Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2011. Deze verordening vervangt per 1 januari 2011 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Osdorp, de Doelmatigheid- en doeltreffendverordening van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (reeds van rechtswege vervallen per 1 mei 2010 i.v.m. de fusie van de stadsdelen) en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld (reeds van rechtswege vervallen per 1 mei 2010 i.v.m. de fusie van de stadsdelen).

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213A

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-201125-11-2015nieuwe regeling

19-01-2011

Westerpost, 2 februari 2011

2010/Raad INT/072

Tekst van de regeling

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het dagelijks bestuur onderzoekt en toetst jaarlijks de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid van minimaal twee (delen van) programma's en/of paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Het dagelijks bestuur zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 november een onderzoeksplan naar de deelraad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   Het object van onderzoek

  • b.

   De reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   De onderzoeksmethode

  • d.

   Doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   De wijze van uitvoering

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek geeft het dagelijks bestuur gemotiveerd aan, welke aanbevelingen het wel of niet overneemt. Het dagelijks bestuur neemt op basis van deze aanbevelingen organisatorische maatregelen. De rapportage, de aanbevelingen en de getroffen maatregelen worden ter kennisgeving aan de deelraad aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2011.

 • b.

  Met ingang van deze datum worden de volgende verordeningen ingetrokken:

 • Doelmatigheid- en doeltreffendheidverordening van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Osdorp

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West".