Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE VOOR DE CULTUURVERANDERING 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE VOOR DE CULTUURVERANDERING 2006
CiteertitelVerordening op de raadscommissie voor de cultuurverandering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-200606-02-2020nieuwe regeling

18-05-2006

Weekend Totaal, 2006-06-02

raadsvoorstel 70-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE VOOR DE CULTUURVERANDERING 2006

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen punt 2 uit het Bestuursakkoord 2006-2010: ‘Cultuurverandering, minder regels en zuiver besturen’;

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 11 mei 2006;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de raadscommissie voor de cultuurverandering.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • b.

  commissie: een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;

 • c.

  fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad;

 • d.

  fractievoorzitter: een fractievoorzitter als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een door de raad ingestelde commissie, genaamd Commissie voor de cultuurverandering.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de verandering van de bestuurlijke en ambtelijke cultuur binnen de gemeente Apeldoorn te begeleiden. De commissie functioneert daarbij als aanjager en controleur van het proces zoals dat door het college wordt gevoerd. De commissie heeft voorts tot taak te adviseren omtrent de rol van de raad met betrekking tot de cultuurverandering en die in relatie tot het college.

 • 3.

  De commissie kan, in het kader van haar taak, de raad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters in de raad.

 • 2.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  Elk lid van de commissie wijst een fractielid aan dat hem in de commissie kan vervangen.

 • 4.

  De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De commissie regelt haar eigen werkzaamheden en werkwijze.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 3.

  De commissie kan ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslagen.

 • 4.

  De commissie is bevoegd bestuurders, ambtenaren, burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven uit te nodigen de commissievergaderingen bij te wonen en aan de vergaderingen deel te nemen.

 • 5.

  De commissie kan een werkgroep instellen die onderdelen van het cultuurveranderingsproces voorbereidt of uitvoert.

Artikel 5 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie en wijst daartoe een secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris van de commissie is bij iedere commissievergadering aanwezig. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door de griffier aangewezen medewerker van de griffie.

 • 3.

  De secretaris van de commissie maakt van iedere commissievergadering een kort verslag en draagt er zorg voor dat het verslag ter kennis wordt gebracht van de leden van de commissie, de raadsleden, de burgemeester, de fractievertegenwoordigers en de griffier.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening:

 • a.

  treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling;

 • b.

  kan worden aangehaald als 'Verordening op de raadscommissie voor de cultuurverandering'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 18 mei 2006

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 2 juni 2006

Inwerking getreden d.d. 19 mei 2006