Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Tarievenregeling Brandweer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingTarievenregeling Brandweer 2011
CiteertitelTarievenregeling Brandweer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

07-10-2010

Apeldoorns Stadsblad, 8 december 2010

120-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENREGELING BRANDWEER 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 augustus 2010, nr. 120/2010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarievenregeling brandweer 2011.

Algemeen

Alle in deze regeling genoemde bedragen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 1 Tarieven

De tarieven voor het verrichten van diensten door de gemeentelijke brandweer zijn als volgt:

Hoofdstuk 1. Diensten verricht door personeel. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
1.1het verrichten van wacht- en waakdiensten gedurende een maand, per personeelslid, per uur € 42,50
1.2het verrichten van controlediensten gedurende een maand, per personeelslid, per uur € 42,50
1.3het verrichten van overige diensten per personeelslid, per uur€ 42,50

Hoofdstuk 2. Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beschikbaar stellen van een:
2.1brandslang, per etmaal€ 5,--
2.2handbrandblusapparaat, per etmaal€ 5,--
2.3verdeelstuk, per etmaal€ 4,25
2.4straalpijp, per etmaal€ 4,25
2.5klokpomp, per uur € 8,--
2.6schuimgenerator/rookafzuiger, per uur€ 8,--

Hoofdstuk 3. Verrichten van rookproeven.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van rookproeven voor schoorstenen, luchtbehandelinginstallaties e.d. € 79,25

Hoofdstuk 4. Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
4.1het controleren en reinigen van een gelaatstuk € 12,25
4.2het controleren/repareren van een persluchttoestel € 49,25
4.3het vullen van een persluchttoestel per liter waterinhoud € 2,50

Hoofdstuk 5. Het ter beschikking stellen van materiaal, inclusief chauffeur. Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ter beschikking stellen van:
5.1.1een bestelwagen, per uur€ 49,25
5.1.2een poederaanhangwagen, per uur € 20,--
5.1.3 een autospuit, per uur € 116,--
5.1.4een tankautospuit, per uur€ 161,50
5.1.5een commandowagen, per uur€ 161,50
5.1.6een autoladder, per uur € 200,25
5.1.7een duik-gereedschapswagen, per uur€ 121,25

Hoofdstuk 6. Overige diensten. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:
6.1het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur€16,50
6.2het verrichten van diensten met een motorzaag, licht- aggregaat of lasapparatuur, per uur € 20,--
6.3 het verrichten van metingen, per meting €30,50
6.4het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel c.q. opheffing van de afsluiting van een perceel, per afzonderlijk geval. €49,25

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel
  • 1. De Tarievenregeling brandweer 2010, vastgesteld op 12 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze tarievenregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

  • 3. Deze tarievenregeling kan worden aangehaald als ‘Tarievenregeling brandweer 2011’.

    Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 7 oktober 2010

    Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 8 december 2010

    Inwerking getreden d.d. 1 januari 201