Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening forensenbelasting 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening forensenbelasting 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 2015 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

31-10-2016

Digitaal Gemeenteblad 28 december 2016

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelastingen 2017

De raad van de gemeente Ameland,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016

Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht  

 

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen  

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar orgaan waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing  

 

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde.

 • 3.

  De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede lid geschiedt overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet.

 

Artikel 5 Belastingtarief  

De forensenbelasting bedraagt per jaar bij een waarde die:

 

 

minder is dan € 50.000,-

€ 296,38

 

€ 50.000,- of meer, maar minder dan € 100.000,-

€ 592,75

 

€ 100.000,- of meer, maar minder dan € 150.000,-

€ 815,05

 

€ 150.000,- of meer, maar minder dan € 200.000,-

€ 1.037,33

 

€ 200.000,- of meer, maar minder dan € 250.000,-

€ 1.185,50

 

€ 250.000,- of meer, maar minder dan € 300.000,-

€ 1.333,70

 

€ 300.000,-of meer, maar minder dan € 350.000,-

 

€ 1.481,89

 

van € 350.000,- of meer:

€ 1.630,07

 

 

 

Artikel 6 Belastingjaar  

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing  

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8 Betalingstermijnen  

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de voorlopige aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

   In afwijking van het eerste geldt dat de voorlopige aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten hoogste vier bedraagt.

 • 3.

  In afwijking van de vorige leden geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de voorlopige aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  In afwijking van lid 3 geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de voorlopige aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten hoogste negen bedraagt.

 • 5.

  De definitieve aanslagen moeten worden betaald binnen een periode van 30 dagen na de dagtekening van de definitieve aanslag.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen

Artikel 9 Kwijtschelding  

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

 

Artikel 11 Aanmeldingsplicht  

De belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, die voor de eerste maal een woning in de zin van artikel 1 beschikbaar houdt, is verplicht om dat onmiddellijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub b en d, van de gemeentewet.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel  

 

 • 1.

  De “Verordening forensenbelasting 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad van de gemeente Ameland,

  gehouden op 31 oktober 2016.

Albert de Hoop , voorzitter

Jacqueline Metz , griffier