Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2008
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-2018nieuwe regeling

26-06-2008

Apeldoorns Stadsblad, 2008-07-23

raadsvoorstel 56-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING 2008

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 29 mei 2008, nr. 56-2008;

gelet op de artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht, bij verordening te regelen;

overwegende dat deze verordening gelijkluidend is aan de verordeningen van de gemeenten Epe en Heerde;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  de gemeente: de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  ingezetene: degene die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in de gemeente Apeldoorn te hebben;

 • d.

  wachtlijst: overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • e.

  persoonsgebonden budget: een subsidie als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde wachtlijst

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiestelling bepalend is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de ingezetene die een persoonsgebonden budget heeft aangevraagd, waarbij de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld in de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening, met voorrang geplaatst voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien de toepassing tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening’ en treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 juni 2008

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 23 juli 2008

Inwerking getreden d.d. 1 juli 2008

TOELICHTING VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERK-VOORZIENING

Algemeen

In artikel 12, tweede lid van de Wsw is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wsw, in aanmerking worden gebracht. Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de wachtlijst.

Het is belangrijk dat de gemeente er is voor al haar burgers. Derhalve is gekozen om doelgroepenprioritering slechts minimaal toe te passen. Deze verordening geeft voorrang aan één specifieke groep: de Wsw-geïndiceerde die voor toekenning van een persoonsgebonden budget (PGB) in aanmerking komt.

Voor personen op de wachtlijst geldt dat zij pas van het persoonsgebonden budget gebruik kunnen maken als zij op grond van hun plek op de wachtlijst aan de beurt zijn voor een Wsw-plek. Om er voor te zorgen dat een PGB op een zo kort mogelijke termijn beschikbaar kan zijn, is er voor gekozen om de Wsw-geïndiceerde die een aanvraag PGB heeft ingediend, en die voldoet aan alle voorwaarden (zoals genoemd in artikel 3 van de Verordeningen persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening) die de gemeente aan de PGB stelt,voorrang te verlenen.

De uitvoering van de WSW is overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling, samen met de gemeenten Epe en Heerde.