Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

VERORDENING PRECARIOBELASTING 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING PRECARIOBELASTING 2014
CiteertitelVERORDENING PRECARIOBELASTING 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201301-01-2015Onbekend

15-11-2013

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 11 december 2013

125-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PRECARIOBELASTING 2014

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 september 2013, nr. 125/2013;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene:

 • a.

  van wie, dan wel ten behoeve van wie, voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

 • b.

  In afwijking in zoverre van onderdeel a wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in onderdeel a, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een jaar : een kalenderjaar;

 • b.

  een half jaar : een tijdvak van 6 maanden, aanvangende op 1 januari of 1 juli;

 • c.

  een maand : een kalendermaand;

 • d.

  een week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • e.

  een dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte

  daarvan;

 • f.

  vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke regi-

stratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 6, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 6, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Heffingstijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 3.

  Aanslagen van minder dan € 10,= worden niet opgelegd.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Vrijstellingen

 • 1.

  De belasting wordt niet geheven:

  • a.

   voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond door de gemeente Apeldoorn of door haar bedrijven;

  • b.

   wanneer het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond krachtens overeenkomst of concessie, kosteloos of tegen een bepaalde vergoeding is of wordt toegestaan;

  • c.

   voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare grond, die daar zijn ten behoeve van het houden van een evenement;

  • d.

   voor het hebben van rijwielrekken.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening precariobelasting 2013, vastgesteld op 8 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2014’.

 

 

 

 

TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening precariobelasting 2014

 • 1.

  Bouwwerken

 • 1.

  1 Het tarief bedraagt voor het hebben van schuttingen, steigers,

  het opslaan van bouwmaterialen, alsmede voor het hebben van

  een directiewagen, een schaftwagen, werk- en bergloodsen per m²

  ingenomen grond, per week € 0,79

1.2. Het tarief bedraagt voor het hebben van een container voor de aan- en

afvoer van bouwmaterialen of afvalmaterialen bij renovatie,

verbouw, nieuwbouw of onderhoud per m² ingenomen grond,

per week € 0,79

 • 2.

  Benzinepompen, tanks, etc.

  Het tarief bedraagt voor het hebben van:

  • a.

   een bewaarplaats voor vloeistoffen met inbegrip van een

   vulput en leidingen met een inhoud van:

   maximaal 5000 liter, per jaar € 141,00

   5000 liter en meer, per jaar € 282,00

  • b.

   een pomp voor benzine, gasolie e.d., per jaar € 282,00

   een water- en/of luchtinstallatie per jaar € 141,00

   Zijn meer dan één pomp in één mantel ondergebracht, dan is het

   recht voor elke pomp afzonderlijk verschuldigd.

  • c.

   een vulput en/of leidingen in verbinding met een particulier terrein

   gelegen bewaarplaats van vloeistoffen, per jaar € 27,90

  • d.

   een kiosk of andere overdekte ruimte, alsmede een randbalk-

   constructie, per m² ingenomen grond, per jaar € 13,95

  • e.

   een baken of lichtmast, per jaar € 13,95

  • f.

   een rek of ander verplaatsbaar voorwerp, per m² ingenomen grond,

   per jaar € 13,95

 • 3.

  Uitstallingen

Het tarief bedraagt:

 • 3.

  1 voor het hebben van uitstallingen, kledingrekken, -bakken,

  plantenbakken, kiosken, alsmede reclame- en verwijsborden voor

  commerciële doeleinden bij winkels en dergelijke per m²

  ingenomen grond,

  per jaar € 34,85

  per half jaar € 17,45

  per maand € 2,95

  voor het hebben van een winkelwagen per

  m² ingenomen grond, per jaar € 17,45

 • 3.

  2 voor het hebben van uitstallingen, kledingrekken, -bakken,

  plantenbakken, kiosken, alsmede reclame- en verwijsborden voor

  commerciële doeleinden bij winkels en dergelijke in het

  voetgangersdomein per blok van 1,5 m² ingenomen grond,

  per jaar € 52,80

  per half jaar € 26,40

  per maand € 4,40

 • 4.

  Automaten, etc.

Het tarief bedraagt voor het hebben van een automatisch verkoop-,

weeg- of speeltoestel of chipknip-automaat, per jaar € 27,85

 • 5.

  Terrassen

  Voor het hebben van banken, tafeltjes, stoelen, alsmede windschermen

  per m² ingenomen grond bedraagt het tarief:

  • a.

   indien het terras is gelegen binnen het, op de bij deze

   verordening behorende tekening, in rood aangeven gedeelte van

   deze gemeente, per jaar € 69,90

  • b.

   indien het terras is gelegen binnen het, op de bij deze

   verordening behorende tekening, in groen aangeven gedeelte

   van deze gemeente, per jaar € 42,20

  • c.

   indien het terras elders in deze gemeente is gelegen,

   per jaar € 27,85

 • 6.

  Luifels, erkers, etc.

  Voor het hebben van een luifel, erker, overbouwing en

  dergelijke, per m² ingenomen grond, per jaar bedraagt

  het tarief € 15,30

 • 7.

  Serres

  Voor het hebben een serre of uitbouw per m² ingenomen grond

  bedraagt het tarief:

  • a.

   indien de serre is gelegen binnen het, op de bij deze

   verordening behorende tekening, in rood aangeven gedeelte van

   deze gemeente, per jaar € 91,90

  • b.

   indien de serre is gelegen binnen het, op de bij deze

   verordening behorende tekening, in groen aangeven gedeelte

   van deze gemeente, per jaar € 55,15

  • c.

   indien de serre elders in deze gemeente is gelegen,

   per jaar € 36,65

 • 8.

  Reclameobjecten

Het tarief bedraagt:

 • 8.

  1 voor het hebben van reclameborden die zijn geplaatst aan of

  rond lantaarnpalen, straatnaampalen en dergelijke, per bord,

  per dag € 0,68

 • 8.

  2 voor het hebben van reclameborden, naamborden, vlaggen en

  dergelijke, bevestigend aan gevels of luifels, per bord of vlag,

  per jaar € 34,35

 • 9.

  Spoorstaven, buizen, kabels, enz.

Het tarief bedraagt:

 • a.

  voor het hebben van spoorstaven, niet dienende voor openbare

  middelen van vervoer per stel rails per meter, per jaar € 3,70

 • b.

  voor het hebben van buizen, kabels, draden of andere leidingen,

  per meter, per jaar € 1,00

  • 10.

   Standplaatsen

  • 10.

   1 Het tarief bedraagt:

 • a.

  voor het incidenteel hebben van kramen, tafels, verkoopwagens

  of andere verkoopmiddelen tot een maximum van 25 m²

  ingenomen grond per dag € 89,15

 • b.

  voor elke vierkante meter die het aantal van 25 m² te boven

  gaat per dag € 3,55

  • 10.

   2 Het tarief bedraagt:

voor het periodiek hebben van kramen, tafels, verkoopwagens of andere

verkoopmiddelen gedurende één jaar per m² ingenomen grond per dag

 • a.

  Indien de standplaats is gelegen op het raadhuisplein € 3,65

 • b.

  Indien de standplaats is gelegen in het regionaal verzorgend

centrum, op een stadsdeelcentrum of bij of in de onmiddellijke

nabijheid van een toeristische attractie € 1,85

 • c.

  Indien de standplaats is gelegen op een wijkwinkelcentrum,

  op een buurtwinkelcentrum, bij een buurtvoorziening, in een

  dorpskernverzorgend centrum, bij een grootschalige

  detailhandelsconcentratie of een perifere detailhandelsconcentratie € 0,95

 • d.

  Indien de standplaats is gelegen op een andere locatie dan

  genoemd onder 10.2 a tot en met 10.2 c € 0,65

  10.3Het tarief bedraagt voor het innemen van grond voor de verkoop van

  10.3 Kerstdennen en koek en zopie per ingenomen m² per dag: € 1,85

  • 11.

   Algemeen tarief

Het tarief wegens het gebruik of genot van voor de openbare

dienst bestemde grond en wegens het hebben van voorwerpen onder,

op of boven de voor de openbare dienst bestemde grond wordt, voor

zover in de vorige artikelen geen bijzonder tarief is vastgesteld, geheven

per meter, m² ingenomen grond of m³:

 • a.

  gedurende een jaar € 18,00

 • b.

  gedurende een half jaar € 9,00

 • c.

  gedurende een maand € 1,50

 • d.

  gedurende een week € 0,40