Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Verordening op het burgerinitiatief Geuzenveld-Slotermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingVerordening op het burgerinitiatief Geuzenveld-Slotermeer
CiteertitelVerordening op het burgerinitiatief Geuzenveld-Slotermeer
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is met ingang van 1 mei 2010 van rechtswege vervallen (op grond van artikel 12 van de Bijzondere verordening stadsdeelherindeling 2010). Met ingang van 1 mei 2010 is Geuzenveld-Slotermeer, samen met Osdorp en Slotervaart, opgegaan in het nieuwe stadsdeel Nieuw-West.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-200401-05-2010nieuwe regeling

06-07-2004

21-07-2004 Westerpost

-

Tekst van de regeling

Verordening op het burgerinitiatief Geuzenveld-Slotermeer

Art. 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt met een voorstel dat door een burger bij de Stadsdeelraad kan worden ingediend bedoeld een “initiatiefvoorstel”. Dit biedt de mogelijkheid voor burgers om een onderwerp bij de Stadsdeelraad aan te dragen, zonder dat hierbij een concreet voorstel is gevoegd of om een wel concreet voorstel in te dienen en dit onderwerp op de agenda van de vergadering van de Stadsdeelraad te plaatsen.

Tevens wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  raad: de stadsdeelraad Geuzenveld-Slotermeer

 • b.

  commissie: een raadscommissie als bedoeld in artikel 22 verordening op de stadsdelen juncto artikel 82 van de Gemeentewet

 • c.

  dagelijks bestuur: het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

 • d.

  burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een stadsdeelaangelegenheid;

 • e.

  ingezeten: personen die volgens het bevolkingsregister van de Gemeente Amsterdam zijn ingeschreven in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

 • f.

  initiatiefgerechtigde: ingezetenen van veertien jaar en ouder

Art. 2
 • 1. De Stadsdeelraad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Een verzoek is geldig wanneer het verzoek:

  • a.

   door ten minste 40 bewoners wordt ondersteund.

  • b.

   een onderwerp is dat behoort tot de bevoegdheid van de raad

  • c.

   geen onderwerp als bedoeld in artikel 4) bevat

  • d.

   voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5

Art. 3
 • 1. Initiatiefgerechtigd is degene die inwoner is van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en veertien jaar of ouder is.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend

Art. 4

Een burgerinitiatief kan niet worden ingediend over de volgende aangelegenheden

 • a.

  de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de stadsdeelraad dan wel het dagelijks bestuur geen beleidsvrijheid heeft;

 • b.

  stadsdeelprocedures;

 • c.

  de stadsdeelorganisatie;

 • d.

  vaststelling en wijziging van de stadsdeelbegroting;

 • e.

  belastingen en tarieven;

 • f.

  geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers, dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

 • g.

  onderwerpen waarover de stadsdeelraad korter dan 2 jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen;

 • h.

  handelingen en gedragingen van dagelijks bestuursleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de stadsdeelraad of het dagelijks bestuur vastgestelde klachtenregeling;

 • i.

  benoeming van personen en het functioneren van personen;

 • j.

  onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.

Art. 5
 • 1. Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de Stadsdeelraad moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Stadsdeelraad.

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting en motivering;

  • c.

   de personalia en geboortedatum van de verzoeker (s);

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen;

  • e.

   een rechtsgeldige handtekening van de indiener.

Art. 6

De Stadsdeelraad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist. Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert zij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad. De Stadsdeelvoorzitter (de voorzitter van de Stadsdeelraad) nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De indiener krijgt voorafgaand aan deze vergadering de gelegenheid om zijn voorstel mondeling nader toe te lichten.

Art. 7
 • 1. de Stadsdeelraadvoorzitter bericht de raad binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief of het burgerinitiatief voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 5 of dat er sprake is van eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 4.

 • 2. De stadsdeelraadvoorzitter stelt een indiener van een voorstel binnen een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om eventueel vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3. De voorzitter van de stadsdeelraad doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid schriftelijk mededeling aan de indiener(s) van het voorstel en aan de stadsdeelraad.

 • 4. De termijn als gesteld in lid 2 vangt aan met ingang van de datum van ontvangst bij het Stadsdeelkantoor.

Art. 8

Onmiddellijk nadat de Stadsdeelraad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door schriftelijke kennisgeving van het besluit in de Westerpost en de Stadsdeel- website, evenals de kabelkrant van AT5, dan wel op een andere geschikte wijze.

Art. 9
 • 1. De raad beslist in haar eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de voorzitter als bedoeld in artikel 7 over de behandeling van het burgerinitiatief

 • 2. Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, kan zij besluiten om het voorstel voor preadvies door te zenden naar het dagelijks bestuur.

 • 3. Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling  neemt, kan zij besluiten om het voorstel voor advisering door te sturen naar een van de raadscommissies.

 • 4. Beraadslaging, en inwinning van (pre) advies dient te geschieden binnen een termijn van 2 maanden, waarbij deze termijn ten hoogste met 4 weken kan worden verlengd.

 • 5. Indien een burgerinitiatief wordt ingediend vlak voor of tijdens het zomerreces, worden de termijnen van artikel 11 lid 4 met 6 weken verlengd.

Art. 10

Wordt het verzoek tot plaatsing van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad afgewezen, dan is er sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep openstaan. Besluit de Stadsdeelraad het burgerinitiatiefvoorstel wel te agenderen, dan is het besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Art. 11

De voorzitter van het stadsdeel brengt over elk jaar in het burgerjaarverslag een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk van ons Stadsdeel.

Art. 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en kan worden aangehaald als Verordening op het burgerinitiatief Geuzenveld-Slotermeer.