Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2010 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2010 / ANTERIEURE OVEREENKOMST
CiteertitelTarievenregeling betaalplannen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Tarievenregeling betaalplannen 2009, vastgesteld 2008-11-13

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-200901-01-2011nieuwe regeling

12-12-2009

Apeldoorns Stadsblad, 2009-12-16

raadsvoorstel 2009-041661

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2010 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 14 september 2009, nr. 90/2009;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarievenregeling betaalplannen 2010

Artikel 1 Tarieven

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bestemmingsplanwijziging, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor slechts een bouwvergunning kan worden verleend met toepassing van een herziening van het geldende bestemmingsplan en waarvoor geldt dat de daardoor tot stand te brengen herziening uitsluitend in het belang is van het betreffende bouwwerk, zijn:

 • 1.

  indien de bouwsom maximaal € 100.000,- bedraagt: € 9.700,-;

 • 2.

  indien de bouwsom meer dan € 100.000,- maar minder dan € 500.000,-- bedraagt: € 14.250,-;

 • 3.

  indien de bouwsom meer dan € 500.000,-- bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van € 22.750,- Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bestemmingsplanherziening, indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen, bedraagt: € 9.700,--.

 • 4.

  Indien een herziening van het bestemmingsplan niet in procedure wordt gebracht vanwege overwegende bezwaren die op het plan worden ingediend, zal 50% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd.

 • 5.

  Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover het een vergunning betreft voor de bouw van woningen die (gaan) behoren tot de kernvoorraad (huurprijs lager dan € 527,-- per maand).

 • 6.

  Het tarief voor het op basis van een aanvraag herzien van een bestemmingsplan bedraagt 50% van in lid 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde tarief. Het hiervoor bepaalde is van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waarvoor een integrale herziening van een bestemmingsplan wordt voorbereid en de betreffende aanvraag procedureel kan worden meegenomen in dat integrale bestemmingsplan.

 • 7.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe aanvraag om te beoordelen of bereidheid bestaat om, eventueel onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan:

  • a.

   een verzoek tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wro, bedraagt € 1.000,=;

  • b.

   een verzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling welke niet past binnen het vigerende bestemmingsplan en waarvoor een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1. van de Wro opgesteld moet worden bedraagt € 1.000,=

Wanneer een principeaanvraag binnen 3 maanden wordt vervolgd met een procedure voor een projectbesluit of herziening van het bestemmingsplan, worden de in dit lid genoemde leges verrekend met de leges als bedoeld in artikel 5.7.5.8. dan wel met het tarief opgenomen in de Tarievenregeling betaalplannen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tarievenregeling betaalplannen 2009’ van 13 november 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarievenregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  De tarievenregeling wordt aangehaald als ‘Tarievenregeling betaalplannen 2010’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 12 november 2009

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 16 december 2009

Inwerking getreden d.d. 18 december 2009