Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Mandaatbesluit gemeente Amstelveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Amstelveen
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Amstelveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekstplaatsing, zie bekendmaking Gemeenteblad 2017 209599.

Op 18 december 2012 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen in hun vergadering het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen (Z-2012/043701) vastgesteld. Dit besluit is op 19 december bekendgemaakt in het lokale nieuwsblad en op 1 januari 2013 in werking getreden. Op 22 augustus 2017 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen in hun vergadering (voorzitter M.M. van 't Veld en secretaris B.H. Huitink) het mandatenoverzicht dat bij het mandaatbesluit hoort, geactualiseerd. Omdat het mandaatbesluit niet eerder digitaal bekend is gemaakt, is ervoor gekozen om de actualisering van het mandatenoverzicht bekend te maken door het mandaatbesluit, het geactualiseerde mandatenoverzicht, de nota van toelichting en de artikelsgewijze toelichting in zijn geheel te publiceren. De wijzigingen zijn in werking getreden op de dag van de eerdere bekendmaking (29-11-2017).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
 3. artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201821-11-2019Wijziging mandatenoverzicht

18-12-2018

gmb-2018-276056

Z-2018/038114
18-12-201821-12-2018Wijziging mandatenoverzicht

11-12-2018

gmb-2018-270427

Z18/016439
19-10-201818-12-2018Wijziging mandatenoverzicht

21-08-2018

gmb-2018-222189

Z-2018/036154
13-01-201801-01-201819-10-2018Wijziging mandatenoverzicht

19-12-2017

gmb-2018-188100

Z-2017/060559
29-11-201713-01-2018Wijziging mandatenoverzicht

22-08-2017

gmb-2018-110577

Z-2017/028558

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Amstelveen

Tekstplaatsing

Deze regeling is op 29 november 2017 gepubliceerd in het Gemeenteblad 2017 209599.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • b.

  gemandateerde: degene aan wie mandaat verleend is;

 • c.

  medewerker: iemand in dienst van de gemeente Amstelveen, niet zijnde de gemeentesecretaris, een directeur of bedrijfs- of afdelingshoofd;

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • g.

  machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke handeling kan worden aangemerkt;

 • h.

  mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten zijn opgenomen;

 • i.

  inhoudelijke bevoegdheden: de bevoegdheden uit de mandatenoverzichten voor de afdelingen en bedrijven en de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht diverse onderwerpen voor alle afdelingshoofden;

 • j.

  personele- en organisatorische bevoegdheden: de bevoegdheden uit de mandatenoverzichten personeelszaken en bedrijfsmiddelen.

Artikel 2. Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Het mandaatbesluit gemeente Amstelveen is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 3.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan hiervoor geen toestemming wenst te geven. Ten aanzien van organisatorische en personele aangelegenheden is ondermandaat niet toegestaan.

 • 4.

  Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende Organisatieverordening en het vigerende bedrijfsvoeringsconcept.

 • 5.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3. Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4.

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • 1.

  Het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting.

 • 2.

  De afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat de burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken.

 • 3.

  Uit te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 4.

  Stukken zijn gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, de Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.

 • 5.

  Stukken geen routinematig karakter hebben. Onder stukken met een routinematig karakter wordt mede verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie.

 • 6.

  De gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5.

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 • a.

  Het bestuursorgaan die het (onder) mandaat heeft verleend deze intrekt.

 • b.

  De functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt.

 • c.

  De functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke organisatie valt.

Artikel 6. Terugkoppeling portefeuillehouder

 • 1.

  Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de burgemeester, het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd. Indien de burgemeester dit nodig acht, neemt hij zelf een besluit in de zaak.

 • 3.

  Indien een te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan een portefeuillehouder of de burgemeester, wordt het directieteam hiervan op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat of zou kunnen bestaan over de inhoud en/of reikwijdte van Aalsmeerse beleidskaders.

Artikel 7. Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid, Gemeentewet

 • 1.

  Indien een bevoegdheid als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e, f, g en h (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten) is gemandateerd, wordt de zaak vooraf aan het college voorgelegd, indien het college op grond van artikel 169, vierde en vijfde lid, van de Gemeentewet gehouden is de raad vooraf of zo snel mogelijk inlichtingen te geven.

 • 2.

  Indien een zaak als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan het college, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Afstemming

Indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit of andere handeling een andere afdeling of bedrijf een belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling of bedrijf raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd of de directeur van die afdeling of dat bedrijf voor. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak voor aan de directie, dan wel een lid daarvan.

Artikel 9. Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit de artikelen 4, 5 en 6 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd genomen is.

Artikel 10. Plaatsvervanging

 • 1.

  Als een inhoudelijke bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelings- of bedrijfshoofd of de directeur van het Facilitair Bedrijf, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de door het afdelings- of bedrijfshoofd of de directeur van het Facilitair Bedrijf aangewezen plaatsvervanger binnen de afdeling.

 • 2.

  Als een personele- of organisatorische bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelings- of bedrijfshoofd of de directeur van het Facilitair Bedrijf, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelings- of bedrijfshoofd of directeur van het Facilitair Bedrijf.

 • 3.

  Als een bevoegdheid, anders dan een personele bevoegdheid ten aanzien van de leden van de directie, is gemandateerd aan de secretaris, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door de loco-secretaris.

Artikel 11. Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

handtekening

handtekening

naam (onder)gemandateerde

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

 

Als er sprake is van vervanging van afdelingmanager, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

handtekening

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

naam vervanger (onder)gemandateerde

hoofd/directeur van de afdeling … (plv)

hoofd/directeur van de afdeling … (plv)

Artikel 12. Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de mandaatgever. Hierbij worden ten minste genoemd: het aantal malen dat van de bevoegdheid gebruik gemaakt is, indien van toepassing het aantal toe- en afwijzingen en eventuele bijzonderheden.

Artikel 13. Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op door het college respectievelijk de burgemeester verleende volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 14. Mandatenoverzicht

Alle verleende mandaten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht. De functionele afdelingen zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en correctheid van de inhoud van de mandaten. Het team Juridische Zaken van het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor de coördinatie. Het team Juridische zaken draagt er tevens zorg voor dat actuele versies van het Mandaatbesluit en mandatenoverzichten op het intranet geplaatst zijn.

Artikel 15. Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 16. Slot

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt op 19 december 2012 en treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Het college respectievelijk de burgemeester besluiten voorts het Mandaatbesluit 2007 met bijbehorende mandaten en alle nadien verleende mandaten, behoudens de aan externen verleende mandaten, per 1 januari 2013 in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit gemeente Amstelveen".

Bijlage Mandatenoverzicht

 

ALGEMENE MANDATEN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeuren, de griffier, de hoofden van gemeente Amstelveen.

Door de gemeente Aalsmeer is geen mandaat verleend voor besluiten tot, het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen.

Hier wordt onder verstaan: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijke en een financieel belang heeft.

Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

AMSTELVEENSE REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN (ARA)

 

1

Alle besluiten ten aanzien van het aanstellen, ontslaan, schorsen en andere arbeidsvoorwaarden

Hoofdstukken 1 tot en met 20 en hoofdstuk 53 ARA CAR/UWO

College

Nee

2

Verstrekken van een bijdrage aan een fiets en bijbehorende verzekering

Artikel 4a:3:2:3, eerste lid ARA

College

Ja

Personeelsconsulenten

3

Verlenen tegemoetkoming woon-werkverkeer

Artikel 18:1:6, eerste lid ARA

College

Ja

Medewerkers salarisadministratie

 

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 

4

Beslissen op verzoeken op informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Burgemeester en college en raad

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

5

Alle bevoegdheden bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

6

Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

PARTICIPATIE- EN INSPRAAKVERORDENINGEN AMSTELVEEN EN AALSMEER

 

7

Alle bevoegdheden omtrent participatie

Participatie- en inspraakverordeningen

Burgemeester en college

Nee

 

GEMEENTEWET

 

8

Binnen de kaders en werkzaamheden van de betreffende afdeling en conform artikel 2 van het mandaatbesluit, het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de betreffende afdeling

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders, beleidsmedewerkers, technisch adviseurverkeer en vervoer, coördinatoren, programmamanager, medewerker leerlingenvervoer, medewerker statistiek en onderzoek, projectmanagers, klantmanagers, fraudepreventiemedewerkers

De (financiële) verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst dienen te passen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van de afdeling en zijn voorzien binnen de lopende begroting of een specifiek daartoe verstrekt krediet tot het maximum door de leidinggevende verleende procuratiebedrag

 

Onder het mandaat vallen bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten, de aankoop van bedrijfsauto of computers, de aankoop van software, het aangaan van een onderhoudsovereenkomst met een softwarebedrijf, de aankoop van struiken voor onderhoud van een park, aangaan van reclameovereenkomsten

 

LET OP: tav de gemeente Aalsmeer geen mandaat voor besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen (zie boven)

9

Het besluiten tot het inhuren van derden

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk Wetboek

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst valt niet onder het mandaat

 

Gelet op de grondslag van het mandaat, artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet, gaat het om privaatrechtelijke aangelegenheden en niet om bijvoorbeeld het toekennen van subsidies of uitkeringen

 

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING AMSTELVEEN/ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING AALSMEER

 

10

Het nemen van besluiten over het verstrekken van subsidie(s)

Algemene subsidieverordeningen en bijzondere subsidieverordeningen

College

Ja

Teamleiders, energiecoördinator

 

GEMEENTEWET/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

11

Het aanvragen van subsidies

Hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

College

Ja

Teamleiders, programmamanagers, vakadviseurs

 

VERBINDING EN REGIE

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Verbinding en Regie.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

VERORDENING DUURZAAMHEIDLENINGEN AALSMEER 2010

 

1

Alle bevoegdheden omtrent duurzaamheidleningen

Verordening Duurzaamheidleningen Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Aalsmeer

 

GEMEENTESECRETARIS

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris van de gemeente Amstelveen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar die namens het college en de burgemeester van de gemeente Amstelveen worden genomen

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden.Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar.Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

 

DIRECTIE

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directie van de gemeente Amstelveen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar die namens het college en de burgemeester van de gemeente Amstelveen worden genomen

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden.Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar.Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

 

GEBIEDSONTWIKKELING "GROTE PROJECTEN"

 

2

Het aangaan van offertes en het geven van opdrachten ten behoeve van de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden en advisering Stedelijke Projecten

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Ja

Projectmanagers, procesmanagers Stedelijk bureau

Het betreft onder meer de projecten A9, Amstelveenlijn, Stadshart, &2=1 en Green Park

 

GEMEENTEWET T.A.V. ORGANISATIEWIJZIGING

 

3

Het nemen van besluiten over de wijze waarop wijzigingen van de ambtelijke organisatie plaats gaat vinden

Artikel 108 en artikel 147 Gemeentewet

College

Nee

Met inachtneming van het gestelde in het "Spoorboekje reorganisaties"

 

MANDATEN GRIFFIER

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de de griffier van gemeente Amstelveen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

AALSMEERSE REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN (ARA)/VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD AMSTELVEEN 2016

 

1

Alle besluiten ten aanzien van het aanstellen, ontslaan, schorsen en andere arbeidsvoorwaarden

Hoofdstukken 1 tot en met 20 en hoofdstuk 53 ARA/CAR, Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Amstelveen 2016

Raad

Nee

 

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 

3

Beslissen op verzoeken op informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Raad

Ja

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

4

Alle bevoegdheden bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

Raad

Nee

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

5

Het besluit tot het aanhouden en het verdagen van een beslissing op een ingediend bezwaar

Algemene wet bestuursrecht

Raad

Ja

6

Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

Raad

Ja

 

GEMEENTEWET

 

7

Het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van de Raad

Artikel 160 Gemeentewet

College

Ja

8

Het besluiten tot het inhuren van derden

Artikel 160 Gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk Wetboek

College

Ja

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst valt niet onder het mandaat. Gelet op de grondslag van het mandaat, artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet, gaat het om privaatrechtelijke aangelegenheden en niet om bijvoorbeeld het toekennen van subsidies of uitkeringen

 

SERVICES

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeur van de afdeling Services.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

1

Het machtigen van medewerkers om namens het bestuursorgaan bij de rechtbank Amsterdam, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep op te treden, (hoger) beroep in te stellen en het ondertekenen van de machtiging

Artikelen 8:23 en 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider Juridische zaken

De lijst van aangewezen personen dient jaarlijks te worden geactualiseerd

 

De algemene aanwijzing en machtiging geldt niet voor politiek gevoelige zaken

2

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 8:42 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

3

Het indienen van bezwaar-, beroep- en hogerberoepschriften, het aanvragen van voorlopige voorzieningen en het indienen van verzoekschriften

Artikelen 7:1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

4

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 9:30, eerste lid en 9:31, tweede, derde en vierde lid Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider Juridische zaken, contactpersoon nationale ombudsman

 

GEMEENTEWET

 

5

Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten

Artikel 169, eerste lid onder f Gemeentewet

Burgemeester en college, raad

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

6

Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

Voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen

7

Doen van aangifte van een tegen de gemeente gepleegd strafbaar feit ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

8

Het voegen als benadeelde partij in strafzaken ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

 

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AMSTELVEEN/REGELING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AALSMEER

 

9

Het aanwijzen om als lid van de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften deel te nemen

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider Juridische zaken

10

Het uitoefenen van de bevoegdheden en de werkzaamheden zoals gesteld in de Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

 

GEMEENTEWET (FINANCIËN)

 

11

Zorgdragen voor verzekeringen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN

 

12

Het instellen van cassatie beroep bij de Hoge Raad inzake WOZ en belastingen

Artikel 28a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 231 Gemeentewet

College

Ja

Heffingsambtenaar

 

INFORMATIEBEHEER

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Informatiebeheer.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

ARCHIEFWET

 

1

Het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen

Artikel 5, eerste lid Archiefwet

College

Nee

 

ARCHIEFBESLUIT

 

2

Het opmaken van een verklaring van vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden

Artikel 8 Archiefbesluit

College

Ja

 

ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN 2004/ARCHIEFVERORDENING VAN AALSMEER 2009

 

3

Alle bevoegdheden zoals gesteld in de archiefverordening gemeente Amstelveen 2004

Archiefverordening gemeente Amstelveen 2004

College en gemeentesecretaris

Ja

 

WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG)/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AMSTELVEEN 2015/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AALSMEER 2010

 

4

Benoemen standplaatsen en ligplaatsen en de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie, beheerder BGT

5

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Gegevensbeheerders Basisinformatie

6

Vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

Wet BAG

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen/buiten, coördinator opdrachten team Basisinformatie

 

WET BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (WET BGT)

 

7

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem­beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, enkel 20 Wet BGT

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

8

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

9

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

10

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

11

Het het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

 

WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN (Wkpb)/UITVOERINGSBESLUIT WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN

 

12

Het afgeven, toezenden en waarmerken van een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in de Wkpb

Wkpb en Uitvoeringsbesluit Wkpb

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie

 

PUBLIEKSZAKEN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd Publiekszaken.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

BESLUIT VERKRIJGING EN VERLIES NEDERLANDERSCHAP

 

1

De bevoegdheden op grond van het Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

Besluit Verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Ja

Senior consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

 

BURGERLIJK WETBOEK

 

2

Het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek

College

Ja

Teamleider Publiekszaken

 

 

GEMEENTEWET/GRONDCONTRACTEN

 

3

Het verlenen van ontheffing van de in met de gemeente gesloten grondcontracten opgenomen verplichting de gekochte nieuwbouwwoningen gedurende een bepaalde periode zelf te bewonen

Artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet en grondcontracten

College

Ja

Senior consulent Publieksinformatie, teamleider Publieksinformatie

 

 

GEMEENTEWET/VERORDENING PARKEERBELASTINGEN AMSTELVEEN

 

4

Het opleggen van belastingaanslagen omtrent het verlenen van parkeervergunningen, het seponeren van naheffingsaanslag parkeerbelasting en het restitueren van parkeergelden en parkeervergunningen

   

Artikel 225, eerste lid, sub b Gemeentewet, Verordening parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van afdeling Publiekszaken

Ja

Parkeerregisseur, bedrijfseconomisch adviseur parkeren

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

Met uitsluiting van de onderdelen: het opleggen van de naheffingsaanslagen, de afhandeling van de bezwaarschriften daartegen en de hieruit voortvloeiende beroepen bij de rechtbank, het gerechtshof en het verweer bij de Hoge Raad

 

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

 

5

Alle bevoegdheden omtrent het verlenen van parkeervergunningen

   

Parkeerverordening Amstelveen 2013

   

College

Ja

Consulent Publieksinformatie, teamleider Publieksinformatie, parkeerregisseur, functioneel applicatiebeheerder CityPermit

Met uitzondering van aanwijzingsbesluiten en het stellen van nadere regels

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

Bij het nemen van een afwijkend besluit als genoemd in artikel 4, lid 9 en 11 van de Parkeerverordening alleen parkeerregisseur

 

KIESWET

 

Daar waar volgens wetgeving een ambtenaar kan worden aangewezen voor het uitvoeren van een bevoegdheid, is in plaats van het aanwijzen gekozen voor het mandateren van de bevoegdheid. Hierdoor is geen apart besluit (van de betrokken organen van beide gemeenten) nodig bij iedere ambtenarenwijziging.

6

De bevoegdheden op grond van de Kieswet

Kieswet

Burgemeester

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, medewerker Verkiezingen

 

7

De bevoegdheden op grond van de Kieswet

Kieswet

College

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, medewerker Verkiezingen

 

 

PARKEERVERORDENING 2001 GEMEENTE AALSMEER

 

8

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing blauwe zones

Artikel 3 en 4 Parkeerverordening 2001 gemeente Aalsmeer

College

Ja

Consulent Burgerzaken

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

 

Bij negatieve beschikking alleen senior consulent Burgerzaken

 

PASPOORTWET

 

9

De bevoegdheden op grond van de Paspoortwet

Paspoortwet

Burgemeester

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

 

SCHEEPVAARTVERKEERSWET/BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT/BELEID SNELVAREN WESTEINDERPLASSEN 2013

 

10

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing voor de maximum vaarsnelheid aan snelle motorboten

Scheepvaartverkeerswet, Binnenvaartpolitiereglement, Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013

College

Ja

Consulent Burgerzaken

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

 

Bij negatieve beschikking alleen senior consulent Burgerzaken

 

WEGENVERKEERSWET

 

11

De bevoegdheden op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

De gemandateerde bevoegdheden betreffen rijbewijzen

 

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

 

12

De bevoegdheden op grond van de Wet BRP, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 2.40, lid 4 en artikel 4.2

Wet BRP

College

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL)

Aan de specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam geldt dit mandaat alleen voor Amstelveen en beperkt het mandaat zich tot:

het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen;

het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen;

het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van de Wet BRP

 

WET OP DE LIJKBEZORGING

 

13

Het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie, dan de in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging genoemde

Artikel 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

14

Het verlenen van verlof tot ontleding

Artikel 68, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

 

PROJECTEN EN ADVIES

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Projecten en Advies.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

GEMEENTEWET

 

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- of bedrijfshoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Ja

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

 

4

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

APV en Verordening Naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

5

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

 

TELECOMMUNICATIEWET/BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT/VERORDENING WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN 2015 GEMEENTE AMSTELVEEN /VERORDENING WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN 2015 GEMEENTE AALSMEER

 

6

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen

Telecommunicatiewet, Belemmeringenwet privaatrecht, Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Amstelveen, Verordening kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer

College

Ja

Coördinator kabels en leidingen, coördinator diensten en bedrijven, teamleider

Met in achtneming van de “Werkafspraken voor ondergrondse infrastructuren in Amstelveen”

 

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

 

7

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

8

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider , coördinator spelrecreatie

 

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/VOERTUIGENREGLEMENT

 

9

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van o.a. verkeersbesluiten voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan die onder het beheer van het rijk, provincie of waterschap staan

Wegverkeerswet 1994

College

Ja

Teamleider, juridisch adviseur

Raad tekent kombesluiten

 

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2014/PARKEERVERORDENING AALSMEER 2001/VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING AMSTELVEEN 2014

 

10

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, aanwijzingen, vaststellen en het treffen van maatregelen

Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Juridisch adviseur, teamleider

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

11

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/aanwijzingen

Verordening op de heffing en invordering Amstelveen 2014

College

Ja

Juridisch adviseur, teamleider

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

 

RIOOLAANSLUITVERORDENING 2015 GEMEENTE AMSTELVEEN/RIOOLAANSLUITVERORDENING GEMEENTE AALSMEER 2015

 

12

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordening

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordening 2015 gemeente Amstelveen, Rioolaansluitverordening gemeente Aalsmeer 2015

College

Ja

Teamleider

 

 

WET BASISREGISTRATIE ONDERGROND

 

13

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet Basisregistratie ondergrond

Wet basisregistratie ondergrond

College

Ja

Teamleider

 

 

CENTRALE BEHEERTAKEN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Centrale Beheertaken.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

GEMEENTEWET

 

1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van verhuur van containers

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet, resp. artikel 171, lid 1 Gemeentewet

College resp. burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor bedrijfsafval

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Het ondertekenen van contracten voor het verlenen van diensten en de daarbij behorende bijlagen voor afvalinzameling en/of afvaltransport en/ of afvalverwerking

Artikel 171, lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor contracten voor afvalverwerking m.u.v. contracten voor gft- en restafval

3

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- of bedrijfshoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

4

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

 

5

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Ja

 

 

AFVALSTOFFENVERORDENING 2017-2 VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN/AFVALSTOFFENVERORDENING AALSMEER 2013

 

6

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Afvalstoffenverordening

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013

College

Nee

De uitvoering van de Afvalstoffenverordening in Aalsmeer is opgedragen aan de Meerlanden

7

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

8

Regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

9

Regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

 

10

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

 APV

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

 11

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV, artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

12

Aanzeggen van preventieve bestuursdwang aan de opdrachtgevers van een ontruiming van een woning

APV, artikel 5.25-5.30 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College en burgemeester

Ja

Teamleider afvalinzameling

13

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning de verharding van een weg op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

14

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning om een uitweg te maken naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg en verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

15

Het opleggen van de verplichting aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, te herbeplanten overeenkomstig de gegeven aanwijzingen binnen de gestelde termijn, indien houtopstanden waarop het verbod vellen als bedoeld in de bomenlijst van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld, anders dan bij wijze van dunning dan wel op andere wijze teniet is gegaan

APV

College

Ja

Teamleider

16

Het aanschrijven van de rechthebbende en verplichten binnen de bij de aanschrijving vermelde termijn: a. indien de iepen in de grond staan deze te vellen; b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; c. of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte wordt voorkomen, indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers

APV

College

Ja

Teamleider

 

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AALSMEER 2010/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AMSTELVEEN 2015

 

17

Het van tevoren schriftelijk kennis geven aan de rechthebbende, van het voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van wijk- of buurtaanduidingen, straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers, brandkraanbordjes of borden ter aanduiding van de positie van brandkranen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding

Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

 

RIOOLAANSLUITVERORDENING 2015 GEMEENTE AMSTELVEEN/RIOOLAANSLUITVERORDENING GEMEENTE AALSMEER 2015

 

18

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordeningen

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

 

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

 

19

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

20

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

    

WIJKBEHEER

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Wijkbeheer.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

GEMEENTEWET

 

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- of bedrijfshoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

 

Met inachtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Nee

 

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet

College

Ja

 

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN EN GEMEENTE AALSMEER

 

4

Het verlenen of weigeren van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staat in een park of plantsoen of een gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

APV

College

Ja

Teamleider

 

5

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

6

Het verlenen van een ontheffing voor het plukken van bloemen/planten en voor het sprokkelen van hout

Artikel 4.3.2., lid 2 en 5 APV

College

Ja

Teamleider

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

7

Het verlenen van een ontheffing voor het rijden dan wel laten staan van een voertuig in een park of plantsoen

APV

College

Ja

Teamleider

 

MARKTVERORDENING 2016 GEMEENTE AMSTELVEEN/MARKTVERORDENING 1998 (Aalsmeer)

 

8

Alle bevoegdheden op grond van de Marktverordeningen

Marktverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Nee

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

9

Alle besluiten t.a.v. dagplaatsen danwel standwerkersplaatsen op de markt van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Marktverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

10

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

11

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Standplaatsenplan en Branchebesluit

Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

 

 

GRONDBANK

 

12

Het uitvoeren van grondbankactiviteiten

Artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet, Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider Grondbank

Met in achtneming van het gestelde in de BRL Handboeken Grondbank

 

VEILIGHEID EN HANDHAVING (VH)

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid en Handhaving.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/ meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

Onder het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van wet- en regelgeving vallen besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en tot intrekking van verleende vergunningen. Hieronder wordt tevens begrepen het nemen van een besluit op een verzoek om handhaving.

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dient in geval van de gemeente Aalsmeer vooraf overlegd te zijn met de desbetreffende wethouder.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN/ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING AALSMEER 2017

 

1

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Algemene plaatselijke verordening

Alle verbodsbepalingen Algemene plaatselijke verordeningen

College en burgemeester

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen (behalve Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. zie hiervoor nrs 3 en 4)

Het bevoegd bestuursorgaan (burgemeester of college)

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Collegemandaat: Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider na afstemming met portefeuillehouder

 

Burgemeestersmandaat: geldt alleen voor Amstelveen

3

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Algemene plaatselijke verordeningen onder Hoofdstuk 3: niet openbaar toegankelijke inrichtingen (bijvoorbeeld escortbedrijven)

College

ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

4

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 3: openbare inrichtingen Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT/GEMEENTEWET

 

5

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

6

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

College en/of burgemeester

Ja

Teamleider, inspecteurs

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

 

BESLUIT BODEMKWALITEIT

 

7

Toepassing van artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

Artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

DRANK- EN HORECAWET

 

8

Het nemen van een besluit tot schorsen en intrekking van een drank- en horecawetvergunning

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

9

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE AMSTELVEEN/VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE AALSMEER

 

10

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordeningen paracommercie

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

GEMEENTEWET

 

11

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van V&H

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en Bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en Bijzondere wetten, teamleider en senior Handhaving, medewerker handhaving en Toezicht team HOR afd. VH, parkeerregisseur, bedrijfseconomisch Adviseur Parkeren van afdeling Publiekszaken.

Senior Handhaving en Teamleider team HOR afd. VH, Parkeerregisseur en Bedrijfseconomisch Adviseur Parkeren afdeling PuZa: strekt het mandaat tot het nemen van een besluit tot seponering naheffingsaanslag parkeerbelasting (ook GGN) en uitvoering hiervan in CityControl

 

Dit mandaat geldt alleen voor gemeente Amstelveen

 

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN/ERFGOEDVERORDENING 2017 GEMEENTE AALSMEER

 

12

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordeningen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WATERWET

 

13

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Waterwet

Hoofdstuk 8 Waterwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING AALSMEER 2001/PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

 

14

Het toepassen van bestuursdwang op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 170 Wegenverkeerswet juncto artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider VH-HOR, handhavers fiscaal parkeren die zijn beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

15

Alle bevoegdheden omtrent het besluiten op aanvragen tot het verlenen van ontheffingen van het verbod om een wedstrijd met voertuigen te houden, of daaraan deel te nemen, indien de wegen, waarvoor de ontheffing wordt gevraagd alle gelegen zijn binnen de gemeente

Wegenverkeerswet

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

In Aalsmeer is dit niet gemandateerd, behoudens het verkeersbesluit voor het plaatsen van een bord ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats (bord E6)

16

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Parkeerverordening Aalsmeer 2001, Parkeerverordening Amstelveen 2013

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten 

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

17

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. Titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 125 Gemeentewet, artikel 2.1 en verder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WET BODEMBESCHERMING

 

18

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet bodembescherming

Wet bodembescherming

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WET GELUIDHINDER

 

19

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet geluidhinder

Artikel 148 Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WET JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS/BESLUIT JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS

 

20

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, DHW artikel 13 lid 1 en 3 onder a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Kansspelen artikel 13 lid 1 en 3 onder e, Prostitutie artikel 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid

21

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, kansspelen art. 13 lid 1 en 3 onder e van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, prostitutie art. 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 9 t/m 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

 

WET OP DE KANSSPELEN (zie ook afdeling 10 van de APV)/VERORDENING OP DE SPEELAUTOMATEN 1994 (Amstelveen)/VERORDENING SPEELAUTOMATEN 2013 AALSMEER

 

22

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op de Kansspelautomaten

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

23

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op kleine kansspelen zoals Bingo en Loterij

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

24

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordening op de speelautomaten 1994 en Verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

 

25

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij Bureau Bibob bij overige vergunningverlening

Wet Bibob

Burgemeester of college

ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN/BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE AMSTELVEEN 2015/BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE AALSMEER 2015

 

26

Het geven van een schriftelijke aanwijzing dan wel het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

27

Het nemen van besluiten inzake aanvragen, wijzigen dan wel beëindigen ten aanzien van exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang in het LRKP

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider, medewerker Kinderopvang

 

 

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

 

28

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet milieubeheer

Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer, afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WET RUIMTELIJKE ORDENING

 

29

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet ruimtelijke ordening

Artikel 7.1 Wet ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/AMVB BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN/BRANDVEILIGHEIDSVERORDENING AMSTELVEEN

 

30

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen of Brandveiligheidsverordening Amstelveen

Artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s, Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen en Brandveiligheidsverordening (Amstelveen)

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

WINKELTIJDENWET/VERORDENING WINKELTIJDEN AMSTELVEEN 2016/VERORDENING WINKELTIJDEN AALSMEER 2015

 

31

Het nemen van besluiten inzake handhaving betreffende de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

32

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Winkeltijdenwet, Verordeningen winkeltijden Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

WONINGWET

 

33

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Woningwet

Artikel 1a, 1b, 13 t/m 14, 15 en 92 Woningwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AMSTELVEEN 2015/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING AALSMEER 2010

 

34

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

 

AANWIJZEN TOEZICHTHOUDERS AMSTELVEEN EN AALSMEER

 

35

Het aanwijzen van toezichthouders

Amstelveen:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, artikel 11 Parkeerverordening Amstelveen 2013, Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2017, artikel 27 Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingswet, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Amstelveen 2016

Aalsmeer:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, artikel 6:2 toezichthouders Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013, Wegsleepverordening Aalsmeer 2017, Wet algemene bepalingen omgevingswet, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2015, Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Nee

 

36

De ingehuurde medewerkers en stagiaires als onbezoldigd ambtenaar aan te stellen opdat zij aangewezen kunnen worden als Toezichthouder

Amstelveen:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, Artikel 11 Parkeerverordening Amstelveen 2013, Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2017, artikel 27 Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingswet, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Amstelveen 2016

Aalsmeer:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, artikel 6:2 toezichthouders Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013, Wegsleepverordening Aalsmeer 2017, Wet algemene bepalingen omgevingswet, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2015, Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Nee

 

 

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

WET RUIMTELIJKE ORDENING/BESLUIT RUIMTELIJKE ORDENING/PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE (Amstelveen)/PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE 2015 (Aalsmeer)

 

1

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van planschadeverzoeken

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (Amstelveen) en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2015 (Aalsmeer)

College

Nee

Voor Aalsmeer geldt dit mandaat niet indien wordt afgeweken van het advies van de externe planschadeadviseur

2

Het aan een ieder elektronisch beschikbaar stellen van visies, plannen, besluiten en verordeningen als genoemd in artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening, en in voorkomende gevallen met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing

Artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

3

Het waarmerken/digitaal ondertekenen van de volgende in de Wet ruimtelijke ordening genoemde plannen: structuurvisies, bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen

Artikel 1.2.6, lid 2, 1.2.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, grafisch vormgever, adviseur bestemminsplannen

4

Publicatie en terinzagelegging structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen, projectbesluiten en beheersverordening en de ontwerpen daarvan

§ 1.2 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 2.4, 3.7, lid 7, 3.8, lid 3, 3.9a, lid 1, 3.11, 3.24, lid 3, 3.38, lid 1 Wet ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

5

Het plegen van overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

Artikel 3.1.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

 

 

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN/ERFGOEDVERORDENING 2017 GEMEENTE AALSMEER

 

6

Kennisgeving doen van een aangifte van een vondst met archeologische waarde bij het doen van opgravingen of waarnemingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoedwet

College

Nee

 

7

Het ondertekenen van kennisgevingen, besluiten en brieven ter uitvoering van collegebesluiten in het kader van de Monumentenwet

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Nee

Aanwijzing, wijziging en intrekking vindt plaats door het college Aalsmeer

8

Het besluiten op aanvragen op omgevingsvergunningen, het ter inzage leggen en het aanvragen van adviezen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider, Kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Vergunningverlening van een gemeentelijk monument op basis van de erfgoedverordening is niet gemandateerd door Aalsmeer

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

9

Alle bevoegdheden met betrekking tot het indienen van bezwaarschriften

Artikel 7.1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en College

Ja

Teamleider RO, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

10

Het voeren van verweer in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleider RO, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

11

Het ondertekenen van verweerschriften in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Artikel 8.42 Algemene wet bestuursrecht

College

Nee

 

GEMEENTEWET

 

12

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

13

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

14

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

15

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

Ondertekenings-mandaat alleen ondermadateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

16

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken c.q. de vestiging van beperkte zakelijke rechten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Ter uitvoering van een collegebesluit en/of onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

17

Besluiten tot verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

18

Besluiten tot aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

19

Besluiten tot het bezwaren van onroerende zaken (percelen grond en water) met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie ineens niet meer bedraagt dan € 200.000,- of 6% van dat bedrag per jaar, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht

20

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

21

Besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling tot een waarde € 200.000,-

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

22

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

23

Besluiten tot het verkopen van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

24

Besluiten tot het geven van uitstel van een aankoopverplichting van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen in het geval wordt aangetoond dat er geen financiering kan worden verkregen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

25

Het besluiten tot privaatrechtelijke handhaving van de nawerkende bepalingen uit overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

26

Het ondertekenen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Voor de gemeente Aalsmeer is het mandaat voor de ondertekening van exploitatie-overeenkomsten beperkt tot een contractwaarde onder de Europese drempel voor Leveringen en Diensten

27

Het ondertekenen van anterieure of posterieure overeenkomsten tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Zie de beperking bij mandaat onder nummer 26

28

Besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het verhalen van gemeentelijke kosten in het kader van het verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4 Bijlage II Besluit omgevingsrecht waarbij de te verhalen kosten niet hoger zijn dan € 2.500,-

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

29

Besluiten tot het aangaan tot een overeenkomst met een particuliere initiatiefnemer, voor wiens initiatief door het college een Quick Scan is vastgesteld, waarbij de gemeentelijke opstartkosten op de initiatiefnemer worden verhaald, die moeten worden gemaakt in verband met het opstarten van het project, te weten het opstellen van een projectplan en het in onderhandeling treden met initiatiefnemer over het aangaan van een voorovereenkomst ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling

 

Een en ander onder de voorwaarde dat deze overeenkomst wordt aangegaan binnen de geldingsduur van de door het college vastgestelde Quick Scan

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

30

Het verlenen van een optie op een perceel grond tegen de betaling van de reserveringsvergoeding zoals geregeld in het Grondprijsbeleid

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

31

Het verstrekken van een voltooiingsverklaring met betrekking tot een bij de verkoop van een perceel opgelegde bouwplicht zoals geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

32

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

ALGEMEEN PROJECTMANAGERS

 

33

Het opvragen van offertes en het geven van opdrachten aan derden ten behoeve van advisering Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

ja

Programmamanagers, projectmanagers, adviseurs

Tot het maximum van de op het procuratiefomulier gegeven bevoegdheden

 

VERORDENING DUURZAAMHEIDLENINGEN AALSMEER 2010

 

34

Alle bevoegdheden omtrent duurzaamheidleningen

Verordening Duurzaamheidleningen Aalsmeer 2010

College

Ja

Teamleiders, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Aalsmeer

 

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE AMSTELVEEN 2017/VERORDENING VROM STARTERSLENING AALSMEER 2013

 

35

Alle bevoegdheden omtrent startersleningen

Verordening Starterslening gemeente Amstelveen 2017, Verordening VROM Starterslening Aalsmeer 2013

College

Ja

Teamleiders, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN/ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING AALSMEER 2017

 

36

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen

Het bevoegd bestuursorgaan (Burgemeester of college)

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Collegemandaat: Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider en kwartiermaker Omgevingsinitiatieven na afstemming met portefeuillehouder

 

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

 

GEMEENTEWET

 

37

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van SO

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

 

LEEGSTANDWET

 

38

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Leegstandwet

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

HUISVESTINGSWET 2014/HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN 2016/HUISVESTINGSVERORDENING AALSMEER 2016

 

39

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Huisvestingswet, Huisvestingsverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

40

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht, Bouwverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan de teamleider en kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

(Tijdelijke) afwijkingen die niet voldoen aan de ‘beleidsregels planologische afwijkingen’ moeten in Aalsmeer altijd eerst worden afgestemd met de portefeuillehouder

 

Dit geldt eveneens voor activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is

 

Een kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning mag alleen worden verzonden na het informeren van de portefeuillehouder

 

Vergunningverlening, indien wordt afgeweken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is niet gemandateerd door Aalsmeer

 

WET GELUIDHINDER

 

41

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

LIGPLAATSENVERORDENING AALSMEER 2018/WOONSCHEPENVERORDENING AMSTELVEEN 2015

 

42

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018, Woonschepenverordening Amstelveen 2015

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

Voor Aalsmeer geldt: ontheffing verlening voor afwijking lengte, breedte en hoogte of andere ligplaats vindt plaats na afstemming met de portefeuillehouder

 

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

 

43

Alle bevoegdheden omtrent vergunningen en ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 8 Inrichtingen Wet Milieubeheer

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

44

Het nemen van een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage Wet Milieubeheer

College

Nee

Dit mandaat geldt enkel voor het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit en niet voor het gewone m.e.r. beoordelingsbesluit

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/VOERTUIGREGLEMENT/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013/PARKEERVERORDENING AALSMEER 2001

 

45

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, kwartiermaker Omgevingsinitiatieven

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Sociale Voorzieningen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA

 

1

Het verstrekken dan wel weigeren van alle in de Participatiewet genoemde vormen van bijzondere bijstand

Artikel 7, eerste lid juncto artikel 35 Participatiewet en de beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas

College

Ja

Senior consulent minimaregelingen

2

Het verstrekken danwel weigeren van een individuele Inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36 Participatiewet

College

Ja

Senior consulent minimaregelingen

3

Het verlagen van de bijzondere bijstand en/of de langdurigheidstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en de Afstemmingsverordening gemeente Amstelveen

College

Ja

Senior consulent minimaregelingen

Ondermandaat aan de Senior consulent minimaregelingen bij een boete tot 340 euro

4

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet

College

Ja

Senior consulent minimaregelingen

 

REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 2015

 

5

Besluiten tot toekennen dan wel afwijzen van urgenties

§ 6 Regionale huisvestingsverordening Stadregio Amsterdam en de regionale beleidsregels urgenties

College

Ja

Consulent urgente woonzaken

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)/VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE AMSTELVEEN

 

6

Besluiten op aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Ja

Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

GEMEENTEWET

 

7

Het verlenen van opdrachten aan leveranciers en aannemers voor het realiseren van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen in het kader van de WMO

Artikel 160, eerste lid, sub e., Gemeentewet

College

Ja

Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

8

Het afsluiten van bruikleencontracten voor het lenen/uitlenen van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen met leveranciers en cliënten

Artikel 160, eerste lid, sub e., Gemeentewet

College

Ja

Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

FAILLISSEMENTSWET/WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP)

 

9

Het tekenen van een verklaring als bedoeld in artikelen 284, 287 lid 4, 287a en 287b van de faillissementswet inzake schuldsanering natuurlijke personen

284, 287 lid 4, 287a en 287b van de faillissementswet

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

WET OP DE LIJKBEZORGING

 

10

Zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet op de lijkbezorging, indien niemand daarin voorziet en hiervoor opdracht geven aan een begrafenisondernemer

Artikel 21 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Senior consulent minimaregelingen

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

11

Het verhalen van kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor door of namens de burgemeester zorggedragen wordt, op de nalatenschap, op bloed- of aanverwanten of op de reder

Artikel 22 Wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Senior consulent minimaregelingen

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

 

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE AMSTELVEEN 2004/VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE AALSMEER 2012

 

12

Het nemen van beslissingen met betrekking tot aanvragen om bekostiging van vervoerskosten ten behoeven van schoolbezoek van in de gemeente verblijvende leerlingen

Artikel 4 Wet op het primair onderwijs, artikel 4 Wet op de expertisecentra, artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs en de verordening leerlingenvervoer gemeenten Amstelveen 2004/Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012

College

Ja

Teamleider Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

13

Het afsluiten van contracten met vervoerders voor het uitvoeren van leerlingenvervoer

Artikel 160, eerste lid sub e gemeentewet

College

Nee

 

BESLUIT ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN INZAKE HET WEGVERKEER (BABW)

 

14

Het verlenen dan wel weigeren van gehandicaptenparkeerkaarten

Hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Ja

Teamleider Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING

 

15

Besluiten op aanvragen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

16

Het verzoeken van een moratorium

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

VASTGOED

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Vastgoed.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

GEMEENTEWET

 

1

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

Het ondermandaat alleen voor zover betrekking hebbende op de werkzaamheden van Bouwzaken

2

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

3

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

4

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

5

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

6

Verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

7

Aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00 exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

8

Bezwaren van onroerende zaken (percelen grond en water) met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie per jaar niet meer bedraagt dan € 5.000,00

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht

9

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een gebruiksovereenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

Alleen voor eigendommen waar de gemeente geen lange termijn verplichting wenst ivm ontwikkelingen

10

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een recognitie tegen een symbolische vergoeding, ter voorkoming van het optreden van verkrijgende verjaring

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover het stukjes grond of openbaar gebied betreft die niet voor verkoop in aanmerking komen en wel worden gebruikt door derden

11

Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

12

Het vertegenwoordigen van de gemeente in een vereniging van eigenaren (VVE) waarin de gemeente één of meer meerdere appartementsrechten bezit

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Per VVE te besluiten

13

Het verhuren van onroerend goed van de gemeente en aan de gemeente toebehorende zakelijke rechten en het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

14

Het onderverhuren van door de gemeente gehuurde opstallen en grond. Het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

15

Het aangaan van pachtovereenkomsten als bedoeld in Boek 7 BW en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

16

Het wijzigen van huur- en pachtprijzen op basis van bepalingen uit de lopende overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

17

Het ondertekenen van de opdracht of overeenkomst waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot een in de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling opgenomen product of investering met betrekking tot de werkzaamheden van Bouwzaken

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Bouwzaken

18

Het aansprakelijk stellen van een wederpartij voor een gebrek in de nakoming van verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Bouwzaken

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

19

Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Bouwzaken

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

20

Het in het geval van een calamiteit geven van een opdracht waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot de werkzaamheden van Bouwzaken voor een bedrag dat de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling te boven gaat, een en ander naar redelijkheid en billijkheid en in verhouding met de in verband met de betreffende calamiteit te nemen maatregel

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

21

Het tegen betaling aangaan van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk en het ondertekenen van die overeenkomst met een met de gemeente op grond van een subsidierelatie of beleidsmatige keuze verbonden instelling, waarbij Bouwzaken door deze instelling wordt ingehuurd voor advies of voor het begeleiden van werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van gebouwen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

Voor zover dienend ter uitvoering van bestaande hoofd- en raamovereen-komsten

22

Het aangaan van huurovereenkomsten met betrekking tot woonwagenstandplaatsen en woonwagens en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

23

Het verzekeren en verzekerd houden van gemeentelijk vastgoed en de inventaris van dit vastgoed

Art 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS AMSTELVEEN

 

24

Toekennen bekostigingsaanvraag met spoedeisend karakter tot een bedrag van € 40.000,00

2 WPO, artikel 76i lid 2 WVO, artikel 96 lid 2 WEC, artikel 19 t/m 24 Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs Amstelveen

College

Nee

 

WETBOEK VAN STRAFRECHT

 

25

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

Art. 2.11 APV jo art. 141, jo 242 jo art. 350 Wetboek van Strafrecht

College en Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Bouwzaken

 

BEVOEGDHEID VIA ONDERMANDAAT RUIMTELIJKE ORDENING EN VERGUNNINGEN

 

26

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, vervallen, intrekken, meldingen, ontheffingen en vrijstellingen van een standplaatsvergunningen voor een woonwagenstandplaats

Artikel 7 HuisvestingswetArtikel 24 Regionale Huisvestings-verordeningStadsregio Amsterdam 2010

College

Ja

Hoofd Vastgoed

 

WERK EN INKOMEN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Werk en Inkomen.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

(WET WERK EN BIJSTAND (PARTICIPATIWET)) VANAF 1-1-2015 PARTICIPATIEWET

 

1

Het verstrekken, weigeren dan wel wijzigen van algemene bijstand op grond van de Participatiewet, inclusief verlagen van de norm of lager vaststellen van de norm, betreffende bijstand om niet, als geldlening, in de vorm van borgtocht of krediethypotheek

Artikel 7, eerste lid Participatiewet, artikel 16, eerste lid Participatiewet en § 3.3 Participatiewet en de beleidsregels Inkomensvoorziening

College

Ja

Teamleider, klantmanager

Verstrekken van een voorschot op de uitkering t/m € 2.000,00 per keer door de klant-manager. Een voorschot per kas uitbetalen t/m € 500,00 per keer door de administratief medewerkers en hierboven t/m € 2.000,00 door de Teamleider klantmanager

2

Het verstrekken danwel weigeren van een Individuele inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36, eerste lid Participatiewet en de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

3

Het ondersteunen van personen met een bijstandsuitkering, een ANW uitkering en niet-uitkeringsgerchtigden en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

§ 2.1 Participatiewet juncto artikel 55 Participatiewet en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, klantmanager

4

Het verlagen van de algemene bijstand en/of de Individuele inkomenstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanagers

Ondermandaat aan de klantmanager bij een boete tot 340 euro

5

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet

Artikel 9, zesde lid Participatiewet, artikel 18, tweede lid Participatiewet en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

6

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

 

TERUGVORDERING, INVORDERING EN VERHAAL

 

7

Het verhalen van kosten van bijstand en besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het verhalen van bijstand

§ 6.5 Participatiewet

College

Ja

Seniormedewerker Terugvordering en verhaal

8

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van bijstand

§ 6.4 Participatiewet

College

Ja

Klantmanager of Seniormedewerker terugvordering en verhaal

 

IOAW/IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

 

9

Het verstrekken, weigeren, wijzigen en beëindigen van uitkeringen op grond van de IOAW en IOAZ

§ 3 IOAW en IOAZ

College

Ja

Teamleider, klantmanager

10

Het ondersteunen van personen met een IOAW en IOAZ uitkering en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

Hoofdstuk III IOAW en IOAZ

College

ja

Klantmanager

11

Het weigeren of verlagen van de algemene bijstand of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Artikel 20 IOAW en IOAZ en de Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen gemeente Amstelveen en Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanager

Ondermandaat aan de klantmanager bij een boete tot 340 euro

12

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet

Artikel 20, tweede lid IOAW en IOAZ en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

13

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

14

Het terugvorderen van kosten van de uitkeringen en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van uitkeringen

§ 5 IOAW en IOAZ

College

Ja

Klantmanager of Senior medewerker terugvordering en verhaal

 

BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004)

 

15

Het verstrekken, weigeren danwel wijzigen van uitkeringen op grond van de Bbz

Artikel 35 Bbz

College

Ja

Teamleider, klantmanager

16

Het opleggen van verplichtingen bij bijstandsverlening, bijstand voor bedrijfskapitaal, geldlening en borgtocht

Hoofdstuk V Bbz

College

Ja

Klantmanager

17

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van bijstand

Hoofdstuk VI Bbz

College

Ja

Klantmanager of Senior medewerker terugvordering en verhaal

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

 

18

Het verstekken van een tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag

Artikel 1.13 juncto artikel 1.6, eerste lid, sub c en e, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Ja

Klantmanager

 

ZORGVLIED

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van Zorgvlied.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

BEHEERSVERORDENING ZORGVLIED 1990/BEGRAAFPLAATSVERORDENING AALSMEER 2012/WET OP DE LIJKBEZORGING

 

1

Het uitgeven en ondertekenen van werkvergunningen en het toestaan van werkzaamheden voor derden op de begraafplaats door uitvaartondernemers, steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

2

Het vaststellen van de tijden voor het begraven worden. Op grond van de exploitatie kunnen gedeelten van die tijden worden aangewezen als buitengewone uren

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

3

Het opmaken en ondertekenen van stukken met betrekking tot de uitgifte, verlenging of overschrijving van eigen graven en urnengraven op de begraafplaats en het daarbij stellen van voorwaarden

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

Burgemeester resp. College

Nee

4

Het geven van nadere voorschriften voor het opgraven respectievelijk overbrengen van stoffelijke resten, behoudens de geldende wettelijke bepaling (grafrusttermijn van 10 jaar) en het door de burgemeester van Amsterdam te verlenen verlof

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

5

Het weigeren of verlenen van een vergunning, onder nader te stellen voorwaarden, voor het bouwen van een kelder en die daarna als grafkelder wordt uitgegeven

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

6

Het vaststellen van voorschriften voor graftekens en beplanting op graven

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

7

Ter beschikking stellen deel gemeentelijke begraafplaats aan een kerkgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

8

Overdragen van grond aan een kerk- geloofsgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

9

Het voorschrijven van maatregelen om de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

10

Het sluiten van een (deel) gemeentelijke begraafplaats en/of het gesloten verklaren van een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

11

Besluiten op een verzoek om vergunning voor het vestigen, uitbreiden en wijzigen van een bijzonder crematorium

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied

College

Nee

12

Beëindiging van termijn van recht tot begraven van eigen graven en terugname van eigen graven waarvan rechthebbende en/of adres rechthebbende onbekend is

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

ALGEMENE VOORSCHIRIFTEN BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED

 

13

Alle bevoegdheden op grond van de Algemene voorschriften Begraafplaats Zorgvlied

Algemene voorschriften begraafplaats Zorgvlied

College

Nee

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN/ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AALSMEER

 

14

Het verlenen van ontheffingen van het verbod aan degene die daartoe niet bevoegd is, zich te bevinden in of op bij de gemeenten onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

15

Het verlenen van ontheffingen van het verbod op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats: a. de daarbij aangeduide bloemen of planten te plukken, bij zich te hebben; dan wel b. hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

16

Het verlenen van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets, of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

FINANCIËN

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Financiën.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

GEMEENTEWET (FINANCIËN)

 

1

Het aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

Met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

2

Het namens de gemeente openen, sluiten en wijzigen van bankrekeningen en tekenen voor het doen van betalingen van deze rekeningen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

3

Het verrichten van afschrijvingen op niet invorderbare belastingvorderingen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

JEUGD EN SAMENLEVING

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Jeugd en Samenleving.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

JEUGDWET/VERORDENING JEUGDWET

 

1

Besluiten in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet en de Verordeningen Jeugdwet respectievelijk Amstelveen, Aalsmeer

College

Ja

Jeugdhulpverlener, management assistentes, administratief ondersteuners en Kwaliteitsadviseur

 

LEERPLICHTWET

 

2

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat een jongere die ten minste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt gedurende een bepaald schooljaar, voor zover nodig, aan de school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwijs en besluiten op een verzoek deze toestemming te verlengen (vervangende leerplicht)

Artikel 3a Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

3

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat de inschrijving van een jongere aan een school voor het laatste schooljaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of b, wordt vervangen door de inschrijving als leerling van een instelling als bedoeld in paragraaf 2a van de Leerplichtwet (vervangende leerplicht laatste schooljaar)

Artikel 3b Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

4

Het op grond van bijzondere omstandigheden verlenen van vrijstelling van de in artikel 4a Leerplichtwet opgelegde verplichtingen, indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet (vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs)

Artikel 15 Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB)/GEMEENTEWET

 

5

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Awb, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaan

6

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht

College en/of Burgemeester

Ja

Teamleider en inspecteurs

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

 

7

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wabo

Artikel 5.17 Wabo jo. Titel 5.3 Awb jo. artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaan

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT HRM

 

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling HRM.

De ondermandaten zijn alleen van toepassing indien deze door de gemandateerde zijn verleend.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd orgaan

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

 

CAR UWO

 

1

Vaststellen van salaris en daaraan gekoppelde uitkeringen als de vakantieuitkering en eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

2

Aanstellen in een functie met lagere schaal voor ambtenaar van 55 jaar en ouder met aanpassing in salaris, met instemming van de ambtenaar

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

3

Herplaatsing in eigen of passende functie met een lagere schaal met aanpassing van het salaris bij ziekte

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

4

schaal met aanpassing van het salaris bij ziekte

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

5

Niet uitbetalen bezoldiging in verband met niet werken

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

6

Bezoldigingsregelingen als bedoeld in artikel 3:1 e.v.

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

7

Toekennen ambtsjubileumgratificatie

CAR UWO

College

Ja

Teamleider

8

Toekennen 56-jarigenregeling, pre vut uitkering, 60 jarigen regeling, verrekeningen m.b.t. 60 jarigen

Hoofdstuk 5 CAR UWO

College

Ja

Teamleider

Hoofdstuk 5 geldt alleen voor ambtenaren geboren vóór 01-01-1945

9

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Hoofdstuk 7 CAR UWO

College

Ja

Teamleider

 

EXTERNEN GEMEENTE AMSTELVEEN

 

De volgende bevoegdheden zijn krachtens artikel 10:4 gemandateerd aan gemandateerden die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amstelveen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Ondermandaterende

Specifieke bepalingen

 

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

 

1

Het vertegenwoordigen van de burgemeester, bij het tegenwoordig zijn bij het openen van deuren en huisraad door de deurwaarder

Artikelen 444, 445, 446 en 447 van Burgerlijke Rechtsvordering

Burgemeester

De politiechef van de eenheid Amsterdam

Ja

Ambtenaren van politie die tevens hulpofficier van justitie zijn

Van de tegenwoordigheid van deze ambtenaar en van hetgeen in zijn bijzijn, uit kracht van artikel 444 en de artikelen 445, 446 en 447 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering is verricht, zal melding worden gemaakt in het proces verbaal van beslag (artikel 444, tweede lid, laatste volzin, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering)

 

WEGENVERKEERSWET/GEMEENTEWET

 

2

Het toepassen van bestuursdwang te weten het overbrengen en ter bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de WvW 1994 vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met: (a) het belang van de veiligheid op de weg, of (b) het belang van de veiligheid van het verkeer, of het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet jo artikel 125, artikel 166 Gemeentewet

College

De politiechef van de eenheid Amsterdam

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

 

3

Het toepassen van de gestelde bevoegdheid om vrij rondlopende dieren aan te lijnen en/of te muilkorven

Artikel 10.4 APV

College

Chef Dienst Executieve Ondersteuning (commissaris van politie) van de eenheid Amsterdam

Ja

Ambtenaren van politie die tevens hulpofficier van justitie zijn

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid hanteert de gemandateerde het door de gemeente Amstelveen gehanteerde model-besluit. Van elk besluit dat op grond van deze bevoegdheid wordt genomen, wordt z.s.m. een afschrift toegezonden aan de hondenwachters van de gemeente Amstelveen

 

WET TIJDELIJK HUISVERBOD

 

4

Het besluit nemen voor de duur van 10 dagen een tijdelijk huisverbod op te leggen aan personen indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem/haar in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat

Artikel 2, eerste, derde, zevende en achtste lid Wet Tijdelijk Huisverbod

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie van de eenheid Amsterdam

Nee

Mandaat is slechts verleend aan de hulpofficieren van justitie die belast zijn met het uitvoeren van het huisverbod en opgeleid zijn om het Risico-instrument Huiselijk Geweld (RiGH) af te nemen

 

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

 

5

Het (beschikken over het) verstrekken van gegevens, het doen van mededelingen, het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen, het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens op basis van de Wet BRP

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

College

Teamleider Stadsloket (Dienstverlening-DVL) van de Gemeente Amsterdam

Ja

Specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL) van de Gemeente Amsterdam

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen en beperkt zich tot: het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen; het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen; het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

 

WEGENVERKEERSWET/VOERTUIGREGLEMENT/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS

 

6

Het verlenen van ontheffingen van het bepaalde krachtens de Wegenverkeerswet 1994 voor andere wegen dan wegen die onder het beheer van het Rijk, de Provincie of een Waterschap vallen

Artikel 149, eerste lid, aanhef en onder d Wegenverkeerswet 1994, artikel 7.1 van het Voertuigreglement en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW)

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

Conform de bepalingen uit het bijbehorende mandaatbesluit

 

FPU-REGELING

 

7

De uitvoering van de gemeentelijk FPU-regeling

Hoofdstuk 5a collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

College

Stichting Pensioenfonds ABP

Nee

Dit mandaat geldt ten behoeve van de medewerkers die onder het overgangsrecht vallen

 

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/LANDELIJKE BELEIDSKADER NL-ALERT MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE/REGIONAAL BELEIDSKADER NL-ALERT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

 

8

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Dienstdoend (Hoofd)Officier van Dienst Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ja

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

9

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Hoofdofficier van Dienst van politie en Algemeen Commandant van de politie

Ja

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

10

Aanwijzen van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Awb

Artikel 5.10, derde lid Wabo

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nee

Alleen voorzover de omgevingsdienst belast is met uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen

11

Opleggen van een last onder bestuursdwang

Artikel 5.1 Wabo, afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

Indien de situatie spoedeisend is wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens de in artikel 5. 1 Wabo genoemde wetten en onder voorwaarde dat ingeval van toepassen spoedeisende bestuursdwang akkoord gegeven wordt door de teamleider van de afdeling VKH/ROV na afstemming met portefeuillehouder

12

Vorderen van inlichtingen

Artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

13

Besluiten die verband houden met het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma's en meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving

Artikel 5.2 Wabo

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

WET MILIEUBEHEER

 

14

Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van de Wet milieubeheer gestelde regels voorzover nodig voor het uitbrengen van advies

Hoofdstuk 8, 10, 17, 19 en 20 en titel 12.3 Wet milieubeheer

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

Bijvoorbeeld het opvragen van adviezen bij aangewezen instanties

15

Besluiten die verband houden met het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma's en meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving

Artikel 18.2, 18.2d en artikel 18.2i Wet milieubeheer

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

16

Besluiten die verband houden met de openbaarheid van gegevens ingevolge Hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer en/of desbetreffende bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur

Hoofdstuk 19 Wet milieubeheer en de Wet Openbaarheid van Bestuur

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

WET BODEMBESCHERMING

 

17

Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk III van de Wet bodembescherming gestelde regels

Hoofdstuk III Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

18

Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken die voortvloeien uit artikel 88 van de wet

Artikel 88 Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

19

Aan de instemming met een saneringsplan en/of de instemming met een nazorgplan verbinden van een voorschrift tot het stellen van financiële zekerheid

Artikel 39f Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

 

WEGENVERKEERSWET 1994/WEGSLEEPVERORDENING AMSTELVEEN 2015

 

20

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

21

Het innen van openstaande vorderingen

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

22

Het afgeven van voertuigen aan de rechthebbende na betaling van de kosten bestuursdwang aan het kaskantoor

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)

 

23

Het nemen van besluiten indien er sprake is van een behoefte aan maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

24

Het nemen van besluiten inzake een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.8 en 2.4.4 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

25

De bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarvan op te verrichten

Hoofdstuk 7 en 8 Algemene Wet bestuursrecht

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kortgeding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

 

HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN 2016

 

26

Het nemen van besluiten op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen 2016

Huisvestingsverordening Amstelveen 2016

College

Directie van Eigen Haard

Ja

 

JEUGDWET

 

27

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemt met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA

Ja

Teammanager belast met plaatsingen gesloten jeugdhulp

28

Doorverwijzing naar enkelvoudige jeugdhulp (Segment B)

Artikel 2.6, lid 3 Jeugdwet

College

Ambulant hulpverleners in de functie van schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs in dienst bij Altra in de regio Amstelland

Nee

 

 

 

VERORDENING PARKEERBELASTING/PARKEERVERORDENING

 

29

Het nemen van een besluit tot naheffingsaanslag parkeerbelasting naar aanleiding van ingediend bezwaar en/of beroep en uitvoering hiervan

Verordening parkeerbelasting, Parkeerverordening

Heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur Invoned

Ja

30

Het innen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting Amstelveen en het opvragen van kentekengegevens uit het RDW om de gegevens van Amstelveen te verrijken

Verordening Parkeerbelasting en Parkeerverordening

De heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur GGN Mastering Credit

Ja

 

Nota van toelichting

Algemeen

Wie het woord "mandaat" of "delegatie" in de mond neemt, kan vaak rekenen op een flinke portie gezucht en gesteun. Met name mandaat wordt geassocieerd met juridisering en enorme, vaak zinloos ervaren bureaucratie. Verwacht mocht worden dat de onvrede in een knelpuntenonderzoek helder en met kracht naar voren zou komen. Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Hoewel op detailonderdelen natuurlijk wel kritiek bestaat, blijkt men over het mandaatoverzicht op zichzelf redelijk tevreden te zijn. Klachten richten zich vooral op de bureaucratie en de leesbaarheid van mandaatbesluit.

Wat betreft de bureaucratie, iedereen is het er over eens dat afdelingen verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de mandaten en dat de afdeling juridische zaken verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van de inhoud en de procedure. Ter verbetering van de leesbaarheid heeft een werkgroep mandatering zich gebogen over de tekst en de lay-out van het mandaatbesluit.

Het mandaatbesluit wordt in onze gemeente gezien als een instrument ter verbetering van de inzichtelijkheid en efficiency van de organisatie. Dus niet uitsluitend als middel om een taakverlichting van het college (en/of de burgemeester) te bewerkstelligen. Mandatering past ook in het streven naar vermindering van de administratieve lastendruk (deregulering) omdat beslissingen op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. De doorlooptijd van (vergunning) aanvragen wordt zo verkort terwijl de kosten ervan omlaag gaan.

 

Algemene uitgangspunten

 

Organisatie

Na de reorganisatie die op 1 januari 2006 vorm heeft gekregen, is het sectorenmodel verlaten en is de organisatie ingedeeld in afdelingen en bedrijven, die naast elkaar ressorteren onder de directie. De gemeentesecretaris maakt deel uit en is voorzitter van de directie.

 

Bevoegdheden zo laag mogelijk

Door de uitoefening van bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen komen de voordelen van mandaat tot leven. De aard van de te nemen beslissing speelt natuurlijk een rol. Beleidsmatige en politieke gevoelige zaken vereisen een hoger niveau, terwijl uitvoerende en (door regels) ingekaderde beslissingen op de werkplek kunnen worden genomen, dus niet noodzakelijk door een leidinggevende. Op basis van artikel 10:9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de mandaatgever de mogelijkheid tot ondermandaat geven. Een bezwaar dat hiertegen nog wel eens wordt aangevoerd, is dat de leidinggevende de bevoegdheid nodig heeft om zijn gezag te doen gelden. De bevoegdheidstoedeling doet niet af aan de hiërarchische verhouding en sluit ook een aanwijzingsbevoegdheid van de leidinggevende niet uit.

 

Omschrijving bevoegdheden zo algemeen mogelijk

In dit mandaatbesluit is ervoor gekozen om de juridische vormgeving van de mandaatregeling zo algemeen mogelijk te houden. Een regeling waarin specifieke besluiten worden genoemd, is niet doelmatig.

Als de regeling waarop dat in mandaat genomen besluit betrekking heeft wijzigt, moet ook het betreffende mandaat worden aangepast. Daarom is gekozen voor een meer algemene mandaatregeling waarin zo min mogelijk afzonderlijke besluiten worden genoemd. Het is van belang dat het mandaatbesluit concreet en duidelijk is geformuleerd. Een te algemeen of onduidelijk geformuleerd mandaatbesluit kan in strijd zijn met de rechtszekerheid en kan leiden tot onbevoegdheid van de gemandateerde.

 

Afwijzende besluiten

Ook afwijzende besluiten kunnen onder mandaatverlening vallen. Hierbij wordt als uitdrukkelijke voorwaarden gesteld dat het moet gaan om gebonden besluiten (bijvoorbeeld WWB besluiten) of om besluiten die volledig in overeenstemming zijn met het geldende beleid (bijvoorbeeld verzoeken om vergunning voor een speelautomatenhal). Een afwijzend besluit dient wel te worden gemotiveerd.

 

Beleidsregels

Het stellen van beleidsregels. Mandatering van de bevoegdheid om te beslissen betekent niet dat ook het stellen van beleidsregels wordt gemandateerd. Deze bevoegdheid komt toe aan de mandaatgever.

 

Besteding van budgetten

De bevoegdheid om te beslissen over de besteding van budgetten (onder bepaalde voorwaarden) is onderdeel van een verleend mandaat. Een voorbeeld ervan is het nemen van subsidiebesluiten tot een bepaald bedrag of het afhandelen van aansprakelijkheidskwesties tot een bepaald bedrag. Via de nota Aanbestedings- en inkoopbeleid is een aantal bevoegdheden met betrekking tot de besteding van budgetten gemandateerd. Het mandaatbesluit geeft voor de gemeente Amstelveen geen limiet aan tot welk bedrag de gemandateerde mag gaan.

 

Gescheiden verantwoordelijkheden

Om ervoor te zorgen dat het actueel houden van mandaatbesluiten goed verloopt, worden verantwoordelijkheden gescheiden neergelegd. De functionele afdelingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, terwijl de juridische afdeling ervoor zorgt dat het proces regelmatig plaats vindt. Omdat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de mandaatbesluiten bij de functionele afdelingen ligt, is ervoor gekozen om de regie- en coördinatietaak bij Juridische Zaken te leggen om de concernkwaliteit op dit gebied te borgen. De afdeling juridische zaken zorgt voor een periodieke actualisatie die te zien is aan het actuele mandaatbesluit op internet.

 

Juridische uitgangspunten

Mandaat is geen vrij rechtsfiguur. De Awb schept het juridisch kader voor de inrichting ervan. Dit kader is dwingendrechtelijk, zodat er niet van afgeweken kan worden. Wel is het mogelijk om voor zaken die in de Awb niet geregeld zijn aanvullende regels vast te stellen, voor zover die niet strijdig zijn met andere wettelijke bepalingen. Afdeling 10.1.1 Awb is het algemene toetsingskader bij verlening van mandaten.

 

Artikel 10:1 Awb betreft een begripsomschrijving van de term mandaat. "Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen".

 

Artikel 10:2 Awb Toerekening aan de mandaatgever.

Bij mandaat betekent geen bevoegdheidsverschuiving in juridische zin. Het gaat dus om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het dan ook zeggenschap behoudt. Het blijven juridisch gesproken besluiten van het orgaan zelf. De rechtsgevolgen zijn dan ook dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit tot stand had gebracht.

 

Artikel 10:3 Awb Bevoegdheid tot mandaatverlening.

Een wettelijk verbod op mandaatverlening is zeldzaam. Vaak zal uit het stelsel van de bepalingen afgeleid moeten worden dat mandaat niet geoorloofd is. In de praktijk kunnen zich twee gevallen voordoen waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet:

 • 1.

  het geval dat de bevoegdheid een zodanig karakter heeft dat mandaatverlening uitgesloten moet worden geacht, omdat de besluitvorming door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen moet plaatsvinden (bijvoorbeeld het geven van noodbevelen door de burgemeester). Het gaat in die gevallen immers om een zeer zware bevoegdheid.

 • 2.

  het geval dat de aard van de bevoegdheid niet ten principale aan mandaatverlening in de weg staat, maar dat de mandaatverlening in concreto, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is toegestaan (bijvoorbeeld het beslissen op bezwaar geldt dat dit niet gemandateerd mag worden aan degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen).

De mandaatgever kan aan zijn ondergeschikte aanwijzingen geven bij het uitvoeren van het mandaat.

(Onder)mandaat aan anderen dan ondergeschikten ligt daarom minder voor de hand, maar is wel mogelijk. Artikel 10:4 van de Awb stelt als voorwaarde dat de gemandateerde moet instemmen met het mandaat. Daarmee verplicht hij zich overeenkomstig de aanwijzingen van de mandaatgever te handelen en staat ook tegenover derden vast dat hij over de gemandateerde bevoegdheid beschikt. Zo ontstaat een rechtsverhouding tussen de (onder)mandaatgever en de (onder)gemandateerde, waarbij de laatste zich onderwerpt aan de verplichtingen die aan het mandaat zijn verbonden.

In de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, waar later dieper wordt ingegaan, is het principe gehanteerd van mandaat aan een niet-ondergeschikte. Zo heeft het college en de burgemeester van Aalsmeer aan het college en de burgemeester van Amstelveen een ruim mandaat verleend, waarmee het college en de burgemeester van Amstelveen heeft ingestemd.

Indien een bevoegdheid wordt gemandateerd aan bijvoorbeeld een of meer wethouders, blijft de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid rusten bij het college. Het college kan hieromtrent aanwijzingen geven die het nodig acht.

 

Artikel 10:5 Awb Algemeen en bijzonder mandaat.

Het bestuursorgaan kan een algemeen mandaat of een mandaat voor een bepaald geval verlenen. Een algemeen mandaat moet schriftelijk verleend worden. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde een niet-ondergeschikte is. Een schriftelijk verleend mandaat is een besluit dat op basis van artikel 3:42 Awb bekend gemaakt moet worden (publicatie).

 

Artikel 10:6 van de Awb bepaalt dat de mandaatgever de gemandateerde instructies kan geven ter zake de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid en dat de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen verschaft over de uitoefening van de bevoegdheid. De mandaatgever kan zowel per geval als in het algemeen instructies geven over de wijze waarop de bevoegdheid moet worden uitgeoefend. Deze inherente instructiebevoegdheid hangt samen met het feit dat de mandaatgever volledig verantwoordelijk blijft voor het namens hem genomen besluit.

 

Artikel 10:7 Awb Uitoefening bevoegdheid door mandaatgever.

De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd om die gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

 

Artikel 10:8 Awb Beëindiging mandaat.

De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde beëindigen. Een algemeen mandaat moet schriftelijk worden beëindigd.

 

Artikel 10:9 Awb Ondermandaat.

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. De mandaatgever en dus niet de gemandateerde bepaalt of ondermandaat wordt verleend en tot hoever dat reikt. Het toestaan van ondermandaat behoeft niet op het moment van de mandaatverlening geregeld te worden, maar kan ook op een later moment. Voor ondermandaat gelden dezelfde regels als voor gewoon mandaat. De gemeente Amstelveen heeft gekozen geen ondermandaat te verlenen ten aanzien van organisatorische en personele aangelegenheden.

 

Artikel 10:10 Awb Vermelden mandaatgever.

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Dit geldt ook voor besluiten die krachtens ondermandaat zijn genomen.

 

Artikel 10:11 Awb Ondertekeningmandaat.

Gemandateerde besluiten worden namens het bestuursorgaan ondertekend door de gemandateerde. Uit het besluit moet blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen. Een afdoeningmandaat impliceert tevens ondertekeningmandaat. Wie het besluit mag nemen mag het dus ook ondertekenen. Is alleen het ondertekenen gemandateerd, dan wordt het besluit door het bestuursorgaan zelf genomen.

 

Mandaat, volmacht en machtiging

Omdat de Awb in beginsel alleen het optreden van de gemeente binnen het publiekrechtelijke kader regelt, moet ook worden stilgestaan bij het privaatrechtelijke en feitelijke handelen van de gemeente. De bestuursorganen zullen ook niet al hun privaatrechtelijke bevoegdheden (en al helemaal niet alle feitelijke handelingen) zelf willen uitvoeren. De hiervoor genoemde artikelen zijn van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoording volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

In artikel 10:12 van de Awb is bepaald dat afdeling 10.1.1, over mandaat, ook van toepassing is op volmacht en machtiging. Mandaat, volmacht en machtiging zijn vergelijkbare rechtsfiguren, waarbij centraal staat dat een bevoegdheid aan een ander wordt toegekend. Bij mandaat gaat het om het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in de zin van de Awb, bij volmacht om het overdragen van de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en bij een machtiging om het overdragen van de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die geen besluiten in de zin van de Awb en geen privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn.

In het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen is een vergelijkbare bepaling opgenomen. Waar in het besluit, de toelichting en het mandatenoverzicht over mandaat gesproken wordt, wordt in sommige gevallen volmacht of machtiging bedoeld.

 

Centrumregeling

Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeente Aalsmeer en de gemeente Amstelveen een Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen (hierna te noemen: Centrumregeling) aangegaan. Deze regeling is getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de gemeenten opgedragen taken, behoudens met betrekking tot de E-dienstverlening, Werk en Inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijk ondersteuning, voor zover het de gemeente Aalsmeer betreft (artikel 2 van de Centrumregeling) waarbij de gemeente Amstelveen aangewezen is als centrumgemeente als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad van Amstelveen heeft 8 februari 2012 besloten om de voorgenomen ambtelijke samenwerking met de gemeente Aalsmeer goed te keuren. Op 16 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer met de ambtelijke samenwerking ingestemd. Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen raad en een eigen college van B&W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten worden vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen.

 

In hoofdstuk 2 van de Centrumregeling is, voor zover van toepassing, de volgende centrumconstructie opgenomen.

 

De volgende bevoegdheden van college en burgemeester van de gemeente Aalsmeer worden gemandateerd volgens de artikelen 4 en 6 van de Centrumregeling:

 • 1.

  Het college alsmede de burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om binnen de beleidskaders van de gastgemeente namens het college alsmede de burgemeester van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale verordeningen en gemeentelijk verordeningen, de gastgemeente betreffende, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2.

  Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en door de raden van de gastgemeente vastgestelde belastingverordeningen.

 • 3.

  Geen mandaat wordt verleend ter uitvoering van de wetten, genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.

 • 4.

  Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het college van de gastgemeente. De burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens de burgemeester van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de burgemeester van de gastgemeente.

 • 5.

  De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het derde lid van de Centrumregeling wordt niet opgedragen aan het college alsmede aan de burgemeester van de centrumgemeente. Het college van de centrumgemeente kan wel namens het college van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten. De burgemeester van de centrumgemeente kan wel namens de burgemeester van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

 • 6.

  Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente. Ook ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan de burgemeester van de centrumgemeente, kan deze burgemeester ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente.

 

De spelers

In de organisatie zijn er medewerkers, afdelingshoofden, de directeur van het Facilitair Bedrijf, het hoofd van de staf, directeuren, de gemeentesecretaris, de griffier en de directie.

 

Hoofden

Het Mandaatbesluit maakt geen onderscheid tussen afdelingshoofden en het hoofd van de staf. Onder het Facilitair Bedrijf vallen drie afdelingen, elk met een eigen hoofd. De directeur van het Facilitair Bedrijf is boven hen geplaatst, maar heeft gelijke bevoegdheden bijvoorbeeld over werkvelden en medewerkers.

 

Directie

De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en twee directeuren. De secretaris is voorzitter van de directie. Anders dan voor de reorganisatie hebben de directeuren geen afdelingen onder zich. In het Mandaatbesluit 2007 waren aan de directeuren een gering aantal mandaten verleend, om de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Ook nu zijn de mandaten van de secretaris en de directeuren beperkt tot het hoognodige.

 

College en burgemeester

In het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen worden bevoegdheden van het Amstelveense college en de burgemeester gemandateerd. De voorwaarden die het college en de burgemeester van Aalsmeer aan de mandaatverlening stellen zijn eveneens in het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen terug te vinden.

 

Organisatieverordening

Bij het opstellen van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen is naast de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen ook uitgegaan van de Organisatieverordening 2005. Hierin staat het uitgangspunt om de bevoegdheden laag in de organisatie te leggen. Dit blijkt met name uit artikel 1.3 van de Organisatieverordening. Dit bepaalt dat de werkwijze van de ambtelijke organisatie is gebaseerd op integraal management, op integrale advisering en op consequente doorvoering van het mandateren van taken en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau.

 

Hoofdstuk 6 van de Organisatieverordening gaat over mandaat. De bepalingen zijn grotendeels vergelijkbaar met het in de Algemene wet bestuursrecht over mandaat bepaalde. De letterlijke tekst van dit artikel is als volgt:

 • 6.1

  Burgemeester en wethouders kunnen de uitoefening van één of meer van hun bevoegdheden mandateren (opdragen) aan een ambtenaar, tenzij de regeling waarop die bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. Ondermandaat is mogelijk tenzij het oorspronkelijke mandaatbesluit zich daartegen verzet.

 • 6.2

  Taken en bevoegdheden worden in het kader van integraal management op die plaatsen in de organisatie gelegd waar zij functioneel zijn.

 • 6.3

  Besluiten tot mandatering worden door het bevoegde orgaan schriftelijk vastgelegd in het zogenaamde "mandaatbesluit".

 • 6.4

  De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders uitgeoefend

 

Opzet mandaatbesluit 2013

Het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen bestaat uit twee delen:

 • een besluit met algemene bepalingen over mandaten;

 • mandatenoverzichten, waarin de gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen.

De bepalingen uit het besluit zijn van toepassing op de mandaten uit de overzichten en op in de toekomst te verlenen mandaten (artikel 15 van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen).

Per organisatieonderdeel is een overzicht opgenomen van de aan het organisatieonderdeel te verlenen mandaten. Een afdelingshoofd vindt alle aan hem verleende mandaten in één overzicht.

 

Onbevoegd genomen besluiten

Bevoegdheidsgebreken kunnen tot vernietiging van een besluit leiden. Een besluit dat genomen wordt zonder dat degene die het neemt daarvoor gemandateerd is, of een besluit dat genomen wordt buiten de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid, is vernietigbaar. Het vertrouwensbeginsel beschermt echter degene die redelijkerwijs op de aanwezigheid van mandaat mocht vertrouwen. Dit vertrouwen kan onder andere gebaseerd zijn op het gedrag van het bestuursorgaan. Een onbevoegd genomen besluit kan in de meeste gevallen alsnog bekrachtigd worden door het bevoegde bestuursorgaan. Of dit mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de tijd die is verstreken, de aard van het besluit, rechtsbescherming en de vraag of de van toepassing zijnde regelgeving inmiddels gewijzigd is.

Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een onbevoegd genomen besluit, wordt het gebrek door het verstrijken van de bezwaartermijn voor bezwaar vanzelf geheeld. Wordt wel een bezwaarschrift ingediend, dan kan het gebrek worden hersteld doordat het bevoegde orgaan alsnog het besluit neemt. Soms wordt gebrekkig mandaat gepasseerd door toepassing van artikel 6:22 van de Awb (Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks schending van een vormvoorschrift, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten indien blijkt dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld).

Jurisprudentie over dit onderwerp is grillig en casuïstisch. Er wordt niet altijd aangenomen dat het gebrek van een onbevoegd genomen besluit hersteld kan worden in bezwaar. Er is wel geoordeeld dat het nieuwe besluit, genomen door het bevoegde orgaan, een nieuw primair besluit is. Volgens andere uitspraken kan een bevoegdheidsgebrek wel hersteld worden in bezwaar. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zelfs een keer een besluit omgezet in een besluit van het bevoegde orgaan.

 

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het mandaatbesluit 2007

Het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen is grotendeels een herschikte versie van het Mandaatbesluit 2007. Hieronder wordt een aantal in het oog springende wijzigingen genoemd.

 

Algemene mandaten

In het mandaatbesluit 2007 waren alle gemandateerde bevoegdheden per afdeling te zien. In het mandaatbesluit gemeente Amstelveen is ervoor gekozen om de gemandateerde bevoegdheden die voor alle hoofden gelden apart te benoemen in Algemene mandaten.

 

Geen ondermandaat aan andere afdelingen/bedrijven

In het mandaatbesluit 2007 kwam de constructie voor dat aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Ordening en Vergunningen mandaten waren gegeven voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen die vervolgens op grond van artikel 10:4 Awb ondermandaat verleende aan hoofden en medewerkers van andere afdelingen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. In het huidige mandaatbesluit is van deze constructie afgestapt. De betreffende afdelingshoofden hebben nu rechtstreeks van het college mandaat gekregen om in hun naam de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Slechts in een enkel geval is nog sprake van een ondermandaat aan een andere afdeling.

 

Werken voor twee gemeenten

Vanaf 1 januari 2013 is de Centrumregeling van kracht geworden. Het gevolg is dat Aalsmeer bevoegdheden heeft gemandateerd die Amstelveen niet kent. Een voorbeeld is het snelvarenbeleid Westeinderplassen. Ook heeft het college en de burgemeester van Aalsmeer een lijst opgesteld met voorwaarden ten aanzien van bepaalde mandaten. Deze voorwaarden zijn in de kolom specifieke bepalingen achter de betreffende mandaten opgenomen.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze bepaling wordt een aantal begrippen gedefinieerd.

Degene die een bevoegdheid mandateert wordt ook wel mandans genoemd en degene aan wie een bevoegdheid wordt gemandateerd mandataris. In hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesproken van mandaatgever en gemandateerde. In dit mandaatbesluit wordt bij die terminologie aangesloten.

Mandaat, volmacht en machtiging zijn verschillende rechtsvormen. In het onderhavige besluit wordt voor het gemak steeds van mandaat gesproken, waar soms volmacht en machtiging bedoeld worden. In artikel 12 van het mandaatbesluit is bepaald dat de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing zijn op volmacht en machtiging. Volledigheidshalve wordt hier het onderscheid tussen de begrippen uitgelegd.

In artikel 11, over plaatsvervanging, wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke bevoegdheden en personele en organisatorische bevoegdheden. Onder i. en j. wordt beschreven wat onder deze bevoegdheden verstaan wordt.

 

Artikel 2. Bepalingen bij uitvoering mandaten

Het mandaatbesluit gemeente Amstelveen is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer van toepassing. Indien sprake is van uitzonderingen/voorwaarden die een van de gemeenten stelt, dan worden deze uitzondering/voorwaarden in de specifieke bepalingen vermeld. Aan de mandaten ten behoeve van de gemeente Aalsmeer ligt de Centrumregeling Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen ten grondslag.

Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Hierin past dat wanneer een bestuursorgaan een bevoegdheid mandateert tevens ondermandaat wordt toegestaan.

Mandaten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende Organisatieverordening en het vigerende Bedrijfsvoeringsconcept. Als een nieuwe Organisatieverordening of een nieuw Bedrijfsvoeringsconcept wordt vastgesteld, moeten mandaten vanaf het moment van vaststellen worden uitgevoerd overeenkomstig de nieuwe versie.

 

Artikel 3. Reikwijdte mandaat

Het ligt voor de hand dat bij mandatering van een bevoegdheid ook de daarbij behorende handelingen, bijvoorbeeld ondertekening van de stukken, door de gemandateerde worden verricht. In plaats van per gemandateerde bevoegdheid ook de bijbehorende handelingen te mandateren, is deze algemene bepaling in het mandaatbesluit opgenomen.

 

Artikel 4.

Indien het om politiekgevoelige zaken gaat, overschrijding van het budget c.q. begroting en in het verkeer met hogere overheden wordt het in beginsel niet passend geacht dat correspondentie in mandaat wordt ondertekend. Om die reden zijn deze uitzonderingen opgenomen.

 

Artikel 5.

Geen nadere toelichting.

 

Artikel 6. Terugkoppeling portefeuillehouder

In bepaalde gevallen moet de portefeuillehouder of de burgemeester geconsulteerd worden voordat van een mandaat gebruik gemaakt wordt. Het gaat daarbij met name om politiek gevoelige zaken of zaken met mogelijke onvoorziene consequenties. Het bepaalde in artikel 4 doet niet af aan de werking van het mandaat. Het mandaat blijft ook bij politiek gevoelige zaken en dergelijke van kracht. Dit neemt niet weg dat de mandaatgever kan besluiten de besluitvorming naar zich toe te trekken, de mandaatgever blijft immers altijd zelf bevoegd met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 7. Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet

Op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet geeft het college de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten), indien de raad daarom verzoekt, of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen terzake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. In het vijfde lid van artikel 169 is bepaald dat wanneer het uitoefenen van de bevoegdheid uit art 160, eerste lid, onder f geen uitstel kan dulden de raad zo snel mogelijk wordt geïnformeerd.

Als een situatie als bedoeld in artikel 169, vierde lid aan de orde is, moet het college bij de besluitvorming betrokken worden. Het mandaat blijft van kracht, maar het college kan desgewenst zelf de besluitvorming op zich nemen.

Zaken als bedoeld in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet vallen vaak ook onder artikel 4 van dit mandaatbesluit. Gelet op het speciale karakter van artikel 4 van het mandaatbesluit, gaat dit artikel voor en worden dergelijke zaken altijd aan het college voorgelegd, in plaats van de portefeuillehouder te consulteren.

Op de vraag wanneer sprake is van een besluit dat "ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente".

is geen eenduidig antwoord te geven. Per geval moet bekeken worden of sprake is van een dergelijke situatie. Voorbeelden kunnen zijn: politiek gevoelige situaties, zaken die door de media gevolgd worden, zaken waarbij veel, of grote belangen zijn betrokken en zaken waarbij de gemeente mogelijk een groot bedrag aan schadevergoeding moet betalen.

 

Artikel 8. Afstemming

Indien een gemandateerde bevoegdheid raakvlakken heeft met het werkterrein van een of meer andere afdelingen is het van belang, dat afstemming met die afdelingen plaatsvindt. De gemandateerde is in die gevallen verplicht een zaak voor te leggen aan de betreffende afdelingen. Als geen overeenstemming kan worden bereikt moet de zaak worden voorgelegd aan de directie of een lid van de directie. In het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen wordt aangesloten bij artikel 3.7 van de Organisatieverordening, waarin bepaald is dat geschillen waarvoor het overleg tussen afdelingen en bedrijven geen oplossing heeft gebracht, worden voorgelegd aan de directie of een lid daarvan.

 

Artikel 9. Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het consulteren van de directie, een portefeuillehouder of de burgemeester zijn interne procedurele aangelegenheden. Er wordt met deze bepalingen in het mandaatbesluit niet beoogd externe werking in het leven te roepen.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 6 augustus 2003 (200301625/1) geoordeeld over een mandaatbesluit waarin bepaald was dat stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming moesten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan. Stukken werden volgens het besluit (onder andere) geacht beleidsaspecten te bezitten als ze leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn of politiek gevoelig zijn. De Afdeling oordeelde hierover dat deze criteria voor velerlei uitleg vatbaar en onduidelijk waren, zodat aan de hand van de mandateringsregeling niet kon worden bepaald in welke gevallen mandaat is verleend, hetgeen in strijd werd geacht met afdeling 10.1.1. van de Awb.

Anders dan in de situatie waarover deze uitspraak gaat, is in de artikelen 7, 8 en 9 van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen van de gemeente Amstelveen sprake van terugkoppeling; de zaken moeten aan de portefeuillehouder, burgemeester, college of directie worden voorgelegd, maar niet teruggelegd ter besluitvorming. Benadrukt wordt dat het mandaat te allen tijde van kracht blijft. Dit neemt echter niet weg dat het bevoegde bestuursorgaan de besluitvorming zelf op zich kan nemen.

 

Artikel 10. Plaatsvervanging

Wanneer een bevoegdheid door een hoofd is ondergemandateerd aan een medewerker, kan het hoofd de bevoegdheid bij afwezigheid van deze medewerker uitoefenen. Als het hoofd ook afwezig is, dan geldt de plaatsvervangingsbepaling die geldt met betrekking tot het hoofd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds inhoudelijke zaken en anderzijds personele- en organisatorische zaken. In artikel 1 is beschreven wat onder de onderscheiden bevoegdheden wordt verstaan. Om zo duidelijk mogelijk te zijn, is dit gedaan aan de hand van de plaats waar de mandaten zijn opgenomen.

Personele- en organisatorische mandaten staan in de mandatenoverzichten onder het kopje "Amstelveense/Aalsmeerse Regeling Arbeidsvoorwaarden" en "Gemeentewet, bedrijfsmiddelen". De overige mandaten zijn inhoudelijk van aard.

 

Eerste lid

Plaatsvervanging voor inhoudelijke zaken vindt plaats binnen de afdeling of het bedrijf. De hoofden wijzen op een speciaal formulier één of meer plaatsvervangers binnen hun afdeling aan. Binnen de afdeling kunnen over de plaatsvervanging afspraken gemaakt worden. Voorstelbaar is dat bij een korte afwezigheid van het hoofd, zijn terugkomst wordt afgewacht en dat de plaatsvervanging in werking treedt bij vakantie of langdurige ziekte, of bij spoedeisende zaken.

 

Tweede lid

De hoofden hebben zelf voorstellen gedaan voor horizontale plaatsvervanging door andere hoofden. Een overzicht van de plaatsvervangers is bij het mandaatbesluit gevoegd. Wijzigingen in dit overzicht kan met ieders goedkeuring op elk moment plaatsvinden.

 

Derde lid

De secretaris heeft bevoegdheden op het gebied van personeelszaken en het verwerven van bedrijfsmiddelen. In artikel 3.3 van de Organisatieverordening Gemeente Amstelveen 2005 is bepaald dat de secretaris bij zijn afwezigheid volledig wordt vervangen door de loco-secretaris. Burgemeester en wethouders bepalen in welke volgorde de leden van de directie optreden als loco-secretaris. De plaatsvervanging door de loco-secretaris geldt niet voor personele aangelegenheden ten aanzien van de leden van het directieteam. Daarover beslist het college bij afwezigheid van de secretaris.

 

Artikel 11. Wijze van ondertekenen

Artikel 10:10 van de Awb bepaalt, dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Met het bepaalde in dit artikel wordt aangegeven hoe hieraan voor Amstelveen en Aalsmeer op uniforme wijze uitvoering wordt gegeven.

 

Artikel 12. Verantwoording

Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Daartegenover staat dat over het uitvoeren van de bevoegdheden terugkoppeling plaats moet vinden naar het orgaan dat het mandaat verleend heeft.

 

Artikel 13. Volmacht en machtiging

Waar over mandaten gesproken wordt, wordt in sommige gevallen volmacht (van een privaatrechtelijke rechtshandeling) of machtiging (van een handeling niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling) bedoeld. Gemakshalve wordt ook in die gevallen van mandaat gesproken. De bepalingen over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

 

Artikel 14. Mandatenoverzicht en wijzigingen

Met name door wijzigingen in regelgeving, zijn mandaten aan wijzigingen onderhevig. Het mandatenoverzicht is dan ook geen statisch document, maar dient regelmatig te worden aangepast. De vakafdelingen zijn het best in staat wijzigingen van regelgeving op hun eigen vakgebied bij te houden en te beoordelen of de verleende mandaten aanpassing behoeven. Initiatieven tot wijzigen, toevoegen of intrekken van mandaten dienen van de vakafdelingen te komen. Coördinatie vindt plaats bij het team Juridische Zaken van het Facilitair Bedrijf. Als een afdeling een mandaat gewijzigd, toegevoegd of ingetrokken wil hebben, legt deze afdeling hiervoor een tekstvoorstel voor aan het team Juridische Zaken. Het team Juridische Zaken zorgt voor besluitvorming, publicatie en opname in het mandatenoverzicht. Het team Juridische Zaken zorgt voor het actueel houden van het mandatenoverzicht op internet.

 

Artikel 15. Toepassing mandaatbesluit

In dit artikel is bepaald dat het mandaatbesluit mede van toepassing is op in de toekomst te verlenen mandaten. Alle in het verleden aan medewerkers verleende mandaten zijn ingetrokken.