Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Tijdelijk ondermandaatbesluit Afdelingsmanager VTH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingTijdelijk ondermandaatbesluit Afdelingsmanager VTH
CiteertitelTijdelijk ondermandaatbesluit Afdelingsmanager VTH
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Titel 10.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201620-09-201601-01-2017nieuwe regeling

26-09-2016

Gemeenteblad 28 september 2016, nr 133649

2016/int/1283

Tekst van de regeling

Tijdelijk ondermandaatbesluit Afdelingsmanager VTH

De Afdelingsmanager Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West,

Gelet op,

  • het feit dat aan de Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving (VTH) op grond van diverse mandaat- en ondermandaatbesluit bevoegdheden toekomen in het kader van Toezicht en Handhaving;

  • hij op grond van voornoemde besluiten bevoegd is tot het verlenen van ondermandaat- machtigig en -volmacht, tenzij dit uitdrukkelijk uitgesloten of beperkt is;

  • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

1. ondermandaat, -machtiging en -volmacht te verlenen voor de bevoegdheden die de hem in het kader van handhaving en toezicht toekomen op grond van de hiernavolgende mandaat- en ondermandaatbesluiten, met in achtneming van de daarin opgenomen beperkingen en voorwaarden:

  • ondermandaatbesluit dagelijks bestuur-organisatie stadsdeel Nieuw-West 2015 d.d. 10 maart 2015 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 december 2015) en het daarbij behorende ondermandatenregister;

  • Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West d.d. 27 november 2015

  • Ondermandaatbesluit stadsdeelsecretaris Nieuw-West d.d. 13 mei 2015 (NRGA-bevoegdheden)

  • Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam, inclusief de Budgethoudersregeling

2. dit ondermandaat, -machtiging en -volmacht te verlenen aan de Teammanager Processen en Uitvoering;

3. dat dit besluit geldt voor de periode van 21 september 2016 tot en met 31 december 2016;

4. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking daarvan met terugwerkende kracht tot 20 september 2016.