Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - West

Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - West
Officiële naam regelingNadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014
CiteertitelSubsidieregeling buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg, ondersteuning en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201401-10-2016nieuwe regeling

04-03-2014

www.officiëlebekendmakingen.nl

INT-14-00131

Tekst van de regeling

Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014

Artikel 1.        Begripsomschrijvingen

 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   agenda van de buurt: document met alle ideeën, wensen en behoeften die er leven in de buurt, aangedragen door bewoners, ondernemers en professionals uit de buurt.

  • b.

   ASAWW 2012: Algemene subsidieverordening Amsterdam West 2012;

  • c.

   bewonersinitiatieven: initiatieven genomen door de bewoners, buurtgebonden ondernemers of professionals uit de buurt, die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurt.

  • d.

   buurtbudget: budget vrijgemaakt uit de begroting voor het oplossen van knelpunten en het stimuleren van initiatieven en kansen die aangegeven staan op de Agenda van de buurt

  • e.

   buurtcoördinator: de coördinator werkzaam bij stadsdeel West voor een bepaalde buurt.

  • f.

   buurtportefeuillehouder: lid van DB verantwoordelijk voor een bepaalde buurt;

  • g.

   DB: dagelijks bestuur van stadsdeel West;

  • h.

   inspiratieteam: groep van bewoners die voor de verschillende buurten van een wijk, en in sommige gevallen voor een buurt, beslissen over de hoogte van het bedrag dat toegekend wordt voor bewonersinitiatieven

  • i.

   regiegroep: bewoners en/of professionals uit een bepaalde buurt in stadsdeel West die de Agenda van de Buurt bewaken en op basis daarvan buurtbudget toekennen

  • j.

   stadsdeelraad: stadsdeelraad van stadsdeel West

  • k.

   buurtmedia: media gericht op de bewoners en/of ondernemers van Amsterdam West

  • l.

   buurtgebonden: activiteiten die op buurtniveau plaatsvinden en waarbij verbinding wordt gezocht tussen bewoners en lokale ondernemers

Artikel 2.        Doel subsidieregeling

 • Het doel van deze subsidieregeling is het bevorderen van de zelfredzaamheid van bewoners en maatschappelijke participatie, zoals omschreven in de werkwijze buurtgericht werken en bewonersinitiatieven, vastgesteld door de stadsdeelraad op 15 maart 2011.Het doel van het stimuleringsfonds buurtmedia is om de buurtmedia te bevorderen en hiermee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en aan de informatievoorziening aan bewoners.

Artikel 3.        Subsidiabele activiteiten

 • Het DB kan subsidie verlenen ten behoeve van activiteiten, die een bijdrage leveren aan de thema's die op de agenda van de buurt staan.

Artikel 4.        De aanvrager van subsidie voor buurtbudget

 • a.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door bewoners of buurtgebonden organisaties namens bewoners  uit de buurten De Baarsjes, Oud-West, Westerpark of Bos en Lommer en kleine (buurtgerichte) ondernemers gevestigd in deze buurten ook namens bewoners.

 • b.

  Een aanvraag om subsidie uit het buurtbudget kan worden ingediend als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan de thema's die op de agenda van de buurt staan en de regiegroep en verantwoordelijk buurtportefeuillehouder de activiteiten ondersteunen.

Artikel 5.        De aanvrager van subsidie voor bewonersinitiatieven

 • a.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door bewoners of buurtgebonden organisaties namens bewoners  uit de buurten De Baarsjes, Oud-West, Westerpark of Bos en Lommer en kleine (buurtgerichte) ondernemers gevestigd in deze buurten ook namens bewoners.

 • b.

  De aanvraag kan worden ingediend als  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan de thema's die op de agenda van de buurt staan en goedgekeurd zijn door het inspiratieteam.

 • c.

  Aanvragers dienen pas een nieuwe subsidieaanvraag in nadat een eerder verleende subsidie is verantwoord en afgerekend.

 • d.

  De aanvragers dienen voor iedere activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd een apart formulier aanvraag bewonersinitiatieven in.

Artikel 6.        De aanvrager van subsidie voor stimuleringsfonds buurtmedia

 • a.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door bewoners of buurtgebonden organisaties namens bewoners  uit de buurten De Baarsjes, Oud-West, Westerpark of Bos en Lommer en kleine (buurtgerichte) ondernemers gevestigd in deze buurten ook namens bewoners.

 • b.

  De aanvraag kan worden ingediend als  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan de thema's die op de agenda van de buurt staan en goedgekeurd zijn door het inspiratieteam.

 • c.

  Aanvragers dienen pas een nieuwe subsidieaanvraag in nadat een eerder verleende subsidie is verantwoord en afgerekend.

 • d.

  De aanvragers dienen voor iedere activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd een apart formulier aanvraag bewonersinitiatieven in.

 • e.

  Binnen de toekenning van het totale budget per wijk streven we naar het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen.

 • f.

  Voorwaarde voor toekenning is dat er voor het ingediende project een duidelijk dekkingsplan is. Uit het dekkingsplan moet blijken of en wat de andere bronnen van financiering zijn en welk aandeel van de werkzaamheden door vrijwilligers wordt verricht.

 • g.

  Bij de aanvraag wordt een plan van aanpak ingediend waarin in ieder geval het volgende is beschreven:

  - het beoogde resultaat van de aanvraag en de mate waarin het (meetbaar) bijdraagt aan vernieuwing, versterking of professionalisering.

  - de meetbare bijdrage aan de informatievoorziening in de buurt of wijk.

  - prognose van (de groei van) bezoekersaantallen/lezers.

  - een inventarisatie van het draagvlak.

  - de manier waarop de indieners zich gaan verantwoorden naar de buurt over het project waar geld voor wordt aangevraagd.

 • h.

  Het stimuleringsfonds voor buurtmedia loopt af op 31-12-2014

Artikel 7.        Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

 • In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de ASAW 2012 worden bij de subsidieaanvraag voor buurtbudget, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia, de volgende gegevens en stukken overgelegd:

  • a.

   Akkoord van de regiegroep en de buurtportefeuillehouder op aanvragen voor subsidie uit buurtbudgetten

  • b.

   Akkoord van het inspiratieteam op aanvragen voor subsidie uit bewonersinitiatieven en buurtmedia stimuleringsfonds.

Artikel 8.        Weigeringgronden voor de subsidie voor buurtbudget

 • Voor de weigeringgronden gelden de weigeringgronden zoals die vermeld zijn in ASAW 2012 artikel 9. Aanvullend gelden:

  • a.

   Subsidie voor buurtbudgetten wordt geweigerd als het niet voor de buurt is

  • b.

   Subsidie voor buurtbudgetten wordt niet verleend indien de aanvraag geen bijdrage levert aan de thema's op de agenda van de buurt.

  • c.

   De aanvragen voor subsidie buurtbudget worden geweigerd als zij  louter gericht zijn op vermaak.

  • d.

   Subsidie buurtbudget wordt geweigerd als het niet incidenteel is.

  • e.

   Subsidie buurtbudget wordt geweigerd als de regiegroep en de buurtportefeuillehouder niet akkoord zijn.

  • f.

   Buurtbudget is niet bedoeld om voortbestaan te financieren

  • g.

   Buurtbudget is niet bedoeld voor exploitatie

Artikel 9         Weigeringsgronden voor subsidie voor bewonersinitiatieven

 • Aan de aanvrager kan subsidie voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 3 slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden worden verleend:

  • a.

   Subsidie voor bewonersinitiatieven wordt geweigerd als het niet voor de buurt is

  • b.

   Subsidie voor bewonersinitiatieven wordt geweigerd als het niet gericht is op bewoners uit de buurt

  • c.

   Subsidie voor bewonersinitiatieven wordt geweigerd als het geen bijdrage levert aan het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het buurtbelang.

  • d.

   De aanvragen voor  subsidie voor bewonersinitiatieven zijn niet van levensbeschouwelijke of politieke aard

  • e.

   De aanvragen voor subsidie bewonersinitiatieven zijn niet louter gericht op vermaak.

Artikel 10       Weigeringsgronden voor stimuleringsfonds buurtmedia

 • Aan de aanvrager kan subsidie voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 3 slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden worden verleend:

  • a.

   Subsidie voor buurtmedia wordt geweigerd als het niet voor de buurt is

  • b.

   Subsidie voor buurtmedia wordt geweigerd als het niet gericht is op bewoners uit de buurt

  • c.

   Subsidie voor buurtmedia wordt geweigerd als het geen bijdrage levert aan het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het buurtbelang.

  • d.

   De aanvragen voor  subsidie voor buurtmedia zijn niet van levensbeschouwelijke of politieke aard

  • e.

   De aanvragen voor subsidie buurtmedia zijn niet louter gericht op vermaak.

   Het fonds is niet bedoeld om:

  • f.

   voortbestaan te financieren

  • g.

   exploitatie te financieren.

Artikel 10.      Citeertitel

 • Deze nadere regels worden aangehaald als Subsidieregeling buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014 nadere regels West.

Toelichting

Algemene Toelichting

Zoals de toelichting op de ASAW 2012 aangeeft, biedt de ASAW 2012 een algemeen kader in aanvulling op titel 4.2 Awb dat het wettelijke kader voor subsidies geeft. Deze titel geeft dwingende en facultatieve regels voor subsidieverstrekking. Dit verklaart waarom de toelichting op de ASAW 2012 er uitdrukkelijk op wijst dat de gebruiker van de ASAW 2012 zich er van bewust moet zijn dat ook algemene bepalingen uit titel 4.2 Awb van toepassing kunnen zijn.

Artikel 4:23 Awb eist in beginsel een wettelijke grondslag voor subsidies. Zoals de toelichting op artikel 2 ASAW 2012 bevestigt biedt deze verordening onvoldoende wettelijke grondslag zoals de Awb voorschrijft. In de Awb is bepaald dat een beleidsregel een algemene regel is omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Een beleidsregel kan niet dienen als wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23 Awb. Artikel 3 ASAW 2012 voorziet hierin: Het DB is bevoegd nadere regels vast te stellen. Deze hebben de status van algemeen verbindende voorschriften en treden pas in werking na bekendmaking op de in de Gemeentewet voorgeschreven wijze. Artikel 139 Gemeentewet geeft de regels voor deze bekendmaking.

Op 15 maart 2011 heeft de deelraad van Stadsdeel West de werkwijze Buurtgericht Werken vastgesteld. Daarin staan de ambities op gebied van buurtgericht werken omschreven. Uitdrukkelijk is aangegeven dat deze werkwijze geen eindbod is maar een startpunt. Een belangrijke ambitie van buurtgericht werken is:

 • a.

  Dat de inzet van het stadsdeel beter aansluit bij wat er speelt en nodig is in de buurt,

 • b.

  Er snel en slagvaardig gehandeld kan worden bij specifieke kansen en het oplossen van knelpunten,

 • c.

  Meer bewoners actief participeren en de samenwerking met bewoners, ondernemers een partners verbetert

 • d.

  Dat het vertrouwen van de bewoners en ondernemers in het stadsdeel toeneemt. Deze doelstelling is leidend bij subsidiering van buurtbudgetten en bewonersinitiatieven.

Toelichting bij de nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014

Stadsdeel West beschouwt buurtgericht werken als een van de belangrijkste basisprocessen in het stadsdeel.

Met het buurtgericht werken wil het stadsdeel bereiken dat:

 • De inzet van het stadsdeel beter aansluit bij wat er speelt en nodig is in de buurt,

 • Er snel en slagvaardig gehandeld kan worden bij specifieke kansen en het oplossen van knelpunten,

meer bewoners actief participeren en de samenwerking met bewoners, ondernemers en partners verbetert

 • Het vertrouwen van de bewoners en ondernemers in het stadsdeel toeneemt.

Deze doelstellingen zijn leidend bij subsidiëring van buurtbudgetten en bewonersinitiatieven.

Er zijn drie soorten aanvragen:

 • Aanvragen die gericht zijn op taken die door afdelingen van het stadsdeel opgepakt kunnen worden

 • Aanvragen die door derden kunnen worden uitgevoerd. Dit gebeurt via rechtstreekse opdrachten. Het gaat om aanvragen waar een duidelijk product wordt gevraagd. Voor de betaling van facturen moeten de reguliere stappen binnen het stadsdeel worden gevolgd.

 • De aanvragen die buiten bovengenoemde categorieën vallen zijn aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de subsidieregeling buurtbudgetten en bewonersinitiatieven.

Binnen dit kader heeft de stadsdeelraad 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de buurt. Dit budget is onderverdeeld per buurt. Daarvan is:

 • 70% beschikbaar als buurtbudget waarvoor de regiegroep per buurt voorstellen doet aan de buurtportefeuillehouder over de besteding van dat buurtbudget.

 • 30% beschikbaar voor bewonersinitiatieven waarvan de verantwoording in het inspiratieteam plaatsvindt.

Buurtbudget

De stadsdeelraad heeft bepaald dat dit budget ten goede moet komen aan de buurt, vooral als stimulans voor de sociale cohesie en/of versterking van de eigen kracht van de buurt. De agenda van de buurt is leidend voor de besteding van het buurtbudget. De agenda wordt samengesteld door de buurtcoördinator en bewoners, ondernemers en professionals, waarbij  knelpunten en kansen in kaart worden gebracht. Projecten kunnen worden ingediend om oplossingen te vinden voor deze knelpunten of om kansen te realiseren, wanneer de ideeën buiten de reguliere taken van het stadsdeel en /of andere partijen vallen.  De regiegroep bestaat uit,een groep bewoners en/of professionals uit de buurt. Zij bewaken de Agenda van de buurt en beoordelen de aanvragen die in het kader daarvan worden gedaan. De buurtportefeuillehouder besluit uiteindelijk over de aanvragen.

Het buurtbudget kan op drie verschillende manieren worden ingezet:

 • a.

  de bewoners kunnen een oplossing aandragen voor een knelpunt of een kans in de buurt, wat direct opgelost kan worden door het stadsdeel. Als dit buiten de reguliere taken van het stadsdeel past, kan deze inzet vanuit het  buurtbudget  worden betaald. Dit valt niet onder subsidie, maar wordt intern verrekend.

 • b.

  de bewoners kunnen een oplossing aandragen voor een knelpunt in of een kans in de buurt, waar vanuit het stadsdeel direct een opdracht voor gegeven kan worden aan een derde partij omdat die partij de kennis en kunde in huis heeft. Als dit extra is of buiten de reguliere taken van het stadsdeel past, kan deze inzet vanuit het buurtbudget worden betaald. Dit valt niet onder subsidie maar wordt direct via een factuur betaald aan de derde partij.

 • c.

  De bewoners kunnen een oplossing aandragen voor een knelpunt of een kans in de buurt, waar zij zelf een project voor uitvoeren om het op te lossen of de kans op te pakken. In dat geval gaat het om subsidie en valt het onder deze nadere regels.

Bewonersinitiatieven

De stadsdeelraad heeft bepaald dat tevens het budget voor bewonersinitiatieven ten goede moet komen aan de buurt, vooral als stimulans voor de sociale cohesie en/of versterking van de eigen kracht van de buurt. Bewoners, buurtgebonden ondernemers en professionals uit de buurt kunnen namens bewoners via ABC Alliantie West, een welzijnsorganisatie bestaande uit Akros, Stichting Buurtparticipatie en Combiwel, een bewonersinitiatief indienen. Het inspiratieteam, een groep van bewoners uit de buurt of de wijk, beoordelen de bewonersinitiatieven en zij beslissen over toekenning van het aangevraagde bedrag. ABC Alliantie West draagt zorg voor de toekenning van de bewonersinitiatieven van het Subsidiebureau van de Gemeente Amsterdam.

De bepalingen in de Subsidieregeling Buurtbudgetten zijn een aanvulling op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam  2012.

Stimuleringsfonds Buurtmedia

Bij de begroting van 2014 is een amendement aangenomen voor een stimuleringsfonds Buurtmedia. Het Dagelijks Bestuur meent dat Buurtmedia een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie in de buurten van West en ook een belangrijke rol kunnen spelen in de informatievoorziening aan bewoners. Het bedrag dat per wijk beschikbaar is kan op twee momenten in het jaar worden aangesproken voor een aanvraag. We volgen hierbij zoveel mogelijk de werkwijze voor bewonersinitiatieven, de toekenning van de gelden uit het stimuleringsfonds verloopt via de inspiratieteams per wijk. Deze werkwijze sluit aan bij de werkwijze buurtgericht werken die in 2011 door de Stadsdeelraad is vastgesteld. De werkwijze wordt na een half jaar geëvalueerd.

Doel van de subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is om door bewoners, buurtgebonden ondernemers en professionals ingediende subsidieaanvragen voor initiatieven te stimuleren. Deze initiatieven moeten buurtgericht zijn in de buurten van stadsdeel West plaats vinden.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Alle aanvragen die komen van bewoners, buurtgebonden ondernemers en professionals uit de buurt en die een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten of het bieden van kansen van punten op de agenda van de buurt komen in aanmerking.  Aanvragen uit het buurtbudget en bewonersinitiatieven zijn:

 • Voor de buurt

 • De aanvragen moeten passen binnen de Agenda van de buurt

 • Buurtbudget en bewonersinitiatieven zijn bedoeld voor het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het buurtbelang.

 • Buurtbudget en bewonersinitiatieven zijn incidenteel

 • Buurtbudget en bewonersinitiatieven zijn bedoeld voor het genereren van extra geld door nieuwe wegen in te slaan.

Er kan aanspraak worden gedaan op het stimuleringsfonds Buurtmedia door:

 • Nieuwe initiatieven die ondersteuning nodig hebben bij de opstart

 • Bestaande media die een vernieuwing willen bewerkstellingen, zich willen versterken of een professionaliseringsslag te maken.

Subsidiebedrag

De subsidie is maximaal 100% van de benodigde financiering per initiatief. Jaarlijks stelt de stadsdeelraad het bedrag beschikbaar voor buurtbudget vast. De subsidieverlening is geregeld op voorspraak van de regiegroepen. Subsidieverlening kan plaatsvinden binnen de vastgestelde buurtbudgetten en budgetten voor bewonersinitiatieven per buurt.

Voor het stimuleringsfonds Buurtmedia is 100.000 euro toegekend uit de algemene middelen. Het bedrag word verdeeld over de vier wijken waardoor er per wijk 25.000 euro beschikbaar is. Dit bevordert een zo gelijk mogelijk aanbod in de wijken (buurten). Per jaar is een bedrag van maximaal 25.000 beschikbaar voor buurtmedia die de gehele wijk betreft en maximaal 10.000 voor buurtmedia per buurt. Wanneer er sprake is van een resterend bedrag in een wijk, kijken we of het mogelijk is het resterende geld te verdelen over de andere wijken

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door bewoners, buurtgebonden ondernemers en professionals uit een van de buurten van stadsdeel West. Aanvragen kunnen door een of meerdere natuurlijke- of rechtspersonen worden gedaan. De aanvrager is (mede)initiatiefnemer. Buurtgebonden ondernemers en professionals kunnen ook aanvragen mits er geen sprake is van een primair commercieel belang.

Aanvraag buurtbudget indienen

Aanvragen worden ingediend met het aanvraagformulier subsidie buurtbudget. Op het aanvraagformulier moet onder andere aangegeven worden voor welk initiatief subsidie wordt gevraagd, aan welke doelstelling het initiatief bijdraagt, wat het beoogde resultaat is en op welke manier het initiatief als voorbeeld kan dienen voor anderen. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief de vereiste gegevens sturen aan:

Stadsdeel West

Afdeling Wijken

Tav de buurtcoördinator van de buurt

O.v.v. subsidieregeling buurtbudget West

Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam.

De aanvraag voor buurtbudget mag aanvullend ook per mail worden ingediend naar info@west.amsterdam.nl. Er moet echter te allen tijde een origineel ondertekend aanvraagformulier worden opgestuurd. De aanvragen worden beoordeeld door de regiegroep, de regiegroep kijkt daarbij naar de criteria's:

 • Buurtbudget is voor de buurt

 • De aanvragen moeten passen binnen de Agenda van de buurt

 • Buurtbudget is bedoeld voor het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het buurtbelang.

 • Buurtbudget is incidenteel

 • Buurtbudget wordt uitgegeven aan zaken die vallen binnen de ‘Agenda van de buurt'.

 • Buurtbudget is niet bedoeld om voortbestaan te financieren

 • Buurtbudget is niet bedoeld voor exploitatie

 • Buurtbudget is bedoeld voor het genereren van extra geld door nieuwe wegen in te slaan.

Na de beoordeling door de regiegroep wordt die beoordeling voorgelegd aan de buurtportefeuillehouder die de aanvragen toekent waar de regiegroep positief over besloten heeft.

Aanvraag bewonersinitiatieven indienen

Aanvragen worden ingediend met het aanvraagformulier subsidie bewonersinitiatieven. Op het aanvraagformulier moet onder andere aangegeven worden voor welk initiatief subsidie wordt gevraagd, aan welke doelstelling het initiatief bijdraagt, wat het beoogde resultaat is en op welke manier het initiatief als voorbeeld kan dienen voor anderen. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief de vereiste gegevens sturen per post naar het sociaal wijkteam in de wijk of in een aantal gevallen de leefbaarheidsoverleggen in de buurten (GWL, Potjesbuurt en de buurtplatforms van de buurten in Bos en Lommer).

De aanvragen worden beoordeeld door de inspiratieteams, daarbij gelden de volgende criteria.

 • Subsidie voor bewonersinitiatieven is voor de buurt

 • Subsidie voor bewonersinitiatieven zijn gericht op bewoners uit de buurt

 • Subsidie voor bewonersinitiatieven is bedoeld voor het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het buurtbelang.

 • De aanvragen voor  subsidie voor bewonersinitiatieven zijn niet van levensbeschouwelijke of politieke aard

 • De aanvragen voor subsidie buurtbudget zijn niet louter gericht op vermaak.

Het inspiratieteam neemt een beslissing over de bewonersinitiatieven en daarna kent het stadsdeel de subsidie toe op basis van de beslissing van het inspiratieteam.

Aanvraag stimuleringsfonds buurtmedia

De aanvraag kan worden ingediend voor 1 mei 2014 en voor 1 november 2014. Om in aanmerking te komen moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Daarbij moet een plan van aanpak worden ingediend, waarbij de inzet van (financiële) middelen of personen wordt gespecificeerd. Het inspiratieteam beoordeelt de aanvragen op basis van de algemene criteria voor bewonersinitiatieven, een aantal aanvullende criteria en het advies van communicatieprofessionals West. Voorafgaand aan de beoordeling in het inspiratieteam wordt de aanvraag op de aanvullende criteria beoordeeld door een vaste groep van zeven communicatieprofessionals ut de buurten van West. Daarbij is de afspraak gemaakt dat indien een van de leden van deze groep betrokken is bij een aanvraag hij of zij geen rol speelt bij het advies over die aanvraag. Het uitgebrachte advies wordt meegenomen naar het inspiratieteam.

Voorwaarden voor subsidieverlening

Het doel van de subsidie is om aanvragen die ingediend zijn in het kader van de Agenda van de buurt te kunnen uitvoeren. De aanvrager moet aangeven op welke manier de aanvraag hier een bijdrage aan levert en in welke mate. Verder wordt van de aanvrager verwacht dat de opgedane kennis of de resultaten met anderen wordt gedeeld. Hierdoor kan de aanvraag door anderen worden gekopieerd of opgeschaald. Op deze manier wordt actief bijgedragen aan de doelstellingen en wordt het resultaat mogelijk vergroot.

Weigeren van de subsidie

Subsidie voor buurtbudget en bewonersinitiatieven is niet bedoeld:

 • om voortbestaan te financieren

 • voor exploitatie

 • aan projecten met overwegend commercieel belang.

 • Louter gericht op vermaak

 • Levensbeschouwelijk of politiek van aard.

De weigeringsgronden voor het buurtmediafonds zijn conform subsidieregeling bewonersinitiatieven (ASA 2012 artikel 9), aanvullend gelden (artikel 7.1. en 7.2. uit de subsidieregeling).