Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Regeling politieke prikkelprijs 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingRegeling politieke prikkelprijs 2005
CiteertitelRegeling politieke prikkelprijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling is vastgesteld door het raadspresidum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2005nieuwe regeling

17-11-2005

Weekend Totaal, 2005-11-18

-

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING POLITIEKE PRIKKELPRIJS 2005

Het presidium van de raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het raadsbesluit d.d. 11 november 2004, inzake instelling van de Politieke Prikkel Prijs;

gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Regeling politieke prikkelprijs.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • b.

  presidium: het presidium van de raad;

 • c.

  griffie: de raadsgriffie van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2

 • 1. Het presidium keert ingaande 2006 namens de raad jaarlijks, in de maand januari, een politieke prikkelprijs uit, ter grootte van € 1.000,=.

 • 2. Uitreiking van de prijs als bedoeld in het eerste lid geschiedt tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 3

De prijs als bedoeld in artikel 2, lid 1:

 • 1.

  is bestemd voor een natuurlijk persoon of organisatie die – in het jaar voorafgaand aan de betreffende prijsuitreiking – op democratische en politiek correcte wijze gemeentelijk beleid of gemeentelijke beslissingen kritisch heeft beschouwd en daarmee het algemeen belang heeft gediend door de politiek te hebben geprikkeld en te hebben gedwongen tot het kritisch afwegen van het eigen beleid of de gevolgen daarvan;

 • 2.

  dient te worden uitgekeerd aan een individuele burger of een georganiseerde groepering, woonachtig dan wel gevestigd in de gemeente Apeldoorn. Uitkering aan een politieke partij, een raadslid, een wethouder of een andere politieke vertegenwoordiger is uitgesloten.

Artikel 4

 • 1. Iedere inwoner van de gemeente Apeldoorn en iedere in de gemeente Apeldoorn gevestigde organisatie kan één of meerdere gegadigden, of zichzelf, nomineren voor de politieke prikkelprijs.

 • 2. Een nominatie als bedoeld in het eerste lid dient schriftelijk, en voorzien van een toelichting van maximaal 1 pagina (A4-formaat), vóór 10 december van het jaar, voorafgaand aan de betreffende prijsuitreiking, te worden ingediend bij het presidium. De nominatie dient te worden gericht aan het presidium, ter attentie van de griffie.

Artikel 5

De griffie zal jaarlijks, rond de behandeling door de raad van de Meerjarenbegroting, door middel van een publicatie in Weekend Totaal en op de website van de raad, een oproep doen voor het indienen van nominaties als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

Een jury, bestaande uit drie door het presidium telkenjare daartoe aangewezen raadsleden:

 • 1.

  beoordeelt vanaf 10 december de ingekomen nominaties en wijst al dan niet op basis daarvan nog in diezelfde maand een winnaar aan;

 • 2.

  draagt zorg voor de prijsuitreiking als bedoeld in artikel 2.

Artikel 7

Deze regeling:

 • 1.

  treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling;

 • 2.

  kan worden aangehaald als ‘Regeling politieke prikkelprijs.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het raadspresidium d.d. 17 november 2005

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 18 november 2005

Inwerking getreden d.d. 18 november 2005