Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Beleidsregels behorende bij Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels behorende bij Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland
CiteertitelBeleidsregels behorende bij Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:40 en 4:81 t/m 4:84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200801-01-2013Nieuwe beleidsregel

17-06-2008

Gemeenteinfo, 02-07-2008

3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels behorende bij Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland

 Geconsolideerde tekst van de regeling

Beleidsregels behorende bij de Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland

Het college van de gemeente Ameland;

overwegende, dat:- de gemeenteraad op 11 juli 2005 de huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland heeft vastgesteld;- het gewenst is voor specifieke onderdelen van de huisvestingsverordening te komen tot regels, waaruit blijkt wat het beleid is;- het college aanvragen, die in het kader van de huisvestingsverordening worden gedaan, vervolgens kan toetsen aan de huisvestingsverordening en de beleidsregels;- dit ten goede komt aan een heldere en transparante besluitvorming;

gelet op de artikelen 3:40 en 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende 'beleidsregels behorende bij de Huisvestingsverordening 2005 gemeente Ameland': 

Artikel 1  

Verdeling van woonruimteMaatschappelijke binding: naast het bepaalde in de Huisvestingswet wordt onder maatschappelijke binding mede verstaan dat de woningzoekende al op Ameland woonachtige familie tot en met de tweede graad heeft die hier ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte.

Economische binding: naast het bepaalde in de Huisvestingswet wordt onder economische binding mede verstaan: als iemand een standaard arbeidsovereenkomst heeft bij een bedrijf gevestigd op Ameland en voor ten minste de helft van zijn/haar inkomen afhankelijk is van het inkomen uit die functie. De duur van de overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn waarin bij voorkeur de mogelijkheid van een verlenging is opgenomen of uitzicht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Bij een eigen bedrijf is sprake van een economische binding als het voor de eigenaar noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen.

Wijziging van de samenstelling van de woonruimtevoorraadOnttrekkingBelangenafwegingBij de beoordeling van een aanvraag om een onttrekkingsvergunning moeten de belangen die de aanvrager bij zijn onttrekkingsaanvraag heeft aangevoerd moeten worden afgezet tegen het gemeentelijk belang bij handhaving van de concrete woonruimte. Op Ameland is een tekort aan woonruimten en nieuwbouw is slechts zeer beperkt mogelijk. In zijn algemeenheid weegt het belang van het behoud van een woonruimte dus zeer zwaar. Daarnaast speelt het behoud van de leefbaarheid van de dorpen een belangrijke rol.Een eengezinswoning of appartement mag in beginsel niet worden onttrokken. Een uitzondering is slechts mogelijk als sprake is van zeer zwaarwegende belangen van de aanvrager. Compensatie is dan praktisch altijd een voorwaarde, aangezien de waarde van een eengezinswoning of appartement in de huidige woningmarkt zo groot is dat het volkshuisvestingsbelang in principe altijd zwaarder weegt dan het belang van de aanvrager.Bij een bedrijfs- of dienstwoning moet het bedrijfsbelang om de woning te onttrekken worden afgewogen tegen dat van de volkshuisvesting. Bovendien moet er sprake zijn van een economische noodzaak. Er is sprake van een economische noodzaak als:- de aanvrager voor zijn of haar inkomen sterk afhankelijk is van het te vestigen (of uit te breiden) bedrijf en dat voor hem of haar geen andere mogelijkheden zijn om een acceptabel inkomen te verwerven;- het bedrijf ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd indien de aanvraag wordt afgewezen.Afhankelijk van de situatie kan compensatie als voorwaarde worden gesteld. Overigens heeft de gemeenteraad op 20 september 2004 in een beleidsregel vastgesteld dat geen medewerking wordt verleend aan de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning als het bedrijf een bedrijfswoning heeft onttrokken na de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening (d.d. 25 juli 1994).

Aldus besloten in de vergadering van het college op 17 juni 2008.

Albert de Hoop, burgemeester

Bjørn van den Brink, secretaris