Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de verzending van aanslagbiljetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de verzending van aanslagbiljetten
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de verzending van aanslagbiljetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het "Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de verzending van aanslagbiljetten" d.d. 15 februari 2000 blijft van kracht voor de periode tot 1 januari 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 232
  2. Gemeentewet, artikel 231, lid 2
  3. Invorderingswet 1990, artikel 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuw besluit

18-12-2007

Gemeenteinfo, 19-12-2007

7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren inzake de verzending van aanslagbiljetten

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland;

Gelet op artikel 232 van de Gemeentewet;

B E S L U I T: 

Artikel 1  

I. Aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren, die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990:

 

a. E.R.P. Smit, medewerker belastingenb. J.M. Oud, medewerker belastingenc. J.D. Kooiker, medewerker belastingend. G.J. Bakker, medewerker middelene. De directeur van de N.V. Vitens of de door hem aangewezen medewerkers

II. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

III. In te trekken het “Aanwijzingsbesluit Gemeenteambtenaren Inzake De Verzending Van Aanslagbiljetten” d.d. 15 februari 2000, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft tot de onder punt II genoemde datum. 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2007.