Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Reglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018
CiteertitelReglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement van Orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2018Nieuwe regeling

21-08-2018

gmb-2018-202621

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

vast te stellen het volgende ‘’Reglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018’’

Artikel 1 Verdeling van de werkzaamheden en onderlinge vervanging

Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden door middel van een portefeuilleverdeling.

Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders

Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Een lid van het college dat verhinderd is zijn/haar werkzaamheden uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de burgemeester en de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de werkzaamheden

Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders het nodig achten.

Indien twee of meer wethouders een vergadering nodig achten, verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Het college kan besluiten een vergadering geen doorgang te laten vinden.

Artikel 3 Presentie en verhindering

De gemeentesecretaris zorgt ervoor dat een presentielijst van de vergaderingen van het college wordt bijgehouden.

Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij/zij daarvan kennis aan de secretaris.

Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij/zij daarvan tijdig kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

Voor elke vergadering wordt, als regel uiterlijk twee maal 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De vergaderstukken liggen voor de leden van het college bij het bestuurssecretariaat ter inzage. Daarnaast worden de vergaderstukken langs elektronische weg ter beschikking van de leden van het college gesteld.

De secretaris draagt er zorg voor dat op de vrijdag voorafgaand aan de vergadering de te behandelen voorstellen en andere stukken inclusief de ontwerpagenda digitaal aan het college van burgemeester en wethouders ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem/haar opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen, bijvoorbeeld om een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7 Besluitvorming en besluitenlijst

De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van de besluitenlijst van de collegevergadering.

De secretaris formuleert het collegebesluit en eventuele aantekeningen in het digitale dossier van het collegevoorstel.

De besluitenlijst bevat ten minste:

De namen van de aanwezige en afwezige leden;

De namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

Een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

Een formulering van de door het college genomen besluiten;

De aantekening of het besluit wel of niet als openbaar aangemerkt wordt.

Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom heeft verzocht.

De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

De besluitenlijst wordt, voor zover aard en inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt, toegezonden aan de voorzitters van de raadsfracties en voor de overige raadsleden op de voor stukken voor de vergaderingen van de raad gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.

Artikel 8 Stemmingen

Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het volgende lid wordt toegepast. Indien de stemmen staken, wordt nogmaals gestemd. Staken de stemmen weer over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

a. Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

b. Indien zo’n stemming betrekking heeft op één persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

c. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming die betrekking heeft op personen door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 9 Openbare vergadering

Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding en intrekking oude reglement

Het reglement van orde voor de vergaderingen van het college, vastgesteld op 13 april 1994, wordt ingetrokken.

Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘’Reglement van Orde College van burgemeester en wethouders gemeente Ameland 2018’’.

Ballum, 14 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Ameland,

De burgemeester, De secretaris,

G. van Klaveren M. van Rijswijk