Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering gemeente Apeldoorn 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering gemeente Apeldoorn 2016
CiteertitelBeleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering gemeente Apeldoorn 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), en de artikelen 147, 108, eerste lid, 149 en 156, eerste lid, van de Gemeentewet en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:38 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016Onbekend

24-06-2016

Officielebekendmakingen.nl, 31 augustus 2016

2016-001943

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering gemeente Apeldoorn 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van 17 juni 2016;

Gelet op artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), en de artikelen 147, 108, eerste lid, 149 en 156, eerste lid, van de Gemeentewet en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5:38 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

 

Beleidsregels straatnaamgeving en (huis) nummering gemeente Apeldoorn 2016

1. Aanleiding en toelichting

 

1.1 Bevoegdheid tot het benoemen van openbare ruimten en nummeraanduidingenDe bevoegdheid voor het college tot het benoemen en nummeren van de openbare ruimten is geregeld in artikel 5:38 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Apeldoorn. De verordening legt de bevoegdheid tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) en nummeraanduidingen (nummerbesluit) bij het college van burgemeester en wethouders. Onder vaststellen wordt tevens verstaan het wijzigen dan wel intrekken van een besluit (straatnaam dan wel nummertoekenning). Het college kan op basis van de verordening regels vaststellen waarin is vastgelegd aan welke objecten (of te onderscheiden delen daarvan) nummers worden toegekend.

 

1.2 Openbare ruimten.

De benoeming van openbare ruimten gebeurt aan de hand van de richtlijnen die de VNG hiervoor heeft opgesteld (Benoemen, nummeren en begrenzen, uitgave 2005). Dit zijn algemene richtlijnen die verband houden met de bruikbaarheid van namen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het wel of niet vernoemen van nog in leven zijnde personen en spelling die gemakkelijk tot verschrijvingen leidt. Aangezien de adresregistratie de ingang is tot bijzonder veel gegevensbestanden is de burger er mee gediend dat hierbij zo min mogelijk problemen ontstaan. Door het overnemen van de algemene richtlijnen van de VNG kan in voorkomende gevallen gemakkelijk naar eigen beleid verwezen worden bij het overnemen dan wel afwijzen van suggesties van burgers. Het overnemen van de richtlijnen van de VNG in beleidsregels leidt bovendien tot meer uniformiteit en transparantie bij het benoemen van openbare ruimten.

 

1.3 (Huis)nummeringaanduiding

Realisatie van nieuwbouwwijken of inbreiding in de bestaande stad of kern heeft directe gevolgen voor het toekennen van (huis)nummers (nummeraanduiding). In geval van inbreiding, waarbij tussen bestaande bebouwing nieuwe panden worden gebouwd, wordt bij voorkeur de bestaande nummering doorgezet. Lukt dat niet, dan wordt een letter toegevoegd (bijvoorbeeld 2A). In het uiterste geval kan het voor komen dat er een nummertoevoeging dient plaats te vinden ((huis)nummer met (huis)letter + nummertoevoeging).

 

2. Beleidsregels

 

2.1 Benoemen openbare ruimte

 

2.1.1 wat is een openbare ruimte

Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

De volgende typen openbare ruimten worden onderscheiden :

 

Weg:

Gebaand gedeelte voor het wegverkeer (nb alleen voor solitair gelegen fietspaden geldt dat deze afzonderlijk van een naam kunnen worden voorzien. Voor het overige “lift de benaming mee” met de nabijgelegen weg. Hetzelfde geldt in voorkomende gevallen voor parkeerterreinen etc.).

 

Water:

Grondoppervlakte in principe bedekt met water (bijvoorbeeld rivier, beek, kanaal, meer, oppervlaktewater in het algemeen)

 

Spoorbaan:

Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails

 

Terrein:

Een met een kunstmatige of natuurlijke afbakening begrensd stuk grond waarop zich geen verblijfsobjecten vinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is

 

Kunstwerk:

Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf, gebuikt voor overbrugging (bijvoorbeeld brug, viaduct of aquaduct), als waterstaatkundig werk (bijvoorbeeld sluis) of voor de waterkering (bijvoorbeeld stuw, vaste dam)

 

Landschappelijk gebied:

 • ·

  geografisch gebied: begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid wordt beschreven. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld (bijvoorbeeld polder, bos, landschap, Veluwe)

 • ·

  functioneel gebied: begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein, bungalowpark, plantsoen, begraafplaats

 

Administratief gebied:

Afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld stadsdeel, wijk, buurt)

 

Gemeente Apeldoorn kent de mogelijkheid om naast genoemde buitenruimten specifiek namen toe te kennen aan gebouwde objecten die dienen om de binnen dit object onderscheiden genummerde verblijfsobjecten te identificeren

 

2.1.2 Nemen van een straatnaambesluit:

In de volgende gevallen wordt een straatnaambesluit genomen:

 • 1.

  Bij het toekennen van een naam aan (een gedeelte van) de openbare ruimte

 • 2.

  Bij het herbenoemen van (een gedeelte van) de openbare ruimte

 • 3.

  Bij het intrekken van een naamgeving van (een gedeelte van) de openbare ruimte

 

2.1.3 Uitgangspunten bij het nemen van een straatnaambesluitHet nemen van een straatnaambesluit etc. vloeit voort uit artikel 6 Wet bag. Straatnamen etc. zijn vooral bedoeld voor de oriëntatie en vindbaarheid. Uitgangspunt bij het nemen van een straatnaambesluit is dat de openbare ruimte voldoende duidelijk en duidbaar dient te zijn. Bij benoeming van de openbare ruimte wordt een duidelijk omlijnd en concreet af te bakenen, te begrenzen gedeelte van de openbare ruimte aangewezen. Daartoe wordt het te benoemen gedeelte van de openbare ruimte vastgelegd op een situatietekening, behorende bij het straatnaambesluit. De term “straatnaam” heeft dus niet slechts betrekking op “straten” maar ook op andere gedeelten van de openbare ruimte. De naamgeving van de openbare ruimte wordt zo mogelijk ter plaatse kenbaar gemaakt door het plaatsen van straat- of gebiedsnaamborden, tenzij de gegeven situatie ter plaatse dit niet mogelijk maakt of dit niet doelmatig is.

 

2.1.4 Straatnamen voor de gehele openbare ruimtein verband met de vindbaarheid, het verlenen van hulp door bijvoorbeeld politie, brandweer en ambulance is het van belang dat alle openbare ruimten zoveel mogelijk benoemd worden. Het gaat hierbij niet alleen om het geven van namen, maar het moet ook duidelijk zijn welk deel een bepaalde naam heeft gekregen. Elk voorstel voor een nieuw te benoemen straat of gebied moet daarom voorzien worden van een situatietekening waarop de begrenzing is aangegeven.

Uitgangspunt is dat hele grondgebied, dus ook alle openbare ruimtes, van de gemeente Apeldoorn zoveel mogelijk worden voorzien van een straatnaam en worden opgenomen in de Basisregistraties. Zover is het nog niet. Openbare ruimtes waaraan een nummeraanduiding is gekoppeld zijn al wel opgenomen. De overige openbare ruimtes zullen worden toegevoegd zodra daar aanleiding voor is. Opname vindt in ieder geval zoveel mogelijk plaats als dat van belang is voor de oriëntatie en de vindbaarheid.

Een straatnaambesluit is een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht maar is in de regel geen beschikking. Er is slechts sprake van een beschikking indien wordt voldaan aan de definitie van beschikking als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. In de regel zal daarvan alleen sprake zijn in het geval een straatnaam + nummeraanduiding wordt toegekend (c.q. gewijzigd dan wel ingetrokken).

 

2.1.5 criteria voor straatnaamgeving van openbare ruimten

 • ·

  Algemene beleidsuitgangspunten naamgeving:

  • 1.

   De historie van de gemeente, de provincie en het land dient in de namen van de onderscheiden openbare ruimten, waaronder de straatnamen, te worden vastgelegd en bewaard;

  • 2.

   Straten in nieuwe woon- en werkgebieden, die zich als een gebied onderscheiden van andere gebieden en zich als zodanig afficheren/manifesteren krijgen namen toegewezen binnen een herkenbaar thema, soms in relatie tot de toegekende naam van het bestuurlijke gebied (“buurt”);

  • 3.

   Oude topografische gebiedsnamen en andere topografische elementen komen voor vernoeming in aanmerking indien zij:

   • a)

    Voor komen op oude topografische kaarten van het grondgebied, en

   • b)

    Voort leven in de (lokale) spreektaal en de beschrijving van een topografisch element inhouden

  • 4.

   Personen komen in aanmerking voor vernoeming als:

   • a)

    Er sprake is van onbesproken gedrag, en

   • b)

    De betrokkene reeds een aantal jaren is overleden (10 jaar of langer), en

   • c)

    De bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente en de gemeenschap door de samenleving als bijzonder wordt erkend, hetgeen onder meer moet blijken uit archiefstukken en geschiedenisboeken.

De bepaling dat een persoon tenminste 10 geleden moet zijn overleden geldt niet voor een lid van het Koninklijk Huis.

 

 • o

  Indien mogelijk dient de instemming te worden gevraagd van de naaste familie van de te vernoemen persoon

 • o

  Bij het vernoemen van straten naar plaatselijk bekende personen dient terughoudendheid in acht genomen te worden. Ten behoeve van de plaatselijke geschiedenis kan de naam van een lokaal bekend persoon levend worden gehouden door toekenning van een straatnaam. Gebleken moet echter zijn dat de verdienste van een te vernoemen persoon van blijvende betekenis is. De bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente of de gemeenschap moet gedocumenteerd zijn. De levensloop van een te vernoemen persoon dient zorgvuldig te worden nagegaan. Het moet zeker zijn dat hij of zij geen belast verleden heeft. Bij de uitvoering van het straatnaambesluit wordt de betekenis van de vernoemde persoon op het straatnaam- of gebiedsnaambord onderaan kort omschreven.

 • ·

  Een naam mag niet twee keer voorkomen in dezelfde woonplaats

 • ·

  Indien een nieuwe wijk wordt gerealiseerd, heeft het de voorkeur dat bij het geven van nieuwe namen (of een nieuwe naam) wordt aangesloten bij het thema c.q. namensysteem van de wijk

 • ·

  De straatnaam moet passen bij de (uitstraling van de) openbare ruimte die moet worden vernoemd. Het achtervoegsel “laan” bijvoorbeeld kan alleen achter een straatnaam worden gevoegd indien daadwerkelijk sprake is van een lange brede weg die voorzien is van groen (bomen). Er moet zoveel mogelijk sprake zijn van een visuele relatie tussen de straatnaam en de betreffende openbare ruimte als het gaat om het achtervoegsel straat, laan etc.

 • ·

  Bestaande bedrijven worden niet vernoemd

 • ·

  Een naam dient goed en makkelijk uit te spreken te zijn

 • ·

  Een naam moet niet te moeilijk te spellen zijn

 • ·

  Een naam mag niet eenvoudig zijn te verbasteren, niet dubbelzinnig zijn en mag geen ongunstige associaties opwekken

 • ·

  Er dient rekening gehouden te worden met een maximaal aantal posities voor straatnamen van 24 karakters (rekening houdend met de digitale toepasbaarheid van adresgegevens in brieven, digitale bestanden etc.). Dit betekent dat in voorkomende gevallen adressen moeten kunnen worden afgekort. Van belang is hierbij een eenduidige afkorting toe te passen. Dit kan worden voorkomen door zoveel mogelijk uit te gaan van het maximaal te gebruiken aantal karakters.

2.1.6 Herbenoemen openbare ruimten

Herbenoemen van openbare ruimte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door wijziging van de verkeerssituatie kan het beloop van een straat echter zodanig wijzigen dat in het algemeen en voor de hulpdiensten in het bijzonder, de vindbaarheid van panden of de openbare veiligheid in het geding komt. In dat geval kan er aanleiding zijn de openbare ruimte opnieuw te benoemen (en de objecten zonodig te hernummeren).

2.1.7 Schrijfwijze

Afkortingen

 • ·

  Er worden geen afkortingen toegepast in de aanduiding van de openbare ruimte (dus straat in plaats van str. , laan in plaats van ln. enz.).

 • ·

  Wetenschappelijke titulatuur worden niet in de aanduiding van de openbare ruimte opgenomen maar zoveel mogelijk als onderschrift op het naambord toegevoegd. Indien toevoeging in de aanduiding toch noodzakelijk is, dan wordt dit afgekort (Prof. , Dr. , Mr. , Drs., St, enz.).

 • ·

  Adellijke titels worden volledig uitgeschreven (Prinses, Prins, Graaf enz.).

 • ·

  Militaire rangen worden volledig uitgeschreven

 • ·

  Burgemeester en wethouders worden volledig uitgeschreven

 • ·

  Achter elke afkorting voor zover niet eerder genoemd wordt een punt gezet

 • ·

  Achter elke punt wordt een spatie gezet, behalve bij afkortingen van voornamen. Daar wordt alleen na de laatste punt (letter) een spatie gebruikt.

Spelling

De schrijfwijze wordt gehanteerd volgens de op het moment van benoeming geldende spellingsregels. Er worden geen wijzigingen in schrijfwijzen toegepast als de spellingsregels op een bepaald moment wijzigen

Namen

 • ·

  Eigen namen: spelling gebeurt overeenkomstig de registratie bij de basisregistratie Personen

 • ·

  Topografische namen: bij deze namen wordt de geldende spelling gehanteerd vanuit het oogpunt van de duidelijkheid en ter voorkoming van spelfouten

Oudnederlandse schrijfwijze

Er wordt geen Oudnederlandse schrijfwijze toegepast (dus geen –sch, maar “s”)

Tussenvoegsels

 • ·

  Tussenvoegsels worden niet afgekort (van, van de, van der, enz.)

 • ·

  Tussenvoegsels worden geschreven met een hoofdletter als er geen naam of letter aan vooraf gaat

 • ·

  Tussenvoegsels worden geschreven met een kleine letter als er een naam of letter aan voorafgaat. Uitzondering: wanneer volgens de Burgerlijke Stand het voorvoegsel met een hoofdletter wordt geschreven wordt dat overgenomen .

 

2.1.8 advies

Namen kunnen door verschillende partijen of personen worden voorgedragen. Dit kan zijn de initiatiefnemer van een plan of project, een gemeentelijke projectgroep of derden. Over het toekennen van namen van openbare ruimten vraagt het college advies van een terzake deskundige, onafhankelijke partij. In de regel zal dit het Erfgoedplatform zijn. In voorkomende gevallen kan daarvan worden afgeweken als een specifiek thema daar om vraagt (bijv. verzetsstrijders, in dat geval wordt advies gevraagd van Stichting bevrijding ’45). Het advies is niet bindend. Voordat het college tot besluitvorming overgaat, wordt de voorgestelde benaming ter consultatie voorgelegd aan de betrokken wijk- of dorpsraad.

 

 

2.2 Nummeraanduiding (huisnummering)

 

 

2.2.1 wat is een nummeraanduiding?

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats (zogenaamde adresseerbare objecten)

Een nummeraanduiding bestaat uit: een huisnummer (bijvoorbeeld: 2), huisletter in hoofdletters (optioneel, bijvoorbeeld: 2A) en zonodig een nummertoevoeging

In de Wet bag is vastgelegd welke objecttypen van een adres moeten worden voorzien en daarom in aanmerking komen voor een (huis)nummeraanduiding. Dit zijn de objecttypen verblijfsobject, ligplaats en standplaats.

De nummeraanduiding van deze objecttypen wordt opgenomen in de adressenregistratie, onderdeel van de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

2.2.2 criteria voor de (huis)nummering

(Huis)nummeraanduidingen moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • ·

  Logische nummeropeenvolging met eventueel toevoeging van letter op de positie van de huisletter

 • ·

  Nummering vanuit het centrum oplopend, oneven nummers links, even nummers rechts (in voorkomende situaties wordt daarvan afgeweken bijvoorbeeld bij doodlopende wegen of vanwege de ligging t.o.v. hoofdverbinding)

 • ·

  De letters “I” en “O” worden niet gebruikt als huisletter of huisnummertoevoeging omdat deze als een “één” of “nul” gelezen kunnen worden. Ook de “Q” wordt niet gebruikt

 

2.2.3 Besluitvorming toekennen, intrekken en vernummeren van (huis)nummeraanduidingenHet toekennen, intrekken en hernummeren van (huis)nummeraanduidingen geschiedt door middel van een (huis)nummerbeschikking .

In de navolgende situaties wordt een besluit tot nummeraanduiding of hernummering opgenomen of ingetrokken. Dit kan ambtshalve plaatsvinden bij vergunningverlening, bij sloop of indien ambtshalve wordt geconstateerd dat de situatie daarom vraagt. Ook kan iedere belanghebbende of derde een verzoek indienen om een nieuw adres toe te kennen of een bestaand adres te hernummeren of in te trekken. Daarbij zal de noodzaak in verband met gewijzigde of te wijzigen omstandigheden aangetoond moeten worden.

 

2.2.3.1 Toekenning (huis)nummeraanduiding

In de volgende gevallen worden nummeraanduidingen toegekend:

Verlening omgevingsvergunning activiteit “bouwen” (verblijfsobject als bedoeld in de Wet bag)In geval een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen, splitsen of samenvoegen van een verblijfsobject. Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend, vindt een toets plaats of het betreffende object waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft een nummeraanduiding moet hebben.

Verlening omgevingsvergunning activiteit ” gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan” (verblijfsobject als bedoeld in de Wet bag)

Ingeval een omgevingsvergunning wordt verleend voor het wijzigen van het gebruik, vindt een toets plaats of het betreffende object waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, een nummeraanduiding moet hebben (bijv. schuur wordt kantoor).

Aanwijzen van een standplaats of ligplaats (als bedoeld in de Wet bag)Ingeval het college een aanwijzingsbesluit heeft genomen voor een standplaats of ligplaats, is een nieuwe nummeraanduiding nodig.

Ambtshalve terugmelding bij onjuiste gegevens opgenomen in de Basisregistraties adressen en gebouwen of bij ontbrekende gegevens in genoemd systeemingeval uit een terugmelding blijkt dat er onjuiste gegevens of ontbrekende gegevens in de Basisregistraties adressen en gebouwen aanwezig zijn, doet de gemeente nader onderzoek. Indien er een nummeraanduiding nodig is, dan neemt het college ambtshalve een besluit tot toekenning van een nummeraanduiding.

 

Systematiek toekennen van (huis)nummeraanduidingen bij nieuwbouw

Als (huis)nummeraanduidingen worden toegekend worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • ·

  Het continueren van de bestaande nummering en het toekennen van nog niet gebruikte nummeraanduidingen. Gebruikmakend van deze systematiek wordt (door)genummerd vanuit de bestaande nummers.

 • ·

  Als er geen ruimte is om voldoende nummeraanduidingen toe te kennen, wordt er, naast het huisnummer, een huisletter en/of een huisnummertoevoeging toegevoegd.

 • ·

  Bij het tussenvoegen van nummeraanduidingen tussen opeenvolgende bestaande nummeraanduidingen kunnen nummeraanduidingen met een toegevoegde letter in de regel niet vóór de oorspronkelijke nummeraanduiding komen te liggen (dus eerst 2, dan 2A, 2B enz.). Hetzelfde uitgangspunt geldt ook wanneer er vóór een laagste nummeraanduiding (1 of 2) een object wordt toegevoegd. In een dergelijke situatie krijgt de al bestaande laagste nummeraanduiding een toevoeging terwijl het nieuwe object het oorspronkelijke nummer zonder toevoeging krijgt toegekend. Voorbeeld 1: wanneer een object wordt toegevoegd vóór huisnummer 1, krijgt het nieuwe object dit nummer. Het oude huisnummer 1 wordt dan vernummerd naar 1A. voorbeeld 2: een pand met 1 verblijfsobject verandert in een pand met 2 verblijfsobjecten boven elkaar. Het huidige nummer van het pand is 10, dit verandert dan in 10A en het andere deel krijgt het nummer 10B.Hiervan kan worden afgeweken als hernummering van een bestaand verblijfsobject onevenredig bezwarend voor de eigenaar/gebruiker is.

 • ·

  Als toevoeging van letters geen uitkomst biedt omdat te veel objecten worden tussengevoegd of er al een subnummering bestond, wordt onderzocht of voor het te hernummeren project een nieuwe straatnaam kan worden vastgesteld. Dit gebeurt alleen als uit de feitelijke inrichting van de ruimte zo’n straatnaam logisch is. Er is dan bijvoorbeeld sprake van een hofje of een plein.

 • ·

  Er worden niet meer objecten hernummerd dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen: zoveel dat een nummeraanduiding met hooguit een enkelvoudige lettertoevoeging van de nieuw te nummeren objecten mogelijk is. Hernummering is de minst gewenste vorm bij het toevoegen van nummers.

 • ·

  Als door het toevoegen van straten, objecten hun ontsluiting aan een nieuwe straat krijgen, dan wel nummering om andere redenen aan de nieuwe straat logisch is, wordt aan die objecten een nummeraanduiding toegekend aan die nieuwe straat.

 • ·

  Verblijfsobjecten op recreatieparken worden van een nummeraanduiding voorzien. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande nummering van het perceel zoals het park die hanteert.

 

2.2.3.2 Intrekking (huis)nummeraanduiding

In de volgende gevallen worden nummeraanduidingen ingetrokken:

 

Slopen van een verblijfsobjectna ontvangst van een melding of berichtgeving dat een pand met één of meerdere verblijfsobjecten is gesloopt, wordt deze melding verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen. Hiermee verdwijnt automatisch het adres. Het college neemt alleen ambtshalve een besluit tot intrekking van een nummeraanduiding als de burger of de situatie daar om vraagt.

 

Samenvoeging van één of meerdere verblijfsobjectenna ontvangst van een melding, berichtgeving dat twee of meerdere verblijfsobjecten samengevoegd zijn, wordt de melding verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Splitsing van één of meerdere verblijfsobjectenna ontvangst van een melding of berichtgeving dat één verblijfsobject gesplitst is in meerdere verblijfsobjecten wordt de melding verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Calamiteit (brand, instorting etc.)na ontvangst van een melding of berichtgeving dat één of meerdere verblijfsobjecten door een calamiteit verloren zijn gegaan, wordt de melding verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Intrekken standplaats (als bedoeld in de Wet bag)als gevolg van een collegebesluit tot intrekking van een standplaats, wordt dit besluit verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Intrekken ligplaats (als bedoeld in de Wet bag)als gevolg van een collegebesluit tot intrekking van een ligplaats, wordt dit besluit verwerkt in de Basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Ambtshalve terugmelding bij onjuiste gegevens opgenomen in de Basisregistraties adressen en gebouweningeval uit een terugmelding blijkt dat er onjuiste gegevens in de Basisregistraties adressen en gebouwen zijn opgenomen, doet de gemeente nader onderzoek. Indien wordt geconcludeerd dat de status van een object als verblijfsobject kan vervallen, dan wordt hiertoe ambtshalve een verklaring opgesteld waarmee het verblijfsobject komt te vervallen.

 

2.2.3.3 Hernummering

In de hieronder beschreven gevallen kan een huisnummer gewijzigd worden:

 • ·

  Een bestaande nummeraanduiding kan hernummerd worden door wijziging van de verkeerssituatie, waarbij het beloop van een straat zodanig wijzigt, dat in het algemeen en voor de hulpdiensten in het bijzonder de vindbaarheid van panden of de openbare veiligheid in het geding komt.

 • ·

  Indien door splitsing of samenvoeging een type pand verandert van laagbouw in hoogbouw of van hoogbouw in laagbouw. Onder laagbouw wordt verstaan panden waarbij geen verblijfsobjecten boven elkaar gelegen zijn. Onder hoogbouw wordt verstaan panden waarbij twee of meer verblijfsobjecten boven elkaar gelegen zijn.

 • ·

  Bij woningsplitsing wordt de oorspronkelijke nummering ingetrokken en vervangen door een nieuw nummer per verblijfsobject waardoor de samenhang van het oorspronkelijke pand zichtbaar blijft.

 

4. Slotbepalingen

 

4.1 (Financiële) gevolgen wijziging naamgeving en nummering

Als de gemeente genoodzaakt is openbare ruimten te herbenoemen of objecten te hernummeren, kan dat overlast en financiële gevolgen hebben voor de eigenaren of gebruikers van die objecten. Uitgangspunt is dat dergelijke kosten vallen onder het algemeen aanvaarde maatschappelijk risico. Ten aanzien van bedrijven maken deze kosten onderdeel uit van het ondernemersrisico. In het kader van de zorgvuldigheid dient tussen het besluit tot wijziging en de uitvoering van de wijziging voldoende tijd te liggen, zodat de bewoners en de bedrijven zich op de gewijzigde naam of het veranderde nummer kunnen voorbereiden. In de regel bedraagt deze termijn ten minste zes maanden. Hiervan kan worden afgeweken als de specifieke omstandigheid daarom vraagt.

In het geval er sprake is van ambtshalve wijziging en/of nummering (dus niet op verzoek) is, hoewel de gemeente daartoe niet verplicht is, een tegemoetkoming in de kosten op zijn plaats (geen gehele compensatie) en komt de gemeente enigszins aan het ongemak tegemoet door:

 • ·

  Eenmalig een bedrag van € 50,- toe te kennen aan de hoofdbewoner van een verblijfsobject waarvan het huisnummer als gevolg van een ambtshalve genomen besluit is gewijzigd, en

 • ·

  € 250,- toe te kennen aan een bedrijf dat is gevestigd op een adres dat als gevolg van een ambtshalve genomen besluit is gewijzigd (bedrag is maximaal, bij meerdere bedrijven op één adres wordt dit bedrag verdeeld)

 

4.2 Hardheidsclausule

Kenmerk van een beleidsregel is dat in voorkomende gevallen zonder nadere motivering hiernaar kan worden verwezen. Toch kan er in voorkomende gevallen aanleiding zijn om af te wijken van dit beleid. De Algemene wet bestuursrecht geeft in artikel 4:84 van genoemde wet de bevoegdheid hiervan onder voorwaarden af te wijken. Bij het afwijken van deze beleidsregel wordt rekening gehouden met de Wet bag.

 

4.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht inwerking op de dag na publicatie c.q. bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

 

4.4Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald onder de titel “Beleidsregels straatnaamgeving en (huis)nummering gemeente Apeldoorn 2016”.

Apeldoorn,

Burgemeester en wethouders