Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Reglement van orde van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingReglement van orde van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
CiteertitelReglement van orde van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Desze regeling is met ingang van 1 mei 2010 van rechtswege vervallen (op grond van artikel 12 van de Bijzondere verordening stadsdeelherindeling 2010). Met ingang van 1 mei 2010 is Geuzenveld-Slotermeer, samen met Osdorp en Slotervaart, opgegaan in het nieuwe stadsdeel Nieuw-West.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200801-05-2010nieuwe regeling

30-11-2004

23-12-2008 Westerpost

-

Tekst van de regeling

Verordening

Art. 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging
 • 1. Het Dagelijks Bestuur regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der portefeuillehouders.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur regelt de vervanging van de Stadsdeelvoorzitter in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4. Een lid van het Dagelijks Bestuur dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de stadsdeelsecretaris.

Art. 2 Dag en plaats van de vergaderingen
 • 1. Het Dagelijks Bestuur vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een portefeuillehouder het nodig acht.

 • 2. Indien een portefeuillehouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De stadsdeel- voorzitter zorgt na overleg met de stadsdeelsecretaris voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in het stadsdeel gebruikelijke wijze aan de leden van het Dagelijks Bestuur wordt toegezonden.

 • 3. De vergaderingen worden als regel in het stadsdeelkantoor gehouden.

Art. 3 Verhindering
 • 1. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de stadsdeelsecretaris.

 • 2. Wanneer de stadsdeelsecretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de stadsdeelsecretaris vervangt.

Art. 4 Agenda
 • 1. Voor elke vergadering wordt, als regel tenminste twee maal 24 uur van tevoren, door de stadsdeelsecretaris aan de leden van het Dagelijks Bestuur een agenda met bespreekstukken toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden op het bestuurssecretariaat ter inzage.

 • 2. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen in afwijking van de reguliere aanlevertijd voor alsmede ter vergadering door de portefeuillehouder als actualiteit worden ingebracht.

Art. 5 Ambtelijke ondersteuning

De stadsdeelsecretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Art. 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Art. 7 Besluitvorming
 • 1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2. Een lid dat zich bij de behandeling van het voorstel tegen het voorstel heeft uitgesproken, kan verlangen dat daarvan aantekening wordt gemaakt op de besluitenlijst als bedoeld in artikel 8.

 • 3. De stemming gaat mondeling. De leden stemmen met de woorden "voor" of "tegen", zonder enige toevoeging. De stemming verloopt op alfabetische volgorde.

 • 4. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt in een volgende vergadering opnieuw gestemd, tenzij spoedeisende besluitvorming is gewenst. De Stadsdeelvoorzitter bepaalt of er sprake is van een spoedeisend besluit.

 • 5. Staken de stemmen opnieuw over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de Stadsdeelvoorzitter.

Art. 8 Verslag en besluitenlijst
 • 1. De stadsdeelsecretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2. Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten (besluitenlijst).

 • 3. Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het Dagelijks Bestuur daarom vraagt.

 • 4. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5. Aan de hand van het verslag wordt een besluitenlijst opgesteld. Voorzover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en via de griffie toegezonden aan de leden van de stadsdeelraad.

 • 6. In de besluitenlijst wordt melding gemaakt van het periodiek (iedere drie maanden) aan het Dagelijks Bestuur gerichte verslag van de namens dit bestuursorgaan door de portefeuillehouders in mandaat genomen beslissingen.

Art. 9 Openbare vergadering
 • 1. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2. De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Art. 10 Inwerkingtreding
 • 1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de vaststelling daarvan.

 • 2. Dit reglement kan worden aangehaald als: Het Reglement van Orde van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.