Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Beleidsregel ondergeschikte horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ondergeschikte horeca
CiteertitelBeleidsregel ondergeschikte horeca
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gewijzigde beleidsregel vervangt de “Beleidsregel ondergeschikte horeca” zoals door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 22 maart 2011 en ingetrokken op 8 mei 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201207-09-2015Nieuwe beleidsregel

08-05-2012

Gemeenteinfo, 14-11-2012

5

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ondergeschikte horeca

Het college van de gemeente Ameland;

 

Overwegende dat,

- in diverse bestemmingsplannen van de gemeente Ameland mogelijkheden voor ondergeschikte horeca zijn opgenomen, dan wel planologische toestemming is verleend, op percelen met een hoofdbestemming anders dan horeca;

- dat ondergeschikte horeca de aantrekkingskracht van de hoofdbestemming kan versterken;

- dat het evenwel de bedoeling van de raad is dat horeca in de hiervoor genoemde gevallen slechts een ondersteunende functie moet hebben;

- dat het daarom wenselijk is een beleidsregel vast te stellen, in verband met de toepassing van bestemmingsplanregelingen op basis van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot de interpretatie van die regelingen in verband met de ondergeschikte horeca;

- de bepaling "ondergeschikte horeca" verdere uitleg behoeft in verband met een goede handhaafbaarheid van bestemmingsplannen;

 

Gelet op artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

De volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1  

De volgende beleidsregel vast te stellen:

Ondergeschikte horeca is: Een gelegenheid waarbij het doel van de onderneming niet primair is gericht op het verstrekken van consumptieve goederen, maar slechts ter ondersteuning (ondergeschikt) is van de hoofdactiviteit. De consumptieve activiteiten bestaan uit het verstrekken van (klein) eetwaren en dranken voor directe consumptie te plaatse.

In het geval een bestemmingsplan daarin voorziet, dan wel planologische toestemming is verleend, wordt de ondergeschikte horeca toelaatbaar geacht indien het horecagedeelte voldoet aan de volgende eisen:

1. de opening- en sluitingstijden van het horecagedeelte zijn dezelfde als die van de hoofdfunctie c.q. hoofdactiviteit, of het horecagedeelte begint later en/of eindigt eerder dan de hoofdactiviteit. Dit houdt eveneens in dat het horecagedeelte niet zelfstandig kan blijven bestaan na beëindiging van de hoofdactiviteit;

2. het horecagedeelte staat uitsluitend open voor degenen die primair komen voor de hoofdactiviteit;

3. er zijn geen andere activiteiten zoals vergaderingen, bruiloften, recepties, feesten en partijen;

4. het horecagedeelte is niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk;

5. er mogen geen maaltijden en buffetten worden verstrekt. Deze regel is niet van toepassing voor gasten bij een incidentele gelegenheid en eigen leden en gastleden ter gelegenheid van wedstrijden, clinics, toernooien e.d. welke plaatsvinden binnen het besloten karakter van het horecagedeelte;

6. er worden op, aan of bij de openbare weg geen aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt dat in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter plaatse;

7. arrangementen met horeca mogen niet worden toegepast;

8. er wordt geen reclame gemaakt voor het horecagedeelte;

9. er is geen buitenterras dat rechtstreeks vanaf de weg zichtbaar en toegankelijk is;

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 8 mei 2012.

Burgemeester, Albert de Hoop

Secretaris, Hans van Huffelen