Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Uitgifteregels bouwkavels en cascowoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitgifteregels bouwkavels en cascowoningen
CiteertitelUitgifteregels bouwkavels en cascowoningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpUitgifteregels bouwkavels en cascowoningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gronduitgifteregels gemeente Ameland vastgesteld op 30 oktober 2007 zijn op 4 november 2013 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. N.v.t.
  2. N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2013Nieuwe regeling

13-11-2013

Gemeente Info 13 november 2013

4 november 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgifteregels bouwkavels en cascowoningen

 

 

Artikel 1  

Uitgifteregels bouwkavels en cascowoningen

 

Inschrijvingseisen:

1. U bent een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud;

2. U heeft economische binding met Ameland (hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder l, van de Huisvestingswet daaronder wordt verstaan, dit kunt u aan tonen d.m.v. een arbeidsovereenkomst of een soortgelijk document)

3. U heeft de afgelopen 10 jaar geen bouwkavel of cascowoning van de gemeente Ameland gekocht.

4. De inschrijving moet schriftelijk via het daarvoor ontworpen formulier worden ingediend. Dit formulier moet duidelijk en volledig ingevuld worden voorzien van een handtekening. Onleesbare of niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Als er bij de inschrijving sprake is van uiterlijke inschrijfdatum dan worden formulieren ontvangen na deze datum ook niet in behandeling genomen.

5. Iedere belangstellende kan slecht één formulier invullen met daarop maximaal twee voorkeuren voor een bouwkavel of een cascowoning. De volgorde van de voorkeur is daarbij van belang voor de toewijzing van de bouwkavel of cascowoning (zie verder onder “toewijzing”). Belangstellenden die de intentie hebben om de op de bouwkavel op te richten woning samen te gaan bewonen, worden als één belangstellende aangemerkt en kunnen daarom gezamenlijk slechts eenmaal aan de toewijzing meedoen. Ditzelfde geldt bij de uitgifte van een cascowoning. Bij discussie hierover bepaalt het college of de inschrijving van een belangstellende wordt geaccepteerd, dit besluit is bindend.

Inschrijflijst:

Op deze lijst wordt een inventarisatie gemaakt van alle belangstellenden en met daarbij de opgegeven voorkeur/voorkeuren.

Kennisgeving uitgifte van bouwkavels of cascowoningen

Wanneer bouwkavels of cascowoningen beschikbaar komen, wordt daarvan een bekendmaking geplaatst in de gemeentelijke info en op de gemeentelijke website www.ameland.nl. Degene die geïnteresseerd is in de aankoop van een bouwkavel of een cascowoning kan zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen op het gemeentehuis, op de gemeentelijke website of op te vragen bij de gemeente.

Toewijzing

Als u voldoet aan de inschrijvingseisen kunt u in aanmerking komen voor een bouwkavel of een cascowoning (afhankelijk waarvoor de inschrijving is). Er kunnen 2 voorkeuren worden aangegeven (een eerste voorkeur en een tweede).

• Eerst wordt gekeken naar de inschrijvingen waarbij alleen de eerste voorkeur wordt meegenomen. Indien er slechts één gegadigde is voor een bouwkavel of cascowoning dan vindt automatisch toewijzing plaats aan deze belangstellende. Bij meer dan één belangstellende voor eenzelfde bouwkavel of cascowoning geschiedt de toewijzing door loting. Deze loting wordt gedaan door een notaris.

• Zijn er nog kavels of cascowoningen beschikbaar nadat de eerste voorkeur van alle belangstellenden is ingevuld, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur die belangstellenden hebben aangegeven die in de eerste loting geen kavel of cascowoning toegewezen hebben gekregen. Ook nu geschiedt de toewijzing, indien er maar één belangstellende is voor een bouwkavel of cascowoning, automatisch aan deze belangstellende. Als er meer dan één belangstellende is voor eenzelfde bouwkavel of cascowoning, geschiedt toewijzing door middel van loting. Deze loting wordt uitgevoerd door een notaris.

• In het geval dat er dan nog kavels of woningen beschikbaar zijn nadat de tweede voorkeur is ingevuld is deze toewijzingsprocedure afgerond. Iedereen die dan nog belangstelling heeft voor een kavel of cascowoning kan, als ze voldoen aan de inschrijvingseisen, zich hiervoor inschrijven. Hierbij geld het criterium dat degene die zich als eerste aanmeldt voor een kavel of woning en deze belangstellende voldoet aan de inschrijvingseisen, deze kavel of woning aan de belangstellende wordt toegewezen. Mochten er belangstellenden zijn die tegelijk worden ingeschreven voor eenzelfde kavel, wordt de toewijzing gedaan door middel van loting. Deze loting wordt uitgevoerd door een notaris. De dag van ontvangst van het inschrijfformulier wordt aangemerkt als de inschrijfdatum (dus niet de dagtekening van de brief).

• Na toewijzing van een bouwkavel of cascowoning moet per omgaande een koopovereenkomst worden ondertekend.

Vrijgeven kavels maatschappelijke binding

Na afloop van de toewijzingsprocedure kan het college besluiten de kavels vrij te geven. Dit houdt in dat personen met maatschappelijke binding (hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder ml, van de Huisvestingswet daaronder wordt verstaan) zich ook kunnen inschrijven voor deze kavels. Bij de inschrijving gelden de bovengenoemde inschrijvingseisen (uiteraard met uitzondering van de voorwaarde van economische binding).

Hierbij geldt het criterium dat degene die zich als eerste aanmeldt voor een kavel of woning en deze belangstellende voldoet aan de inschrijvingseisen, deze kavel of woning aan de belangstellende wordt toegewezen. Mochten er belangstellenden zijn die tegelijk worden ingeschreven voor eenzelfde kavel, wordt de toewijzing gedaan door middel van loting. Deze loting wordt uitgevoerd door een notaris. De dag van ontvangst van het inschrijfformulier wordt aangemerkt als de inschrijfdatum (dus niet de dagtekening van de brief).

Hardheidsclausule

Het toewijzingssysteem voorziet wellicht niet in het geval van bijzondere omstandigheden. In deze gevallen moet er op redelijkheidsgronden afgeweken kunnen worden van de regels (de zogenaamde “hardheidsclausule). De regel is als volgt: het college handelt overeenkomstig het toewijzingssysteem, tenzij dat voor een of meer belangstellenden gevolgen zou hebben die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met het ter zake te dienen doel. Als het college de hardheidsclausule toepast, moet zij dit uitvoerig gemotiveerd doen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 4 november 2013.

 

 

Albert de Hoop        Hans van Huffelen

Burgemeester        secretaris-directeur