Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Regeling voor het realiseren van PV-installaties in Zuidbroek 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor het realiseren van PV-installaties in Zuidbroek 2008
CiteertitelRegeling voor het realiseren van PV-installaties in Zuidbroek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, Titel 4.2
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200822-08-2013nieuwe regeling

09-09-2008

Apeldoorns Stadsblad, 2008-09-24

collegevoorstel 003906838

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING VOOR HET REALISEREN VAN PV-INSTALLATIES IN ZUIDBROEK 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende:

 

dat de Europese Unie budget beschikbaar heeft gesteld in het kader van het project Sorcer voor het leveren van een bijdrage in de kosten van de aanleg van PV-installaties in de wijk Zuidbroek;

dat de gemeente Apeldoorn vanuit haar verantwoordelijkheid voor een doelmatige besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen nadere regels stelt aan de besteding van het beschikbare budget;

dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

 

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Regeling voor het realiseren van PV-installaties in Zuidbroek:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.1

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening (Asv).

 • 1.2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag: een aanvraag, ingediend bij het college middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier, om een bijdrage in de subsidiabele kosten van het aanschaffen, plaatsen en aansluiten van (een) PV-installatie(s) in, op of aan (een) woning(en) of bijgebouw(en) in Zuidbroek;

  • b.

   aanvrager: een ontwikkelaar (projectontwikkelaar, woningcorporatie of particulier) of eigenaar van (een) woning(en) in de wijk Zuidbroek;

  • c.

   budget: het bedrag dat het college beschikbaar stelt ten behoeve van de subsidiëring van PV-installaties in de wijk Zuidbroek;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • e.

   gemeente: de gemeente Apeldoorn;

  • f.

   raad: de gemeenteraad van Apeldoorn;

  • g.

   PV-installatie: een industrieel vervaardigde photovoltaïsche zonne-energie-installatie voor de opwekking van elektriciteit, aangebracht in, op of aan een woning of bijgebouwen, bestaande uit panelen en eventuele draagconstructie, spanningsomvormer en bekabeling en regeling voor aansluiting op de elektrische installatie van een woning;

  • h.

   woning: woning in de wijk Zuidbroek, zoals aangegeven op de van deze regeling deel uitmakende kaart, die wordt of is opgeleverd vanaf 1 mei 2007 en die een energieprestatiecoëfficient heeft van ten hoogste 0,8 op casco;

  • i.

   subsidiabele kosten: de kosten als bedoeld in artikel 5, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in die kosten;

  • j.

   energieprestatiecoëfficient: de energie-efficiency van de woning zoals bepaald volgens NEN 5128.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op woningen in de wijk Zuidbroek, die worden of zijn opgeleverd vanaf 1 mei 2007.

Artikel 3 Subsidiebudget

 • 1.

  De raad heeft voor de uitvoering van deze regeling een subsidiebudget beschikbaar gesteld. Het subsidiebudget bedraagt € 809.396,=. Dit budget dient tevens als subsidieplafond als bedoeld in artikel 4.22 van de Algemene wet bestuursrecht beschouwd te worden.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde budget vervalt op 30 april 2012 voor zover het dan nog niet tot uitbetaling is gekomen.

Artikel 4 Subsidieverlening

Het college kan aan een aanvrager tot 30 april 2012 ten laste van het budget bijdragen verlenen in de subsidiabele kosten.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Tot de subsidiabele kosten worden gerekend, de kosten van een PV-installatie aangebracht in, op of aan een woning of bijgebouwen tot een maximaal vermogen van 400 Wattpiek (Wp) per woning van het totale geïnstalleerde PV-vermogen, verminderd met een bedrag ter hoogte van eventueel elders verkregen subsidies voor hetzelfde installatieonderdeel. Alleen de kosten voor PV-installaties die uiterlijk 30 april 2012 bij het college zijn gereedgemeld komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag kan tot 1 januari 2012 schriftelijk worden ingediend bij het college en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een beschrijving van de PV-installatie;

 • b)

  de subsidiabele kosten alsmede een financiële onderbouwing van de opgave;

 • c)

  het vermogen van de PV-installatie, uitgedrukt in Wattpiek, alsmede de berekening van dat vermogen;

 • d)

  de adressen van de woning of de woningen waar de PV-installatie(s) wordt (worden) aangebracht;

 • e)

  een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • f)

  de ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van derden;

 • g)

  een verklaring dat de woning waarin, waarop of waarbij de PV-installatie wordt gerealiseerd een energieprestatiecoëfficient heeft van ten hoogste 0,8 op casco.

Artikel 7 Termijn voor beslissing op de aanvraag

Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af, en neemt binnen acht weken na het ontvangen van de aanvraag, dan wel na het compleet worden van de aanvraag, een beslissing.

Artikel 8 Intrekking en terugvordering

Het college trekt de beschikking tot verlening of uitbetaling in en vordert reeds uitbetaalde subsidie terug indien binnen vijf jaren na de verlening als bedoeld in artikel 9 blijkt dat deze ten onrechte heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Verlening

Het college kent een subsidie, als bedoeld in artikel 4, toe onder de voorwaarden dat:

 • a)

  de aanvraag is ingediend voordat wordt aangevangen met de uitvoering van de werkzaamheden;

 • b)

  er voldoende budget, als bedoeld in het eerste lid van artikel 3, beschikbaar is;

 • c)

  aanvrager aan medewerkers in dienst van de gemeente desgevraagd toegang verleent tot de woning(en) waar de PV-installatie(s) is(zijn) aangebracht en inzage geeft in de voor de aanvraag relevante plandocumenten;

 • d)

  de aanvrager niet reeds op andere wijze dan via deze regeling direct dan wel indirect, voor dezelfde woning(en) aanspraak heeft gemaakt op EU-subsidie die in het kader van het project Sorcer beschikbaar is.

Artikel 10 De hoogte van de bijdrage

Bij toekenning:

 • 1.

  De subsidie, als bedoeld in artikel 4, bedraagt € 3,77 per Wattpiek PV-vermogen voor maximaal 400 Wattpiek van het totale geïnstalleerde vermogen van de PV-installatie per woning.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal de hoogte van de subsidiabele kosten zoals omschreven in artikel 5.

Artikel 11 Vaststelling

 • 1.

  Aanvrager vraagt uitbetaling van de toegekende bijdrage schriftelijk aan binnen 12 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden door middel van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier.

 • 2.

  Aanvrager doet in de gereedmelding opgave van gemaakte kosten met bijbehorende originele facturen.

 • 3.

  Aanvrager overlegt bij de gereedmelding een afschrift van de berekening van de epc van de woning.

 • 4.

  Aanvrager doet in de gereedmelding opgave van subsidieaanvragen bij derden en van de ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in de kosten.

 • 5.

  Het college stelt de werkelijke subsidiabele kosten en de bijdrage definitief vast op basis van in ieder geval de opgave van gemaakte kosten met bijbehorende originele facturen, alsmede de opgave van van derden (te)ontvangen tegemoetkomingen in de kosten, binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding.

 • 6.

  Indien uit de gereedmelding blijkt dat er sprake is van subsidieaanvragen bij derden waarop aanvrager nog geen beschikking heeft ontvangen, dan houdt het college de afhandeling van de gereedmelding aan totdat aanvrager de beschikking overlegt en opgave doet van de ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van derden.

Artikel 12 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheid ex artikel 13, aan de directeur van de dienst Milieu, Mobiliteit en Openbare ruimte.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 14 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Deze regeling:

 • 1.

  kan worden aangehaald als ‘Regeling voor het realiseren van PV-installaties in Zuidbroek’;

 • 2.

  treedt in werking op 1 september 2008.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 juli 2008

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 24 september 2008

Inwerking getreden d.d. 1 september 2008

Bijlage 1 kaartje Zuidbroek

-------- = Zuidbroek