Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Wijzigingsverordening leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening leges 2014
Citeertitelwijzigingsverordening leges 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWijzigingsverordening leges 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201431-12-2014Wijziging

16-12-2013

Gemeente Info, 7 mei 2014

8
01-01-2014Nieuwe regeling

16-12-2013

Gemeente Info, 24 december 2013

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening leges 2014

De raad van de gemeente Ameland,

Overwegende het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 18 februari 2014;

besluit

vast te stellen de

Artikel 1  

Verordening tot Eerste wijziging van de Legesverordening 2014

en de Eerste wijziging Legesverordening 2014

Artikel I

a. Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

b. Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

c. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de bij de legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

Hoofdstuk 2 reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen                                                       € 66,96

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden                  

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)              € 66,96

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976

(Stbl. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)                                    € 66,96

1.2.1.4 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in

de leeftijd tot en met dertien jaar                                                                                              € 28,36

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in

de leeftijd van veertien jaar en ouder                                                                                        € 52,95

1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in

1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

(inclusief bijschrijven kind)                                                                                                           € 47,07

1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een

nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven

van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument

berekend.

 

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel III

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

2. De datum van ingang van de heffing is 8 mei 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden. 3. Deze verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging Legesverordening 2014”.

Ballum, 28 april 2014

Albert de Hoop voorzitter

Jacqueline Metz griffier

Nieuwe Bijlage 1  

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

    

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879 staatsblad nr. 72 (Legeswet 1879), sedertdien gewijzigd, voor kosteloze voltrekking is bepaald en voor het registreren van een partnerschap tijdens de gewone kantooruren van het bureau van de burgerlijke stand in het huis der gemeente: 

1.1.1.1 Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 250,95

1.1.1.2 Op zaterdag onder toepassing van artikel 2 van de verordening openstelling voor publiek van het bureau der burgerlijke stand € 523,95

1.1.1.3  Voor een ambtenaar in dienst bij de gemeente Ameland, wanneer deze tijdens zijn werktijd wordt verzocht als getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op te treden, per ambtenaar € 41,45

1.1.1.4

Voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag                                                                                                                € 210,00

1.1.2 Voor voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten het huis der gemeente is het op de betrokken dag geldende tarief van toepassing, vermeerderd met de kosten van de van toepassing zijnde accommodatie.

1.1.2.1 Het tarief van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten het huis der gemeente, wordt vermeerderd met een toeslag voor een bijzondere huwelijkslocatie van  € 204,75

1.1.3 Het tarief bedraagt: 

1.1.3.1 voor afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 23 b, Boek I van het Burgerlijk Wetboek € 12,50

1.1.3.2 voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 22,30

1.1.3.3 voor het afgeven van een trouwboekje of een partnerschapsboekje voor het eerste exemplaar € 23,60

1.1.3.4 tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) € 12,50

1.1.4 Bij annulering van een voorgenomen huwelijk, zal 75% van de betaalde leges worden terugbetaald. 25% moet dus wel worden betaald

1.1.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

    

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,35

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 50,35

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stbl. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,35

 

 

1.2.1.4 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar € 31,85

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder € 41,90

1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (inclusief bijschrijven kind) € 43,80

1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

    

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 38,48

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een eigen verklaring € 25,80

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

    

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Wet basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. 

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 4,30

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: 

1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 218,20

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Wet basisregistratie personen. 

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 4,30

1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: 

1.4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen € 221,75

1.4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen € 998,25

1.4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 1.774,95

1.4.5.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Wet basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier € 22,10

1.4.6.1 Het tarief voor een uittreksel uit de Wet basisregistratie personen voor zover dit niet benodigd is ten behoeve van Wagenborg Passagiersdiensten B.V., bedraagt € 9,35

1.4.7 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen  € 2,27

Hoofdstuk 5 Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, fotokopieën, en dergelijke

    

1.5.1 Het tarief bedraagt, indien en voor zover in deze of een andere verordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels niet anders is bepaald, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het fysiek dan wel digitaal afgeven en/of verstrekken van afschriften van (waaronder begrepen kopieën, uitdraaien, printjes, lichtdrukken, etc.) stukken, per: 

1.5.1.1 Zwart-wit afschrift op A4-formaat, met een minimumbedrag van € 1,80 € 0,80

1.5.1.2 Zwart-wit afschrift op A3-formaat, met een minimumbedrag van € 2,50 € 1,20

1.5.1.3  Zwart-wit afschrift op A2-formaat, met een minimumbedrag van € 4,50 € 3,05

1.5.1.4 Zwart-wit afschrift op A1-formaat, met een minimumbedrag van € 6,00 € 4,80

1.5.1.5 Zwart-wit afschrift op A0-formaat, met een minimumbedrag van € 7,00 € 6,00

1.5.1.6 Kleurenafschrift op A4-formaat, met een minimumbedrag van € 3,00 € 1,75

1.5.1.7 Kleurenafschrift op A3-formaat, met een minimumbedrag van € 4,50 € 3,05

1.5.1.8 Kleurenafschrift op A2-formaat, met een minimumbedrag van € 10,00 € 7,25

1.5.1.9 Kleurenafschrift op A1-formaat, met een minimumbedrag van € 22,00 € 18,15

1.5.1.10 Kleurenafschrift op A0-formaat, met een minimumbedrag van € 32,00 € 30,35

1.5.1.11 CAD-tekening € 8,50

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

    

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één exemplaar van: 

1.6.1.1 de gemeentebegroting met memorie van toelichting € 98,40

1.6.1.2 de gemeenterekening € 98,40

1.6.1.3 bijlagen behorende bij de begroting, bedoeld onder 1.6.1.1 € 48,70

1.6.1.4 bijlagen behorende bij de rekening, bedoeld onder 1.6.1.2 € 48,70

1.6.2.1 Het tarief bedraagt voor een abonnement op de handelingen van de raad voor zover schriftelijk weergegeven en de op de door burgemeester en wethouders aan de raad aangeboden voorstellen, met uitzondering van de ontwerpbegroting en –rekening, per jaar: € 91,40

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één exemplaar van: 

1.6.3.1 de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente, per verordening € 58,50

1.6.3.2 de exploitatieverordening, bedoeld in hoofdstuk VI van de wet ruimtelijke ordening, per verordening € 19,40

1.6.3.3 de bouwverordening, bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet, per verordening € 86,05

1.6.3.4 verordeningen van de gemeente, gebaseerd op artikel 216 van de Gemeentewet, per verordening € 31,80

1.6.3.5 verordeningen van de gemeente, gebaseerd op de Huisvestingswet, per verordening € 22,15

1.6.3.6 andere dan onder 1.6.3.1 tot en met 1.6.3.5 genoemde verordeningen, per bladzijde of gedeelte daarvan € 8,85

1.6.3.7 een kopie van één of meerdere bladzijden van een gemeentelijke verordening: 

1.6.3.7.1 per bladzijde, afgehaald bij het gemeentehuis € 4,35

1.6.3.7.2 per bladzijde, verzonden aan de verzoeker € 6,65

1.6.4.1 Het tarief bedraagt voor aanvullingen op, c.q. wijzigingen van de in 1.6.3. genoemde verordeningen, per bladzijde of gedeelten daarvan € 0,80

1.6.5.1 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeentelijk infoblad € 72,70

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

    

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.7.1.1 tot het verkrijgen van een exemplaar van een bestemmingsplan, bedoeld in de wet ruimtelijke ordening, per bestemmingsplan € 72,70

1.7.1.2 Tot het verkrijgen van een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende gebruiksregels, bedoeld in de wet ruimtelijke ordening, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde € 0,80

 

 

  

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

    

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.8.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van personen € 30,05

1.8.1.2 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 9,40

1.8.2 Het tarief bedraagt voor:

1.8.2.1 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier € 9,35

1.8.3 Het tarief bedraagt voor:

1.8.3.1 Een enkelvoudig verzoek tot naturalisatie hoog € 821,00

1.8.3.2 Een enkelvoudig verzoek tot naturalisatie laag € 611,00

1.8.3.3 Een gezamenlijk verzoek tot naturalisatie hoog € 1.048,00

1.8.3.4 Een gezamenlijk verzoek tot naturalisatie laag € 839,00

1.8.3.5 Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 121,00

1.8.3.6 Het afleggen van een enkelvoudige optie ter verkrijging van het Nederlanderschap € 175,00

1.8.3.7 Het afleggen van een gemeenschappelijke optie ter verkrijging van het Nederlanderschap € 298,00

1.8.3.8 Een optie voor een medeopterende minderjarige € 21,00

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief (nasporingen)

    

1.9 Het tarief bedraagt, voor zover elders in deze of een andere verordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels, niet anders is bepaald, voor het op verzoek door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit fysiek of digitaal archief (inclusief administraties, bestanden of andere registraties van de gemeente), ongeacht het resultaat van die nasporing, per:

1.9.1 keer/opdracht met een tijdsbesteding van maximaal één uur € 66,40

1.9.1.1 keer/opdracht met een tijdsbesteding die uitgaat boven één uur voor het eerste uur € 66,40

1.9.1.2 plus voor elk volgend uur of gedeelte van een uur € 48,60

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

    

1.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.10.1 tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de Huisvestingswet € 22,90

1.10.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, lid 1, onderdeel a, van de Huisvestingswet € 355,05

1.10.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte, als bedoeld in artikel 30, lid 1, onderdeel b, van de Huisvestingswet € 355,05

1.10.1.3 tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, lid 1, onderdeel c, van de Huisvestingswet € 355,05

1.10.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 1.10.1.3 en 1.10.1.4 deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

1.10.3 Indien een aanvraag als bedoeld in 1.10.1.3 en 1.10.1.4 wordt geweigerd, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

Hoofdstuk 10a Leegstandwet

 

10a.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

10a.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 86,90

10a.1.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als

bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 86,90

 

Hoofdstuk 11 Kadaster

    

1.11.1 Het tarief bedraagt voor het raadplegen van de dubbelen der leggers en/of plans van het kadaster: 

1.11.1.1 Indien geen hulp van gemeentewege wordt verleend, per half uur of gedeelte daarvan € 13,25

1.11.1.2 Indien hulp van gemeentewege wordt verleend, per kwartier of gedeelte daarvan € 21,20

1.11.1.3 Voor het al dan niet schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit het kadaster, per inlichting € 19,40

Hoofdstuk 12 Inzage in bescheiden

    

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk bedraagt voor elke bouwvergunning met tekeningen € 13,25

Hoofdstuk 13 Vergunningen, ontheffingen

    

1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.13.1 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het exploiteren van een paardenverhuurbedrijf als bedoeld in artikel 2:81 van de Algemene plaatselijke verordening € 86,90

1.13.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van het strand als bedoeld in artikel 5:33 van de Algemene plaatselijke verordening € 86,90

1.13.3 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het uitvoeren van tractorritten op het strand als bedoeld in artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening € 86,90

1.13.4 tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening € 86,90

1.13.5 tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening  € 217,60

1.13.6 tot het verkrijgen van een exploitatievergunning openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening € 378,40

1.13.7 tot het verkrijgen van een verkoopvergunning voor vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening € 129,95

1.13.8 tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het aanleggen van een vuur in de openlucht als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening € 21,45

1.13.9 tot het verkrijgen van een ontheffing inhoudende het verbod om af te meren € 23,05

1.13.10

voor het indienen van een melding voor het plaatsen van een schutting, een schutstal of van een opstal bij een groentetuin € 57,85

1.13.11 tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Afvalstoffenverordening € 86,90

1.13.12 tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen of toestemmingen, verleend krachtens wet, reglement of verordening, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen € 86,90

1.13.13 Vrijstelling van het betalen van leges kan worden verleend voor:

1.13.13.1 het in behandeling nemen van een vergunning voor het houden van een collecte

1.13.13.2 bij twijfel of een instelling vrijgesteld kan worden voor het betalen van leges, beslist het college hierover

1.13.14 tot het aanpassen van een vergunning of ontheffing van ondergeschikte aard € 23,05

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

    

1.14 Het tarief bedraagt:

1.14.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen 

1.14.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat  € 56,50

1.14.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 22,50

€ 34,00

1.14.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 226,50

1.14.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kanspelautomaat € 90,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

1.14.2 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 86,90

1.14.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening € 23,05

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

    

1.15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet € 201,10

1.15.1.1 Het in 1.15.1 genoemde bedrag wordt, indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieders van het netwerk, verhoogd met € 202,45

1.15.1.2 Het in 1.15.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.15.1.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.2 is uitgebracht wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.15.1.4 Het tarief, bedoeld in 1.15.1, wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

    

1.16.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 23,05

1.16.2 Het tarief ter zake van het aanpassen van een bestaande ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 23,05

1.16.3 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede de regeling Gehandicaptenparkeerkaart, bedraagt € 61,65

1.16.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van  een geheel of gedeeltelijke gunstige beschikking tot onttrekking aan het openbare verkeer van een weg ingevolge artikel 9 van de Wegenwet bedraagt € 87,05

 

Hoofdstuk 17 Diversen

    

1.17.1 Het tarief voor het gebruik maken van de gemeentelijke weegbrug enkel en alleen om het gewicht van een voertuig of voorwerp te bepalen bedraagt per keer € 14,15

1.17.2 Het tarief voor het huren van de houtsnippermachine van de gemeente Ameland door bedrijven op Ameland bedraagt (excl. brandstof en BTW): 

1.17.2.1 Voor de eerste halve dag € 138,35

1.17.2.2 Voor iedere aansluitende halve dag € 92,85

1.17.3 Het tarief voor het huren van het aggregaat van de gemeente Ameland  bedraagt (excl. brandstof en BTW):

1.17.3.1 Voor de eerste halve dag € 44,35

1.17.3.2 Voor iedere aansluitende halve dag € 22,20

1.17.4 Het tarief voor de aanleg van een standaard – rioolaansluiting, zonder kostenverhogende voorzieningen zoals een pomp en pompput, op het gemeentelijk rioleringstelsel door middel van uitlegger van het hoofdriool tot de perceelgrens bedraagt € 710,05

1.17.5 Het tarief voor het doen na naspeuringen of het verzamelen en verstrekken van gegevens ten behoeve van organisaties of instanties die commerciële doeleinden hebben, bedraagt per uur € 142,35

1.17.6 Het tarief voor het huren van de beamer van de gemeente Ameland voor gebruik op Ameland bedraagt:

1.17.6.1 Voor een dagdeel € 92,85

1.17.6.2 Voor een hele dag € 138,35

1.17.6.3 Wanneer ook de hierbij behorende laptop computer wordt gehuurd, wordt dit bedrag verhoogd met € 55,70

1.17.7 Het tarief voor het huren van de volgende materialen tijdens een evenement bedragen:

1.17.7.1 voor een vlaggenmast € 5,25

1.17.7.2 voor een wedstrijdklok € 32,80

1.17.7.3 voor een mobiel podium € 22,30

1.17.7.4 voor een dranghek € 2,25

1.17.7.5 voor een bouwhek € 6,20

1.17.7.6 voor een Mojo Barrier € 13,10

1.17.7.7 voor een stekpaaltje € 0,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

    

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

2.1.1.1 aanlegkosten: 

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.2 bouwkosten: 

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.3 sloopkosten: 

  de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag en beginseluitspraak

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is: € 303,85

2.2.2 tot het verkrijgen van een bestuurlijk standpunt (beginseluitspraak) voorafgaand aan een besluit als bedoeld in:

2.2.2.1 artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening: € 233,65

2.2.2.2 artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking): € 233,65

2.2.2.3 artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking): € 233,65

2.2.3 De leges genoemd in de artikelen 2.2.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2, en 2.2.2.3 worden in mindering gebracht zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project, of een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 8 zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 1,3%

van de bouwkosten met een minimumtarief van: € 77,10

 

2.3.1.2 Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien welstandsadviezen van de welstandscommissie Hûs en Hiem worden ingewonnen, volgens de regeling van de tarieven van Hûs en Hiem:

2.3.1.2.1 met een bouwsom van € 0 tot en met € 5.000,00: € 42,00

2.3.1.2.2 met een bouwsom van € 5.001,00 tot en met € 25.000,00: € 42,00

+2,25‰ van de bouwsom boven € 5.000,00.

2.3.1.2.3 met een bouwsom van € 25.001,00 tot en met € 100.000,00: € 87,00

+2,1‰ van de bouwsom boven € 25.000,00

2.3.1.2.4 met een bouwsom van € 100.001,00 tot en met € 250.000,00: € 244,00

+2,00‰ van de bouwsom boven € 100.000,00

2.3.1.2.5 met een bouwsom van € 250.001,00 tot en met € 750.000,00: € 543,00

+1,11‰ van de bouwsom boven € 250.000,00

2.3.1.2.6 met een bouwsom vanaf € 750.000,00: € 1.098,00

+0,78‰ van de bouwsom boven € 750.000,00 met een maximum van € 2.250,00

2.3.1.2.7 Voor adviezen van vooroverlegplannen door Hûs en Hiem betreffende een vooroverleg over de opzet van een plan, bedraagt het tarief: € 42,00

2.3.1.2.8 In het geval het een ondergeschikte wijziging betreft van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht door Hûs en Hiem, bedraagt het tarief: € 42,00

2.3.1.2.9 Wanneer het gaat om een aanzienlijke wijziging binnen het bestaande concept van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies door Hûs en Hiem is uitgebracht, dan worden de leges over de meerkosten/ minderkosten in rekening gebracht.

2.3.1.2.10 Wanneer het gaat om een wezenlijk ander ontwerp/ andere vormgever van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies door Hûs en Hiem is uitgebracht, dan worden de legeskosten over de bouwsom in rekening gebracht.

2.3.1.2.11 Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een eerder van een positief welstandsadvies door Hûs en Hiem voorzien ontwerp, is voor de voortgezette behandeling van een bouwaanvraag geen extra vergoeding verschuldigd.

2.3.1.2.12 Voor het uitoefenen van aanvullende adviestaken, bijvoorbeeld op het terrein

van de monumentenwet, de monumentenverordening en de Brim (2006) e.d. en van de ontwikkeling van gemeentelijk welstandsbeleid, kan Hûs en Hiem op verzoek van de gemeente adviezen verstrekken, waardoor een uurtarief wordt berekend van:  € 100,00

2.3.1.3 Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: € 42,00

 

 

2.3.1.4 Beoordeling brandveiligheid door externen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de brandveiligheid wordt beoordeeld door externen: 1,3%

van de bouwkosten met een minimumtarief van: € 204,80

en een maximumtarief van: € 2.048,40

 

2.3.1.5 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 15%

van de verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 1,3%

van de aanlegkosten, met een minimum van: € 149,00

 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 262,50

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 420,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 2.750,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 703,55

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): € 243,10

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 243,10

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 243,10

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 243,10

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 262,50

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 420,00

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 2.750,00

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 703,55

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): € 243,10

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 243,10

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 243,10

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 243,10

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo  (brandveilig gebruik) bedraagt het tarief: € 257,75

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte

2.3.5.2 tot 100 m2: € 195,10

2.3.5.3 van 100 tot 500 m2 een bedrag per m2: € 1,90

2.3.5.4 van 500 tot 2.000 m2 een vast bedrag: € 597,65

2.3.5.4.1 vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: € 0,80

2.3.5.5 van 2.000 tot 5.000 m2 een vast bedrag: € 1.639,60

2.3.5.5.1 vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: € 0,25

2.3.5.6 van 5.000 tot 50.000 m2 een vast bedrag: € 2.315,05

2.3.5.6.1 vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: € 0,15

2.3.5.7 groter dan 50.000 m2 een vast bedrag: € 3.181,20

2.3.5.7.1 vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: € 0,15

2.3.5.8 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van advies indien het plan niet ontvankelijk is of bijstelling noodzakelijk is, per half uur of gedeelte daarvan: € 32,00

2.3.5.9 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een overschrijving van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik: € 64,10

2.3.5.10 Indien een afgegeven omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik moet worden gewijzigd ten gevolge van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en /of  toename van de aanvankelijk bestaande vloeroppervlakte, wordt ter verkrijging van een aangepaste omgevingsvergunning een bedrag geheven waarbij de berekening plaatsvindt op basis van het aantal vierkante meters vloeroppervlakte waarbij de verbouw, toe- of afname betrekking heeft.

2.3.5.11 Indien de aanvrager van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het te heffen bedrag aan leges met 50% verminderd.

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten c.q. beeldbepalende panden en beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, krachtens de Monumentenverordening aangewezen gemeentelijk monument c.q. beeldbepalend pand, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument c.q. beeldbepalend pand: € 237,75

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 237,75

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 237,75

 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 118,90

2.3.7.2 Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: € 118,90

 

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 118,90

 

2.3.9 Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand (kappen), waarvoor op grond van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 43,05

 

2.3.10 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.10.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: nihil

2.3.10.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998: nihil

 

2.3.11 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: nihil

 

2.3.12 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.12.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 243,10

2.3.12.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: € 243,10

2.3.12.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: € 243,10

 

2.3.13 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.13.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.14 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.14.1  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 118,90

2.3.14.2  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 118,90

 

2.3.15

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: € 182,30

 

2.3.16 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 

2.3.16.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 121,55

2.3.16.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 243,10

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of van een beginseluitspraak als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of van een beginseluitspraak als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, niet binnen 1 jaar wordt aangevraagd, vervalt het recht op vermindering als genoemd in artikel 2.4.1.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: € 118,90

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 1,3%

over de meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke omgevingsvergunning, met een minimumtarief van: € 77,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 3.250,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: € 1.000,00

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  € 243,10

Hoofdstuk 10 Overig

2.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een set aanvraagformulieren voor een omgevingsvergunning:  € 8,85

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:  € 801,70

1.1.2 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening: € 378,40

1.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening: € 217,60

1.1.4 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet: € 124,20

1.1.5 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet: € 23,05

1.1.6 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet: € 130,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

2.1 Het tarief bedraagt:

2.1.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, voor

2.1.1.1 een bestaand evenement, categorie 1 (lichte categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 23,05

2.1.1.2 een nieuw evenement, categorie 1 (lichte categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 86,90

2.1.1.3 een bestaand evenement, categorie 2 (middelzware categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 86,90

2.1.1.4 een nieuw evenement, categorie 2 (middelzware categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 130,00

2.1.1.5 een bestaand evenement, categorie 3 (zware categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 130,00

2.1.1.6 een nieuw evenement, categorie 3 (zware categorie) als bedoeld in het evenementenbeleid van de gemeente Ameland: € 290,70

2.1.1.7 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een melding voor het organiseren van een klein evenement, dat voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening, worden geen leges geheven.

2.2 Vrijstelling van het betalen van leges kan worden verleend voor:

2.2.1 het in behandeling nemen van een aanvraag voor een dienstverlening zoals genoemd in onderdeel 2.1, voor zover deze aanvraag is gedaan door een charitatieve of algemeen nut beogende instelling danwel een daaraan gelijk te stelling instelling.

2.2.2 de vrijstelling van leges voor het in behandeling nemen van de onder onderdeel 2.1.1 genoemde aanvragen geldt voor alle aan de dienstverlening gerelateerde vergunningen of ontheffingen.

2.2.3 bij twijfel of een instelling vrijgesteld kan worden voor het betalen van leges, beslist het college hierover.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf: € 802,15

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet € 355,05

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Ameland 2012

5.1.1 voor een niet-bebouwd voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein

5.1.1.1 tot 500 m2: € 195,80

5.1.1.2 van 500 tot 1.000 m2: € 258,30

5.1.1.3 van 1.000 tot 2.000 m2: € 293,75

5.1.1.4 van 2.000 tot 5.000 m2: € 322,55

5.1.1.5 groter dan 5.000 m2 een vast bedrag: € 322,55

5.1.1.6 vermeerderd met een bedrag voor elke 5.000 m2 of gedeelte daarvan boven 5.000 m2: € 64,10

5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van advies indien het plan niet ontvankelijk is of bijstelling noodzakelijk is, per half uur of gedeelte daarvan: € 32,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 86,90

 

Artikelgewijze toelichting tarieventabel

 

Titel 1, H. 5 Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, fotokopieën en dergelijke

In dit artikel gaat het om het in behandeling nemen van een aanvraag voor een afschrift van een bestaand stuk. Dit kan elk document zijn, fysiek aanwezig, of digitaal beschikbaar, tenzij er in deze verordening al een bepaling over dat specifieke document is opgenomen. Het kan dus ook gaan om een afschrift van een eigen stuk van de aanvrager.

Het woord afschrift wordt ook in de breedst mogelijk zin beschouwd. Het kan dus gaan om een kopie, een uitdraai c.q. printje van een document of deel van een document, een lichtdruk, etc.

De in dit artikel genoemde tarieven gelden voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot zowel het fysiek, als digitaal afgeven en/of verstrekken van afschriften. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Het in fysieke vorm verstrekken van afschriften betekent het verrichten van werkzaamheden (printen, kopiëren afgeven, frankeren, versturen, etc.). Bovendien worden kosten gemaakt die met deze activiteit samenhangen (papier inkt, apparatuur). De tarieven zijn bedoeld om al deze kosten te dekken. Het digitaal verstrekken van afschriften betekent eveneens dat werkzaamheden moeten worden verricht. Meestal betekent dit het mailen van bestanden, of iets dergelijks, waarvoor documenten moeten worden gescand, soms eerst gekopieerd, etc. De tarieven zijn bedoeld om ook de kosten die hiermee samenhangen te dekken. Waar in dat geval niet op wordt gedoeld zijn stukken die uit hoofde van de publieke functie van de gemeente al digitaal beschikbaar zijn en in het algemeen ook al via de website kunnen worden opgevraagd. Hiervoor worden logischerwijze geen leges in rekening gebracht.

Waar in dit artikel niet op wordt gedoeld zijn stukken die moeten worden samengesteld. De tarieven die daarmee samenhangen zijn aangegeven in hoofdstuk 9 van de tarieventabel.

 

Titel 1, H. 9  Nasporingen

Wanneer de gemeente het verzoek krijgt om nasporingen te verrichten, inlichtingen te verstrekken en dergelijke kost dit tijd. Het gaat hier in het algemeen om niet standaard werkzaamheden, waar soms analyses gemaakt moeten worden, zaken aan elkaar gerelateerd moeten worden, overzichten opgesteld moeten worden, met andere woorden, werkzaamheden die buiten de normale werkprocessen vallen en daarmee nogal tijdrovend zijn.

Verzoeken om dit soort werkzaamheden te verrichten kunnen enkelvoudig zijn of een meer samengesteld karakter hebben. Om discussies over de aard van het verzoek, of de hoeveelheid verzoeken of opdrachten te voorkomen, is in de tariefstelling een onderscheid gemaakt in werkzaamheden waaraan maximaal een uur tijd wordt besteed en verzoeken die meer tijd kosten.