Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

VERORDENING GEMEENTELIJK NOODFONDS 2004 (versie 2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingVERORDENING GEMEENTELIJK NOODFONDS 2004 (versie 2)
CiteertitelVerordening Gemeentelijk Noodfonds (versie 2)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

verordening vervangt de Verordening Gemeentelijk Noodfonds, vastgesteld d.d. 1993-12-23 en gewijzigd d.d. 2001-09-20

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet en werk bijstand
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201301-01-2018art. 5, 2e t/m 4e lid

30-05-2013

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 26 juni 2013

raadsvoorstel 55-2013
17-12-200427-06-2013nieuwe regeling

16-12-2004

-

raadsvoorstel 118-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEMEENTELIJK NOODFONDS 2004

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 13 december 2004, nr. 118-2004;

gelet op de bepalingen van de Wet werk en bijstand, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening Gemeentelijk Noodfonds.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • b.

  aanvrager: een inwoner van de gemeente Apeldoorn, die als zodanig staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  noodfonds: het Gemeentelijk Noodfonds;

 • d.

  commissie: de adviescommissie Gemeentelijk Noodfonds.

Artikel 2 Het noodfonds

 • 1. Het noodfonds is een voorziening, in het leven geroepen om inwoners van de gemeente Apeldoorn, die een minimaal inkomen hebben, in individuele schrijnende situaties financieel tegemoet te komen.

 • 2. Op het noodfonds kan eerst nà toepassing van de Wet Werk en Bijstand en andere voorzieningen een beroep worden gedaan.

 • 3. Het noodfonds is niet bedoeld voor tegemoetkomingen van fiscale aard.

 • 4. Het noodfonds voorziet niet in tegemoetkomingen indien de financiële noodtoestand veroorzaakt is door verwijtbaar gedrag van de aanvrager.

Artikel 3 De aanvraag

 • 1. Ter voorziening in individuele financiële noodsituaties kan een bijdrage uit het noodfonds worden gevraagd. Ook kan een borgstelling via het noodfonds worden gevraagd, ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst van geldlening met de Stadsbank.

 • 2. Elke aanvraag om een bijdrage uit, dan wel een borgstelling via het noodfonds wordt individueel beoordeeld. Daarbij wordt niet alleen gelet op de draagkracht van de aanvrager, maar ook op diens betalingscapaciteit.

 • 3. Het college neemt, de commissie gehoord, binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag om een bijdrage dan wel een borgstelling een besluit.

 • 4. De maximale bijdrage à fonds per du bedraagt in beginsel € 2.000,=. Het maximale bedrag waarvoor via het noodfonds een borgstelling wordt gegeven bedraagt in beginsel € 3.000,=.

 • 5. Per kalenderjaar kan een aanvrager in beginsel slechts één maal een beroep doen op het noodfonds.

 • 6. Een aanvraag wordt slechts toegekend indien en voor zover de financiële middelen in het noodfonds daarvoor toereikend zijn.

Artikel 4 Het beheer

 • 1. Het noodfonds wordt beheerd door het college.

 • 2. Het college wordt bij het beheer van het noodfonds bijgestaan door de commissie.

Artikel 5 De Adviescommissie

 • 1. De commissie bestaat uit 5 leden, te benoemen door het college met in achtneming van lid 2 en lid 3.

 • 2.

  • De commissie staat onder voorzitterschap van een teammanager van de eenheid Werkplein Activerium.

 • 3.

  • In de commissie hebben verder zitting een ambtenaar van de eenheid Werkplein Activerium, een medewerker van de Stadsbank, een vertegenwoordiger van MD Veluwe dan wel de rechtsopvolger en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

 • 4.

  • Vanuit eenheid Werkplein Activerium wordt een ambtelijk secretaris aan de commissie toegevoegd.

 • 5. De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter haar bijeen roept of tenminste twee leden het verlangen daartoe kenbaar maken.

 • 6. De commissie neemt omtrent de door haar te geven adviezen geen besluiten indien niet tenminste drie leden aanwezig zijn.

 • 7. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, waarbij een minderheidsstandpunt zal worden verwoord.

 • 8. Bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 9. De secretaris heeft in de vergadering van de commissie een raadgevende stem.

 • 10. De commissie is bevoegd, in voorkomende gevallen, advies in te winnen bij daartoe naar haar oordeel in aanmerking komende deskundigen.

Artikel 6 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen voor de gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling en vervangt de Verordening Gemeentelijk Noodfonds, vastgesteld op 23 december 1993 en gewijzigd op 20 september 2001.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Gemeentelijk Noodfonds’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 december 2004

Inwerking getreden d.d. 17 december 2004

Gewijzigd bij besluit d.d. 30 mei 2013, inhoudende het wijzigen van artikel 5, tweede t/m vierde lid. Het besluit treedt in werking op 27 juni 2013.