. De te nemen verkeersmaatregelen mogen pas worden uitgevoerd nadat het besluit is bekend gemaakt, dus de dag nadat het definitieve besluit geplaatst is op het gemeentelijke infoblad.

 

BESLUITEN:

 

om de volgende borden te: verwijderen;

plaatsen;

verplaatsen.