Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente ameland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente ameland 2014
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente ameland 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2011 vervalt op 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201401-01-201422-04-2015Nieuw besluit

04-02-2014

Gemeente Info, 12 februari 2014

5
26-01-201201-01-201206-02-2014Nieuw besluit

10-01-2012

Gemeenteinfo, 25-01-2012

5

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente ameland 2014

 

 

Artikel 1  

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2014

Hoofdstuk 1. (Bijzondere) regels over het persoonsgebonden budget.

Artikel 1. Regels rond verstrekking, verantwoording en beëindiging.

1.1.

Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager.

1.2.

Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien:

a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

b. het een vervoersvoorziening betreft waar een collectief vervoerssysteem in kan voorzien;

c. op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor niet leent voor een persoonsgebonden budget.

d. de gevraagde voorziening reeds eerder in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget is verstrekt en de technische levensduur daarvan nog niet is verstreken.

1.3.

Woonvoorzieningen die uitsluitend in natura kunnen worden verstrekt zijn:

mobiele tilliften, losse douchestoelen, douchebrancards, toiletstoelen en trapliften.

1.4.

Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als forfaitaire financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming bedraagt € 2.679,-, welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar.

1.5. Betaling

Het persoonsgebonden budget voor het inhuren van diensten (hulp bij het huishouden) per jaar wordt in vier gelijke delen opgedeeld en aan het begin van ieder kwartaal wordt een deel aan de budgethouder of diens wettelijke vertegenwoordiger uitbetaald.

Het persoonsgebonden budget voor de overige voorzieningen wordt in één keer (vooraf of achteraf) uitbetaald.

1.6. Verantwoording

De verantwoording van het persoongebonden budget door de budgethouder aan het college van burgemeester en wethouders vindt in alle gevallen als volgt plaats:

a. roerende zaken (koop en huur): binnen 6 maanden na de datum van de toekenningsbeschikking levert de budgethouder een kopie van het aanschafbewijs (kopie factuur) of de huurfactuur in. Tevens doet de budgethouder na ieder kalenderjaar en bij beëindiging van de toekenningsbeschikking opgave van het onderhoud en de reparaties en, in geval van een elektrische rolstoel of scootmobiel, de verzekering via inlevering van een kopie onderhoudsfactuur en zonodig een kopie factuur van de verzekering;

b. onroerende zaak: direct na voltooiing van de werkzaamheden, maar uiterlijk 15 maanden na verzenden toekenningsbeschikking doet de budgethouder of degene aan wie een financiële tegemoetkoming is toegekend een gereedmelding van de werkzaamheden, inclusief de op de werkzaamheden betrekking hebbende facturen;

c. hulp bij het huishouden: na afloop van ieder kalenderjaar en bij beëindiging toekenningsbeschikking levert de budgethouder een overzicht van de salarisadministratie (met bewijsmiddelen) in;

d. overig: budgethouder levert periodiek een standaard verantwoordingsformulier in.

1.7. Beëindiging

Het persoonsgebonden budget wordt beëindigd dan wel deels teruggevorderd in de volgende gevallen:

a. permanente opname van de budgethouder in een Awbz-instelling;

b. opname van twee maanden of langer van de budgethouder in een Awbz-instelling of ziekenhuis;

c. indien de budgethouder zich niet houdt aan de verplichtingen van gebruik, verantwoording en administratie van het persoonsgebonden budget;

d. bij overlijden van de budgethouder;

e. wanneer de budgethouder de voortzetting van de voorziening wil omzetten in een verstrekking in natura;

f. bij verhuizing van de budgethouder buiten het werkgebied van de gemeente Ameland;

g. op verzoek van de budgethouder.

 

Hoofdstuk 2. Eigen bijdragen, eigen aandeel en besparingsbijdrage.

Artikel 2. Omvang van eigen bijdragen en eigen aandeel.

2.1.

De eigen bijdrage voor een niet-pensioengerechtigd ongehuwd persoon is € 19,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 23.295,- per jaar het bedrag van € 19,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en het norminkomen van € 23.295,-.

2.2.

De eigen bijdrage voor een pensioengerechtigd ongehuwd persoon is € 19,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 16.456,- per jaar het bedrag van € 19,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en norminkomen van € 16.456,-.

2.3.

De eigen bijdrage voor een niet-pensioengerechtigd gehuwd persoon is € 27,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijk inkomen meer bedraagt dan

€ 29.174,- per jaar het bedrag van € 27,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk inkomen en het norminkomen van € 29.174,-.

 

2.4.

De eigen bijdrage voor een pensioengerechtigd gehuwd persoon is € 27,20 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijk inkomen meer bedraagt dan € 22.957,- per jaar het bedrag van € 27,20 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk inkomen en het norminkomen van € 22.957,-.

2.5.

In afwijking van artikel 7 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland geldt dat geen eigen bijdrage is verschuldigd:

a. voor een rolstoelvoorziening;

b. voor een collectieve vervoersvoorziening;

c. in de kosten van woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen, waarvan de tegenwaarde van de totale eenmalige of periodieke kosten in de vorm van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of huur gedurende 26 periodes van vier weken c.q. twee jaren, niet meer bedragen dan € 1434,-;

d. in geval van het verstrekken van een verhuiskosten- en herinrichtingkostenvergoeding als genoemd in artikel 15, lid a, van de Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland en het bezoekbaar maken van de woning als genoemd in artikel 19, lid 2 tot en met 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland;

e. in geval van het verstrekken van een bedrag/vergoeding voor gebruik (eigen) auto, taxi en rolstoeltaxi. 

Artikel 3. negenendertig perioden van vier weken.

Indien een voorziening bestaat uit een roerende zaak die in eigendom wordt verstrekt of uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die eigendom is van de aanvrager, wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht dan wel  bij de vaststelling van de hoogte van een financiële tegemoetkoming gedurende die periode een met toepassing van het in artikel 2 vastgesteld bedrag in mindering gebracht.

Artikel 4. Eigen aandeel

De gebruiker van de algemene voorziening collectief vervoer, zoals bedoeld in artikel 22, lid a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland, heeft een eigen aandeel in de kosten van het vervoer per kilometer. De hoogte van het eigen aandeel per kilometer is afgestemd op de gemiddelde kosten van het openbaar vervoer. De gebruiker vergoedt het eigen aandeel aan de betreffende vervoerder.

Artikel 5. Besparingsbijdrage.

De kosten van een voorziening, die als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd, en bij de aanvrager in rekening kunnen worden gebracht worden op € 0,- gesteld vanwege de toepassing van de in artikelen 2 en 3 van dit besluit opgenomen eigen bijdrage.

Hoofdstuk 3. Hulp bij het huishouden.

Artikel 6. Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden.

De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp in de huishouding als volgt plaats:

HV1:

Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld dat overeenkomt met 75% van het hoogste uurtarief dat door de door de gemeente geselecteerde leveranciers bij hulp bij het huishouden (HV1) in natura in rekening wordt gebracht.

HV2:

Er wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld dat overeenkomt met 75% van het hoogste uurtarief dat door de door de gemeente geselecteerde leveranciers bij hulp bij het huishouden (HV2) in natura in rekening wordt gebracht.

HH-bemiddeling

Er wordt € 16,70 per uur beschikbaar gesteld, indien belanghebbende kiest voor de inkoop van de kassiers- en bemiddelingsfunctie bij een thuiszorgorganisatie. Het tarief voor HH-be- middeling wordt slechts beschikbaar gesteld aan belanghebbenden met een indicatie HH-1.

Artikel 7. Ondersteuning bij een persoonsgebonden budget.

De budgethouder kan een beroep doen op ondersteuning in natura voor het kunnen voldoen aan de (administratieve en fiscale) verplichtingen voortvloeiende uit de inzet/toepassing van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden die op grond van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland is verleend.

Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen.

Artikel 8. Hoogte bedrag

8.1.

De financiële tegemoetkoming minus het eigen aandeel of het persoonsgebonden budget minus de eigen bijdrage voor bouwtechnische woonvoorzieningen, inclusief uitraasruimte,  wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. Hierbij kunnen de volgende kosten in aanmerking worden genomen:

1 De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening;

2 De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991;

3 Het architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in SR 1988 van de BNA. Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld worden deze kosten subsidiabel geacht. Het betreft dan veelal de ingrijpender woningaanpassingen.

4 De kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van 2% van de aanneemsom;

5 De leges voorzover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening;

6 De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting;

7 Renteverlies, in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen;

8 De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk als niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden, volgens bijgaande tabel.

9 De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn;

10 De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing;

11 De kosten van aansluiting op een openbare nutsvoorziening;

Indien de gemeente ook de administratiekosten van de verhuurder wil vergoeden kan het volgende opgenomen worden:

12 De administratiekosten die verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor de gehandicapte, voor zover de kosten onder 1 tot en met 11 meer dan € 1.136,- bedragen, 10% van die kosten, met een maximum van € 389,-.

8.2.

De hoogte van het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming voor niet bouwkundige of niet woontechnische voorzieningen wordt vastgesteld op de door het college goedgekeurde kosten van de voorziening, inclusief eventuele kosten voor onderhoud en service gedurende de gebruiksduur van de voorziening.

8.3.

Het in artikel 21 van de van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt: afschrijving in 10 jaar

8.4.

Het bedrag voor de verhuiskosten- en herinrichtingskostenvergoeding als genoemd in artikel 15 onder a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland bedraagt € 3.441,-.

8.5.

Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken als genoemd in artikel 19 lid 2 tot en met 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland bedraagt  € 3.441,-.

Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 9.

Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs dan wel aanschafprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie en, in geval het een elektrische rolstoel of een scootmobiel betreft, verzekering zoals dat door het college van burgemeester en wethouders aan de leverancier wordt betaald. Bij de bepaling van de tegenwaarde bij huur wordt uitgegaan van de normale gebruiksduur van 7 jaar van een hulpmiddel. 

Artikel 10.

De grens waarboven een auto, met een auto vergelijkbare voorzieningen en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet voor verstrekking of vergoeding in aanmerking komen, zoals genoemd in artikel 25 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland, wordt vastgesteld op basis van 83,3% van de in artikel 2 van dit Besluit opgenomen norminkomens.

Artikel 11.

Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen) auto bedraagt € 1.145,-.

Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een taxi bedraagt € 2.295,-.

Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 3.441,-.

Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en rond de woning.

Artikel 12.

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs dan wel aanschafprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college van burgemeester en wethouders aan de leverancier wordt betaald.

Hoofdstuk 7. Advisering en samenhangende afstemming.

Artikel 13. Verplicht advies.

Het bedrag waarboven ingevolge artikel 32 lid 2 onder a van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland advies gevraagd moet worden bedraagt verdeeld over de € 5.736,- per jaar.

Artikel 14. Samenhangende afstemming.

Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het onderzoek inzake het advies ex artikel 32 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland indien van toepassing aandacht besteed aan:

a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager;

b. de beperkingen die de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek;

c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager;

d. de psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager;

e. de sociale omstandigheden van de aanvrager.

Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen.

Artikel 15. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2014. Het “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2013” vervalt op deze datum.

Artikel 16. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2014”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland van 4 februari 2014.

 

Burgemeester,    secretaris,

 

A. de Hoop     H. van Huffelen