Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

mandaat- en volmachtregister eenheid vastgoed en grond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingmandaat- en volmachtregister eenheid vastgoed en grond
Citeertitelmandaat- en volmachtregister eenheid vastgoed en grond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan heeft besloten op 19 december 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek
  2. Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

18-12-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 27 december 2012

CV 2012-028760 BV 2012-028774

Tekst van de regeling

Intitulé

mandaat- en volmachtregister eenheid vastgoed en grond

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUITEN, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

vast te stellen het navolgende mandaat- en volmachtregister van de eenheid Vastgoed en Grond (V&G) van de gemeente Apeldoorn.

 

Eenheid Vastgoed en Grond

Wet of regeling

onderdeel

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat/volmacht van/aan

Doormandatering c.q. substitutie van volmacht

opmerkingen

Algemene plaatselijke verordening (APV)

art. 2.1.5.1, lid 1

Aanschrijven verhuurder tot verwijdering van voorwerpen, die bij executie op de openbare weg worden geplaatst

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Betreft toepassing bestuursdwang bij uitvoering ontruimingsvonnissen

Feitelijk gaat het om de uitvoering van de Apv. De eenheid V&G ondersteunt corporaties alleen bij uitzettingen

Algemene wet bestuursrecht/Wet op de Raad van State

 

Incidenteel machtigen van personen t.b.v. vertegenwoordi-ging tijdens rechtsgedingen om het woord te voeren

college > gemeentesecretaris

 

Gehoord de directieraad

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Het aankopen en ruilen van onroerende zaken tot een bedrag van € 1.000.000,=; (grond-)uitgiftes, verkopen van gemeentelijke eigendommen en het vestigen en bedingen (beëindigen of wijzigen daaronder begrepen) van zakelijke rechten, beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen, tot een bedrag van

€ 1.000.000,=

Zie beperkingen raadsdelegatiebesluit

M.b.t. aankoop voor de A.D.: jaarlasten uit verwerving of aankoopbedrag moeten in begroting of via krediet beschikbaar zijn

Voor ondertekenings-mandaat contracten: zie bij Gemeentewet, art. 171

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Verlenen van toestemming tot doorverkoop m.b.t. bouwkavels/ woningen en bedrijfsterreinen/ winkels in geval op een verzoek positief conform de geldende normen kan worden gereageerd.

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Afdoening correspondentie aanvragen bouwgrond (woningen/ industrieterrein en overige bestemmingen)

Alle uitgaande projectgebonden correspondentie in afstemming met de direct betrokken projectleider, voor zover relevant

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Reserveren van percelen voor aspirant gegadigden en zoeklijst Bedrijven

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Verlenen van betaalde opties/reserveringen aan potentiële gegadigden voor aankoop van bouwkavels, bedrijfsterreinen en overige bestemmingen, tot een bedrag van € 1.000.000,= per transactie

Zie beperkingen raadsdelegatiebesluit

Zie kaderstellingen nota Vermogenspositie Grondbedrijf

Voor ondertekenings-mandaat contracten: zie bij Gemeentewet, art. 171

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Verhuren, verpachten of op enige andere verbintenisrechterlijke wijze in gebruik geven van gemeentelijke onroerende zaken

(m.b.t. bij de eenheid V&G administratief ingebrachte zaken)

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Het opzeggen van lopende overeenkomsten van huur, pacht of andere verbintenisrechtelijke wijzen van ingebruikneming

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Het opzeggen van lopende overeenkomsten van huur of pacht, waarbij geen wettelijke huur- of pachtbescherming aanwezig is

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Beëindigen of ontbinden van overeenkomsten terzake huur, pacht of een andere wijze van ingebruikgeving tegen schadeloosstelling, uitgezonderd huurcontracten in de sfeer van herhuisvesting

Het mandaat geldt alleen als de transactie past binnen de kaders vanuit de MPB

Voor ondertekenings-mandaat contracten: zie bij Gemeentewet, art. 171

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Beëindiging van huurcontracten in de sfeer van herhuisvesting, pacht of een andere wijze van in gebruik geving, waarbij de financiële schadeloosstelling een bedrag van

€ 15.000,= niet te boven gaat

Het (sub)mandaat geldt alleen als de uitgave past binnen de (verwervings-) ramingen

 

 

 

 

 

 

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college >gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Besluiten tot het aangaan, wijzigen, opzeggen, ontbinden en vernietigen van overeenkomsten, binnen door raad/college beschikbaar gestelde budgetten

(v.z.v. overeenkomst vanuit eenheid V&G wordt aangegaan)

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Aanbesteding – openbaar of onderhands – en gunning van met uit de begroting of op andere wijze gevoteerde gelden (facilitair) uit te voeren werkzaamheden

Het submandaat voor eenheid V&G geldt voor opdrachten die vanuit de afdeling VGA worden verstrekt

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

 

Het (in)huren, pachten of op andere verbintenisrechtelijke wijze ingebruik nemen van onroerende zaken van derden

Het mandaat geldt alleen als college of raad de middelen voor de betreffende uitgaven beschikbaar hebben gesteld

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

Het afwijken van betaling- of ontruimingstermijnen of anderszins aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikte aard in tevoren door het college bekrachtigde contracten

Bij projectgebonden transacties moet altijd zijn afgestemd met de direct betrokken projectleider, voor zover relevant.

Gemeentewet

art. 160, lid 1 onder e

Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

college >gemeentesecretaris

 

 

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder f

Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures, of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond en door de Eenheidsmanager Vastgoed & Grond geval aan te wijzen ambtenaren

 

Gemeentewet

art. 160,

lid 1,

onder f

Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures, of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed & Grond

 

Wet en Besluit voorkeursrecht gemeenten

Wet: artt. 4, 5, leden 1 en 2, 6, lid 1, 7, leden 1 en 2, 8, leden 3, 5 en 6, 8a, leden 1, 3 en 4, 12, 13, 15

Besluit: art. 6 lid 2

Uitvoeren/toepassen bepalingen

college > gemeentesecretaris

 

Graag vooraf kader meegeven waarbinnen bevoegdheid kan worden uitgevoerd of besluit aan DR-leden houden

Wet voorkeursrecht gemeenten

 

Doorhalen van inschrijvingen op in de toekomst in eigendom verkregen onroerende zaken waarvoor een voorkeursrecht is gevestigd

college > gemeentesecretaris

 

Graag vooraf kader meegeven waarbinnen bevoegdheid kan worden uitgevoerd of besluit aan DR-leden houden

Gemeentewet

art. 171

De gemeente in rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond en advocaat

In rechte optreden tegen derden die zonder toestemming of goedvinden van de gemeente een stuk gemeentegrond in bezit hebben en niet in der minne bereid zijn om aan het bezit daarvan een einde te maken

Gemeentewet

art. 171

De gemeente in rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

Vertegenwoordiging gemeente, zowel als eisende dan wel verwerende partij c.q. eiseres in reconventie, voor zoveel het betreft rechtsgedingen, voor zover betrekking hebbende op onroerende zaken

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond > medewerker transactieafwikkeling

Ondertekening volmacht t.b.v. de buitengerechtelijke vertegenwoordi-ging

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

Vertegenwoordiging gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake van het sluiten van overeenkomsten, uitgezonderd arbeidsrechtelijke overeenkomsten

(indien de overeenkomst binnen de eenheid V&G wordt gesloten)

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond > ambtenaren en medewerkers van notariskantoren m.b.t. akte-passering in die gevallen waarin dat tevoren door de eenheid V&G Gis aangegeven

Vertegenwoordiging gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake van zaken en vermogensrechten (vertegenwoordiging bij alle notariële akten)

De vertegenwoordiging terzake rechtshandelingen strekkende tot het compareren bij notariële akten geschiedt uitsluitend door een medewerker van het betreffende notariskantoor als tevoren door de medewerker gemeentelijke eigendomsadministratie is nagegaan dat de akte is opgemaakt conform de voorwaarden en bepalingen en uitsluitend als dat tevoren door de eenheid V&G is aangegeven

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

Ondertekenen contracten betreffende onroerende zaken

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

Ondertekenen niet-projectgebonden uitgaven

Tekenbevoegdheid geldt pas nadat de eenheidsmanager V&G mandaat heeft verleend voor het doen van de uitgave.

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

Ondertekenen projectgebonden uitgaven

Tekenbevoegdheid geldt pas nadat de eenheidsmanager V&G mandaat heeft verleend voor het doen van de uitgave.

Gemeentewet

art. 171

De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen

Burgemeester > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager

Vastgoed & Grond

het verrichten van eigenaarsbevoegdheden van gemeenschappelijke gebouwen in de verenigingen van appartementseigenaren

Collegebesluit d.d.

19 juni 2000 inzake huurovereenkomst met ACCRES Apeldoorn b.v.

 

Aanpassingen van het subsidie aan ACCRES Apeldoorn b.v., welke verband houden met huurovereenkomsten met ACCRES Apeldoorn b.v. voor zover deze aanpassingen budgettair neutraal zijn

college > gemeentesecretaris

Eenheidsmanager Vastgoed en Grond > Teammanager Vastgoedbedrijf