Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015
CiteertitelVerordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikelen 4:85, 4:87 en 4:89 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2018Onbekend

18-12-2014

Officiele bekendmakingen d.d. 12 januari 2015

148-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d xx-xx-2014, nr. ………..;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikelen 4:85, 4:87 en 4:89 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

    het college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn

  • c.

    chartale betaling: betaling met contant geld waaronder begrepen betalingen met pin.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op bestuursrechtelijke geldschulden binnen de Participatiewet, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 2 Betaling

Artikel 3 Betalingstermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 van de wet geschiedt de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld binnen 31 dagen nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

Artikel 4 Wijze van betaling

Naast girale betaling, zoals geregeld in artikel 4:89 van de wet, is chartale betaling mogelijk in alle gevallen dat de schuldenaar betaalt aan het bestuursorgaan.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Overgangsbepaling

Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door het college die is vastgelegd vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening bestuurrechtelijke geldschulden sociale zekerheid, vastgesteld op 17 oktober 2013.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van xx-xx-2014.

De raad voornoemd,

,voorzitter,griffier

Toelichting Verordening bestuursrechtelijke geldschulden sociale zekerheid

Algemene toelichting

Met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2009 is het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden toegevoegd aan de Awb. Titel 4.4 van de Awb is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de wet, een wettelijk voorschrift of een besluit van een bestuursorgaan waartegen bezwaar gemaakt kan worden of beroep kan worden ingesteld. Met betrekking tot een aantal onderwerpen bestaat de vrijheid om in een gemeentelijke verordening aanvullend of afwijkend zaken te regelen. Van die mogelijkheid wordt met deze verordening gebruik gemaakt.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn begripsomschrijvingen opgenomen van begrippen die in deze verordening worden gehanteerd.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening heeft betrekking op een aantal specifieke wetten zoals genoemd in dit artikel.

Artikel 3 Betalingstermijn

In artikel 4:87 lid 1 Awb hanteert de wetgever een betalingstermijn van 6 weken. De betaling dient te geschieden binnen 6 weken nadat de beschikking (op de voorgeschreven wijze) bekend is gemaakt. Een langere termijn mag, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, in de beschikking zelf worden vastgesteld. Een kortere betalingstermijn dan 6 weken is alleen toegestaan als dat in een wet of verordening is geregeld.

In dit artikel van de verordening is bepaald dat betaling aan en door de gemeente geschiedt binnen 31 dagen nadat de beschikking bekend is gemaakt. Deze termijn is ingegeven door de noodzaak tot een versnelde invordering. Om enig effect te hebben is bij de invordering van uitkeringen die ten onrechte zijn verstrekt, een kortere betalingstermijn aangewezen. Het artikel laat onverlet dat in beschikkingen een langere betalingstermijn kan worden opgenomen, de verordening stelt slechts de minimumtermijn vast.

Artikel 4 Wijze van betaling

Uitgangspunt van de Awb, zoals neergelegd in artikel 4:89, is girale betaling. Contante betaling is alleen mogelijk als dat bij wettelijk voorschrift is bepaald. Met dit artikel wordt dit geregeld. Betaling aan het college van de gemeente kan zowel giraal als via chartale betaling.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Artikel 5 bevat de overgangsbepalingen. Als de verplichting voor de betaling van een geldsom, is ontstaan voordat deze verordening in werking is getreden, blijft de verordening of de regeling zoals deze voor de inwerkingtreding gold van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Inhoudsopgave

2

 

Pag.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1

Artikel 1 Begripsbepalingen

1

Artikel 2 Reikwijdte

1

 

 

Hoofdstuk 2 Betaling

2

Artikel 3 Betalingstermijn

2

Artikel 4 Wijze van betaling

2

 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

2

Artikel 5 Overgangsbepaling

2

Artikel 6 Inwerkingtreding

2

Artikel 7 Citeertitel

2

 

 

Toelichting

2