Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Incassoreglement gemeente Apeldoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeente Apeldoorn
CiteertitelIncassoreglement gemeente Apeldoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belastingverordeninge

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201401-09-2014Onbekend

13-10-2014

Apeldoorns Stadsblad, 29 oktober 2014

2014-512760

Tekst van de regeling

H E T C O L L E GE V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S

V A N D E G E M E E N T E A P E L D O O R N

Gelezen het voorstel aan het college nr.

Gelet op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belastingverordeningen:

BESLUIT

Vast te stellen het volgende Incassoreglement.

Artikel 1 Begripsomschrijving

a.automatische incasso: het door of namens de gemeente in termijnen afschrijven van een

belastingbedrag van het IBAN (International Bank Account Number) van een belastingschuldige en gunste van de gemeente Apeldoorn;

 • b.

  machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging of telefonische machtiging onder opgaaf van het burgerservicenummer van de belastingplichtige aan de

  gemeente Apeldoorn om wegens gemeentelijke belastingen bedragen van zijn IBAN af te schrijven;

 • c.

  invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Deelname aan automatische incasso

 • 1. Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingschuldige de gemeente Apeldoorn hiervoor gemachtigd hebben.

 • 2. De machtiging wordt verstrekt voor onbepaalde tijd en geldt voor de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

 • 3. De invorderingsambtenaar kan deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatige verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 4. De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 3 Aanvang

 • 1. De automatische incasso gaat na ontvangst van de machtiging in met ingang van de eerstvolgende incassomogelijkheid.

 • 2. Het verstrekken van een machtiging na het verstrijken van de betaaltermijn laat eventuele verschuldigde invorderingskosten onverlet.

Artikel 4 Termijnbedrag

 • 1. Het termijnbedrag wordt gesteld op een tiende deel van het totaalbedrag van het aanslagbiljet.

 • 2. Aanslagen beneden de € 50, - worden geïncasseerd in één termijn, aanslagen boven de € 3.500, -worden geïncasseerd in één termijn.

 • 3. Indien de machtiging wordt verstrekt na het opmaken van het aanslagbiljet, dan sluit de invorderingsambtenaar met het aantal betaaltermijnen zoveel mogelijk aan bij de situatie waarin de machtiging al vóór het opmaken van het aanslagbiljet zou zijn verstrekt.

 • 4. Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt het termijnbedrag aangepast in overeenstemming met de nog resterende schuld en het resterende aantal termijnen.

Artikel 5 Tijdstip van afschrijven

 • 1. Het verschuldigde bedrag wordt in de laatste vijf werkdagen van de maand afgeschreven.

 • 2. Het niet nakomen van het eerste lid brengt niet met zich mee dat de automatische incasso onverschuldigd is geweest.

Artikel 6 Ontbindende voorwaarden

 • 1. De automatische incasso wordt beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso twee maal niet succesvol uitgevoerd kan worden;

  • b.

   de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, metterwoon naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

 • 2. Een automatische incasso is succesvol uitgevoerd indien het bedrag niet binnen acht weken na de incasso-opdracht is gestorneerd c.q. teruggestort.

 • 3. De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso en van het beëindigen ervan.

Artikel 7 Overlijden

 • 1. Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso voor zover mogelijk voortgezet.

 • 2. Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 8 Scheiding e.d. en verhuizing

De automatische incasso eindigt niet door echtscheiding, ontbinding van een partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst, het uit elkaar gaan van partners of verhuizing.

Artikel 9 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN moet de belastingschuldige onmiddellijk schriftelijk, telefonisch of elektronisch doorgeven aan de invorderingsambtenaar.

Artikel 10 Terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen acht weken de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn IBAN terug te storten.

Artikel 11 Beëindiging automatische incasso

 • 1. De automatische incasso kan door de belastingschuldige schriftelijk, telefonisch of elektronisch worden beëindigd.

 • 2. Indien de belastingschuld na het beëindigen van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen in overeenstemming met de belastingverordeningen.

 • 3. Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

 • 4. Dit artikel is van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso.

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Incassoreglement.

Apeldoorn,

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, de burgemeester, de secretaris,

J.C.G.M. Berends mevrouw C.M. Sjerps

TOELICHTING INCASSOREGLEMENT

Algemeen

Voor het merendeel behoeft het reglement geen nadere toelichting.

Artikel 2, vierde lid

Dit lid hangt samen met het tweede lid van artikel 3. Het kan voorkomen dat iemand al een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen of dat er al beslag is gelegd, een vordering is gedaan of dergelijke dwanginvorderingsmaatregelen. Ook in die gevallen kan automatische incasso een uitkomst bieden voor de betaling. De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname aan de incasso toestaat. Daarbij kan gedacht worden aan het stellen van zekerheid, het vooraf betalen van een deel van de schuld of van de invorderingskosten.

Artikel 3, tweede lid

Dit lid is opgenomen om alle twijfel rondom invorderingskosten weg te nemen. Het komt in de praktijk nog wel eens voor dat iemand pas nadat hij een aanmaning of dwangbevel heeft gekregen alsnog een automatische incassomachtiging verstrekt. Het accepteren van een machtiging en het uitvoeren van automatische incasso is in dat geval de meest efficiënte wijze van invorderen. Dat betekent uiteraard niet dat de kosten van aanmaning of dwangbevel niet meer verschuldigd zouden zijn. Deze kosten worden (zoveel mogelijk) gelijktijdig met de belastingschuld geïncasseerd.

Als de invordering zich in een verder stadium bevindt (beslaglegging, bank- loon- of derdenvordering, etc.) ligt een automatische incasso voor die schuld niet voor de hand.

Artikel 4

Tweede lid: voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de incasso’s plaatsvinden aan het eind van elke maand. Bedragen onder de € 50,- worden binnen een maand afgeschreven, terwijl bij een normale betaling (zonder incasso) de betaaltermijn 3 maandelijkse termijnen bedraagt. Het is niet doelmatig om meerdere keren per maand een incasso te draaien, louter vanwege de kleine bedragen. Het alternatief zou zijn om deze bedragen dan maar niet te incasseren. Het is klantgerichter om de kleine bedragen gelijk met de overige incasso’s af te schrijven. Aanslagen boven € 3.500,- worden tevens geïncasseerd in één termijn.

Vierde lid: het komt voor dat mensen pas ruim na het versturen van de aanslag, of zelfs pas na een betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel, een machtiging insturen. De incassoregeling is niet bedoeld om mensen uitstel van betaling te verlenen. Daarom is in dit lid bepaald dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij betalingstermijnen die zouden zijn verleend, als de machtiging al bekend was vóórdat het aanslagbiljet werd opgemaakt.

Artikel 6, tweede lid en artikel 10

De redactie is aangepast aan de gewijzigde Europese regelgeving. Men kan nu nog tot acht weken na de incasso terug laten storneren. In het verleden was dat 30 dagen.