Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Bezoldigingsverordening gemeente Ameland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening gemeente Ameland 2009
CiteertitelBezoldigingsverordening gemeente Ameland 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Bezoldingsverordening gemeente Ameland 2000', zoals vastgesteld op 29 november 1999 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, artikel 125
 2. Gemeentewet, artikel 170
 3. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), artikel 3:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200901-01-200801-04-2009Nieuwe regeling

10-03-2009

Interne mail, 10-03-2009

6

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsverordening gemeente Ameland 2009

- gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;

- gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg op 23 februari 2009;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING TOT HET REGELEN VAN DE BEZOLDIGING VAN DE AMBTENAREN IN DIENST VAN DE GEMEENTE AMELAND

hoofdstuk I Begripsbepalingen

artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. ambtenaar: a. de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;b. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;2. salaris:het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van deArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland; 3. salaris per uur:het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregelingvan de gemeente Ameland; 4. schaal:de schaal, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregelingvan de gemeente Ameland, opgenomen in bijlage II en IIa van die regeling; 5. maximumsalaris:het hoogste bedrag van een salarisschaal;6. bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c van deArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;7. betrekking:de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van deArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;8. conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;9. volledige¬ betrekking:de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;10. overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland;11. aanloopschaal:één schaal onder de functieschaal;12. functiewaarderingsonderzoek:het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies met als criterium de relatieve zwaarte van het werk;13. piketdienst:een bereikbaarheidsdienst waarbij een medewerker buiten de vastgestelde werktijden voor arbeid oproepbaar is. Indien noodzakelijk kunnen burgers contact opnemen met de betreffende medewerker en moet eventueel actie worden ondernomen.

hoofdstuk II Salaris

paragraaf 1 Recht op salaris

artikel 2  

 • 1

  Het recht op salaris vangt aan met de dag dat de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

paragraaf 1 Gebroken tijdvakken

artikel 3  

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

paragraaf 1 Onvolledige betrekking

artikel 4  

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

paragraaf 1 Salarisbedragen

artikel 5  

De salarissen van de ambtenaren die niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.

artikel 6  

 • 1

  De toepassing van bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Ameland;

 • 2

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende functieschaal, of in afwachting van het onderzoek, de voorlopige functieschaal.

 • 3

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

artikel 7  

In afwijking van artikel 6 wordt het salaris van de gemeentesecretaris niet bepaald op basis van functiewaardering, maar vastgesteld op schaal 13, zoals genoemd in de bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.

paragraaf 1 Salaris bij benoeming

artikel 8  

 • 1

  De ambtenaar wordt bij aanstelling daadwerkelijk volgens de functieschaal bezoldigd indien hij volledig voldoet aan de vereisten ter vervulling van de functie.

 • 2

  Indien en zolang de ambtenaar bij aanstelling nog niet voldoet aan de vereisten als bedoeld in het eerste lid, wordt hij bezoldigd volgens de aanloopschaal. Dat wil zeggen een salarisschaal die in bijlage IIa van de CAR-UWO met één lager volgnummer dan de functieschaal is aangeduid.

paragraaf 1 Bevordering van aanloopschaal naar functieschaal

artikel 9  

 • 1

  Een ambtenaar die nog niet is ingedeeld in de bij zijn functie behorende functieschaal, wordt naar de functieschaal bevorderd zodra hij alsnog voldoet aan de vereisten ter vervulling van die functie

 • 2

  Indien als gevolg van een nieuwe waardering voor de ambtenaar een hogere functieschaal geldt, wordt hij naar die functieschaal bevorderd, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3

  Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar zijn functieschaal wordt voor de ambtenaar het salaris in de nieuwe schaal minimaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, onmiddellijk gelegen boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten als hij niet was bevorderd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

paragraaf 1 Periodieke verhoging van het salaris

artikel 10  

 • 1

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd naar het naasthogere bedrag.

 • 2

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

paragraaf 1 Extra periodieke verhoging van het salaris

artikel 11  

 • 1

  Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging naar een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking.

 • 2

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 10 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

paragraaf 1 Geen periodieke verhoging

artikel 12  

 • 1

  Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 10 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2

  Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, die met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

paragraaf 1 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

artikel 13  

 • 1

  1. Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris wordt:a. voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten;b. voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2

  Voorzover nodig zal – in afwijking van het eerste lid onder a – de vooruitgang in salaris tengevolge van de indeling in de schaal met een hoger maximumsalaris nooit minder bedragen dan het geval zou zijn bij verhoging ingevolge artikel 10 in de schaal waarin de ambtenaar wordt ingedeeld.

hoofdstuk III Instrumenten van flexibele beloning

paragraaf 1 Gratificatie

artikel 14  

 • 1

  Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland worden toegekend.

 • 2

  De in het vorige lid bedoelde gratificatie kan worden verleend als de ambtenaar een extra inspanning heeft verricht, dan wel aan een bijzonder resultaat heeft gewerkt, die boven zijn normale takenpakket uitgaat, en waarvoor niet op een andere wijze een vergoeding toegekend wordt.

 • 3

  De hoogte van de gratificatie bedraagt € 100,-; € 150,- of € 200,- bruto. Dit kan eenmalig of per maand worden uitbetaald.

paragraaf 1 Arbeidsmarkttoelage

artikel 15  

 • 1

  Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtname van een maximum van drie jaar.

 • 3

  Het college stelt nadere regels omtrent de hoogte van de toelage.

 • 4

  De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid aan de ambtenaar worden toegekend.

artikel 16  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de toepassing van beloningsdifferentiatiebeleid.

paragraaf 1 Geen afbouwregeling

artikel 17  

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikel 14 en 15 wordt geen afbouwregeling toegepast.

hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen

paragraaf 1 Waarnemingstoelage

artikel 18  

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.

paragraaf 1 Overwerkvergoeding

artikel 19  

Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11a, wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform het bepaalde in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.

paragraaf 1 Toelage onregelmatige dienst

artikel 20  

 • 1

  Aan de ambtenaar voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform het bepaalde in artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.

 • 2

  De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;b. 30% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;c. 40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;d. 45% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland.e. Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen op of vóór 07.00 uur, respectievelijk is beëindigd na 19.00 uur. f. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

paragraaf 1 Toelage piketdienst

artikel 21  

 • 1

  Aan de ambtenaar die door het college is belast met een piketdienst wordt een toelage toegekend.

 • 2

  De toelage bestaat uit twee verlofuren voor de beschikbaarheid per dag.

 • 3

  Indien de ambtenaar daadwerkelijk in actie komt, dan is de overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 3:2 en 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Ameland van toepassing.

paragraaf 1 Inconveniëntentoelage

artikel 22  

 • 1

  Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt een toelage toegekend.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen nader bepalen welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt moeten worden en in welke mate.

 • 3

  De in het eerste lid genoemde toelage bedraagt twee maal het uurloon van het hoogste bedrag van salarisschaal 4 bruto per maand bij een volledige betrekking. Deeltijders ontvangen de vergoeding naar rato.

paragraaf 1 BHV-toelage

artikel 23  

 • 1

  Aan de ambtenaar die door het college is aangesteld als bedrijfshulpverlener wordt per maand een BHV-toelage toegekend.

 • 2

  Als voorwaarde voor toekenning van de toelage geldt dat de ambtenaar in het bezit moet zijn van een BHV-diploma.

 • 3

  De hoogte van de vergoeding bedraagt 75% van het uurloon van het hoogste bedrag van salarisschaal 9 bruto per maand.

paragraaf 1 Vlaggeldvergoeding

artikel 24  

 • 1

  Aan de daartoe aangewezen medewerker die op hoogtijdagen – voor zover die buiten de reguliere werktijden vallen – de vlag hijst of strijkt bij of op openbare gebouwen en kerken op het eiland, wordt een vlaggeldvergoeding toegekend.

 • 2

  De hoogte van de vergoeding bedraagt per keer het bruto uurloon van het hoogste bedrag van salarisschaal 5.

paragraaf 1 Afbouwtoelage

artikel 28  

 • 1

  Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikelen 20, 22 en 23 een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend indien:a. de blijvende verlaging tenminste 3% bedraagt van de bezoldiging;b. de ambtenaar deze toelagen gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2

  Deze compensatie kent het volgende verloop;a. het eerste halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van debezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;b. het tweede halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 75% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;c. het derde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;d. het vierde halfjaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 25% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

 • 3

  De periodes genoemd in lid 2 worden met een half jaar verlengd als de ambtenaar langer dan 5 jaar zonder onderbreking de toelagen heeft ontvangen.

hoofdstuk V Overige bepalingen

paragraaf 1 Onvoorziene gevallen

artikel 29  

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

paragraaf 1 Slotbepalingen

artikel 30  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009 en werkt terug tot 1 januari 2008.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Bezoldigingsverordening gemeente Ameland 2009’.

 • 3

  In afwijking van het bepaalde in lid1 van dit artikel, treedt artikel 13 met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2003.

 • 4

  De ‘Bezoldigingsverordening gemeente Ameland 2000’, zoals vastgesteld op 29 november 1999 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken.

 • 5

  De ‘notitie aanlooprang functierang’, zoals vastgesteld op 15 februari 1994 en zoals sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken.

 • 6

  De ‘notitie vaststelling salaris bij indiensttreding’, zoals vastgesteld op 7 mei 2002, wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Ameland, gehouden op 10 maart 2009.