Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Legesverordening 2014 stadsdeel Nieuw-West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingLegesverordening 2014 stadsdeel Nieuw-West
CiteertitelLegesverordening 2014 stadsdeel Nieuw-West
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 216 en 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201301-01-2015nieuwe regeling

27-11-2013

Westerpost, 4 decemberb 2013

2013/INT/9855

Tekst van de regeling

Legesverordening 2014 Stadsdeel Nieuw-West

Artikel 1: Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  diensten die door of vanwege de gemeente worden verleend;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; en die worden vermeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2: Belastingplicht

 • 1. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of handelingen zijn verricht.

 • 2. Het moment van in behandeling nemen van een aanvraag vangt aan op het moment dat de aanvraag door het stadsdeel is ontvangen tenzij in deze verordening of de daarbij behorende tarieventabel anders is bepaald.

Artikel 3: Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij het stadsdeel berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven.

Artikel 4: Tarieven

 • 1. De leges worden geheven volgens de maatstaven en de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend tenzij in de bij de  verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld.

Artikel 5: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van:

 • a.

  een mondelinge kennisgeving;

 • b.

  een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur;

 • c.

  een aanslag.

Artikel 6: Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als volgt worden betaald:

 • a.

  als de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  als de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel, in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  als de leges door middel van een aanslag worden geheven, in één termijn, die vervalt binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 7: Teruggaaf

Van de leges wordt geen teruggaaf verleend tenzij in de bij de verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld.

Artikel 8: Kwijtschelding

Van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Overdracht van bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van het tarieventabel betreft:

1. akten burgerlijke stand

2. reisdocumenten

3. rijbewijzen

4. papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

5. verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

6. verklaring omtrent het gedrag

7. kansspelen

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10: Nadere regels

Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Legesverordening  2013, vastgesteld bij besluit van 21 november 2012 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 april 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid vermelde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Voor belastbare feiten waarop de wet ruimtelijke ordening of de Woningwet, zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingenomgevongsrecht, nog moeten worden toegepast, blijft van toepassing de Verordening op de heffing van leges 2010, vastgesteld bij besluit van 28 september 2010 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 november 2010.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2014.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening Nieuw-West 2014.