Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

REGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP EN EREPENNING 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP EN EREPENNING 2002
CiteertitelReglement Toekenning van het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel en de Erepenning van de gemeente Apeldoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Reglement vervangt de Verordening op de zilveren wapensleutel 1994, vastgesteld d.d. 1993-12-23

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2002nieuwe regeling

27-08-2002

-

collegevoorstel 331333

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP EN EREPENNING 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

vast te stellen het navolgende Reglement Toekenning van het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel en de Erepenning van de gemeente Apeldoorn.

 

Artikel 1

Ingesteld worden de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  het Ereburgerschap met de Zilveren Wapensleutel van de gemeente Apeldoorn;

 • 2.

  de Erepenning van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2

Bij toekenning van het Ereburgerschap van de gemeente Apeldoorn wordt aan de begiftigde overhandigd de Zilveren Wapensleutel, een bij de onderscheiding behorend draaginsigne en een oorkonde met daarop de reden van toekenning. Bij toekenning van de Erepenning wordt aan de achterzijde van de penning de naam van de begiftigde en de reden van toekenning gegraveerd.

Ereburgerschap

Artikel 3

Het Ereburgerschap wordt als hoogste blijk van waardering toegekend aan een natuurlijk persoon die zich op baanbrekende wijze heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving, waarbij baanbrekend als volgt wordt uitgelegd;

 • a.

  in (een) majeur project, (en) of

 • b.

  in (een) sleutelfunctie(s), of

 • c.

  in een representatieve functie.

Erepenning

Artikel 4

De Erepenning wordt als blijk van waardering toegekend aan natuurlijke- en rechtspersonen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn en/of blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.

Artikel 5

Gelet op de artikelen 3 en 4 zal toekenning nader getoetst worden aan de volgende criteria:

 • ·

  om welke activiteiten gaat het en op welke wijze heeft de kandidaat zich ingezet?;

 • ·

  de duur (tijdsperiode) en intensiteit (hoeveel uren per week of per maand zijn of worden besteed aan de activiteit(en));

 • ·

  de actuele maatschappelijke waarde (zijn de activiteiten gericht op sectoren die op dit moment in de belangstelling staan?).

 • ·

  de maatschappelijke invloed (hoe ervaart de samenleving de activiteiten en wat is de uitstraling?);

 • ·

  wat is/was de mate van verantwoordelijkheid?;

 • ·

  hoe groot is/zijn de organisatie(s) waarin de kandidaat actief is of actief is geweest?;

 • ·

  worden de activiteiten buiten de werkkring betaald?

Artikel 6

De toekenning van het Ereburgerschap en van de Erepenning geschiedt door het college.

Artikel 7

Het college bepaalt het moment waarop de gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt.

Artikel 8

Uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding geschiedt door de burgemeester of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger.

Artikel 9

Elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding zal worden geregistreerd met vermelding van de reden.

Artikel 10

In zeer uitzonderlijke situaties kan het college een begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit gebeurt op grond van een met redenen omkleed besluit, waarvan de begiftigde in kennis wordt gesteld en aantekening wordt gemaakt in het register als bedoeld in artikel 9.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 27 augustus 2002

(Laatstelijk) Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 12 mei 2006

Inwerking getreden d.d. 1 september 2002