Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - West

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting in stadsdeel West 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - West
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting in stadsdeel West 2013
CiteertitelVerordening precariobelasting West 2013
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

11-12-2012

Echo, 19 december 2012

2012/8266

Tekst van de regeling

De deelraad van stadsdeel West,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

van 16 oktober 2012, nummer 2012/8266, gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van

precariobelasting in stadsdeel West 2013

(Verordening precariobelasting West 2013)

Verordening precariobelasting West 2013

Art. 1 Begripsomschrijvingen
 • Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   gemeentegrond: voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

  • b.

   terras: een gelegenheid waar eet- en drinkwaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt;

  • c.

   jaar: een kalenderjaar;

  • d.

   seizoen: de periode 1 maart tot en met 31 oktober;

  • e.

   maand: een kalendermaand;

  • f.

   week: een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen;

  • g.

   dag: een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend bij 0.00 uur;

  • h.

   tabel: de bij deze verordening behorende tabel.

  • i.

   parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats, behorende bij de parkeerapparatuur, ter zake waarvan een belasting kan worden geheven dan wel een parkeerplaats, behorende bij de parkeerapparatuur, waarop parkeren tijdelijk als gevolg van een wettelijk voorschrift is verboden of niet mogelijk is door fysieke omstandigheden (hekken, omheiningen, paaltjes e.d.).

Art. 2 Aard van de heffing
 • 1. Op grond van deze verordening wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond een precariobelasting geheven.

 • 2. Deze verordening is van toepassing op belastbare feiten in het gebied van het stadsdeel West in de gemeente Amsterdam.

Art. 3 Belastingplicht
 • De belasting wordt geheven van degene ten behoeve van wie, dan wel van wie, één of meer voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond afkomstig zijn of worden aangetroffen.

Art. 4 Maatstaf van heffing; tarieven
 • 1. De belasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. De in de tabel opgenomen jaartarieven vinden toepassing ten aanzien van voorwerpen die zijn bestemd om blijvend in het stadsbeeld te worden opgenomen.

 • 3. In afwijking van het gestelde in het tweede lid vindt het in rubriek 1 van de tabel opgenomen jaartarief toepassing ten aanzien van bouwplaatsen die zijn bestemd om te worden opgericht voor een periode van langer dan 52 aaneengesloten weken. Deze periode van 52 weken hoeft niet te vallen in één kalenderjaar.

 • 4. In afwijking van de tarieven zoals vermeld onder de rubrieken 0 en 1 van de tabel vindt het tarief vermeld onder rubriek 8 van de tabel toepassing, wanneer de voorwerpen zich bevinden op een parkeerapparatuurplaats.

 • 5. Gedeelten van in de tabel vermelde eenheden worden voor een geheel gerekend.

Art. 5 Tijdvak
 • 1. Indien de belasting wordt geheven naar jaar- en seizoentarieven, is het belastingtijdvak het jaar respectievelijk het seizoen waarin de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2. Indien de belasting wordt geheven naar weektarieven, is het belastingtijdvak het aantal weken in het jaar dat de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 3. Indien de belasting wordt geheven naar dagtarieven, is het belastingtijdvak het aantal dagen in het jaar dat de voorwerpen aanwezig zijn.

Art. 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Art. 7 Tarieftoepassing en ontheffing
 • Bij de toepassing van de tarieven:

 • 1. wordt, voor zover van toepassing, voor de berekening van de belasting uitgegaan van de maten van het grootste buitenwerks gemeten vlak of bij niet-rechthoekige vlakken van twee denkbeeldig langs de uitersten van het vlak getrokken lijnen, die loodrecht op elkaar staan;

 • 2. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt

 • 3. wordt, indien meer dan één voorwerp op gemeentegrond door eenzelfde belastingplichtige wordt gehouden of meer dan één gemeentebezitting wordt gebruikt en deze naar maatschappelijke opvattingen bij elkaar behoren, voor de berekening van de belasting de tussenliggende ruimte mede in

 • aanmerking genomen.

 • 4. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

 • a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

 • b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 6. Ingeval van toepassing van jaar- of seizoentarieven worden aanslagen van € 10 of minder niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één aanslag.

Art. 8 Vrijstellingen
 • 1. De belasting wordt niet geheven van een gemeentelijk orgaan, indien en voor zover de uitvoering vande aan dit orgaan opgedragen publiekrechtelijke taak dat met zich brengt.

 • 2. De belasting wordt niet geheven ter zake van:

  • a.

   een buiten het gevelvlak uitstekende uitbouw die met het gebouwde eigendom aard- en nagelvast is verbonden, indien en voor zover niet het bevorderen van het betreden daarvan, noch het bieden van bescherming tegen weersinvloeden wordt beoogd;

  • b.

   een voorwerp ten behoeve van de afvoer van afvalwater, regenwater of grondwater;

  • c.

   een voorwerp als bedoeld in rubriek 7 van de tarieventabel, indien en voor zover dit is aangebracht in loodrechte richting of aangesloten op een gemeentebezitting voor de levering van water;

  • d.

   een vlaggenstok, uitsluitend ten behoeve van het vlaggen op erkende feestdagen, een vlaggenstokhouder, een spionnetje en een aan een gevel bevestigde bloembak, lamp of zonnescherm;

  • e.

   voorzieningen aan of in de onmiddellijke nabijheid van percelen, bestaande uit rolluiken, alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke die uitsluitend ten behoeve van de veiligheid zijn aangebracht;

  • f.

   een al vóór 1 december 1898 bestaande verdiepte ingang vóór een hoge stoep, een trede, een verhoogde trede vóór de zogenaamde stoepenlijn, een trap, een kelderingang, een pothuis of een andere buiten het gevelvlak uitstekende uitbouw welke met het desbetreffende eigendom aard- en nagelvast is verbonden, indien en voor zover zich bevindend op het grondgebied van de gemeente dat op 31 december 1920 aan haar toebehoorde, tenzij ter zake daarvan vóór 1 december 1898 is bepaald, dat de in art. 2 bedoelde belasting wordt geheven. Indien een voorwerp of uitbouw als hiervoor bedoeld, wijziging ondergaat of wordt vervangen, wordt de belasting geheven voor het meerdere dat daarna aan gemeentegrond wordt ingenomen;|

  • g.

   een stoeptrede vóór een bestaande ingang, een koekoek, een licht- of luchtkolk vóór een bestaand raam, indien en voor zover, in verband met een wijziging in het straatprofiel, daartoe schriftelijk toestemming is verleend;

  • h.

   een voorwerp onder, op of boven gemeentegrond dat niet aan de gemeente in eigendom is overgedragen, indien en voor zover dat voorwerp bij de overdracht aanwezig was en in verband met de inrichting van het betrokken perceel bezwaarlijk kan worden verwijderd.

 • 3. Indien een voorwerp of uitbouw als bedoeld in lid 2, onder g, wijziging ondergaat of wordt vervangen door een ander voorwerp of uitbouw als bedoeld in lid 2, onder g, wordt de belasting evenmin geheven,indien na de wijziging of de vervanging niet méér gemeentegrond wordt ingenomen. Indien na de wijziging of vervanging méér gemeentegrond wordt ingenomen, wordt de belasting slechts over hetmeerdere gedeelte geheven.

 • 4. De belasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belastingverordening een bedrag wordt gevorderd, dit met uitzondering van de Verordening Binnenhavengeld Beroepsvaart en de Verordening

  Binnenhavengeld Pleziervaart,

 • 5. De belasting wordt niet geheven ter zake van ten dienste van het wegverkeer getroffen voorzieningen, waaronder worden begrepen algemene bewegwijzeringen waarmee een algemeen belang wordt gediend.

 • 6. Met uitzondering van de belastbare feiten als bedoeld onder 3.5, 3.6, 4, 5 en 10 van de tabel, wordt de belasting niet geheven indien reclamebelasting wordt geheven.

Art. 9 Onstaan belastingschuld; ontheffing
 • 1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien dit later is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt.

 • 2. Indien de belastingplicht, bij toepasselijkheid van de jaar- en seizoentarieven, in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle kalendermaanden dat na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht in het jaar of seizoen nog overblijft.

 • 3. Indien de belastingplicht, bij toepasselijkheid van de jaartarieven, vermeld onder de rubrieken 0 en 1 van de tabel, in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle weken dat na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht in het jaar nog overblijft.

 • 4. Indien de belastingplicht, bij toepasselijkheid van de jaar- en seizoentarieven, in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend naar evenredigheid van het aantal na de beëindiging van de belastingplicht in het jaar nog resterende volle kalendermaanden.

 • 5. Indien de belastingplicht, bij toepasselijkheid van de jaartarieven, vermeld onder de rubrieken 0 en 1van de tabel, in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend naar evenredigheid van het aantal na de beëindiging van de belastingplicht in het jaar nog resterende volle weken.

 • 7. Ontheffing wordt niet verleend indien deze € 10 of minder zou bedragen.

Art. 10 Betaling
 • 1. De primitieve en definitieve aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede één maand later.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is een voorlopige aanslag invorderbaar in zo veel gelijke termijnen als er na de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, nog maanden van het jaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. In afwijking van het gestelde onder het eerste lid, is de aanslag ter zake van een woonschip, en van een ombouwde standplaats voor verkoopdoeleinden buiten een markt, invorderbaar in zoveel gelijke termijnen, als er na de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, nog kalenderkwartalen in het heffingsjaar overblijven. Op de laatste dag van de eerste maand van elk van die kwartalen vervalt een termijn. Indien in de dagtekening van het aanslagbiljet een latere maand dan de achtste maand van het heffingsjaar waarop de aanslag betrekking heeft, is vermeld, is de aanslag invorderbaar in een termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand, volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Art. 11 Kwijtschelding
 • Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Art. 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur
 • Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van precariobeiasting.

Art. 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1. De Verordening op de heffing en de invordering van precariobeiasting in stadsdeel West 2011, van kracht in 2011 en 2012, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobeiasting West 2013'

 • Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2012